Európska komisia > EJS > Rodičovské práva a povinnosti > Španielsko

Posledná úprava: 23-10-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rodičovské práva a povinnosti - Španielsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená pojem „rodičovské práva a povinnosti“ v praxi? Aké sú práva a povinnosti nositeľa rodičovských práv a povinností? 1.
2. Komu v zásade patria rodičovské práva a povinnosti, ktoré sa vzťahujú k dieťaťu? 2.
3. Ak rodičia nie sú spôsobilí alebo ochotní vykonávať rodičovské práva a povinnosti k svojim deťom, je možné ustanoviť namiesto nich inú osobu? 3.
4. Ako sa v budúcnosti vyrieši otázka výkonu rodičovských práv a povinností v prípade, ak sa rodičia rozvedú alebo rozídu? 4.
5. Ak rodičia dospejú k dohode v otázke rodičovských práv a povinností, aké formálne kroky je potrebné dodržať, aby táto dohoda bola právne záväzná? 5.
6. Ak rodičia nedospejú k dohode v otázke rodičovských práv a povinností, aké sú alternatívne prostriedky riešenia sporu bez súdneho konania? 6.
7. Ak sa rodičia obrátia na súd, o ktorých otázkach týkajúcich sa dieťaťa môže súd rozhodnúť? 7.
8. Ak súd rozhodne o zverení dieťaťa do výlučnej starostlivosti jedného z rodičov, znamená to, že tento rodič môže rozhodovať o všetkých veciach týkajúcich sa dieťaťa bez toho, aby sa vopred poradil s druhým rodičom? 8.
9. Ak súd rozhodne o zverení dieťaťa do spoločnej starostlivosti obidvoch rodičov, čo to znamená v praxi? 9.
10. Na akom súde alebo orgáne je potrebné podať návrh týkajúci sa rodičovských práv a povinností? Aké formálne kroky je potrebné dodržať a aké dokumenty je potrebné priložiť k návrhu? 10.
11. Aké konanie sa vzťahuje na tieto prípady? Existuje zrýchlené konanie? 11.
12. Môžem získať bezplatnú právnu pomoc, ktorá by pokryla trovy konania? 12.
13. Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu vo veci rodičovských práv a povinností ? 13.
14. V určitých prípadoch môže byť potrebné obrátiť sa na iný súd alebo orgán za účelom výkonu rozhodnutia vo veci rodičovských práv a povinností. Aký postup sa vzťahuje na tieto prípady? 14.
15. Čo je potrebné urobiť na dosiahnutie uznania a na výkon rozhodnutia vo veci rodičovských práv a povinností, vydaných súdom iného členského štátu Európskej únie v Španielsku? Aké konanie sa na tieto prípady vzťahuje? 15.
16. Na akom súde v Španielsku je potrebné namietať proti uznaniu rozhodnutia vo veci rodičovských práv a povinností vydaného súdom iného členského štátu Európskej únie? Aké konanie sa vzťahuje na tieto prípady? 16.
17. Aké právo sa vzťahuje na konanie vo veci rodičovských práv a povinností v prípade, ak dieťa alebo účastníci konania nemajú pobyt v Španielsku alebo majú rozdielnu štátnu príslušnosť? 17.

 

1. Čo znamená pojem „rodičovské práva a povinnosti“ v praxi? Aké sú práva a povinnosti nositeľa rodičovských práv a povinností?

Rodičovské práva a povinnosti predstavujú práva a povinnosti, ktoré majú fyzické osoby, zvyčajne rodičia, alebo právnické osoby na základe zákona alebo súdneho rozhodnutia o osobe a majetku dieťaťa.

V prípade, ak rodičia nežijú spolu, najmä o ich starostlivosti a úprave styku.

2. Komu v zásade patria rodičovské práva a povinnosti, ktoré sa vzťahujú k dieťaťu?

Rodičovské práva a povinnosti voči deťom patria rodičom.

V prípade rozluky, rozvodu, nezhody alebo v prípade, ak rodičia žijú oddelene, súbor práv a povinností voči deťom, ich osobe a ich majetku patria okrem výnimočných prípadov obidvom rodičom.

Ak rodičia žijú oddelene, rodičovské práva a povinnosti bude vykonávať ten rodič, s ktorým dieťa žije, súd však môže na žiadosť druhého rodiča rozhodnúť o ich spoločnom výkone. To je obvyklá situácia.

3. Ak rodičia nie sú spôsobilí alebo ochotní vykonávať rodičovské práva a povinnosti k svojim deťom, je možné ustanoviť namiesto nich inú osobu?

V tomto prípade je podľa španielskeho právneho poriadku možné ustanoviť iných príbuzných, osoby alebo inštitúciu určenú správnym alebo súdnym rozhodnutím, aby mohli vykonávať rodičovské práva a povinnosti k deťom v prípade, ak rodičia na ich výkon nie sú dostatočne spôsobilí.

HoreHore

4. Ako sa v budúcnosti vyrieši otázka výkonu rodičovských práv a povinností v prípade, ak sa rodičia rozvedú alebo rozídu?

Ak sa rodičia rozvedú alebo rozídu, rodičovské práva a povinnosti je možné upraviť:

 • Na návrh oboch rodičov v dohode o úprave, ktorá musí byť schválená súdom.
 • Súdnym rozhodnutím v konaniach, kde dochádza k sporu.

Rodičovské práva a povinnosti ako inštitút ochrany dieťaťa sa vzťahujú na oboch rodičov.

Otázky týkajúce sa opatery a starostlivosti o deti je možné zhrnúť takto:

 • Zverenie dieťaťa do starostlivosti iba jedného z rodičov, o ňom sa rozhoduje najčastejšie v prípade rozluky alebo rozvodu na základe vzájomnej dohody obidvoch rodičov, ako aj v sporových konaniach.
 • Zverenie dieťaťa do spoločnej starostlivosti obidvoch rodičov, pričom sa striedajú obdobia, v ktorých sú deti s jedným alebo druhým z rodičov, žiada sa oň a rozhoduje sa o ňom predovšetkým v konaniach na základe vzájomnej dohody rodičov.
 • Na návrh samotných rodičov alebo priamo z iniciatívy súdu je možné so zreteľom na okolnosti, ktoré sa vyskytnú, dieťa súdnym rozhodnutím zveriť do starostlivosti výnimočne aj inej osobe.
 • V prípade, ak bude za opatrovníka dieťaťa ustanovený správny orgán, situácia sa nezmení a dieťa nebude zverené do starostlivosti žiadneho z rodičov.

5. Ak rodičia dospejú k dohode v otázke rodičovských práv a povinností, aké formálne kroky je potrebné dodržať, aby táto dohoda bola právne záväzná?

Rodičia, ktorí dospejú k dohode v otázke rodičovských práv a povinností musia predložiť podpísanú dohodu o úprave so všetkými dohodami, ktoré okrem iných ustanovení musia výslovne upravovať:

HoreHore

 • Opateru a starostlivosť o dieťa.
 • Styk dieťaťa s rodičmi.
 • Výkon rodičovských práv a povinností.
 • Užívanie rodinného bydliska.
 • Platbu výživného na dieťa.

Dohodu o úprave je potrebné predložiť spolu s návrhom na príslušnom súde prvého stupňa, na súde ju však musia schváliť rodičia a po vypočutí detí, ak majú dostatočný úsudok, súd tieto dohody posúdi.

Ak ich pokladá za užitočné pre dieťa, schváli ich v rozsudku o rozluke, rozvode alebo konečných opatreniach týkajúcich sa opatery, starostlivosti a výživného pre maloleté deti v prípade, ak rodičia nie sú manželmi.

6. Ak rodičia nedospejú k dohode v otázke rodičovských práv a povinností, aké sú alternatívne prostriedky riešenia sporu bez súdneho konania?

Alternatívnym prostriedkom predovšetkým k súdnym rozhodnutiam na dosiahnutie dohody účastníkov je rodinná mediácia.

Aby boli prijímané dohody vykonateľné, musia byť vždy schválené v súdnom rozhodnutí.

7. Ak sa rodičia obrátia na súd, o ktorých otázkach týkajúcich sa dieťaťa môže súd rozhodnúť?

V súdnom rozhodnutí musí súd riešiť nasledujúce opatrenia vždy v záujme maloletých detí, pričom sa musí snažiť, aby po ich vypočutí, ak majú dostatočný úsudok, od seba neodlúčil súrodencov, a vždy vtedy, ak majú viac ako 12 rokov:

 • Súdne opatrenia týkajúce sa starostlivosti a opatery, ktorú pridelí jednému z rodičov alebo obidvom rodičov, a výchovy.
 • Úprava styku rodičov s dieťaťom, pričom bude stanovený čas, spôsob a miesto, na ktorom sa budú rodičia môcť stretávať s deťmi a byť s nimi.
 • Toto právo styku s dieťaťom je možné vo výnimočných prípadoch obmedziť alebo pozastaviť, ak sa vyskytnú závažné dôvody, alebo ak si niektorý z rodičov závažne a opakovane neplní svoje povinnosti.
 • Pridelenie rodičovských práv a povinností, a ak by bol na toto pridelenie dôvod a ak je to vhodné pre deti, súd môže rozhodnúť, že ich úplne alebo čiastočne bude vykonávať jeden z rodičov, a tak isto môže tieto rodičovské práva a povinnosti rodičom odňať, ak na to nastane dôvod.
 • Výživné, ktoré musí platiť každý rodič za účelom uspokojenia potrieb dieťaťa, s prihliadnutím na ekonomické okolnosti, ktoré sa pri prijímaní potrebných opatrení na zabezpečenie jeho efektívnosti vyskytnú.
 • Pridelenie užívania rodinného bydliska a predmetov dennej potreby v prípade, ak rodičia nedospeli k dohode, pričom sa uprednostnia maloleté deti.

8. Ak súd rozhodne o zverení dieťaťa do výlučnej starostlivosti jedného z rodičov, znamená to, že tento rodič môže rozhodovať o všetkých veciach týkajúcich sa dieťaťa bez toho, aby sa vopred poradil s druhým rodičom?

Rodičovské práva a povinnosti vo všeobecnosti patria obidvom rodičom, preto majú obaja rodičia právo rozhodovať a riešiť všetky otázky, ktoré sa týkajú dieťaťa, aj keď dieťa bolo zverené do starostlivosti iba jedného z nich.

HoreHore

V prípade, ak medzi rodičmi existuje nezhoda, pokiaľ ide o rozhodnutia súvisiace s maloletým dieťaťom, ktoré je možné alebo potrebné prijať a ktoré sa týkajú školských záležitostí a vzdelávania, ako je výber školy alebo mimoškolské aktivity, zdravotnej starostlivosti pri výbere lekára, formovania osobnosti pri výbere mena alebo jeho náboženského vzdelávania alebo výberu miesta alebo krajiny, kde majú deti žiť, atď. a ak nie je možná spoločná dohoda, ktorýkoľvek z rodičov sa môže za účelom vyriešenia sporu obrátiť na súd .

Po vypočutí obidvoch rodičov a dieťaťa, ak má dostatočný úsudok, súd bez možnosti opravného prostriedku pridelí právo rozhodovať otcovi alebo matke, ak by boli nezhody opakované alebo ak by sa vyskytol iný dôvod, ktorý by závažne bránil výkonu rodičovských práv a povinností, súd môže úplne alebo čiastočne prideliť jednému z rodičov právo rozhodovať, alebo aj rozdeliť úlohy medzi nich. Všetky tieto opatrenia je možné prijať najneskôr v lehote dvoch rokov.

9. Ak súd rozhodne o zverení dieťaťa do spoločnej starostlivosti obidvoch rodičov, čo to znamená v praxi?

V prípade, ak bude dieťa zverené do starostlivosti rovnako obidvom rodičom, v praxi sa obidvaja rodičia striedajú pri výkone dennej starostlivosti a bezprostrednej starostlivosti o dieťa vo vopred stanovených obdobiach, ktoré sa zvyčajne zhodujú s konkrétnymi obdobiami školského roka, ako sú štvrťroky alebo obdobia výučby.

Takisto sa predpokladá rozdelenie všetkých období prázdnin medzi obidvoch rodičov.

HoreHore

Tento spôsob starostlivosti nie je obvyklý, hoci sa častejšie vyskytuje v konaniach na základe vzájomnej dohody na návrh rodičov.

10. Na akom súde alebo orgáne je potrebné podať návrh týkajúci sa rodičovských práv a povinností? Aké formálne kroky je potrebné dodržať a aké dokumenty je potrebné priložiť k návrhu?

V konaniach v manželských veciach, ktoré sa týkajú rozluky alebo rozvodu na základe vzájomnej dohody je príslušným súd prvého stupňa, v obvode ktorého sa nachádza posledné spoločné bydlisko manželov alebo súd, v obvode ktorého sa nachádza bydlisko ktoréhokoľvek z navrhovateľov.

V sporových konaniach v manželských veciach je príslušným súd prvého stupňa, v obvode ktorého sa nachádza bydlisko manželov, v prípade, ak sa bydliská manželov nachádzajú v rôznych súdnych obvodoch, je príslušným súdom súd podľa výberu navrhovateľa, ktorým je súd, v obvode ktorého sa nachádza posledné bydlisko manželov alebo súd, v obvode ktorého sa nachádza bydlisko odporcu.

V konaniach, ktoré sa týkajú výlučne opatery, starostlivosti a výživného pre maloleté deti, v prípade ktorých rodičia nie sú manželmi, je príslušným súd prvého stupňa, v obvode ktorého sa nachádza posledné spoločné bydlisko rodičov, a v prípade, ak sa ich bydliská nachádzajú v rôznych súdnych obvodoch, je príslušným súdom súd podľa výberu navrhovateľa, ktorým je súd, v obvode ktorého sa nachádza bydlisko odporcu alebo súd, v obvode ktorého sa nachádza bydlisko dieťaťa.

11. Aké konanie sa vzťahuje na tieto prípady? Existuje zrýchlené konanie?

Na tieto prípady sa vzťahujú tieto konania:

HoreHore

 • V prípade, ak existuje zhoda medzi účastníkmi, konanie na základe vzájomnej dohody, upravené v článku 777 Zákona o občianskom súdnom konaní sa vzťahuje na rozluku, rozvod a prijímanie konečných opatrení týkajúcich sa opatery, starostlivosti a výživného pre maloleté deti, ak rodičia nie sú manželmi.
 • Ak medzi účastníkmi neexistuje zhoda, na konania v manželských veciach a vo veciach týkajúcich sa detí sa vzťahuje sporové konanie, ktoré je upravené v článkoch 770 a 774 Zákona o občianskom súdnom konaní, keďže rodičia nie sú manželmi.

V prípadoch, ktoré neznesú odklad, je možné požiadať o prijatie opatrení prostredníctvom týchto konaní:

 • Predbežné opatrenia, ktoré predchádzajú predloženiu návrhu na vyhlásenie manželstva za neplatné, návrhu na rozluku, rozvod, alebo v konaniach, ktoré sa týkajú opatery a starostlivosti o deti a výživného. Príslušná úprava sa nachádza v článkoch 771 a 772 Zákona o občianskom súdnom konaní.
 • Je výslovne ustanovené, že v prípade, ak by existovali dôvody, ktoré neznesú odklad, je možné prijať opatrenia v prvom vydanom rozhodnutí, ktoré bude mať okamžitý charakter.
 • Predbežné opatrenia súvisiace s prijatím návrhu na začatie konania v manželských veciach alebo vo veciach týkajúcich sa detí, rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch. Príslušná úprava sa nachádza v článku 773 Zákona o občianskom súdnom konaní.

12. Môžem získať bezplatnú právnu pomoc, ktorá by pokryla trovy konania?

Je možné využiť výhody úplne alebo čiastočne bezplatného súdnictva vždy, keď sa potvrdí, že sú splnené požiadavky na ich získanie, v súlade so Zákonom o bezplatnej právnej pomoci (Pozri „Bezplatné súdnictvo – Španielsko“).

HoreHore

13. Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu vo veci rodičovských práv a povinností ?

Na to, aby sme mohli určiť, proti ktorým rozhodnutiam je prípustné odvolanie, je potrebné rozlíšiť spomedzi všetkých rozhodnutí, ktoré môžu byť vydané, rozhodnutia v tejto veci rodičovských práv a povinností, to znamená, že :

 • Proti všetkým rozhodnutiam v sporových konaniach je možné podať odvolanie na Provinčnom súde.
 • Proti rozhodnutiam v konaniach na základe vzájomnej dohody je takisto možné podať odvolanie iba na Provinčnom súde, ak je predmetom dohody opatrenie, ktoré sa nezaraďuje do rámca ustanovení dohody o úprave.
 • Proti rozhodnutiam vo veci vopred vydaných predbežných opatrení alebo predbežných opatrení alebo rozhodnutí o výkone rodičovských práv a povinností nie je podľa právneho poriadku prípustný žiadny opravný prostriedok.

14. V určitých prípadoch môže byť potrebné obrátiť sa na iný súd alebo orgán za účelom výkonu rozhodnutia vo veci rodičovských práv a povinností. Aký postup sa vzťahuje na tieto prípady?

V prípadoch, keď nedochádza k dobrovoľnému plneniu súdnych rozhodnutí vo veci rodičovských práv a povinností, je možné požiadať súd prvého stupňa, ktorý ich vydal predložením návrhu na výkon rozhodnutia za účelom dosiahnutia núteného výkonu nesplneného opatrenia alebo opatrení,

Označí sa rozsudok alebo rozhodnutie, ktorého splnenie navrhovateľ žiada a osoba, voči ktorej žiada o výkon opatrenia alebo opatrení.

HoreHore

15. Čo je potrebné urobiť na dosiahnutie uznania a na výkon rozhodnutia vo veci rodičovských práv a povinností, vydaných súdom iného členského štátu Európskej únie v Španielsku? Aké konanie sa na tieto prípady vzťahuje?

Rozhodnutia vydané členským štátom vo veci výkonu rodičovských práv a povinností v konaniach v manželských veciach vo vzťahu k spoločnému dieťaťu rodičov, ak sú vykonateľné v tomto členskom štáte a ak boli oznámené, budú v Španielsku uznané na návrh ktorejkoľvek dotknutej strany bez toho, aby bolo potrebné konanie, v súlade s ustanoveniami Nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o príslušnosti, uznávaní a výkone súdnych rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností.

Za účelom navrhnutia výkonu rozhodnutia je potrebné predložiť návrh na vykonanie, pričom sa vyžaduje advokát a zástupca, s kópiou rozhodnutia, výkon ktorého sa žiada, ktorá spĺňa požiadavky potrebné na určenie jej autenticity, podľa vzorového tlačiva, ktoré sa nachádza v prílohe V, na súde, v obvode ktorého sa dieťa zdržiava a v obvode ktorého sa žiada výkon rozhodnutia.

V prípadoch, ktoré nie sú obsiahnuté v uvedenom nariadení, ktoré sa týkajú rodičovských práv a povinností k nemanželským deťom, kým nenadobudne platnosť a účinnosť aktuálny návrh Nariadenia Rady o príslušnosti, uznávaní a výkone súdnych rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností (uverejnený v Úradnom vestníku z 27. augusta 2002), budú rozhodnutia uznávané všeobecnými normami exequaturu, pričom ich bude možné vykonať, len čo budú uznané v súlade so španielskym právnym poriadkom.

HoreHore

16. Na akom súde v Španielsku je potrebné namietať proti uznaniu rozhodnutia vo veci rodičovských práv a povinností vydaného súdom iného členského štátu Európskej únie? Aké konanie sa vzťahuje na tieto prípady?

Za účelom podania námietky v Španielsku proti uznaniu rozhodnutia vo veci rodičovských práv a povinností, ktoré vydal iný členský štát, sa musí dotknutá osoba obrátiť na súd prvého stupňa, v obvode ktorého sa žiada jeho uznanie, a namietať, že existuje niektorý z dôvodov na neuznanie stanovených v Nariadení č. 1347/2000.

Dôvody, voči ktorým je možné namietať, sú tieto: že rozhodnutie by bolo zjavne v rozpore s verejným poriadkom, dieťaťu by nebola poskytnutá možnosť, aby bolo vypočuté, ak by bolo vydané v neprítomnosti a návrh na začatie konania alebo iná rovnocenná písomnosť by nebola doručená, ibaže sa potvrdí prijatie rozhodnutia, ak by zasahovalo do výkonu rodičovských práv a povinností a osoba by nemala možnosť byť vypočutá, ak by bolo nezlučiteľné s iným rozhodnutím, ktoré bolo vydané neskôr.

17. Aké právo sa vzťahuje na konanie vo veci rodičovských práv a povinností v prípade, ak dieťa alebo účastníci konania nemajú pobyt v Španielsku alebo majú rozdielnu štátnu príslušnosť?

Príslušný právny poriadok v konaní vo veci rodičovských práv a povinností je právny poriadok určený podľa osoby dieťaťa, a ak by ho nebolo možné určiť, použije sa právny poriadok platný v mieste obvyklého pobytu dieťaťa.

« Rodičovské práva a povinnosti - Všeobecné informácie | Španielsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 23-10-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo