Evropská komise > ESS > Rodičovská odpovědnost > Švédsko

Poslední aktualizace: 23-10-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rodičovská odpovědnost - Švédsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co znamená právní termín „rodičovská odpovědnost“ v praxi? 1.
2. Kdo má zpravidla rodičovskou odpovědnost za dítě? 2.
3. Jestliže jsou rodiče nezpůsobilí nebo nechtějí vykonávat rodičovskou odpovědnost, může být místo nich určena jiná osoba? 3.
4. Jak se vyřeší otázka budoucí rodičovské odpovědnosti, když se rodiče rozvedou nebo odloučí? 4.
5. Jestliže rodiče uzavřou dohodu o rodičovské odpovědnosti, jaké požadavky musí být splněny, aby dohoda byla právně závazná? 5.
6. Nemohou-li rodiče dosáhnout dohody o otázkách rodičovské odpovědnosti, jaké jsou alternativní způsoby mimosoudního urovnání sporů? 6.
7. Předloží-li rodiče věc soudu, o jakých otázkách týkajících se rodičovské odpovědnosti může soudce rozhodnout? 7.
8. Jestliže soud rozhodne, že jeden z rodičů bude mít dítě ve své výhradní péči, znamená to, že může rozhodovat o všech věcech týkajících se dítěte bez předchozí porady s druhým rodičem? 8.
9. Jestliže soud rozhodne o společné péči, co to znamená v praxi? 9.
10. Na který soud bych se měl obrátit, chci-li zahájit řízení o rodičovské odpovědnosti? Jaké formality musí být splněny a jaké doklady musí být přiloženy? 10.
11. Jaká forma soudního jednání se v takových případech použije? Existuje možnost urychleného soudního jednání, kdyby důsledkem prodlení bylo ohrožení? 11.
12. Mohu obdržet právní pomoc na úhradu soudních poplatků? 12.
13. Je možné podat odvolání proti soudnímu rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti? 13.
14. Je nutné požádat v některých případech o výkon soudního rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti? Na který soud se musím v takových případech obrátit a jak bude věc projednána? 14.
15. Jak musím postupovat, aby soudní rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti vydané v jiném členském státě bylo uznáno a vykonáno ve Švédsku? 15.
16. Na jaký soud se musím obrátit, chci-li se bránit proti uznání a výkonu soudního rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti, které bylo vydáno soudem v jiném členském státě? Jaká forma soudního jednání se v takových případech použije? 16.
17. Jaké právo se použije ve věcech rodičovské odpovědnosti, jestliže dítě nebo zúčastněné strany nežijí ve Švédsku nebo mají jinou státní příslušnost? 17.

 

1. Co znamená právní termín „rodičovská odpovědnost“ v praxi?

„Rodičovskou odpovědností“ se rozumí záležitosti vztahující se na péči o dítě, bydliště dítěte a styk s dítětem.

„Péčí o dítě“ se rozumí zákonná odpovědnost za osobu dítěte. Osoba, která má dítě ve své péči, má právo a povinnost rozhodovat o záležitostech týkajících se osobních poměrů dítěte, např. toho, kde má dítě bydlet a kterou školu má navštěvovat. Osoba, která má dítě ve své péči, musí zajistit, aby byly uspokojeny potřeby dítěte co se týče péče, bezpečnosti a dobré výchovy. Osoba, která má dítě ve své péči, je také povinna věnovat dítěti nezbytný dohled se zřetelem na jeho věk, vývoj a jiné okolnosti, a musí zajistit, aby se dítěti dostalo vhodného zaopatření a vzdělání.

2. Kdo má zpravidla rodičovskou odpovědnost za dítě?

V zásadě spočívá péče o dítě na rodičích nebo na jednom z rodičů dítěte.

Jsou-li rodiče oddáni, nabývají společnou péči o dítě automaticky jeho narozením. I když se rodiče rozvedou, trvá společná péče zpravidla i nadále. Jestliže si však jeden z rodičů přeje změnu v péči o dítě, může soud ukončit společnou péči a přiznat výhradní péči, má-li za to, že je to v nejlepším zájmu dítěte.

Nejsou-li rodiče oddáni, nabývá výhradní péči automaticky matka. Rodiče však mohou dosáhnout společné péče jednoduchým registračním řízením. Otec může také zahájit soudní řízení pro dosažení společné nebo výhradní péče o dítě.

NahoruNahoru

3. Jestliže jsou rodiče nezpůsobilí nebo nechtějí vykonávat rodičovskou odpovědnost, může být místo nich určena jiná osoba?

V určitých případech je možné jmenovat jednoho nebo dva zvlášť určené opatrovníky. K tomu dojde kromě jiného tehdy, když jsou rodiče při vykonávání péče vinni špatným nakládáním nebo zanedbáním nebo jinou nedostatečnou péčí o dítě, což znamená, že je zde nebezpečí ohrožení zdraví a vývoje dítěte.

4. Jak se vyřeší otázka budoucí rodičovské odpovědnosti, když se rodiče rozvedou nebo odloučí?

Jestliže si jeden z rodičů přeje změnu v péči o dítě, může být otázka péče rozhodnuta soudem. Pokud se rodiče na změně dohodnou, mohou urovnat věc dohodou bez účasti soudu. Aby taková dohoda byla platná, musí být potvrzena komisí sociální péče.

Totéž platí pro otázky, s kterým z rodičů má dítě žít, a jak má být pro druhého rodiče upraven styk s dítětem.

Kromě toho musí soud při rozvodovém řízení, nebyl-li nárok vznesen, svěřit péči o dítě jednomu z rodičů, je-li společná péče evidentně neslučitelná s blahem dítěte.

5. Jestliže rodiče uzavřou dohodu o rodičovské odpovědnosti, jaké požadavky musí být splněny, aby dohoda byla právně závazná?

Dohoda musí být písemná a podepsaná oběma rodiči. Musí být také potvrzena komisí sociální péče v obci, kde je dítě registrováno.

6. Nemohou-li rodiče dosáhnout dohody o otázkách rodičovské odpovědnosti, jaké jsou alternativní způsoby mimosoudního urovnání sporů?

Společná jednání. Obce jsou povinny zajistit, aby byla rodičům nabídnuta společná jednání s cílem dosažení dohody o péči, bydlišti a styku s dítětem.

NahoruNahoru

7. Předloží-li rodiče věc soudu, o jakých otázkách týkajících se rodičovské odpovědnosti může soudce rozhodnout?

Soud může rozhodnout o

 • péči (výhradní nebo společné péči),
 • bydlišti dítěte (s kterým z rodičů má dítě žít nebo má-li dítě žít u rodičů střídavě) a
 • styku s dítětem (pro rodiče, který s dítětem nežije).

Soud může také rozhodnout o placení výživného na dítě.

8. Jestliže soud rozhodne, že jeden z rodičů bude mít dítě ve své výhradní péči, znamená to, že může rozhodovat o všech věcech týkajících se dítěte bez předchozí porady s druhým rodičem?

Jestliže je jednomu z rodičů svěřena výhradní péče, rozhoduje takový rodič o věcech týkajících se osoby dítěte sám. Tento rodič však musí samozřejmě dodržovat jakákoli rozhodnutí o styku druhého rodiče s dítětem.

To neznamená, že by byl názor rodiče, který dítě v péči nemá, bezvýznamný. Například ve věcech adopce musí být názor rodiče, který nemá dítě v péči, vyslechnut dříve, než soud o adopci rozhodne.

9. Jestliže soud rozhodne o společné péči, co to znamená v praxi?

Společná péče znamená, že rodiče musí rozhodovat o věcech týkajících se dítěte společně. Základním předpokladem je to, že rodiče se musí dohodnout na všech věcech týkajících se dítěte. Neshody o styku s dítětem a o bydlišti dítěte však může rozhodnout soud (viz. výše).

NahoruNahoru

10. Na který soud bych se měl obrátit, chci-li zahájit řízení o rodičovské odpovědnosti? Jaké formality musí být splněny a jaké doklady musí být přiloženy?

Záležitosti týkající se péče, bydliště a styku se předkládají okresnímu soudu v místě, kde má dítě obvyklé bydliště. Otázky péče o dítě mohou být projednány také při rozvodovém řízení.

Žádost o předvolání musí obsahovat informace o zúčastněných stranách, určitý nárok, okolnosti nároku, informace o důkazech, o které se opírá, a skutečnosti nebo argumenty doložené všemi důkazy a informace o okolnostech, které zakládají soudní pravomoc. Písemné důkazy, o které se opírá, by měly být předloženy společně se žádostí.

11. Jaká forma soudního jednání se v takových případech použije? Existuje možnost urychleného soudního jednání, kdyby důsledkem prodlení bylo ohrožení?

Otázky péče, bydliště a styku s dítětem nejsou ponechány volnému uvážení.

V zásadě musí být otázky péče, bydliště a styku s dítětem projednány neprodleně. Soud může o péči, bydlišti, styku a výživném vydat prozatímní příkaz. Prozatímní příkaz platí do doby, než bude věc urovnána pravomocným rozhodnutím.

Třebaže neexistuje žádný zvláštní formální postup pro obzvlášť rychlé projednání otázek o péči atd., bude v každém jednotlivém případě posouzeno, jak naléhavý případ je.

12. Mohu obdržet právní pomoc na úhradu soudních poplatků?

V případech týkajících se péče, bydliště a styku s dítětem je obecným pravidlem, že každá strana musí nést vlastní náklady.

NahoruNahoru

Právní pomoc může být poskytnuta, jsou-li splněny nezbytné podmínky.

13. Je možné podat odvolání proti soudnímu rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti?

Ano, lze podat odvolání proti rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti vydanému okresním soudem.

14. Je nutné požádat v některých případech o výkon soudního rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti? Na který soud se musím v takových případech obrátit a jak bude věc projednána?

Otázky výkonu se projednávají u okresního správního soudu, kde dítě žije nebo má trvalé bydliště.

15. Jak musím postupovat, aby soudní rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti vydané v jiném členském státě bylo uznáno a vykonáno ve Švédsku?

V určitých případech se použije nařízení Brusel II. Žádost o prohlášení o vykonatelnosti se ve Švédsku podává u odvolacího soudu Svea.

V jiných případech se pro země, které přistoupily k Lucemburské úmluvě z roku 1980, použije rozhodnutí v této zemi a může v ní být na žádost vykonáno, jestliže rozhodnutí tvoří základ pro výkon ve státě, v kterém byl vydán. Žádost o výkon se podává v takových případech okresnímu správnímu soudu.

16. Na jaký soud se musím obrátit, chci-li se bránit proti uznání a výkonu soudního rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti, které bylo vydáno soudem v jiném členském státě? Jaká forma soudního jednání se v takových případech použije?

Ustanovení v této věci je vydáno v nařízení Brusel II.

Námitky proti použitelnosti nebo vykonatelnosti rozhodnutí lze jinak podat v případech, v kterých se tato otázka naskytne. Je také možné obdržet od okresního soudu prohlášení, že rozhodnutí ve Švédsku platí či nikoli.

17. Jaké právo se použije ve věcech rodičovské odpovědnosti, jestliže dítě nebo zúčastněné strany nežijí ve Švédsku nebo mají jinou státní příslušnost?

Obecnou zásadou je, že se použije právo země, kde má dítě obvyklé bydliště.

« Rodičovská odpovědnost - Obecné informace | Švédsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 23-10-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království