Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Γονική μέριμνα > Σλοβενία

Τελευταία ενημέρωση: 29-05-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Γονική μέριμνα - Σλοβενία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τί σημαίνει στην πράξη η έννοια “γονική μέριμνα”; Ποια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του έχοντος τη γονική μέριμνα; 1.
2. Γενικώς ποιος έχει τη γονική μέριμνα ενός τέκνου; 2.
3. Εάν οι γονείς είναι ανίκανοι ή δεν επιθυμούν να ασκούν τη γονική μέριμνα, μπορεί κάποιος άλλος να την ασκεί; 3.
4. Σε περίπτωση διαζυγίου ή διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, με ποιο τρόπο γίνεται η ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας; 4.
5. Εάν οι γονείς συνάψουν συμφωνία σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, ποια τυπική διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου αυτή η συμφωνία να είναι νομικά δεσμευτική; 5.
6. Αν οι γονείς δεν μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με το θέμα της άσκησης της γονικής μέριμνας, ποιοι είναι οι εναλλακτικοί τρόποι προκειμένου να ρυθμιστεί η διαφορά εξωδίκως; 6.
7. Αν οι γονείς προσφύγουν στο δικαστήριο, επί ποίων θεμάτων μπορεί να αποφανθεί ο δικαστής; 7.
8. Αν το δικαστήριο αναθέσει σε ένα εκ των γονέων την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού, αυτό σημαίνει ότι αυτός ο γονέας μπορεί να αποφασίσει για οτιδήποτε αφορά το παιδί, χωρίς προηγουμένως να συμβουλευτεί τον άλλο γονέα; 8.
9. Αν το δικαστήριο αποφασίσει ότι οι γονείς ασκούν από κοινού την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου, τί σημαίνει αυτό στην πράξη; 9.
10. Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο (ή άλλη αρχή) στο οποίο κατατίθεται η αγωγή για την άσκηση της γονικής μέριμνας; Ποιες είναι οι τυπικές διαδικασίες και ποια έγγραφα πρέπει να συνοδεύουν την αγωγή; 10.
11. Ποια διαδικασία ακολουθείται σε αυτή την περίπτωση; Προβλέπεται επείγουσα διαδικασία; 11.
12. Μπορώ να τύχω δωρεάν νομικής συνδρομής για τα έξοδα της δίκης; 12.
13. Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μιας απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας; 13.
14. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσε να αποδειχθεί απαραίτητο να απευθυνθεί κάποιος σε ένα δικαστήριο ή σε μία άλλη αρχή, προκειμένου να εκτελέσει μία δικαστική απόφαση ανάθεσης γονικής μέριμνας. Ποια διαδικασία προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις; 14.
15. Τί πρέπει να κάνω για να αναγνωριστεί στη Σλοβενία μια απόφαση ανάθεσης γονικής μέριμνας, η οποία εξεδόθη από το δικαστήριο άλλου κράτους μέλους; Ποια διαδικασία προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις; 15.
16. Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο για την προσβολή της απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας, που αναγνώρισε την απόφαση δικαστηρίου άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποια διαδικασία προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις; 16.
17. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης γονικής μέριμνας, όταν το παιδί ή οι γονείς δεν διαμένουν στη Σλοβενία ή έχουν διαφορετική υπηκοότητα; 17.

 

1. Τί σημαίνει στην πράξη η έννοια “γονική μέριμνα”; Ποια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του έχοντος τη γονική μέριμνα;

Γονική μέριμνα έναντι των παιδιών:

Η γονική μέριμνα συνιστά έννομη σχέση η οποία διέπεται από το οικογενειακό δίκαιο. Η σχέση γεννάται κατά τη γέννηση του παιδιού ή κατά τη θεμελίωση της πατρότητας και της μητρότητας. Στη σλοβενική έννομη τάξη τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των παιδιών εκτός γάμου είναι τα ίδια με αυτά των παιδιών που γεννώνται εντός γάμου. Η σλοβενική νομοθεσία προβλέπει το σύστημα της πλήρους υιοθεσίας, στο πλαίσιο του οποίου τα θετά τέκνα τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης με τα φυσικά τέκνα.

Τη νομική βάση για τη γονική μέριμνα αποτελεί το άρθρο 54 του σλοβενικού συντάγματος, το οποίο προβλέπει ότι οι γονείς έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να μεριμνούν για τη συντήρηση, την εκπαίδευση και την ανατροφή των παιδιών τους. Αυτό το δικαίωμα και η υποχρέωση είναι δυνατόν να ανακληθούν ή να περιοριστούν μόνον για τους λόγους που προβλέπει ο νόμος με σκοπό την προστασία των συμφερόντων του παιδιού. Τα παιδιά που γεννώνται εκτός γάμου έχουν τα ίδια δικαιώματα με αυτά των παιδιών που γεννώνται εντός γάμου.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μεταξύ των γονέων και των (φυσικών και θετών) τέκνων συνιστούν την έννοια της γονικής μέριμνας (άρθρα 4, 5 και 7 του νόμου περί γάμου και οικογένειας (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih - ZZZDR), Ur. l. RS (ΦΕΚ) αριθ. 15/76.

Η ευθύνη εξ αδικοπραξίας των γονέων έναντι των τέκνων ρυθμίζεται με το άρθρο 142 του Κώδικα Υποχρεώσεων (Obligacijski zakonik - OZ). Οι γονείς φέρουν την ευθύνη για τις ζημίες που προκαλούνται σε τρίτους από τα παιδιά τους έως ότου αυτά συμπληρώσουν την ηλικία των 7 ετών, ανεξαρτήτως της δικής τους υπαιτιότητας.

Οι γονείς είναι υπαίτιοι για τις ζημίες που προκαλούνται σε τρίτους από τα παιδιά τους αφού αυτά συμπληρώσουν την ηλικία των 7 ετών, εκτός εάν αποδείξουν την απουσία δικής τους υπαιτιότητας.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Το άρθρο 107 του ZZZDR θεσπίζει κανόνες σχετικά με την εκπροσώπηση των παιδιών, την ανάληψη δράσης εξ ονόματός τους έναντι τρίτων και τη διαχείριση της περιουσίας τους. Την εκπροσώπηση των ανηλίκων αναλαμβάνουν οι γονείς τους. Σε περίπτωση που χρειάζεται να επιδοθεί έγγραφο σε ανήλικο τέκνο, μπορεί νομίμως να επιδοθεί σε έναν από τους γονείς του ή, εάν οι γονείς δεν ζουν μαζί, στον γονέα που συμβιώνει με το παιδί.

Εάν τη γονική μέριμνα έχουν αμφότεροι οι γονείς, αυτοί πρέπει να συμφωνήσουν σχετικά με τον τόπο μόνιμης κατοικίας του παιδιού καθώς και σε ποιον από αυτούς πρέπει να κοινοποιούνται τα έγγραφα που το αφορούν. Οι γονείς οφείλουν να διαχειρίζονται τα περιουσιακά στοιχεία του παιδιού με τρόπο που να εξασφαλίζει τα συμφέροντά του έως την ενηλικίωσή του (άρθρο 109 του ZZZDR).

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των γονέων και των παιδιών:

Οι γονείς πρέπει να εξασφαλίζουν στο παιδί τους τις συνθήκες που του επιτρέπουν την υγιή ανάπτυξη, την αρμονική εξέλιξη της προσωπικότητάς του και την πρόοδό του ώστε να καταστεί ανεξάρτητο στη ζωή και την εργασία. Είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση στα παιδιά τους των προς το ζην και για την προσφορά σε αυτά των αναγκαίων μέσων για τη διαβίωση, την υγεία και την ανατροφή τους. Πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζουν την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση των παιδιών τους. Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα επικοινωνίας και με τους δύο γονείς, όπως και οι δύο γονείς έχουν το δικαίωμα επικοινωνίας με το παιδί τους (άρθρα 102, 103 και 106 του ZZZDR).

2. Γενικώς ποιος έχει τη γονική μέριμνα ενός τέκνου;

Οι γονείς οφείλουν να ασκούν τα γονικά τους δικαιώματα με αμοιβαία συμφωνία λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα του παιδιού. Σε περίπτωση που οι γονείς δεν συμβιώνουν και δεν έχουν από κοινού τη γονική μέριμνα του παιδιού, πρέπει να αποφασίζουν από κοινού για τα ζητήματα που επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη του παιδιού λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντά του.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ο γονέας που έχει αναλάβει τη γονική μέριμνα πρέπει να αποφασίζει για τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινή ζωή του παιδιού. Σε περίπτωση κωλύματος ενός από τους γονείς, ο άλλος γονέας αναλαμβάνει την άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε περίπτωση που οι γονείς δεν συμβιώνουν, τη γονική μέριμνα πρέπει να ασκεί εκείνος ο γονέας που ζει μαζί με το παιδί. Σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου, τη γονική μέριμνα ασκεί ο γονέας στον οποίο ανατέθηκε η κηδεμονία του παιδιού (άρθρα 113 και 115 του ZZZDR).

3. Εάν οι γονείς είναι ανίκανοι ή δεν επιθυμούν να ασκούν τη γονική μέριμνα, μπορεί κάποιος άλλος να την ασκεί;

Τη φροντίδα ενός παιδιού μπορούν να αναλάβουν τρίτα πρόσωπα ή ιδρύματα. Το Κέντρο Κοινωνικών Υποθέσεων (Center za socialno delo) μπορεί να απομακρύνει ένα παιδί από τους γονείς του και να αναθέσει την κηδεμονία του σε τρίτο άτομο ή σε ίδρυμα σε περίπτωση που οι γονείς παραμελούν το παιδί τους ή εάν αυτό υπαγορεύεται από τα συμφέροντά του (άρθρο 120 του ZZZDR).

Τη φροντίδα ενός παιδιού μπορεί να αναλάβει θετός γονέας. Ένα παιδί είναι επιλέξιμο για υιοθεσία μόνον εάν οι γονείς του είναι άγνωστοι ή εάν αγνοείται ο τόπος της κατοικίας τους επί ένα έτος ή εάν οι γονείς του συμφώνησαν ενώπιον των αρμοδίων αρχών να δώσουν το παιδί τους για υιοθεσία ή σε περίπτωση που οι γονείς του δεν ζουν (άρθρο 141 του ZZZDR). Η φροντίδα ενός παιδιού μπορεί επίσης να ανατεθεί σε ανάδοχη οικογένεια (ανάδοχος γονέας είναι αυτός που δεν είναι ο φυσικός γονέας του παιδιού (πρβλ. άρθρα 154-159 και 176 του ZZZDR, και ιδίως το νόμο περί ανάδοχων οικογενειών, ΦΕΚ αριθ. 10/2002)) ή σε κηδεμόνα (άρθρα 178, 182, 201 και 202 του ZZZDR). Ο κηδεμόνας είναι υπεύθυνος για τη φροντίδα του παιδιού σαν να ήταν γονέας του· μπορεί μάλιστα να είναι και συγγενής του παιδιού.

4. Σε περίπτωση διαζυγίου ή διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, με ποιο τρόπο γίνεται η ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας;

Σε περίπτωση που οι γονείς δεν συμβιώνουν ή πρόκειται να χωρίσουν, πρέπει να συμφωνήσουν σχετικά με την κηδεμονία και τη συντήρηση των παιδιών τους και σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ παιδιών και γονέων λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των παιδιών (άρθρα 105 και 105(a) του ZZZDR).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Σε περίπτωση που οι γονείς δεν συμβιώνουν και δεν ασκούν τη μέριμνα του παιδιού από κοινού, πρέπει να συμφωνήσουν μεταξύ τους σχετικά με ζητήματα που επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη του παιδιού λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντά του. Εάν οι γονείς δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία, το Κέντρο Κοινωνικών Υποθέσεων αναλαμβάνει να μεσολαβήσει. Ο γονέας που έχει αναλάβει τη γονική μέριμνα πρέπει να αποφασίζει για ζητήματα που αφορούν την καθημερινή ζωή του παιδιού. Εάν οι γονείς δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν για ζητήματα που επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη του παιδιού, ακόμα και με τη μεσολάβηση του Κέντρου Κοινωνικών Υποθέσεων, τη σχετική απόφαση λαμβάνει δικαστήριο κατόπιν πρότασης ενός τουλάχιστον από τους γονείς, εφόσον δεν υπάρχει αντιδικία (άρθρο 113 του ZZZDR).

5. Εάν οι γονείς συνάψουν συμφωνία σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, ποια τυπική διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου αυτή η συμφωνία να είναι νομικά δεσμευτική;

Σε περίπτωση που οι γονείς δεν συμβιώνουν ή πρόκειται να χωρίσουν, πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας και με τη συντήρηση των παιδιών τους, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα επικοινωνίας μεταξύ των παιδιών και των γονέων λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των παιδιών.

Εάν οι γονείς συμφωνήσουν σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, μπορούν να προτείνουν την έκδοση απόφασης από το δικαστήριο προς αυτό το σκοπό εφόσον δεν υπάρχει αντιδικία. Εάν το δικαστήριο κρίνει ότι η συμφωνία των γονέων δεν είναι προς το συμφέρον του παιδιού, μπορεί να απορρίψει την πρότασή τους. Εάν οι γονείς δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία, το Κέντρο Κοινωνικών Υποθέσεων μεσολαβεί προς το σκοπό αυτό. Εάν παρόλα αυτά οι γονείς δεν καταλήξουν σε συμφωνία, αποφασίζει το δικαστήριο κατόπιν αιτήματος ενός τουλάχιστον από τους γονείς.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Πριν το δικαστήριο εκδόσει απόφαση σχετικά, οφείλει να ζητήσει τη γνώμη του Κέντρου Κοινωνικών Υποθέσεων προς το συμφέρον του παιδιού. Το δικαστήριο πρέπει επίσης να λάβει υπόψη τη γνώμη του παιδιού, όπως εκφράζεται είτε από το ίδιο το παιδί είτε από άτομο που επέλεξε και εμπιστεύεται το παιδί, εφόσον το παιδί είναι σε θέση να κατανοήσει τη σημασία και τις συνέπειες της επιλογής του. Η αίτηση των γονέων για έκδοση απόφασης από δικαστήριο πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του κατά τόπον αρμόδιου Κέντρου Κοινωνικών Υποθέσεων ότι οι γονείς προσπάθησαν να καταλήξουν σε συμφωνία για την άσκηση της γονικής μέριμνας των παιδιών τους με τη βοήθεια του Κέντρου (άρθρα 105, 105(a) και 106 του ZZZDR).

6. Αν οι γονείς δεν μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με το θέμα της άσκησης της γονικής μέριμνας, ποιοι είναι οι εναλλακτικοί τρόποι προκειμένου να ρυθμιστεί η διαφορά εξωδίκως;

Εάν οι γονείς δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν, το Κέντρο Κοινωνικών Υποθέσεων μεσολαβεί προς το σκοπό αυτό. Εάν παρόλα αυτά δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία, την απόφαση θα λάβει το δικαστήριο (άρθρα 105, 105(a) και 106 του ZZZDR).

7. Αν οι γονείς προσφύγουν στο δικαστήριο, επί ποίων θεμάτων μπορεί να αποφανθεί ο δικαστής;

Το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει εάν η γονική μέριμνα όλων των παιδιών θα ανατεθεί σε έναν από τους γονείς ή ποιων παιδιών η μέριμνα θα ανατεθεί σε ποιον από τους δύο γονείς. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να αποφασίσει αυτεπαγγέλτως να αναθέσει σε τρίτον την κηδεμονία όλων ή ορισμένων από τα παιδιά.

Πριν το δικαστήριο εκδώσει απόφαση για μια υπόθεση, οφείλει να ζητήσει τη γνώμη του Κέντρου Κοινωνικών Υποθέσεων προς το συμφέρον του παιδιού. Το δικαστήριο πρέπει επίσης να λάβει υπόψη τη γνώμη του παιδιού, όπως εκφράζεται είτε από το ίδιο το παιδί είτε από άτομο που επέλεξε και εμπιστεύεται το παιδί, εφόσον το παιδί είναι σε θέση να κατανοήσει τη σημασία και τις συνέπειες της επιλογής του.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Το δικαστήριο εκδίδει επίσης απόφαση σχετικά με την υποχρέωση διατροφής και με το δικαίωμα επικοινωνίας του παιδιού. Το παιδί έχει δικαίωμα επικοινωνίας και με τους δύο γονείς, ενώ και οι δύο γονείς έχουν το δικαίωμα επικοινωνίας με το παιδί τους. Το δικαστήριο μπορεί να αφαιρέσει ή να περιορίσει το δικαίωμα επικοινωνίας μόνον εάν αυτό κριθεί αναγκαίο για την προστασία των συμφερόντων του παιδιού. Η επικοινωνία με τους γονείς δεν είναι προς το συμφέρον του παιδιού εάν αυτό ταράσσεται από την επικοινωνία με τους γονείς του ή εάν η επικοινωνία αυτή θέτει σε κίνδυνο τη σωματική ή την πνευματική του ανάπτυξη. Το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει ότι η επικοινωνία αυτή θα πραγματοποιείται υπό την εποπτεία τρίτου προσώπου ή με άλλο τρόπο που δεν θα περιλαμβάνει προσωπική συνάντηση ή συναναστροφή με το παιδί εάν αυτό υπαγορεύουν τα συμφέροντά του. Πριν το δικαστήριο εκδώσει απόφαση για μια υπόθεση, οφείλει να ζητήσει τη γνώμη του Κέντρου Κοινωνικών Υποθέσεων προς το συμφέρον του παιδιού. Το δικαστήριο πρέπει επίσης να λάβει υπόψη τη γνώμη του παιδιού, όπως εκφράζεται είτε από το ίδιο το παιδί είτε από άτομο που επέλεξε και εμπιστεύεται το παιδί, εφόσον το παιδί είναι σε θέση να κατανοήσει τη σημασία και τις συνέπειες της επιλογής του. Το παιδί έχει το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας με τους συγγενείς και άλλα πρόσωπα τα οποία του είναι ιδιαίτερα οικεία (παππούδες, αδελφοί και αδελφές, ετεροθαλείς αδελφοί και αδελφές, πρώην ανάδοχοι γονείς, πρώην ή νυν σύζυγοι ή συζώντες σύντροφοι ενός από τους γονείς) (άρθρα 105, 105(a), 106 και 106(a) του ZZZDR).

8. Αν το δικαστήριο αναθέσει σε ένα εκ των γονέων την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού, αυτό σημαίνει ότι αυτός ο γονέας μπορεί να αποφασίσει για οτιδήποτε αφορά το παιδί, χωρίς προηγουμένως να συμβουλευτεί τον άλλο γονέα;

Όχι. Σε περίπτωση που οι γονείς δεν συμβιώνουν και δεν έχουν από κοινού τη γονική μέριμνα του παιδιού, πρέπει να αποφασίζουν από κοινού για τα ζητήματα που επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη του παιδιού λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντά του. Εάν οι γονείς δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία, το Κέντρο Κοινωνικών Υποθέσεων μεσολαβεί προς το σκοπό αυτό. Ο γονέας που έχει αναλάβει τη γονική μέριμνα πρέπει να αποφασίζει για ζητήματα που αφορούν την καθημερινή ζωή του παιδιού. Εάν οι γονείς δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν για ζητήματα που επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη του παιδιού, ακόμα και με τη μεσολάβηση του Κέντρου Κοινωνικών Υποθέσεων, τη σχετική απόφαση λαμβάνει δικαστήριο κατόπιν πρότασης ενός τουλάχιστον από τους γονείς, εφόσον δεν υπάρχει αντιδικία.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

9. Αν το δικαστήριο αποφασίσει ότι οι γονείς ασκούν από κοινού την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου, τί σημαίνει αυτό στην πράξη;

Αυτό σημαίνει ότι και οι δύο γονείς είναι εξίσου υπεύθυνοι για την άσκηση της γονικής μέριμνας του παιδιού και πρέπει να συνεχίσουν να του παρέχουν φροντίδα.

10. Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο (ή άλλη αρχή) στο οποίο κατατίθεται η αγωγή για την άσκηση της γονικής μέριμνας; Ποιες είναι οι τυπικές διαδικασίες και ποια έγγραφα πρέπει να συνοδεύουν την αγωγή;

Το κατά τόπον αρμόδιο πρωτοδικείο (Okrožno sodišče) του τόπου κατοικίας του εναγομένου, σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας (Zakon o pravdnem postopku - ZPP), δηλ. το δικαστήριο του τόπου μόνιμης ή προσωρινής κατοικίας του εναγομένου (άρθρο 47 ZPP). Ωστόσο, σε υποθέσεις διαφορών που άπτονται ζητημάτων διατροφής, κατά τις οποίες τη διατροφή αξιώνει ο ενάγων (άρθρο 50 του ZPP), δικαιοδοσία δεν έχει μόνο το κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο αλλά και το δικαστήριο του τόπου μόνιμης ή προσωρινής κατοικίας του ενάγοντος.

Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις του ZPP, και ιδίως το άρθρο 104, το οποίο προβλέπει ότι οι αιτήσεις που υποβάλλονται στο δικαστήριο πρέπει να συντάσσονται στη σλοβενική γλώσσα, το άρθρο 105 το οποίο προβλέπει ότι οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς και αναφέρει τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά, το άρθρο 106 το οποίο αναφέρει τον αριθμό των αντιγράφων που πρέπει να υποβάλλονται, το άρθρο 107 το οποίο αναφέρει τα συνοδευτικά έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται συνημμένα, και το άρθρο 180 το οποίο ορίζει το περιεχόμενο της αξίωσης.

11. Ποια διαδικασία ακολουθείται σε αυτή την περίπτωση; Προβλέπεται επείγουσα διαδικασία;

Η διαδικασία που ακολουθείται σε υποθέσεις γαμικών διαφορών και διαφορών που αφορούν τις σχέσεις γονέων και παιδιών καθορίζεται στο κεφάλαιο 27 του ZPP (άρθρα 406-414).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, το δικαστήριο, κατόπιν αιτήματος ενός από τα μέρη ή αυτεπαγγέλτως, μπορεί να διατάξει τη λήψη προσωρινών μέτρων σχετικά με τη γονική μέριμνα και τη διατροφή των παιδιών, καθώς και για την αφαίρεση ή τον περιορισμό του δικαιώματος επικοινωνίας ή για την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιείται η επικοινωνία.

Τα προσωρινά μέτρα λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο για την ασφάλιση των απαιτήσεων (Zakon o izvršbi in zavarovanju - ZIZ).

12. Μπορώ να τύχω δωρεάν νομικής συνδρομής για τα έξοδα της δίκης;

Η δωρεάν νομική συνδρομή (ευεργέτημα πενίας) ρυθμίζεται με τον νόμο περί του δικαιώματος δωρεάν νομικής συνδρομής (Zakon o brezplačni pravni pomoči - ZBPP), οποίος ορίζει τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση και το εύρος της συνδρομής (δικαίωμα ολικής ή μερικής κάλυψης του κόστους της νομικής συνδρομής και απαλλαγή από τα δικαστικά έξοδα).

Κατά την ίδια τη δικαστική διαδικασία είναι επίσης δυνατό να υποβληθεί αίτηση απαλλαγής από τα δικαστικά τέλη ή από τα δικαστικά έξοδα· οι σχετικές προϋποθέσεις ορίζονται στα άρθρα 168 και 169 του ZPP.

13. Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μιας απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας;

Ναι, η απόφαση του δικαστηρίου είναι εφέσιμη και μπορεί να προσβληθεί σε ανώτερο δικαστήριο. Η έφεση μπορεί να ασκηθεί στο δικαστήριο το οποίο εξέδωσε την απόφαση πρωτοδίκως, πρέπει δε να υποβληθεί σε επαρκή αριθμό αντιγράφων για το δικαστήριο και τους αντιδίκους (άρθρο 342 του ZPP).

14. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσε να αποδειχθεί απαραίτητο να απευθυνθεί κάποιος σε ένα δικαστήριο ή σε μία άλλη αρχή, προκειμένου να εκτελέσει μία δικαστική απόφαση ανάθεσης γονικής μέριμνας. Ποια διαδικασία προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις;

Σε αυτές τις περιπτώσεις ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στον νόμο για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων επί αστικών υποθέσεων και για την ασφάλιση των απαιτήσεων (Zakon o izvršbi in zavarovanju - ZIZ), και συγκεκριμένα η ειδική διαδικασία που προβλέπεται στο κεφάλαιο 20: «Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε υποθέσεις γονικής μέριμνας και επικοινωνίας με τα τέκνα» (άρθρα 238(a)-238(g) του ZIZ).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

15. Τί πρέπει να κάνω για να αναγνωριστεί στη Σλοβενία μια απόφαση ανάθεσης γονικής μέριμνας, η οποία εξεδόθη από το δικαστήριο άλλου κράτους μέλους; Ποια διαδικασία προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις;

Οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων δικαστηρίων και άλλων νομικών πράξεων της αλλοδαπής προβλέπονται στο κεφάλαιο 4 του νόμου περί ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και διαδικασίας (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku - ZMZPP, άρθρα 94 έως 111).

Οι αποφάσεις των δικαστηρίων της αλλοδαπής θεωρούνται ισοδύναμες με τις αποφάσεις των σλοβενικών δικαστηρίων και έχουν στη Σλοβενία τα ίδια έννομα αποτελέσματα με αυτές που εκδίδουν τα σλοβενικά δικαστήρια. Οι αιτούντες την αναγνώριση τέτοιων αποφάσεων οφείλουν να επισυνάπτουν την απόφαση του δικαστηρίου της αλλοδαπής (ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτής) στην αίτησή τους για αναγνώριση της εν λόγω απόφασης· οφείλουν επίσης να επισυνάπτουν βεβαίωση του αρμόδιου δικαστηρίου ή άλλου οργάνου της αλλοδαπής σχετικά με τη νομική ισχύ της εν λόγω απόφασης σύμφωνα με τη νομοθεσία του εκδούντος κράτους. Εάν η απόφαση του αλλοδαπού δικαστηρίου δεν έχει συνταχθεί σε επίσημη γλώσσα του οικείου δικαστηρίου, το μέρος που αιτείται την αναγνώρισή της πρέπει επίσης να υποβάλει επικυρωμένη μετάφραση της σχετικής απόφασης σε επίσημη γλώσσα του δικαστηρίου.

Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν επίσης όσον αφορά την εφαρμογή αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων. Εκτός από τη βεβαίωση σχετικά με τη νομική ισχύ της απόφασης του αλλοδαπού δικαστηρίου, το μέρος που αιτείται την αναγνώρισή της πρέπει επίσης να υποβάλει βεβαίωση σχετικά με την εκτελεστότητα της αποφάσεως σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση.

Το πρωτοδικείο αποφαίνεται σχετικά με την αναγνώριση της απόφασης (άρθρο 32 παράγραφος 2 του ZPP, άρθρο 101 του νόμου περί δικαστηρίων (Zakon o sodiščih)). Το δικαστήριο εκδίδει απόφαση για την αναγνώριση των αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων σύμφωνα με τους κανόνες που εφαρμόζονται σε υποθέσεις στις οποίες δεν υπάρχει αντιδικία (άρθρο 1 παράγραφος 2 του νόμου περί εξωδικαστικών διαδικασιών σε αστικές υποθέσεις (Zakon o nepravdnem postopku - ZNP)).

16. Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο για την προσβολή της απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας, που αναγνώρισε την απόφαση δικαστηρίου άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποια διαδικασία προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις;

Το πρωτοδικείο είναι αρμόδιο για την αναγνώριση αποφάσεων δικαστηρίων της αλλοδαπής. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται για τις υποθέσεις στις οποίες δεν υπάρχει αντιδικία.

17. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης γονικής μέριμνας, όταν το παιδί ή οι γονείς δεν διαμένουν στη Σλοβενία ή έχουν διαφορετική υπηκοότητα;

Οι σχέσεις των γονέων με τα τέκνα διέπονται από το δίκαιο του κράτους του οποίου έχουν την υπηκοότητα. Εάν οι γονείς και τα τέκνα έχουν διαφορετική υπηκοότητα, εφαρμόζεται το δίκαιο του κράτους της κοινής μόνιμης κατοικίας τους. Εάν οι γονείς και τα τέκνα έχουν διαφορετική υπηκοότητα και δεν έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στο ίδιο κράτος, εφαρμόζεται το δίκαιο του κράτους κατοικίας του τέκνου (άρθρο 42 του ZMZPP).

« Γονική μέριμνα - Γενικές Πληροφορίες | Σλοβενία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 29-05-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο