Evropská komise > ESS > Rodičovská odpovědnost > Slovensko

Poslední aktualizace: 24-08-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rodičovská odpovědnost - Slovensko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co znamená právní termín „rodičovská odpovědnost“ v praxi? Jaká jsou práva a povinnosti vykonavatele rodičovské odpovědnosti? 1.
2. Kdo má zpravidla rodičovskou odpovědnost za dítě? (kterou zpravidla vykonávají rodiče společně, pokud spolu žijí, která však může spočívat na matce, nejsou-li rodiče oddáni) 2.
3. Jestliže rodiče nejsou způsobilí nebo nechtějí vykonávat rodičovskou odpovědnost, může být místo nich ustanovena jiná osoba? (nebo může být ustanoven opatrovník, jestliže rodiče zemřeli nebo jsou nezpůsobilí k péči o dítě) 3.
4. Jak se vyřeší otázka budoucí rodičovské odpovědnosti, když se rodiče rozvedou nebo odloučí? (společnou dohodou nebo soudní cestou) 4.
5. Jestliže rodiče uzavřou dohodu o rodičovské odpovědnosti, jaké formality je nutno splnit, aby dohoda byla právně závazná (např. schválení některého orgánu nebo soudu) 5.
6. Nemohou-li rodiče dosáhnout dohody v otázkách rodičovské odpovědnosti, jaké jsou alternativní způsoby mimosoudního urovnání sporu? 6.
7. Předloží-li rodiče věc soudu, o jakých otázkách týkajících se dítěte může soud rozhodnout? 7.
8. Jestliže soud rozhodne, že jeden z rodičů bude mít dítě ve výhradní péči, znamená to, že může rozhodovat o všech věcech týkajících se dítěte bez předchozí porady s druhým rodičem? 8.
9. Rozhodne-li soud, že rodiče budou mít dítě ve společné péči, co to znamená v praxi? 9.
10. Na který soud nebo orgán se musím obrátit, chci-li podat žádost o přiznání rodičovské odpovědnosti? Jaké formality je nutno splnit a jaké doklady musím k žádosti přiložit? 10.
11. Jaký postup se v těchto případech použije? Existuje možnost zkráceného řízení? 11.
12. Mohu obdržet právní pomoc na úhradu nákladů řízení? 12.
13. Je možné podat odvolání proti soudnímu rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti? 13.
14. V některých případech je nutné požádat soud nebo jiný orgán o výkon soudního rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti. Jaký postup se v takových případech použije? 14.
15. Jak musím postupovat, aby soudní rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti vydané v jiném členském státě bylo uznáno a vykonáno v [název dotyčného členského státu]? Jaký postup se použije v těchto případech? 15.
16. Na jaký soud se musím obrátit, chci-li se bránit proti uznání a výkonu soudního rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti, které bylo vydáno soudem v jiném členském státě? Jaký postup se použije v těchto případech? 16.
17. Jaké právo se použije ve věcech rodičovské odpovědnosti, jestliže dítě nebo zúčastněné strany nežijí v (název členského státu vydávajícího tento informační list) nebo mají jinou státní příslušnost? 17.

 

1. Co znamená právní termín „rodičovská odpovědnost“ v praxi? Jaká jsou práva a povinnosti vykonavatele rodičovské odpovědnosti?

Podle slovenského zákona o rodině a judikatury zahrnuje rodičovská odpovědnost (tj. „rodičovská práva a povinnosti“ – „péče“) zejména osobní péči o dítě, vyživovací povinnost, zastupování a správu majetku dítěte.

2. Kdo má zpravidla rodičovskou odpovědnost za dítě? (kterou zpravidla vykonávají rodiče společně, pokud spolu žijí, která však může spočívat na matce, nejsou-li rodiče oddáni)

Rodičovská odpovědnost (péče) spočívá na obou rodičích společně, bez ohledu na to, zda je dítě manželské či nemanželské nebo zda spolu žijí nebo nežijí (jsou oddáni, odloučeni nebo rozvedeni).

Rodič může být soudně zbaven rodičovské odpovědnosti (nebo v ní omezen), a to ze závažných důvodů předvídaných zákonem).

3. Jestliže rodiče nejsou způsobilí nebo nechtějí vykonávat rodičovskou odpovědnost, může být místo nich ustanovena jiná osoba? (nebo může být ustanoven opatrovník, jestliže rodiče zemřeli nebo jsou nezpůsobilí k péči o dítě)

Ano. Nejsou-li oba právně způsobilí, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti nebo zemřeli, musí být ustaven opatrovník, který musí o dítě osobně pečovat, zastupovat ho a spravovat jeho záležitosti místo rodičů...

4. Jak se vyřeší otázka budoucí rodičovské odpovědnosti, když se rodiče rozvedou nebo odloučí? (společnou dohodou nebo soudní cestou)

Soud musí rozhodnout o rozdělení a výkonu rodičovských práv a povinností (i když oba rodiče dále společně vykonávají rodičovskou odpovědnost) nebo může schválit dohodu mezi rodiči...

NahoruNahoru

§ 26 odst. (1) zákona o rodině:

„V rozhodnutí, kterým se rozvádí manželství rodičů nezletilého dítěte, soud upraví výkon jejich rodičovských práv a povinností k dítěti na dobu po rozvodu, zejména určí, kterému z rodičů svěří výchovu dítěte a jak budou oba rodiče přispívat na výživu dítěte.“

§ 50 odst. (1) zákona o rodině:

„jestliže rodiče nezletilého dítěte spolu nežijí, soud stanoví jejich práva a povinnosti i bez návrhu; zejména rozhodne, kterému z rodičů svěří dítě do péče a jak bude každý z rodičů přispívat na jeho výživu.“

5. Jestliže rodiče uzavřou dohodu o rodičovské odpovědnosti, jaké formality je nutno splnit, aby dohoda byla právně závazná (např. schválení některého orgánu nebo soudu)

Dohoda musí být schválena soudem.

§ 26 odst. (2) zákona o rodině:

„Rozhodnutí o rozvodu manželství rodičů nezletilého dítěte, které určuje práva a povinnosti rodičů vůči dítěti, může být nahrazeno dohodou rodičů, která ke své platnosti potřebuje schválení soudu.“

6. Nemohou-li rodiče dosáhnout dohody v otázkách rodičovské odpovědnosti, jaké jsou alternativní způsoby mimosoudního urovnání sporu?

V současné době žádné. Připravuje se zákon o mediaci.

7. Předloží-li rodiče věc soudu, o jakých otázkách týkajících se dítěte může soud rozhodnout?

V zásadě může soud rozhodnout o čemkoli s výjimkou přiznání (výhradní) péče některému z rodičů. Jeden z rodičů může mít dítě ve výhradní péči jen tehdy, pokud je druhý rodič zbaven rodičovské odpovědnosti. Obvykle však (z vlastního podnětu) rozhoduje o tom, který z rodičů bude mít dítě v osobní péči a kdo bude platit výživné. Na návrh rozhoduje o styku s dítětem a o dalších důležitých otázkách, nemohou-li se rodiče dohodnout (např. změna jména).

NahoruNahoru

8. Jestliže soud rozhodne, že jeden z rodičů bude mít dítě ve výhradní péči, znamená to, že může rozhodovat o všech věcech týkajících se dítěte bez předchozí porady s druhým rodičem?

Pojem „péče“ nelze v kontextu systému slovenského rodinnného práva přeložit jednoznačně. Existuje pojem „rodičovská práva a povinnosti“, které vždy náleží oběma rodičům společně (takže nikdy nemůže dojít k „výhradní péči“ s výjimkou případu, že druhý z rodičů nežije, je právně nezpůsobilý nebo zbavený rodičovských povinností). Od nich odlišujeme „osobní péči“ o dítě. Jestliže má některý z rodičů dítě v osobní péči, může provádět všechna rozhodnutí související s každodenním životem dítěte, ale všechny důležité otázky (stěhování, škola atd.) musí být dohodnuty oběma rodiči (pokud tomu tak není, musí o rozhodnutí požádat soud). Oba rodiče jsou nadále oprávněni zastupovat dítě a spravovat jeho majetek.

9. Rozhodne-li soud, že rodiče budou mít dítě ve společné péči, co to znamená v praxi?

Viz. všechny předcházející odpovědi, zejména 8.

10. Na který soud nebo orgán se musím obrátit, chci-li podat žádost o přiznání rodičovské odpovědnosti? Jaké formality je nutno splnit a jaké doklady musím k žádosti přiložit?

Okresní soud, v jehož okrese má dítě své obvyklé bydliště. Není nutno plnit žádné formality a nemusí se přikládat žádné doklady, protože se jedná o postup, který soud může zahájit z vlastního podnětu. Přiložení dokladů by do značné míry záviselo na obsahu žádosti; obvykle je zapotřebí rodný list dítěte.

NahoruNahoru

11. Jaký postup se v těchto případech použije? Existuje možnost zkráceného řízení?

Použije se zjednodušené a neformálnější postup řízení. Existuje možnost předběžného opatření, které má podobu naléhavého řízení.

12. Mohu obdržet právní pomoc na úhradu nákladů řízení?

Všechna řízení o rodičovské odpovědnosti jsou bez soudních poplatků. Systém právní pomoci na Slovensku je v současné době omezen jen na osvobození od placení soudních poplatků a na bezplatné poskytnutí zástupce. Vzhledem k nespornému charakteru řízení v rodinných věcech si málokdo vezme právního zástupce. Jestliže ale osoba splňuje zákonné podmínky pro osvobození od soudních poplatků, může soud dle vlastního uvážení poskytnout zástupce bezplatně, včetně právního zástupce, má-li za to, že zastoupení je nutné pro ochranu zájmů účastníka.

13. Je možné podat odvolání proti soudnímu rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti?

Ano.

14. V některých případech je nutné požádat soud nebo jiný orgán o výkon soudního rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti. Jaký postup se v takových případech použije?

Použijí se obvyklé postupy výkonu rozhodnutí (soudní výkon rozhodnutí) s výjimkou výkonu rozhodnutí o osobní péči (tj. když musí být dítě vráceno rodiči, který má podle rozhodnutí právo na osobní péči). V těchto případech je postup přísnější (nižší úrovně finančních postihů a možnost účasti policejních a/nebo jiných orgánů k asistenci).

NahoruNahoru

15. Jak musím postupovat, aby soudní rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti vydané v jiném členském státě bylo uznáno a vykonáno v [název dotyčného členského státu]? Jaký postup se použije v těchto případech?

V současné době neexistuje zvláštní postup pro uznávání (s výjimkou, že je podle Lucemburské úmluvy vyžadováno jediné („předchozí“) uznání – nenásledované výkonem rozhodnutí). Žadatel podá žádost u obvodního soudu, který je příslušný k nařízení výkonu rozhodnutí. V souvislosti s výkonem rozhodnutí soud přezkoumá podmínky pro uznání. To se ale změní jedině tehdy, bude-li přijata novela zákona o mezinárodním právu soukromém (potřeba zvláštního řízení o rozhodnutí o uznání) a také až na Slovensku vstoupí v platnost Brusel II. Postup bude složitější (prohlášení o vykonatelnosti).

16. Na jaký soud se musím obrátit, chci-li se bránit proti uznání a výkonu soudního rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti, které bylo vydáno soudem v jiném členském státě? Jaký postup se použije v těchto případech?

Odvolání se podává vždy u téhož soudu, který učinil původní rozhodnutí, ale rozhodnutí o něm učiní krajský soud.

17. Jaké právo se použije ve věcech rodičovské odpovědnosti, jestliže dítě nebo zúčastněné strany nežijí v (název členského státu vydávajícího tento informační list) nebo mají jinou státní příslušnost?

Situace je velmi složitá následkem neočekávaných důsledků Haagské úmluvy z roku 1996. Právo použitelné podle uvedené úmluvy je použitelné tehdy, neexistuje-li bilaterální smlouva, kdy se použije právo podle takové smlouvy.

Bližší informace

Ministerstvo spravodlivosti English - slovencina

« Rodičovská odpovědnost - Obecné informace | Slovensko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 24-08-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království