Evropska komisija > EPM > Starševska odgovornost > Slovaška

Zadnja sprememba: 24-08-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Starševska odgovornost - Slovaška

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kaj pomeni pravni izraz „starševska odgovornost“ v praksi? Kakšne so pravice in obveznosti nosilca starševske odgovornosti? 1.
2. Kdo ima običajno starševsko odgovornost za otroka? (Na splošno jo izvršujeta oba starša, dokler živita skupaj, vendar jo lahko ima le mati, če starša nista poročena.) 2.
3. Če so starši nesposobni ali nepripravljeni izvrševati starševsko odgovornost za otroka, ali je mogoče za to določiti drugo osebo? (Ali je mogoče določiti skrbnika, če so starši umrli ali ne morejo skrbeti za otroka?) 3.
4. Če se starša razvežeta ali razideta, kako se v tem primeru reši vprašanje starševske odgovornosti? (Sporazumno ali z vložitvijo zadeve pri sodišču?) 4.
5. Če starša skleneta sporazum o starševski odgovornosti, kakšne formalnosti morata spoštovati, da je sporazum pravno zavezujoč? (Npr. potrditev organa ali sodišča.) 5.
6. Če se starša ne moreta sporazumeti o starševski odgovornosti, kakšna so alternativna sredstva za reševanje sporov zunaj sodišča? 6.
7. Če starša vložita zadevo pri sodišču, o kakšnih vprašanjih lahko sodnik odloča v zvezi z otrokom? 7.
8. Če sodišče odloči, da ima eden od staršev izključno pravico do varstva in vzgoje otroka, ali to pomeni, da odloča o vsem v zvezi z otrokom, brez predhodnega posvetovanja z drugim od staršev? 8.
9. Če sodišče odloči, da imata starša skupno pravico do varstva in vzgoje otroka, kaj to pomeni v praksi? 9.
10. Pri katerem sodišču ali organu je treba vložiti vlogo za starševsko odgovornost? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti k vlogi? 10.
11. Kateri postopek se pri tem uporablja? Ali je na voljo hitri postopek? 11.
12. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za kritje stroškov postopka? 12.
13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper odločbo o starševski odgovornosti? 13.
14. V nekaterih primerih je treba pri sodišču ali drugem organu vložiti zahtevek za izvršitev odločbe o starševski odgovornosti. Kateri postopek se pri tem uporablja? 14.
15. Kaj je treba storiti, da se odločba o starševski odgovornosti, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, prizna in izvrši na Slovaškem? Kateri postopek se pri tem uporablja? 15.
16. Pri katerem sodišču v (zadevni državi članici) je mogoče vložiti predlog za izpodbijanje sodbe o starševski odgovornosti, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se pri tem uporablja? 16.
17. Katero pravo se uporablja v postopkih starševske odgovornosti, kadar otrok ali stranki ne prebivata v (ime zadevne države članice) ali imata različno državljanstvo? 17.

 

1. Kaj pomeni pravni izraz „starševska odgovornost“ v praksi? Kakšne so pravice in obveznosti nosilca starševske odgovornosti?

V skladu z Družinskim zakonikom Slovaške in sodno prakso starševska odgovornost (tj. „starševske pravice in obveznosti“ – „pravica do varstva in vzgoje“) vključuje zlasti skrb za osebnost otroka, preživljanje, zastopanje in upravljanje otrokovega premoženja.

2. Kdo ima običajno starševsko odgovornost za otroka? (Na splošno jo izvršujeta oba starša, dokler živita skupaj, vendar jo lahko ima le mati, če starša nista poročena.)

Starševsko odgovornost (pravico do varstva in vzgoje) imata oba starša skupaj, ne glede na to, ali je otrok zakonski ali nezakonski oziroma ali starša živita skupaj ali ne (v zakonski zvezi, po prenehanju življenjske skupnosti ali razvezana).

Sodišče lahko pod nekaterimi strogimi pogoji, ki jih določa zakon, enemu od staršev odvzame starševsko odgovornost (ali jo omeji).

3. Če so starši nesposobni ali nepripravljeni izvrševati starševsko odgovornost za otroka, ali je mogoče za to določiti drugo osebo? (Ali je mogoče določiti skrbnika, če so starši umrli ali ne morejo skrbeti za otroka?)

Da. Če sta oba starša poslovno nesposobna, če jima je bila odvzeta starševska odgovornost ali sta umrla, je treba otroku določiti skrbnika, ki skrbi za njegovo osebnost, ga zastopa in upravlja njegove zadeve namesto staršev ...

4. Če se starša razvežeta ali razideta, kako se v tem primeru reši vprašanje starševske odgovornosti? (Sporazumno ali z vložitvijo zadeve pri sodišču?)

Sodišče mora odločiti o delitvi in izvrševanju starševskih pravic in obveznosti (čeprav obe stranki še naprej skupaj izvršujeta starševsko odgovornost) ali lahko potrdi sporazum med staršema ...

Na vrh straniNa vrh strani

Člen 26(1) Družinskega zakonika:

„Sodišče v odločbi o razvezi zakonske zveze staršev mladoletnega otroka določi pravice in obveznosti staršev do otroka po razvezi zakonske zveze, zlasti tako, da določi, kateri od staršev bo skrbel za vzgojo otroka in kako mora vsak od staršev prispevati k preživnini otroka.“

Člen 50(1) Družinskega zakonika:

„Če starša mladoletnega otroka ne živita skupaj, sodišče določi njune pravice in obveznosti, čeprav ni bil vložen predlog v zvezi s tem; odloči zlasti o tem, kdo ima pravico do varstva in vzgoje otroka ter kako mora vsak od staršev prispevati k preživnini otroka.“

5. Če starša skleneta sporazum o starševski odgovornosti, kakšne formalnosti morata spoštovati, da je sporazum pravno zavezujoč? (Npr. potrditev organa ali sodišča.)

Sporazum mora potrditi sodišče.

Člen 26(2) Družinskega zakonika:

„Odločba o razvezi zakonske zveze staršev mladoletnega otroka, ki določa pravice in obveznosti staršev do otroka, se lahko nadomesti s sporazumom med staršema, ki je veljaven, le če ga potrdi sodišče.“

6. Če se starša ne moreta sporazumeti o starševski odgovornosti, kakšna so alternativna sredstva za reševanje sporov zunaj sodišča?

Trenutno takšnih sredstev ni. V pripravi je zakon o mediaciji.

7. Če starša vložita zadevo pri sodišču, o kakšnih vprašanjih lahko sodnik odloča v zvezi z otrokom?

Sodišče lahko načeloma odloči o vseh vprašanjih, ne more pa dodeliti (izključne) pravice do varstva in vzgoje otroka. Eden od staršev ima lahko izključno pravico do varstva in vzgoje otroka, le če je bila drugemu od staršev odvzeta starševska odgovornost. Vseeno sodišče dejansko odloči (na lastno pobudo), kateri od staršev skrbi za osebnost otroka in kateri od njiju plačuje preživnino. Na predlog odloča tudi o pravicah do stika z otrokom in drugih resnih vprašanjih, o katerih se starši ne morejo dogovoriti (npr. sprememba priimka).

Na vrh straniNa vrh strani

8. Če sodišče odloči, da ima eden od staršev izključno pravico do varstva in vzgoje otroka, ali to pomeni, da odloča o vsem v zvezi z otrokom, brez predhodnega posvetovanja z drugim od staršev?

Pojem „pravica do varstva in vzgoje“ ne ustreza povsem slovaškemu sistemu družinskega prava. Pravo Slovaške pozna pojem „starševske pravice in odgovornosti“, ki vedno pripadajo obema staršema (tako da „izključna pravica do varstva in vzgoje“ ni mogoča, razen če je eden od staršev umrl, če je poslovno nesposoben ali mu je bila odvzeta starševska odgovornost). Od tega pojma se razlikuje „skrb za osebnost“ otroka. Če eden od staršev skrbi za osebnost otroka, lahko odloča o vseh vprašanjih v zvezi z vsakdanjim življenjem otroka, o vseh pomembnih odločitvah (selitev, šola itd.) pa se morata dogovoriti oba starša (če se ne, mora odločiti sodišče). Oba starša ohranita pravico zastopanja otroka in upravljanja njegovega premoženja.

9. Če sodišče odloči, da imata starša skupno pravico do varstva in vzgoje otroka, kaj to pomeni v praksi?

Glejte prejšnje odgovore, zlasti odgovor 8.

10. Pri katerem sodišču ali organu je treba vložiti vlogo za starševsko odgovornost? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti k vlogi?

Pri okrožnem sodišču, kjer ima otrok običajno prebivališče. Upoštevati ni treba nobenih formalnosti in priložiti ni treba nobenih dokumentov, ker je to postopek, ki ga lahko sodišče začne na lastno pobudo. Katere dokumente je treba priložiti, je odvisno zlasti od vsebine zahtevka; običajno je treba priložiti rojstni list otroka.

Na vrh straniNa vrh strani

11. Kateri postopek se pri tem uporablja? Ali je na voljo hitri postopek?

Uporabljajo se poenostavljeni in manj formalni (nesporni) postopki. Na voljo je tudi možnost za začasni nalog, ki ima obliko hitrega postopka.

12. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za kritje stroškov postopka?

Pri nobenem postopku o starševski odgovornosti ni treba plačati sodnih taks. Sistem pravne pomoči na Slovaškem je sedaj omejen le na oprostitev plačila sodnih taks in zagotovitev brezplačnega zastopnika. V družinskih postopkih stranke zaradi nesporne narave postopka le redko uporabijo odvetnika. Če pa oseba izpolnjuje zakonske pogoje za oprostitev plačila sodnih taks, ji lahko sodišče, po lastni presoji, če meni, da je zastopnik potreben za zaščito interesov stranke, zagotovi brezplačnega zastopnika, vključno z odvetnikom.

13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper odločbo o starševski odgovornosti?

Da.

14. V nekaterih primerih je treba pri sodišču ali drugem organu vložiti zahtevek za izvršitev odločbe o starševski odgovornosti. Kateri postopek se pri tem uporablja?

Uporabljajo se redni izvršilni postopki (sodna izvršitev), razen v primeru izvršitve odločbe o skrbi za osebnost otroka (tj. če je treba otroka vrniti tistemu od staršev, ki ima v skladu z odločbo pravico do skrbi za otrokovo osebnost). V takšnih primerih je postopek strožji (nižje stopnje denarnih kazni in možnost pomoči policije in/ali drugih organov).

Na vrh straniNa vrh strani

15. Kaj je treba storiti, da se odločba o starševski odgovornosti, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, prizna in izvrši na Slovaškem? Kateri postopek se pri tem uporablja?

Sedaj ne obstaja poseben postopek za priznanje (razen če se zahteva izključno („predhodno“) priznanje – ki mu ne sledi izvršitev – v skladu z Luksemburško konvencijo). Vlagatelj vloži zahtevek pri okrožnem sodišču, ki je pristojno za izvršitev. Sodišče preveri pogoje za priznanje v okviru izvršitve. To se bo spremenilo, če in ko bo sprejeta sprememba Zakona o mednarodnem zasebnem pravu (poseben postopek razglasitve izvršljivosti) in ko se bo začela na Slovaškem uporabljati Uredba Bruselj II. Postopek bo tako bolj zapleten (razglasitev izvršljivosti).

16. Pri katerem sodišču v (zadevni državi članici) je mogoče vložiti predlog za izpodbijanje sodbe o starševski odgovornosti, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se pri tem uporablja?

Pritožba se vedno vloži pri sodišču, ki je izdalo prvotno odločbo, o njej pa odloča regionalno sodišče.

17. Katero pravo se uporablja v postopkih starševske odgovornosti, kadar otrok ali stranki ne prebivata v (ime zadevne države članice) ali imata različno državljanstvo?

Položaj je precej zapleten zaradi nepredvidenih posledic Haaške konvencije iz leta 1996. Uporablja se uporabno pravo v skladu s Konvencijo, razen če je bila sklenjena dvostranska pogodba, kar pomeni, da se v takšnem primeru uporablja pravo v skladu s pogodbo.

Nadaljnje informacije

Ministrstvo za pravosodje (Ministerstvo spravodlivosti) English - slovencina

« Starševska odgovornost - Splošne informacije | Slovaška - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 24-08-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo