Europese Commissie > EJN > Ouderlijke verantwoordelijkheid > Slowakije

Laatste aanpassing: 29-05-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Ouderlijke verantwoordelijkheid - Slowakije

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat betekent het begrip “ouderlijke verantwoordelijkheid” in de praktijk? Wat zijn de rechten en plichten van degene die de ouderlijke verantwoordelijkheid uitoefent? 1.
2. Wie heeft normaal gesproken de ouderlijke verantwoordelijkheid over een kind? (zolang de ouders samenleven, oefenen zij in de regel gezamenlijk het ouderlijk gezag over hun kinderen uit, maar als de ouders niet gehuwd zijn kan het ouderlijk gezag bij de moeder liggen) 2.
3. Kan een andere persoon in plaats van de ouders worden aangewezen, als de ouders de ouderlijke verantwoordelijkheid over hun kinderen niet kunnen of willen uitoefenen? (een voogd kan tevens worden aangesteld als de ouders zijn overleden of niet voor hun kind kunnen zorgen) 3.
4. Hoe wordt de ouderlijke verantwoordelijkheid geregeld als de ouders van echt scheiden of uit elkaar gaan? (in gezamenlijk overleg of door een gang naar de rechter) 4.
5. Welke formaliteiten moeten in acht worden genomen om onderlinge overeenstemming van de ouders betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid, juridisch bindend te maken? (bv. goedkeuring door een overheidsinstantie of een rechterlijke instantie) 5.
6. Als de ouders het niet eens worden over de ouderlijke verantwoordelijkheid wat voor mogelijkheden zijn er dan om het conflict buiten het gerecht om op te lossen? 6.
7. Over welke zaken betreffende het kind kan de rechter beslissen als de ouders de zaak aan de rechter voorleggen? 7.
8. Als het gerecht beslist dat slechts één ouder belast zal worden met het ouderlijk gezag, betekent dit dan dat deze ouder over alle zaken betreffende het kind kan beslissen zonder eerst de andere ouder te raadplegen? 8.
9. Wat betekent het in de praktijk als het gerecht beslist dat de ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben? 9.
10. Tot welk gerecht of welke instantie moet ik mij wenden om een verzoek betreffende ouderlijke verantwoordelijkheid te doen? Aan welke formaliteiten moet ik voldoen en welke documenten moet ik bij mijn verzoek voegen? 10.
11. Welke procedure is in deze gevallen van toepassing? Is er ook een spoedprocedure? 11.
12. Kan ik in aanmerking komen voor rechtsbijstand om de kosten van de procedure te dekken? 12.
13. Is het mogelijk beroep in te stellen tegen een beslissing over de ouderlijke verantwoordelijkheid? 13.
14. Als het nodig is zich te wenden tot een gerecht of een andere instantie om een beslissing over ouderlijke verantwoordelijkheid ten uitvoer te leggen? Welke procedure is in dergelijke gevallen van toepassing? 14.
15. Wat moet ik doen om een beslissing over de ouderlijke verantwoordelijkheid, die in een ander lidstaat van de EU is gegeven, in Slowakije te laten erkennen en ten uitvoer te laten leggen? Welke procedure is in deze gevallen van toepassing? 15.
16. Tot welk gerecht in Slowakije moet ik mij wenden om mij te verzetten tegen een beslissing over de ouderlijke verantwoordelijkheid die genomen is door een gerecht in een ander lidstaat? Welke procedure is in deze gevallen van toepassing? 16.
17. Welk recht (bedoeld is: van welk land) is van toepassing in een proces over ouderlijke verantwoordelijkheid, waarbij het kind of de partijen niet in Slowakije wonen of verschillende nationaliteiten hebben? 17.

 

1. Wat betekent het begrip “ouderlijke verantwoordelijkheid” in de praktijk? Wat zijn de rechten en plichten van degene die de ouderlijke verantwoordelijkheid uitoefent?

Overeenkomstig het Slowaakse Familiewetboek en de Slowaakse rechtspraak omvat ouderlijke verantwoordelijkheid (d.w.z. "ouderlijke rechten en verplichtingen" - "ouderlijk gezag") met name de persoonlijke zorg voor het kind, het onderhoud van het kind, de vertegenwoordiging van het kind en het beheer van het vermogen van het kind.

2. Wie heeft normaal gesproken de ouderlijke verantwoordelijkheid over een kind? (zolang de ouders samenleven, oefenen zij in de regel gezamenlijk het ouderlijk gezag over hun kinderen uit, maar als de ouders niet gehuwd zijn kan het ouderlijk gezag bij de moeder liggen)

Ouderlijke verantwoordelijkheid (ouderlijk gezag) wordt door beide ouders gezamenlijk uitgeoefend, ongeacht of het kind binnen of buiten het huwelijk is geboren en ongeacht of de ouders al dan niet samenwonen (gehuwd, gescheiden van tafel en bed, van echt gescheiden).

In bij de wet omschreven ernstige gevallen kan een rechter een ouder (gedeeltelijk) uit de ouderlijke verantwoordelijkheid ontzetten.

3. Kan een andere persoon in plaats van de ouders worden aangewezen, als de ouders de ouderlijke verantwoordelijkheid over hun kinderen niet kunnen of willen uitoefenen? (een voogd kan tevens worden aangesteld als de ouders zijn overleden of niet voor hun kind kunnen zorgen)

Ja. Indien beide ouders handelingsonbekwaam zijn, uit de ouderlijke verantwoordelijkheid zijn ontzet of zijn overleden, wordt een voogd benoemd die in de plaats van de ouders persoonlijk voor het kind zorgt, het kind vertegenwoordigt en het vermogen van het kind beheert.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

4. Hoe wordt de ouderlijke verantwoordelijkheid geregeld als de ouders van echt scheiden of uit elkaar gaan? (in gezamenlijk overleg of door een gang naar de rechter)

De rechtbank moet beslissen over de verdeling en de uitoefening/nakoming van de met de ouderlijke verantwoordelijkheid samenhangende rechten en verplichtingen (hoewel beide ouders het ouderlijk gezag gezamenlijk blijven uitoefenen), of kan een tussen de ouders gesloten overeenkomst bekrachtigen.

Artikel 26, lid 1, van het Familiewetboek:

In zijn uitspraak over de echtscheiding van de ouders van een minderjarig kind, regelt de rechter de rechten en verplichtingen van de ouders ten aanzien van hun kind voor de periode na de echtscheiding, en stelt hij met name vast aan welke ouder de opvoeding van het kind wordt toevertrouwd en hoe elke ouder moet bijdragen aan het onderhoud van het kind.

Artikel 50, lid 1, van het Familiewetboek:

Indien de ouders van een minderjarig kind niet samenwonen, regelt de rechter hun rechten en verplichtingen zelfs indien daartoe geen verzoek is ingediend; hij beslist met name bij wie het gezag over het kind berust en hoe elke ouder bijdraagt aan het onderhoud van het kind.

5. Welke formaliteiten moeten in acht worden genomen om onderlinge overeenstemming van de ouders betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid, juridisch bindend te maken? (bv. goedkeuring door een overheidsinstantie of een rechterlijke instantie)

Een overeenkomst moet door de rechter worden bekrachtigd.

Artikel 26, lid 2, van het Familiewetboek:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De in de uitspraak over de echtscheiding opgenomen regeling inzake de rechten en verplichtingen van de ouders ten aanzien van hun kind, kan worden vervangen door een overeenkomst tussen de ouders, die om geldig te zijn door de rechter moet worden bekrachtigd.

6. Als de ouders het niet eens worden over de ouderlijke verantwoordelijkheid wat voor mogelijkheden zijn er dan om het conflict buiten het gerecht om op te lossen?

Momenteel geen. De wet inzake bemiddeling is in voorbereiding.

7. Over welke zaken betreffende het kind kan de rechter beslissen als de ouders de zaak aan de rechter voorleggen?

De rechter kan in beginsel elke beslissing nemen, met uitzondering van de toewijzing van het gezag aan één ouder. Alleen wanneer een ouder uit de ouderlijke verantwoordelijkheid is ontzet, kan één enkele ouder het ouderlijk gezag hebben. In de praktijk beslist de rechter echter (ambtshalve) aan wie van beide ouders de persoonlijke zorg voor het kind wordt toevertrouwd en wie onderhoud moet betalen. Op verzoek beslist de rechter over het bezoekrecht en over andere ernstige kwesties waarover de ouders geen overeenstemming hebben bereikt (bv. een naamswijziging).

8. Als het gerecht beslist dat slechts één ouder belast zal worden met het ouderlijk gezag, betekent dit dan dat deze ouder over alle zaken betreffende het kind kan beslissen zonder eerst de andere ouder te raadplegen?

Strikt genomen kent het Slowaakse familierecht het begrip ouderlijk "gezag" niet. In Slowakije wordt het begrip "ouderlijke rechten en verantwoordelijkheden" gebruikt, die altijd door beide ouders worden gedeeld (het is dus niet mogelijk dat slechts één ouder met het ouderlijk gezag wordt belast, tenzij de andere ouder overleden is, handelingsonbekwaam is, of uit de ouderlijke verantwoordelijkheid is ontzet). Hiervan onderscheiden is de "persoonlijke zorg" voor het kind. Indien de persoonlijke zorg voor het kind aan één ouder is toegewezen, kan hij/zij alle beslissingen nemen met betrekking tot het dagelijkse leven van het kind, maar beide ouders moeten wel overeenstemming bereiken over alle essentiële kwesties (verhuizing, schoolkeuze, enz.; indien de ouders geen overeenstemming kunnen bereiken, moeten zij naar de rechter stappen). Beide ouders behouden het recht om het kind te vertegenwoordigen en om het vermogen van het kind te beheren.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

9. Wat betekent het in de praktijk als het gerecht beslist dat de ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben?

Zie alle vorige antwoorden, en met name het antwoord op vraag 8.

10. Tot welk gerecht of welke instantie moet ik mij wenden om een verzoek betreffende ouderlijke verantwoordelijkheid te doen? Aan welke formaliteiten moet ik voldoen en welke documenten moet ik bij mijn verzoek voegen?

De districtsrechtbank van de gewone verblijfplaats van het kind is bevoegd. Er moeten geen formaliteiten in acht worden genomen en er moeten geen documenten bij het verzoek worden gevoegd, aangezien het om een procedure gaat die door de rechtbank ambtshalve kan worden ingeleid. Welke documenten worden bijgevoegd, hangt in hoge mate af van de inhoud van het verzoek; in de regel moet de geboorteakte van het kind worden bijgevoegd.

11. Welke procedure is in deze gevallen van toepassing? Is er ook een spoedprocedure?

Een vereenvoudigde en minder formele (niet-contentieuze) procedure is van toepassing. Er kan in het kader van een spoedprocedure een voorlopig bevel worden uitgevaardigd.

12. Kan ik in aanmerking komen voor rechtsbijstand om de kosten van de procedure te dekken?

Alle procedures inzake ouderlijke verantwoordelijkheid zijn kosteloos. De Slowaakse rechtsbijstandsregeling voorziet momenteel alleen in de vrijstelling van gerechtskosten en in de toewijzing van een pro-Deovertegenwoordiger. In familieprocedures wordt zelden een advocaat ingeschakeld, aangezien het om niet-contentieuze procedures gaat. Maar indien de betrokken persoon aan de wettelijke voorwaarden voor vrijstelling van gerechtskosten voldoet, kan het gerecht deze persoon een pro-Deovertegenwoordiger (en dus ook een advocaat) toewijzen indien het van oordeel is dat dit nodig is ter bescherming van diens belangen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

13. Is het mogelijk beroep in te stellen tegen een beslissing over de ouderlijke verantwoordelijkheid?

Ja.

14. Als het nodig is zich te wenden tot een gerecht of een andere instantie om een beslissing over ouderlijke verantwoordelijkheid ten uitvoer te leggen? Welke procedure is in dergelijke gevallen van toepassing?

De gewone tenuitvoerleggingsprocedures zijn van toepassing (gerechtelijke tenuitvoerlegging), met uitzondering van de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake persoonlijke zorg (d.w.z. het kind moet worden teruggebracht naar de ouder aan wie de persoonlijke zorg is toegewezen). In dat laatste geval geldt een striktere procedure (minder niveaus van straffen en de mogelijkheid van bijstand van politie en/of andere autoriteiten).

15. Wat moet ik doen om een beslissing over de ouderlijke verantwoordelijkheid, die in een ander lidstaat van de EU is gegeven, in Slowakije te laten erkennen en ten uitvoer te laten leggen? Welke procedure is in deze gevallen van toepassing?

Momenteel bestaat er geen speciale procedure voor erkenning (tenzij op basis van het Verdrag van Luxemburg alleen erkenning – niet gevolgd door tenuitvoerlegging – wordt gevraagd). De verzoeker dient het verzoek in bij de voor tenuitvoerlegging bevoegde districtsrechtbank. De districtsrechtbank onderzoekt in het kader van de tenuitvoerlegging of aan de voorwaarden voor erkenning is voldaan. Dit zal echter veranderen wanneer (en indien) de wijziging van de Wet inzake het internationaal privaatrecht zal zijn aangenomen (er moet dan een speciale exequaturprocedure worden vastgesteld) en ook nadat Brussel II van toepassing zal worden in Slowakije. De procedure zal complexer worden (verklaring van uitvoerbaarheid).

16. Tot welk gerecht in Slowakije moet ik mij wenden om mij te verzetten tegen een beslissing over de ouderlijke verantwoordelijkheid die genomen is door een gerecht in een ander lidstaat? Welke procedure is in deze gevallen van toepassing?

Beroep wordt altijd ingesteld bij het gerecht dat de oorspronkelijke beslissing heeft genomen, maar het is de regionale rechtbank die over het beroep beslist.

17. Welk recht (bedoeld is: van welk land) is van toepassing in een proces over ouderlijke verantwoordelijkheid, waarbij het kind of de partijen niet in Slowakije wonen of verschillende nationaliteiten hebben?

Het Verdrag van Den Haag van 1996 had onvoorziene gevolgen waardoor de situatie uiterst ingewikkeld is: het overeenkomstig dat verdrag toepasselijke recht is van toepassing, tenzij er een bilaterale overeenkomst is, in welk geval het krachtens die overeenkomst toepasselijke recht van toepassing is.

Nadere inlichtingen

Ministerstvo spravodlivosti English - slovencina

« Ouderlijke verantwoordelijkheid - Algemene informatie | Slowakije - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 29-05-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk