Europa-Kommissionen > ERN > Forældremyndighed > Sverige

Seneste opdatering : 23-10-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Forældremyndighed - Sverige

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad betyder det retlige begreb "forældremyndighed" i praksis? 1.
2. Hvem har som en generel regel forældremyndigheden over et barn? 2.
3. Kan en anden person udpeges i forældrenes sted, hvis disse er ude af stand eller uvillige til at udøve forældremyndigheden over børnene? 3.
4. Hvorledes afgøres spørgsmålet om forældremyndighed, hvis forældrene bliver skilt eller går fra hinanden? 4.
5. Hvis forældrene indgår en aftale om spørgsmålet om forældremyndighed, hvilke formaliteter skal da overholdes for at gøre aftalen retligt bindende? 5.
6. Hvis forældrene ikke kan nå til en aftale om spørgsmålet om forældremyndighed, hvilke alternativer findes der da for at løse konflikten uden at gå rettens vej? 6.
7. Hvis forældrene går rettens vej, hvilke spørgsmål kan domstolen da træffe afgørelse om vedrørende barnet? 7.
8. Hvis retten bestemmer, at den ene forælder alene skal have forældremyndigheden over et barn, betyder dette da, at han/hun kan træffe afgørelse om alle spørgsmål vedrørende barnet uden først at rådføre sig med den anden forælder? 8.
9. Hvad betyder det i praksis, hvis retten bestemmer, at forældrene skal have fælles forældremyndighed over et barn? 9.
10. Hvilken ret eller myndighed skal jeg henvende mig til, hvis jeg ønsker at indgive begæring om forældremyndighed? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min begæring? 10.
11. Hvilken procedure finder anvendelse i disse tilfælde? Er der mulighed for en hasteprocedure, hvis en udsættelse kan medføre risiko? 11.
12. Kan jeg få retshjælp til dækning af sagsomkostningerne? 12.
13. Er det muligt at anke en afgørelse om forældremyndighed? 13.
14. Det er i visse tilfælde nødvendigt at indgive begæring til en domstol for at få en afgørelse om forældremyndighed fuldbyrdet. Hvilken domstol skal jeg henvende mig til i sådanne tilfælde, og hvilken procedure finder anvendelse? 14.
15. Hvad skal jeg gøre for at få en afgørelse om forældremyndighed, der er truffet af en domstol i en anden medlemsstat, anerkendt og fuldbyrdet i Sverige? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde? 15.
16. Hvilken domstol skal jeg rette henvendelse til for at gøre indsigelse mod en afgørelse om forældremyndighed, som er truffet af en domstol i en anden medlemsstat? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde? 16.
17. Hvilken lovgivning anvendes i sager om forældremyndighed, hvis barnet eller parterne ikke bor i Sverige eller har en anden nationalitet? 17.

 

1. Hvad betyder det retlige begreb "forældremyndighed" i praksis?

Forældremyndighed omfatter spørgsmål, som vedrører omsorg for barnet, barnets bopæl og samvær med barnet.

Med forældremyndighed menes det juridiske ansvar for barnets person. Den, som har forældremyndigheden over et barn, har ret og pligt til at bestemme i spørgsmål, som vedrører barnets personlige forhold, f.eks. hvor barnet skal bo, og hvilken skole det skal gå i. Den, som har forældremyndigheden over et barn, skal opfylde barnets behov for omsorg, tryghed og en god opdragelse. Den pågældende har også ansvar for at føre det nødvendige opsyn med barnet i forhold til dets alder, udvikling og øvrige omstændigheder, og sørge for, at barnet får tilfredsstillende forsørgelse og uddannelse.

2. Hvem har som en generel regel forældremyndigheden over et barn?

Forældremyndigheden over et barn tilfalder som regel barnets forældre i fællesskab eller én af dem.

Hvis forældrene er gift, får de automatisk fælles forældremyndighed over barnet ved fødslen. Selv om forældrene bliver skilt, fortsætter den fælles forældremyndighed som regel. Hvis én af forældrene ønsker en ændring af forældremyndigheden, kan domstolen dog, hvis det skønnes at være det bedste for barnet, ophæve den fælles forældremyndighed og tildele eneforældremyndighed.

Hvis forældrene ikke er gift, får moderen automatisk eneforældremyndighed. Forældrene kan dog ved en enkel registreringsprocedure få fælles forældremyndighed. Faderen kan også gå til retten for at få fælles forældremyndighed eller eneforældremyndighed over barnet.

TopTop

3. Kan en anden person udpeges i forældrenes sted, hvis disse er ude af stand eller uvillige til at udøve forældremyndigheden over børnene?

I visse tilfælde kan én eller to særligt tilforordnede værger udpeges. Dette sker bl.a., hvis forældrene ved udøvelsen af forældremyndigheden gør sig skyldige i misbrug eller forsømmelse eller i øvrigt svigter i omsorgen for barnet på en måde, som medfører risiko for barnets sundhed og udvikling.

4. Hvorledes afgøres spørgsmålet om forældremyndighed, hvis forældrene bliver skilt eller går fra hinanden?

Hvis en af forældrene ønsker en ændring af forældremyndigheden, kan spørgsmålet om forældremyndighed afgøres af retten. Hvis forældrene er enige om en ændring, kan de indgå en frivillig aftale uden rettens medvirken. For at være gyldig skal en sådan aftale godkendes af de sociale myndigheder.

Det samme gælder spørgsmål om, hvem af forældrene barnet skal bo hos, og hvordan samværet med den anden skal tilrettelægges.

I skilsmissesager skal retten desuden, hvis der ikke gøres krav på forældremyndigheden, tildele den til én af forældrene, hvis fælles forældremyndighed er åbenlyst uforenelig med barnets tarv.

5. Hvis forældrene indgår en aftale om spørgsmålet om forældremyndighed, hvilke formaliteter skal da overholdes for at gøre aftalen retligt bindende?

Aftalen skal være skriftlig og underskrevet af begge forældre. Den skal desuden godkendes af de sociale myndigheder i den kommune, hvor barnet er opført i folkeregistret.

TopTop

6. Hvis forældrene ikke kan nå til en aftale om spørgsmålet om forældremyndighed, hvilke alternativer findes der da for at løse konflikten uden at gå rettens vej?

Samarbejdssamtaler. Kommunerne har pligt til at sørge for, at forældrene tilbydes samarbejdssamtaler med henblik på at nå frem til en aftale om forældremyndighed, bopæl og samvær.

7. Hvis forældrene går rettens vej, hvilke spørgsmål kan domstolen da træffe afgørelse om vedrørende barnet?

Domstolen kan træffe beslutning om

 • forældremyndighed (eneforældremyndighed eller fælles forældremyndighed)
 • barnets bopæl (hvem af forældrene barnet skal bo hos, eller om barnet skal bo skiftevis hos hver af forældrene) , og
 • samvær med barnet (for den forælder, som ikke bor sammen med barnet).

Domstolen kan også træffe beslutning om underholdsbidrag til barnet.

8. Hvis retten bestemmer, at den ene forælder alene skal have forældremyndigheden over et barn, betyder dette da, at han/hun kan træffe afgørelse om alle spørgsmål vedrørende barnet uden først at rådføre sig med den anden forælder?

Hvis én forælder har eneforældremyndighed, træffer han/hun alene beslutning i spørgsmål, som gælder barnets person. Den pågældende skal dog naturligvis følge det, som er besluttet om den andens samvær med barnet.

Ovenstående indebærer ikke, at det er uden betydning, hvad den forælder, som ikke har forældremyndigheden, mener. F.eks. i spørgsmål om adoption skal den, som ikke har forældremyndigheden, høres, før retten tager stilling til adoptionsspørgsmålet.

TopTop

9. Hvad betyder det i praksis, hvis retten bestemmer, at forældrene skal have fælles forældremyndighed over et barn?

Fælles forældremyndighed indebærer, at forældrene i fællesskab skal beslutte i spørgsmål, som vedrører barnet. Udgangspunktet er, at forældrene skal være enige i alle spørgsmål, som vedrører barnet. Uenighed i spørgsmål om samvær og barnets bopæl kan dog afgøres i retten (se ovenfor).

10. Hvilken ret eller myndighed skal jeg henvende mig til, hvis jeg ønsker at indgive begæring om forældremyndighed? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min begæring?

Spørgsmål om forældremyndighed, bopæl og samvær indbringes for byretten (tingsrätten) i den by, hvor barnet har bopæl. Spørgsmål om forældremyndighed kan også tages op i skilsmissesager.

En stævning skal indeholde oplysninger om parterne, et bestemt søgsmål, baggrunden for søgsmålet, oplysning om de beviser, som ligger til grund, og hvad der skal underbygges med hvert enkelt bevis, samt oplysninger om de forhold, som giver domstolen kompetence. Skriftlige beviser, som føres i sagen, bør vedlægges sammen med ansøgningen.

11. Hvilken procedure finder anvendelse i disse tilfælde? Er der mulighed for en hasteprocedure, hvis en udsættelse kan medføre risiko?

Spørgsmål om forældremyndighed, bopæl og samvær kan ikke behandles skønsmæssigt.

Generelt gælder det, at spørgsmål om forældremyndighed, bopæl og samvær skal behandles hurtigt. Retten kan træffe midlertidig afgørelse om forældremyndighed, bopæl, samvær og underholdsbidrag. En midlertidig afgørelse gælder for perioden, indtil spørgsmålet er afgjort ved en retsgyldig afgørelse.

TopTop

Selv om der således ikke findes nogen formel hasteprocedure for spørgsmålet om forældremyndighed osv., vurderes det i hvert enkelt tilfælde, hvor presserende sagen er.

12. Kan jeg få retshjælp til dækning af sagsomkostningerne?

I spørgsmål om forældremyndighed, bopæl og samvær er hovedreglen, at parterne hver især står for egne sagsomkostninger.

Retshjælp kan bevilges, hvis forudsætningerne herfor er opfyldt.

13. Er det muligt at anke en afgørelse om forældremyndighed?

Ja, byrettens afgørelse om forældremyndighed kan ankes.

14. Det er i visse tilfælde nødvendigt at indgive begæring til en domstol for at få en afgørelse om forældremyndighed fuldbyrdet. Hvilken domstol skal jeg henvende mig til i sådanne tilfælde, og hvilken procedure finder anvendelse?

Spørgsmål om fuldbyrdelse indbringes for amtsretten (länsrätt). Normalt indbringes begæring om fuldbyrdelse for amtsretten i det amt, hvor barnet bor eller sædvanligvis opholder sig.

15. Hvad skal jeg gøre for at få en afgørelse om forældremyndighed, der er truffet af en domstol i en anden medlemsstat, anerkendt og fuldbyrdet i Sverige? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde?

I visse tilfælde gælder Bruxelles II-forordningen. En begæring om fuldbyrdelse af en retsafgørelse indbringes i Sverige for landsretten (Svea hovrätt).

I andre tilfælde, nemlig for de lande som har tiltrådt Luxembourg-konventionen 1980, gælder afgørelsen her i landet, og den kan på begæring håndhæves her, hvis afgørelsen danner grundlag for fuldbyrdelse i den stat, hvor den er truffet. Begæring om fuldbyrdelse indgives i dette tilfælde ved amtsretten.

16. Hvilken domstol skal jeg rette henvendelse til for at gøre indsigelse mod en afgørelse om forældremyndighed, som er truffet af en domstol i en anden medlemsstat? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde?

Bestemmelser herom findes i Bruxelles II-forordningen.

I øvrigt kan der gøres indvendinger imod en afgørelses gyldighed eller fuldbyrdelse i sager, hvor spørgsmålet opstår. Det er også muligt at få en erklæring fra byretten om, at en afgørelse gælder eller ikke gælder i Sverige.

17. Hvilken lovgivning anvendes i sager om forældremyndighed, hvis barnet eller parterne ikke bor i Sverige eller har en anden nationalitet?

Hovedreglen er, at lovgivningen i det land, hvor barnet sædvanligvis opholder sig, er gældende.« Forældremyndighed - Generelle oplysninger | Sverige - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 23-10-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige