Evropská komise > ESS > Rodičovská odpovědnost > Španělsko

Poslední aktualizace: 23-10-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rodičovská odpovědnost - Španělsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co znamená pojem “rodičovská odpovědnost” v praxi? Jaká jsou práva a povinnosti osoby s rodičovskou odpovědností? 1.
2. Kdo obvykle nese rodičovskou odpovědnost vůči nezletilému? 2.
3. Pokud rodiče nejsou způsobilí nebo si nepřejí nést rodičovskou odpovědnost vůči svým dětem, je možné místo nich jmenovat jinou osobu? 3.
4. Pokud jsou rodiče rozvedeni nebo žijí odloučeně, jak se stanoví rodičovská odpovědnost pro budoucnost? 4.
5. Jestliže se rodiče dohodnou o otázkách rodičovské odpovědnosti, jaké formality musí splnit, aby tato dohoda byla právně závazná? 5.
6. Jestliže se rodiče nedohodnou o otázce rodičovské odpovědnosti, jaké jsou alternativní prostředky pro vyřešení sporu bez účasti soudu? 6.
7. Jestliže se rodiče obrátí na soud, o jakých otázkách týkajících se nezletilého může soud rozhodnout? 7.
8. Jestliže soud rozhodne o svěření dítěte do péče výlučně jednomu z rodičů, znamená to, že tento rodič může rozhodovat o všem, co se tohoto dítěte týká, aniž by to musel konzultovat s druhým rodičem? 8.
9. Jestliže soud rozhodne o sdílené péči rodičů, co to v praxi znamená? 9.
10. Na jaký soud nebo úřad je třeba se obrátit s žalobou o rodičovskou odpovědnost? Jaké formality je třeba respektovat a jaké dokumenty je třeba předložit? 10.
11. Jaký postup se v těchto případech používá? Existuje urgentní postup? 11.
12. Mohu dostat právní asistenci, která pokryje výdaje na proces, zdarma? 12.
13. Je možné odvolání proti rozsudkům o rodičovské odpovědnosti? 13.
14. V určitých případech může být nutné obrátit se na jiný soud nebo úřad kvůli vynesení rozsudku o rodičovské odpovědnosti. Jaký postup se sleduje v těchto případech? 14.
15. Co je třeba dělat, aby ve Španělsku bylo uznáno rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti vynesené soudem v jiné zemi Evropské unie? Jaký je platný postup v těchto případech? 15.
16. Na který soud ve Španělsku je třeba se obrátit s námitkou proti rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti vynesenému soudem v jiné zemi Evropské unie? Jak se v tomto případě postupuje? 16.
17. Jaký zákon se vztahuje na proces o rodičovské odpovědnosti, pokud nezletilý nebo strany sporu nesídlí ve Španělsku nebo jsou různých národností? 17.

 

1. Co znamená pojem “rodičovská odpovědnost” v praxi? Jaká jsou práva a povinnosti osoby s rodičovskou odpovědností?

Rodičovskou odpovědnost představují práva a povinnosti fyzických osob, normálně rodičů, nebo právnických osob podle zákona nebo podle rozhodnutí soudu o osobě a majetku nezletilého.

 V případě, že rodiče nežijí ve společné domácnosti, zejména o opatrování a režimu návštěv.

2. Kdo obvykle nese rodičovskou odpovědnost vůči nezletilému?

Rodičovskou odpovědnost vůči nezletilému mají rodiče.

V případech odloučení, rozvodu, rozchodu nebo pokud rodiče nežijí ve společné domácnosti, práva a povinnosti pro plnění rodičovské povinnosti a rozhodování o dětech, jejich osobě a majetku, mají oba rodiče s výjimkou zvláštních případů.

Pokud rodiče žijí odděleně, rodičovskou pravomoc bude vykonávat ten, s nímž dítě žije, nicméně soud na žádost druhého rodiče může rozhodnout o společném vykonávání. To je obvyklá situace.

3. Pokud rodiče nejsou způsobilí nebo si nepřejí nést rodičovskou odpovědnost vůči svým dětem, je možné místo nich jmenovat jinou osobu?

Ve španělském právu je možné jmenovat jiné příbuzné, osoby nebo instituce určené administrativní nebo případně soudní cestou k vykonávání rodičovské odpovědnosti vůči nezletilým, pokud rodiče nebudou dostatečně způsobilí k jejímu vykonávání.

NahoruNahoru

4. Pokud jsou rodiče rozvedeni nebo žijí odloučeně, jak se stanoví rodičovská odpovědnost pro budoucnost?

Jestliže se rodiče rozvedou nebo žijí odděleně, rodičovská povinnost může být stanovena:

 • Na návrh obou rodičů regulační smlouvou, kterou musí schválit soud.
 • Rozhodnutím soudu v občanském jednání.

Rodičovská odpovědnost jako instituce na ochranu nezletilého se týká obou rodičů.

Možnosti opatrování nezletilých se mohou shrnout takto:

 • Přidělením jednomu z rodičů, což je nejčastější případ, jak při oddělení a rozvodech po vzájemné dohodě mezi oběma rodiči tak na základě rozhodnutí soudu.
 • Společným přidělením na střídavá období, kde jsou děti s jedním a s druhým z rodičů, žádá a schvaluje se především u soudu na základě společné dohody rodičů.
 • Výjimečně podle okolností může soud rodičovskou odpovědnost přidělit jiné osobě na návrh rodičů nebo přímo soudce.
 • V případech, kdy poručnictví nad nezletilým vykonává úřad, tato situace zůstává a opatrování dítěte se nepřidělí žádnému z rodičů.

5. Jestliže se rodiče dohodnou o otázkách rodičovské odpovědnosti, jaké formality musí splnit, aby tato dohoda byla právně závazná?

Rodiče, kteří se dohodnou o otázkách rodičovské odpovědnosti, musí podepsat regulační dohodu, kde kromě dalších opatření musí být výslovně stanoveno:

 • Opatrování nezletilého.
 • Režim návštěv u rodičů.
 • Vykonávání rodičovské odpovědnosti.
 • Používání rodinného bydliště.
 • Výživné na nezletilé.

Regulační dohoda se předloží spolu s žalobou u příslušného soudu první instance, musí být před soudem potvrzena oběma rodiči a soudce dohodu posoudí po vyslechnutí nezletilých, pokud jsou schopni dostatečného úsudku.

NahoruNahoru

Pokud soud dohodu považuje za prospěšnou pro nezletilé, schválí ji v rozsudku o odloučení, rozvodu nebo definitivních opatřeních o opatrování a výživě nezletilých dětí v případě, že rodiče nejsou oddáni.

6. Jestliže se rodiče nedohodnou o otázce rodičovské odpovědnosti, jaké jsou alternativní prostředky pro vyřešení sporu bez účasti soudu?

Alternativní opatření výhradně z rozhodnutí soudu pro dosažení dohody mezi stranami představuje Rodinný prostředník.

Aby dohoda vstoupila v platnost, musí být schválena rozsudkem soudu.

7. Jestliže se rodiče obrátí na soud, o jakých otázkách týkajících se nezletilého může soud rozhodnout?

V rozsudku musí soudce vždy rozhodnout o následujících opatřeních ve prospěch nezletilých dětí, přičemž se má snažit nerozdělit sourozence, a vždy musí také vyslechnout děti starší 12 let, případně i mladší schopné dostatečného úsudku:

 • Soudní opatření o opatrování a péči jednoho nebo obou rodičů a o výchově.
 • Režim návštěv u druhého rodiče s uvedením doby, způsobu a místa, kde se rodič může s dětmi setkávat.
 • Výjimečně toto právo na návštěvy může být omezeno nebo zrušeno, pokud nastanou vážné okolnosti nebo vážně a opakovaně nebudou plněny povinnosti ze strany jednoho z rodičů.
 • Přidělení do rodičovské péče, pokud by k tomu byl důvod a vyhovovalo by to dětem, vykonávané zcela nebo částečně jedním z rodičů, dokonce zbavení rodičovské péče, pokud by k tomu byl důvod.
 • Výživné, které musí každý rodič poskytovat na uspokojování potřeb dítěte, se zřetelem k ekonomickým okolnostem a s přijetím potřebných opatření pro zajištění jeho poskytování.
 • Přidělení užívání rodinného bydliště a předmětů denní potřeby v případech, že není mezi rodiči dohoda, kdy mají přednost nezletilé děti.

8. Jestliže soud rozhodne o svěření dítěte do péče výlučně jednomu z rodičů, znamená to, že tento rodič může rozhodovat o všem, co se tohoto dítěte týká, aniž by to musel konzultovat s druhým rodičem?

Péče o dítě je obvykle úkol obou rodičů, proto pravomoc rozhodovat a řešit otázky, které se dítěte týkají, náleží oběma rodičům, ačkoliv je dítě svěřené do péče jednoho z nich.

NahoruNahoru

V případě, že neexistuje dohoda mezi rodiči o rozhodnutích, která mohou nebo nemohou přijímat ohledně svých dětí, které se mohou týkat školy a výchovy, například volby školy nebo mimoškolních aktivit, lékařské péče a volby lékaře, formování osobnosti, volby jména nebo náboženství, volby místa nebo země, kde nezletilí budou bydlet apod. Pokud nebude dosaženo dohody, může se kterýkoliv z rodičů obrátit na soud, aby spor vyřešil.

Soudce po vyslechnutí obou stran a nezletilého dítěte, pokud má dostatečný úsudek, bez pozdější změny přidělí pravomoc otci nebo matce, pokud by se neshody opakovaly nebo by z jiné příčiny byla vážně narušena rodičovská odpovědnost, soud může jednomu z rodičů přidělit částečnou nebo úplnou pravomoc rozhodovat nebo mezi rodiče tyto funkce rozdělit. Všechna tato opatření se mohou přijmout nanejvýš na období dvou let.

9. Jestliže soud rozhodne o sdílené péči rodičů, co to v praxi znamená?

V případech, že se péče o nezletilého přidělí společně oběma rodičům, v praxi se oba rodiče střídají v každodenní přímé péči na předem stanovená období, která se obvykle shodují s konkrétními obdobími školního roku, například čtvrtletím nebo rokem.

Předpokládá se také rozdělení prázdninových období mezi oba rodiče.

Tento způsob péče není obvyklý a obvykle se zavádí po vzájemné dohodě a na návrh rodičů.

10. Na jaký soud nebo úřad je třeba se obrátit s žalobou o rodičovskou odpovědnost? Jaké formality je třeba respektovat a jaké dokumenty je třeba předložit?

Proces odloučení nebo rozvodu na základě vzájemné dohody je v kompetenci soudu první instance podle posledního společného bydliště manželů nebo kteréhokoliv ze žadatelů.

NahoruNahoru

Ve sporech ohledně manželství je kompetentní soud první instance v místě bydliště manželů, pokud tito žijí odděleně, žalobce zvolí soud podle svého bydliště nebo podle bydliště žalovaného.

U procesů řešících výlučně péči a výživné pro nezletilé děti, kde rodiče nejsou oddáni, je kompetentní soud první instance posledního společného bydliště rodičů, pokud žijí v různých soudních obvodech, žalující zvolí soud v bydlišti svém, odpůrce nebo nezletilého dítěte.

11. Jaký postup se v těchto případech používá? Existuje urgentní postup?

Platný postup v těchto případech je následující:

 • V případech, kdy existuje dohoda mezi stranami, se proces se vzájemnou dohodou vede podle článku  777 zákona o občanských sporech o odloučení, rozvod a přijetí definitivních opatření o péči a výživném pro nezletilé děti, pokud nebylo uzavřeno manželství.
 • Když vzájemná dohoda mezi stranami neexistuje, je soudní spor řízen články  770 a 774 zákona o občanských sporech také pro procesy o manželství a nezletilých dětech, pokud nebylo uzavřeno manželství.

V urgentních případech je možné požádat o přijetí opatření následujícím postupem:

 • Předběžná opatření před vznesením žaloby o neplatnost, odloučení, rozvod nebo v procesech řešících péči o nezletilé děti a výživné. Řídí se články 771 a 772 zákona o občanských sporech.

  Je výslovně stanoveno, že pokud existují urgentní důvody, je možné přijmout opatření v prvním rozsudku s okamžitou platností.

  NahoruNahoru

 • Provizorní opatření odvozená z přijetí žaloby o proces ohledně manželství nebo nezletilých jako v předchozích případech. Podle článku 773 zákona o občanských sporech.

12. Mohu dostat právní asistenci, která pokryje výdaje na proces, zdarma?

Výhody právní pomoci zcela zdarma nebo za snížený poplatek je možné využít při doložení nároku podle zákona o právní pomoci zdarma. (Viz “Justicia Gratuita – España).

13. Je možné odvolání proti rozsudkům o rodičovské odpovědnosti?

Aby bylo možné určit, proti kterým rozsudkům je možné se odvolat, je třeba rozlišovat mezi jednotlivými typy rozsudků v této oblasti rodičovské odpovědnosti, čili:

 • Proti všem rozsudkům ohledně sporů je možné se odvolat u provinčního soudu.
 • Proti rozsudkům o procesech na základě vzájemné dohody je možné se odvolat rovněž u provinčního soudu, pokud bylo dohodnuto nějaké opatření, které se liší od znění regulační dohody.
 • Pro rozsudky o předběžných opatřeních nebo provizorních opatřeních nebo o vykonávání rodičovské odpovědnosti není podle zákona opravný prostředek.

14. V určitých případech může být nutné obrátit se na jiný soud nebo úřad kvůli vynesení rozsudku o rodičovské odpovědnosti. Jaký postup se sleduje v těchto případech?

V případech, kdy nejsou dobrovolně plněny soudní rozsudky o rodičovské odpovědnosti, je možné požádat soud první instance, který je vynesl, o exekutivní rozsudek o nuceném plnění nesplněného nebo nesplněných opatření.

NahoruNahoru

Bude identifikován rozsudek nebo rozhodnutí, o jehož splnění se usiluje, a osoba, proti které má být zavedena exekuce.

15. Co je třeba dělat, aby ve Španělsku bylo uznáno rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti vynesené soudem v jiné zemi Evropské unie? Jaký je platný postup v těchto případech?

Rozhodnutí vynesená v členském státě o vykonávání rodičovské odpovědnosti v procesech o manželství týkající se společného dítěte, která by byla platná v uvedeném členském státě a která byla úředně oznámena, se ve Španělsku budou uznávat na žádost kterékoliv ze zainteresovaných stran bez nutnosti dalšího procesu, podle ustanovení Reglamento (CE) 2201/2003 Rady z 27. listopadu 2003, o kompetenci, uznávání a vykonávání soudních rozhodnutí v oblasti manželství a rodičovské odpovědnosti.

Při žádosti o uznání je třeba předložit žalobu o exekuci, je třeba advokát a prokurátor, s kopií rozsudku, který má být uznán, jenž musí obsahovat náležitosti nezbytné pro ověření pravosti podle formuláře v příloze V. Žaloba se předloží u soudu v místě, kde nezletilý bydlí a kde má být rozsudek vykonavatelný.

Pro případy nezahrnuté ve zmíněném předpise a týkající se rodičovské odpovědnosti vůči nemanželským dětem, dokud nevstoupí v platnost současný návrh o stanovení kompetencí, uznávání a vykonávání soudních rozhodnutí v oblasti manželství a rodičovské odpovědnosti předložený Radě (zveřejněný v Oficiálním deníku 27. srpna 2002), rozhodnutí se budou znávat podle všeobecných norem exequatur, přičemž budou vykonavatelné, pokud budou v souladu se španělským právem.

16. Na který soud ve Španělsku je třeba se obrátit s námitkou proti rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti vynesenému soudem v jiné zemi Evropské unie? Jak se v tomto případě postupuje?

Ohledně námitky proti uznání rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti z jiného členského státu je třeba se ve Španělsku obrátit na soud první instance, kde je snaha dosáhnout uznání námitky podle předpisu  1347/2000.

Důvody, kvůli kterým je možné vznést námitku, jsou: že rozhodnutí otevřeně odporuje veřejnému pořádku, nebylo vyslechnuto dítě, rozhodnutí nebylo předáno nebo písemně sděleno, pokud nebylo přijetí rozhodnutí prokázáno, rodičovská odpovědnost nebyla vykonávána a strana odpůrce nebyla vyslechnuta, nebo je rozhodnutí neslučitelné s jiným později vydaným rozhodnutím.

17. Jaký zákon se vztahuje na proces o rodičovské odpovědnosti, pokud nezletilý nebo strany sporu nesídlí ve Španělsku nebo jsou různých národností?

V procesu o rodičovské odpovědnosti je rozhodující osoba nezletilého, případně se uplatní zákon podle místa jeho obvyklého bydliště.

« Rodičovská odpovědnost - Obecné informace | Španělsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 23-10-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království