Europa-Kommissionen > ERN > Forældremyndighed > Spanien

Seneste opdatering : 20-10-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Forældremyndighed - Spanien

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad betyder det retlige begreb "forældremyndighed" i praksis? Hvilke rettigheder og forpligtelser har en forældremyndighedsindehaver? 1.
2. Hvem har som en generel regel forældremyndigheden over et barn? 2.
3. Kan en anden person udpeges i forældrenes sted, hvis disse er ude af stand eller uvillige til at udøve forældremyndigheden over børnene? 3.
4. Hvorledes afgøres spørgsmålet om forældremyndighed, hvis forældrene skilles eller går fra hinanden? 4.
5. Hvis forældrene indgår en aftale om spørgsmålet om forældremyndighed, hvilke formaliteter skal da overholdes for at gøre aftalen retligt bindende? 5.
6. Hvis forældrene ikke kan nå til en aftale om spørgsmålet om forældremyndighed, hvilke alternativer findes der da for at løse konflikten uden at gå rettens vej? 6.
7. Hvis forældrene går rettens vej, hvilke spørgsmål kan domstolen da træffe afgørelse om vedrørende barnet? 7.
8. Hvis retten bestemmer, at den ene forælder alene skal have forældremyndigheden over et barn, betyder dette da, at han/hun kan træffe afgørelse om alle spørgsmål vedrørende barnet uden først at rådføre sig med den anden forælder? 8.
9. Hvad betyder det i praksis, hvis retten bestemmer, at forældrene skal have fælles forældremyndighed over et barn? 9.
10. Hvilken ret eller myndighed skal jeg henvende mig til, hvis jeg ønsker at indgive en begæring om forældremyndighed? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min begæring? 10.
11. Hvilken procedure finder anvendelse i disse tilfælde? Er der mulighed for en hasteprocedure? 11.
12. Kan jeg opnå retshjælp til dækning af retsudgifterne? 12.
13. Er det muligt at anke en afgørelse om forældremyndighed? 13.
14. Det er i visse tilfælde nødvendigt at indgive begæring til en domstol eller en anden myndighed for at få en afgørelse om forældremyndighed fuldbyrdet. Hvilken procedure finder anvendelse? 14.
15. Hvad skal jeg gøre for at få en afgørelse om forældremyndighed, der er truffet af en domstol i et andet EU-land, anerkendt og fuldbyrdet i Spanien? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde? 15.
16. Hvilken domstol skal jeg rette henvendelse til for at gøre indsigelse mod en afgørelse om forældremyndighed, som er truffet af en domstol i et andet EU-land? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde? 16.
17. Hvilken lovgivning anvender domstolene i en sag om forældremyndighed, hvor barnet eller parterne ikke bor i Spanien eller er af forskellig nationalitet? 17.

 

1. Hvad betyder det retlige begreb "forældremyndighed" i praksis? Hvilke rettigheder og forpligtelser har en forældremyndighedsindehaver?

Ved forældremyndighed forstås de rettigheder og forpligtelser, fysiske personer, normalt forældrene, eller juridiske personer via justitsministeriet eller ved en retsafgørelse har over et barns person og ejendom.

Hvis forældrene ikke lever sammen, er der navnlig tale om omsorgsret og samværsret.

2. Hvem har som en generel regel forældremyndigheden over et barn?

Det er forældrene, der har forældremyndigheden over et barn.

Hvis forældrene bliver separeret, skilt, går fra hinanden eller ikke lever sammen, opnår begge forældre med undtagelse af særlige tilfælde både rettigheder og forpligtelser over for barnet, dets person og ejendom.

Hvis forældrene er separerede, er det den forælder, der lever sammen med barnet, der får forældremyndigheden. Retten kan dog på anmodning af den anden forælder give fælles forældremyndighed. Dette er den sædvanlige situation.

3. Kan en anden person udpeges i forældrenes sted, hvis disse er ude af stand eller uvillige til at udøve forældremyndigheden over børnene?

Hvis forældrene ikke er i stand til at udøve forældremyndigheden over børnene, er det i henhold til spansk ret muligt ved administrativ eller retlig afgørelse at udpege andre familiemedlemmer, personer eller institutioner til at udøve forældremyndigheden.

4. Hvorledes afgøres spørgsmålet om forældremyndighed, hvis forældrene skilles eller går fra hinanden?

Hvis forældrene bliver skilt eller går fra hinanden, kan spørgsmålet om forældremyndighed afgøres:

TopTop

 • efter forslag fra begge forældre ved hjælp af en aftale (Convenio Regulador) , der skal godkendes af retten
 • ved en retlig afgørelse, hvis forældrene er uenige.

Det påhviler forældrene at drage omsorg for børnene, i og med at de har forældremyndigheden.

De forskellige former for omsorgsret og samværsret kan sammenfattes som følger:

 • Den mest almindelige løsning er, at en af forældrene får forældremyndigheden både når forældrene er enige om separationen og skilsmissen, og når de ikke er.
 • Der ansøges og tilkendes især fælles forældremyndighed, hvor børnene skiftevis er hos den ene og den anden forælder, når forældrene er enige herom.
 • Undtagelsesvis kan forældremyndigheden på grund af omstændighederne ved en retlig afgørelse tilkendes en anden person, som forældrene selv eller retten har foreslået.
 • I tilfælde, hvor det er det offentlige, der er værge, bibeholdes situationen, og ingen af forældrene får forældremyndigheden.

5. Hvis forældrene indgår en aftale om spørgsmålet om forældremyndighed, hvilke formaliteter skal da overholdes for at gøre aftalen retligt bindende?

Hvis forældrene indgår en aftale om spørgsmålet om forældremyndighed, skal de fremlægge en underskrevet aftale, der skal indeholde alle de forhold, de er enedes om. Følgende skal udtrykkeligt være anført:

 • Forældremyndighed og omsorgsret
 • Samværsret
 • Udøvelse af forældreansvaret
 • Anvendelse af familiens bolig
 • Børnebidrag

Forældrenes aftale skal sammen med ansøgningen forelægges den kompetente ret, forældrene skal ratificere den i retten, og efter at retten har hørt børnene, hvis dette er hensigtsmæssigt, vurderer den aftalen.

TopTop

Hvis den vurderer, at aftalen er til gavn for barnet, godkender den den og træffer afgørelse om separation eller skilsmisse, eller hvis forældrene ikke er gift, endelige foranstaltninger vedrørende forældremyndigheden og børnenes underhold.

6. Hvis forældrene ikke kan nå til en aftale om spørgsmålet om forældremyndighed, hvilke alternativer findes der da for at løse konflikten uden at gå rettens vej?

Et af de mest benyttede alternativer til retlige afgørelser for, at forældrene kan nå til enighed, er familiemægling.

De aftaler, der indgås, skal altid godkendes af retten for at have retskraft.

7. Hvis forældrene går rettens vej, hvilke spørgsmål kan domstolen da træffe afgørelse om vedrørende barnet?

Domstolen skal i den retlige afgørelse altid træffe foranstaltninger, der er i børnenes interesse og forsøge at undgå at adskille søskende samt høre dem, hvis dette er hensigtsmæssigt, og altid når de er over 12 år:

 • De retlige foranstaltninger vedrørende forældremyndigheden, der skal tilkendes den ene eller den anden forælder eller begge, samt opdragelsen.
 • Forældrenes samværsret med angivelse af tid, måde og sted for, at forældrene kan tale med børnene og være sammen med dem.
 • Det kan undtagelsesvis under alvorlige omstændigheder, eller hvis en af forældrene gentagne gange groft forsømmer sine forpligtelser over for børnene, være nødvendigt at begrænse eller ophæve samværsretten.
 • Tilkendelse af hel eller delvis forældremyndighed, hvis der er grund hertil, og det passer børnene, til den ene af forældrene, herunder fratagelse af forældremyndigheden, hvis det skulle vise sig at være nødvendigt.
 • Det underholdsbidrag, som hver af forældrene skal betale for at dække barnets fornødenheder, idet der ved vedtagelsen af de nødvendige foranstaltninger tages hensyn til forældrenes økonomiske forhold.
 • Tilkendelse af anvendelsen af familiens bolig og dagligdags genstande, hvis forældrene ikke er enige, idet der først og fremmest tages hensyn til mindreårige børn.

8. Hvis retten bestemmer, at den ene forælder alene skal have forældremyndigheden over et barn, betyder dette da, at han/hun kan træffe afgørelse om alle spørgsmål vedrørende barnet uden først at rådføre sig med den anden forælder?

Generelt er det begge forældre, der har forældremyndigheden og dermed mulighed for at træffe beslutninger og løse alle spørgsmål, der vedrører et barn, selv om kun den ene af forældrene har forældreretten.

TopTop

Hvis forældrene er uenige om de beslutninger, der kan eller skal træffes i forbindelse med et mindreårigt barn, f.eks. vedrørende uddannelse, valg af skole og fritidsaktiviteter, sundhedsmæssige spørgsmål og valg af læge, opdragelse, valg af navn eller religion samt valg af det sted eller land, hvor børnene skal bo, og det ikke er muligt for forældrene at nå til enighed, kan den ene af forældrene henvende sig til en domstol for at få løst konflikten.

Domstolen lytter til begge forældre og barnet, hvis dette er hensigtsmæssigt, og tilkender den ene eller den anden forælder retten til at træffe beslutning, uden at denne afgørelse kan appelleres; hvis der fortsat er uenighed, eller der opstår uenighed igen, og dette skader udøvelsen af forældremyndigheden, kan domstolen tilkende den ene af forældrene en del af eller hele retten til at træffe beslutning, eller dele opgaverne mellem dem. Alle disse foranstaltninger kan træffes for et tidsrum på højst to år.

9. Hvad betyder det i praksis, hvis retten bestemmer, at forældrene skal have fælles forældremyndighed over et barn?

Hvis forældrene får fælles forældremyndighed, vil det i praksis betyde, at forældrene skiftes til dagligt og direkte at tage vare på barnet i nogle på forhånd fastsatte perioder, som plejer at falde sammen med skoleåret.

Det indebærer også, at alle ferieperioder skal deles mellem forældrene.

Selv om denne form for forældremyndighed ikke er den mest almindelige, er det den mest anvendte, hvis forældrene indbyrdes er enige.

10. Hvilken ret eller myndighed skal jeg henvende mig til, hvis jeg ønsker at indgive en begæring om forældremyndighed? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min begæring?

I forbindelse med separation eller skilsmisse, hvor ægtefællerne er enige, er det førsteinstansretten (Juzgado de Primera Instancia) , hvor ægtefællerne havde deres sidste fælles bopæl, eller hvor den ene af ægtefællerne har bopæl, der er kompetent.

TopTop

Hvis ægtefællerne er uenige, er det førsteinstansretten ved ægtefællernes bopæl, der er kompetent; hvis ægtefællerne bor i forskellige retskredse, kan sagsøger vælge retten ved ægtefællernes sidste bopæl eller sagsøgtes bopæl.

I retssager, der udelukkende vedrører forældremyndighed og børnenes underhold, og hvor forældrene ikke er gift, er det førsteinstansretten ved forældrenes sidste fælles bopæl, der er kompetent; hvis ægtefællerne bor i forskellige retskredse, kan sagsøger vælge retten ved sagsøgtes bopæl eller ved barnets bopæl.

11. Hvilken procedure finder anvendelse i disse tilfælde? Er der mulighed for en hasteprocedure?

I sådanne sager finder følgende procedurer anvendelse:

 • Hvis parterne er enige og ikke er gift, finder proceduren i civilretsplejelovens artikel 777 anvendelse i forbindelse med separation, skilsmisse og vedtagelse af forskellige foranstaltninger vedrørende forældremyndighed og børnenes underhold.
 • Hvis parterne ikke er enige og ikke er gift, finder proceduren i civilretsplejelovens artikel 770 og 774 anvendelse på både ægteskabssager og sager om forældremyndighed.

I hastetilfælde kan der vedtages en række foranstaltninger ved brug af følgende procedurer:

 • Forudgående foreløbige retsmidler i forbindelse med ansøgningen om annullering af ægteskabet, separation eller skilsmisse eller procedurer vedrørende forældremyndighed og børnenes underhold, jf. civilretsplejelovens artikel 771 og 772.

Det er udtrykkeligt fastsat, at hvis der er grund til at anvende en hasteprocedure, er det muligt at vedtage retsmidler i den første afgørelse, der træffes, og straks gennemføre disse.

TopTop

 • Foreløbige retsmidler i forbindelse med ansøgningen i ægteskabssager eller sager om forældremyndighed som i førnævnte tilfælde, jf. civilretsplejelovens artikel 773.

12. Kan jeg opnå retshjælp til dækning af retsudgifterne?

Det er muligt at opnå hel eller delvis retshjælp, forudsat at de krav, der stilles i henhold til loven om retshjælp, opfyldes (se “Retshjælp i Spanien”).

13. Er det muligt at anke en afgørelse om forældremyndighed?

For at finde ud af, om retsafgørelser kan ankes, må der sondres mellem de forskellige typer retsafgørelser i forbindelse med forældremyndighed:

 • Alle retsafgørelser i sager, hvor forældrene er uenige, kan ankes til provinsdomstolen (Audiencia Provincial).
 • Retsafgørelser i forbindelse med sager, hvor forældrene er enige, kan kun ankes til provinsdomstolen, hvis der træffes en foranstaltning, som er i strid med indholdet af forældrenes aftale.
 • I henhold til loven er der ikke mulighed for at anke retsafgørelser om forudgående foreløbige retsmidler eller foreløbige retsmidler eller afgørelser om udøvelsen af forældremyndigheden.

14. Det er i visse tilfælde nødvendigt at indgive begæring til en domstol eller en anden myndighed for at få en afgørelse om forældremyndighed fuldbyrdet. Hvilken procedure finder anvendelse?

Hvis en afgørelse om forældremyndighed ikke frivilligt fuldbyrdes, kan den førsteinstansret, der traf den, forelægges en ansøgning om fuldbyrdelse og derved gennemtvinge fuldbyrdelse af afgørelsen.

TopTop

Det skal anføres, hvilken afgørelse der skal fuldbyrdes, og mod hvem.

15. Hvad skal jeg gøre for at få en afgørelse om forældremyndighed, der er truffet af en domstol i et andet EU-land, anerkendt og fuldbyrdet i Spanien? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde?

De i et EU-land trufne retsafgørelser i forbindelse med ægteskabssager om udøvelse af forældremyndigheden over et fælles barn, som er eksigible i den pågældende stat, og som er blevet forkyndt, fuldbyrdes i Spanien efter anmodning af den ene af de berørte parter, uden at det er nødvendigt at indbringe sagen for retten, jf. Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager samt i sager vedrørende forældremyndighed over ægtefællernes fælles børn.

For at gennemtvinge en fuldbyrdelse skal der via en advokat, som kontrollerer, at de formelle krav til sikring af, at der er tale om en autentisk retsafgørelse, overholdes i henhold til standardformularen i bilag V, rettes henvendelse til retten på det sted, hvor den mindreårige befinder sig, og hvor fuldbyrdelsen skal finde sted, med en kopi af den retsafgørelse, der ønskes fuldbyrdet.

I de tilfælde, der ikke er omfattet af den tidligere forordning, hvor der er tale om forældremyndighed over børn født uden for ægteskab, og indtil det nuværende forslag til Rådets forordning om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager samt i sager vedrørende forældremyndighed over ægtefællernes fælles børn (offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende af 26. august 2002) træder i kraft og finder anvendelse, anerkendes retsafgørelser efter de generelle regler om exequatur og kan fuldbyrdes, når det blevet kontrolleret, at de er i overensstemmelse med spansk ret.

TopTop

16. Hvilken domstol skal jeg rette henvendelse til for at gøre indsigelse mod en afgørelse om forældremyndighed, som er truffet af en domstol i et andet EU-land? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde?

For i Spanien at gøre indsigelse mod en afgørelse om forældremyndighed, der er truffet af en domstol i et andet EU-land, skal den berørte part henvende sig til førsteinstansretten det sted, hvor afgørelsen søges anerkendt, og gøre en af de grunde til ikke at anerkende afgørelsen gældende, der er fastsat i forordning nr. 1347/2000.

Blandt disse grunde er, at en anerkendelse åbenbart vil stride mod grundlæggende retsprincipper i det EU-land, som anmodningen rettes til, at den er truffet, uden at barnet har haft mulighed for at blive hørt, hvis den sagsøgte er dømt som udebleven, eller hvor det indledende processkrift i sagen eller et tilsvarende dokument ikke er blevet forkyndt for sagsøgte, medmindre det fastslås, at sagsøgte utvetydigt har accepteret afgørelsen, på anmodning af en person, der gør gældende, at afgørelsen krænker vedkommendes forældremyndighed, såfremt afgørelsen er truffet, uden at vedkommende har haft mulighed for at blive hørt, eller såfremt den er uforenelig med en anden afgørelse om forældremyndighed, der er truffet senere.

17. Hvilken lovgivning anvender domstolene i en sag om forældremyndighed, hvor barnet eller parterne ikke bor i Spanien eller er af forskellig nationalitet?

Den lovgivning, der finder anvendelse i forbindelse med en sag om forældremyndighed, er loven om børns stilling (ley personal del menor) , eller hvis det ikke kan fastslås, anvendes lovgivningen på barnets sædvanlige bopæl.

« Forældremyndighed - Generelle oplysninger | Spanien - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 20-10-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige