Europeiska Kommissionen > ERN > Föräldraansvar > Skottland

Senaste uppdatering: 06-08-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Föräldraansvar - Skottland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad innebär det juridiska begreppet ”föräldraansvar” i praktiken? Vilka rättigheter och skyldigheter har den som har föräldraansvar? 1.
2. Vem har som regel föräldraansvaret för ett barn? 2.
3. Om föräldrarna är olämpliga eller ovilliga att utöva föräldraansvaret, kan någon annan person då utses i deras ställe? 3.
4. Om föräldrarna skiljer sig eller separerar, hur löses frågan om föräldraansvar då för framtiden? 4.
5. Om föräldrarna avtalar om föräldraansvar, vilka krav måste då vara uppfyllda för att avtalet ska vara rättsligt bindande? 5.
6. Om föräldrarna inte kan enas i frågor om föräldraansvar, vilka alternativa tvistlösningsmetoder finns då för att lösa tvisten utom domstol? 6.
7. Om föräldrarna vänder sig till domstol, vilka frågor kan domaren besluta om när det gäller barnet? 7.
8. Om domstolen beslutar att en förälder ska ha ensam vårdnad, innebär detta att han eller hon kan besluta om alla frågor som rör barnet utan att samråda med den andra föräldern? 8.
9. Om domstolen beslutar om gemensam vårdnad, vad innebär det i praktiken? 9.
10. Till vilken domstol eller myndighet ska jag vända mig om jag vill ansöka om föräldraansvar? Vilka formaliteter måste uppfyllas och vilka dokument ska bifogas? 10.
11. Vilken handläggningsform tillämpas i dessa fall? Finns det möjlighet till snabbare handläggning vid fara i dröjsmål? 11.
12. Kan jag få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna? 12.
13. Är det möjligt att överklaga ett beslut om föräldraansvar? 13.
14. I vissa fall kan det vara nödvändigt att begära verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar. Vilken domstol ska jag i så fall vända mig till och hur handläggs frågan? 14.
15. Vad ska jag göra för att få ett avgörande om föräldraansvar som meddelats i en annan medlemsstat erkänt och verkställt i Skottland? 15.
16. Till vilken domstol ska jag vända mig för att motsätta mig erkännande av ett avgörande om föräldraansvar som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat? Vilken handläggningsform används i dessa fall? 16.
17. Vilken lag tillämpas i frågor om föräldraansvar om barnet eller parterna inte bor i Skottland eller har olika medborgarskap? 17.

 

1. Vad innebär det juridiska begreppet ”föräldraansvar” i praktiken? Vilka rättigheter och skyldigheter har den som har föräldraansvar?

I Skottland avses med begreppet ”parental rights and responsibilities” (föräldrars rättigheter och skyldigheter) de rättigheter och skyldigheter som en förälder eller annan person har gentemot barnet.

Var och en som har föräldraskyldigheter bör utöva dem till barnets bästa, så långt det är möjligt. Dessa skyldigheter omfattar att

 • skydda och främja barnets hälsa, utveckling och välbefinnande,
 • tillhandahålla lämplig styrning och ledning med hänsyn till barnets utvecklingsstadium,
 • upprätthålla ett personligt förhållande och regelbunden direkt kontakt med barnet, om personen i fråga inte bor med barnet,
 • fungera som barnets rättsliga företrädare.

En person som har föräldrarättigheter i förhållande till ett barn har i allmänhet rätt att

 • ha barnet boende hos sig eller bestämma om barnets boende,
 • kontrollera, styra eller leda barnets uppfostran på ett lämpligt sätt med hänsyn till barnets utvecklingsstadium,
 • upprätthålla ett personligt förhållande och regelbunden direkt kontakt med barnet, om personen i fråga inte bor med barnet,
 • fungera som barnets rättsliga företrädare.

2. Vem har som regel föräldraansvaret för ett barn?

Barnets mor har automatiskt föräldrarättigheter och -skyldigheter. Barnets far har automatiskt föräldrarättigheter och -skyldigheter endast om han är gift med barnets mor vid befruktningen eller gifter sig med henne senare. Fäder som inte har föräldrarättigheter och -skyldigheter kan få dem genom att gifta sig med modern, underteckna och registrera ett avtal om föräldraskyldigheter och -rättigheter (se punkt 5 nedan) eller att vända sig till domstol. Varje person som har intresse i ett barn kan vända sig till domstol för att få föräldrarättigheter och -skyldigheter.

3. Om föräldrarna är olämpliga eller ovilliga att utöva föräldraansvaret, kan någon annan person då utses i deras ställe?

Ja – om en förälder eller föräldrarna inte förmår utöva föräldraansvar för sina barn kan domstolen utse någon annan i deras ställe. I allmänhet bör föräldrar utöva sina föräldraskyldigheter och -rättigheter för barnets bästa, i vissa fall till dess att barnet fyller 18 år. Om en förälder emellertid är ovillig att utöva sitt föräldraansvar kan en person med legitimt intresse vända sig till domstol för att frånta den föräldern föräldrarättigheter och -skyldigheter.

Rygg

Till börjanTill början

I Children (Scotland) Act 1995 fastställs att föräldraansvar bör utövas endast så långt det är möjligt. Om till exempel en förälder som inte är boförälder är bosatt utomlands, är den kontakt den föräldern kan ha med barnet begränsad jämfört med en förälder som bor i närheten av barnet.

4. Om föräldrarna skiljer sig eller separerar, hur löses frågan om föräldraansvar då för framtiden?

En far som har varit gift med modern behåller de föräldrarättigheter och -skyldigheter som han hade under äktenskapet, om inte domstolen beslutar annorlunda. Föräldrarna kan privat komma överens om sådana frågor som med vem barnet ska bo och när. Om de inte kan nå enighet kan en av föräldrarna vända sig till domstol för att få ett domstolsbeslut i frågan. Domstolen fattar vanligen sitt beslut i enlighet med Children (Scotland) Act 1995.

5. Om föräldrarna avtalar om föräldraansvar, vilka krav måste då vara uppfyllda för att avtalet ska vara rättsligt bindande?

Modern och fadern till ett barn kan underteckna ett avtal enligt § 4. 1 i Children (Scotland) Act 1995 för att ge fadern föräldrarättigheter och -skyldigheter. Modern får inte tidigare ha fråntagits sina föräldrarättigheter eller -skyldigheter av domstol. Avtalet måste bevittnas och träder i kraft när det registrerats i Books of Council and Session. The Registers of Scotland tar ut en liten avgift för detta.

Avtalet måste vara utformat på det sätt som föreskrivits av det skotska ministeriet. Avtalsblanketter och åtföljande anvisningar kan hämtas från webbplatsen för den skotska regeringen (Scottish Executive).

Rygg

Till börjanTill början

6. Om föräldrarna inte kan enas i frågor om föräldraansvar, vilka alternativa tvistlösningsmetoder finns då för att lösa tvisten utom domstol?

För par som vill skilja sig eller separera finns familjemedling som kan hjälpa dem att enas om lösningar på problem som rör umgänget med barnen etc. Family Mediation Scotland är en frivilligorganisation som understöds ekonomiskt av den skotska regeringen. Den tillhandahåller medling genom ett nätverk av lokala byråer. Medlingen är gratis eller också kan man ge en frivillig donation. Familjemedling erbjuds också av organisationen Comprehensive Accredited Lawyer Mediator och kostnaderna för denna tjänst kan betalas med rättshjälpsmedel.

7. Om föräldrarna vänder sig till domstol, vilka frågor kan domaren besluta om när det gäller barnet?

En domstol i Skottland kan vanligen besluta om

 • föräldraskyldigheter,
 • föräldrarättigheter,
 • obligatoriska tillsynsåtgärder, dvs. varje åtgärd som domstolen anser är nödvändig för att skydda barnet och främja barnets bästa,
 • skydd av barnet, i nödfall för att skydda barnet mot allvarlig skada,
 • förmyndarskap,
 • adoption,
 • förvaltning av barnets egendom.

8. Om domstolen beslutar att en förälder ska ha ensam vårdnad, innebär detta att han eller hon kan besluta om alla frågor som rör barnet utan att samråda med den andra föräldern?

Varje person som har föräldrarättigheter och -skyldigheter i förhållande till ett barn bör få delta i beslut som rör barnet. Om endast en förälder har föräldrarättigheter och -skyldigheter, behöver den föräldern inte samråda med den andra föräldern.

Rygg

Till börjanTill början

9. Om domstolen beslutar om gemensam vårdnad, vad innebär det i praktiken?

Om båda föräldrarna har fullständiga föräldrarättigheter och -skyldigheter i förhållande till ett barn, har båda föräldrarna rätt att ha barnet boende hos sig eller bestämma om barnets boende.

Som allmän princip gäller att båda föräldrarna om möjligt bör bidra till barnets uppfostran, om detta är görligt och i barnets intresse. Om föräldrarna inte kan komma överens, kan domstolen bestämma med vem barnet ska bo och när. Domstolen kan meddela beslut om boende hos båda föräldrarna och fastställa under vilka tider barnet ska bo hos respektive förälder, eller beslut om boende hos en av föräldrarna och om umgängesrätt för den andra.

10. Till vilken domstol eller myndighet ska jag vända mig om jag vill ansöka om föräldraansvar? Vilka formaliteter måste uppfyllas och vilka dokument ska bifogas?

 1. Talan om föräldraansvar kan väckas antingen i Court of Session eller i sheriffdomstol. Ansökan kan göras inom ramen för ett vanligt mål om äktenskapsskillnad eller separation (hemskillnad).
 2. Man kan själv välja vilken domstol man vill vända sig till. Om ett mål om äktenskapsskillnad eller separation (hemskillnad) inte pågår, har Court of Session behörighet att handlägga ansökan om föräldraansvar om barnet har hemvist i Skottland och sheriffdomstolen har behörighet att handlägga ansökan om barnet har hemvist i sheriffdomstolens geografiska kompetensområde. På det skotska domstolsverkets webbplats finns en karta över var domstolarna är belägna samt adresser och kontaktuppgifter.
 3. En ansökan om föräldraskyldigheter och -rättigheter ska göras genom stämningsansökan i Court of Session eller sheriffdomstol. Liksom när det gäller mål om äktenskapsskillnad har varje domstol sina egna regler om hur ansökan bör utformas. Se punkt 11. 6 på sidan om äktenskapsskillnad.
  Formaliteter och handlingar
 4. Båda domstolarna tar ut en avgift när man lämnar in en ansökan. Se punkt 11. 8 på sidan om äktenskapsskillnad beträffande möjligheter till avgiftsbefrielse.
 5. För ansökan krävs att man visar upp ett utdrag för barnet ur födelseregistret. Domstolen godtar inte en kopia och inte heller ett intyg i förkortad form.

11. Vilken handläggningsform tillämpas i dessa fall? Finns det möjlighet till snabbare handläggning vid fara i dröjsmål?

Det finns inga möjligheter till förenklad handläggning för detta slag av ansökningar. I de regler som anges i punkt 11. 6 på sidan om äktenskapsskillnad fastställs hur man ska gå tillväga. Det är dock möjligt att ansöka om ett interimistiskt (provisoriskt) beslut, om detta anses nödvändigt.

12. Kan jag få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna?

Rådgivning och rättsligt biträde kan fås i ärenden som rör föräldraansvar förutsatt att sökanden uppfyller de lagstadgade ekonomiska kraven. Rättshjälp i tvistemål kan också fås i ärenden som rör föräldraansvar, med undantag för vissa förfaranden som anges i del II i Children (Scotland) Act 1995, förutsatt att sökanden uppfyller de lagstadgade kraven i fråga om ekonomiska tillgångar, har godtagbara skäl för sin ansökan och det med hänsyn till omständigheterna i fallet är rimligt att rättshjälp beviljas.

Rygg

Till börjanTill början

13. Är det möjligt att överklaga ett beslut om föräldraansvar?

Ett beslut om föräldraansvar som meddelats av sheriffdomstol kan överklagas inom 14 dagar från beslutsdatumet. Ett beslut som meddelats av Court of Session kan överklagas inom 21 dagar från beslutsdatumet.

14. I vissa fall kan det vara nödvändigt att begära verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar. Vilken domstol ska jag i så fall vända mig till och hur handläggs frågan?

Om ansökan om verkställighet (i Skottland) av ett beslut som meddelats i Skottland görs vid en skotsk domstol, krävs ett utdrag av beslutet som exekutionstitel. Verkställandet kan genomföras av tjänstemän vid sheriffdomstol eller av exekutionstjänstemän (Messengers-at-Arms). Om det är ett känsligt mål, kan det beslutas att dessa tjänstemän inte ska användas för verkställandet. Alternativt kan det vara möjligt att väcka talan i samma mål för underlåtenhet att följa ett domstolsbeslut. Underlåtenhet att följa ett domstolsbeslut kan leda till påföljder för domstolstrots.

15. Vad ska jag göra för att få ett avgörande om föräldraansvar som meddelats i en annan medlemsstat erkänt och verkställt i Skottland?

För beslut om föräldraansvar som faller inom tillämpningsområdet för Bryssel II-förordningen, dvs. rådets förordning (EG) nr 1347/2000 av den 29 maj 2000, fastställs grunderna för erkännande i artikel 14 i den förordningen.

Rygg

Till börjanTill början

 1. En dom som har meddelats i en medlemsstat ska i allmänhet erkännas i de andra medlemsstaterna utan att något särskilt förfarande behöver anlitas. I artikel 15 anges dock olika skäl för att vägra erkännande.
 2. I synnerhet, och utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3, ska inget särskilt förfarande behöva anlitas för att uppdatera uppgifter om civilstånd i relevanta register i en medlemsstat på grundval av en i en annan medlemsstat meddelad dom om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap, om denna dom inte kan överklagas enligt lagen i den medlemsstaten.
 3. En berörd part kan, genom att anlita ett förfarande för verkställighet av en dom (se nedan) , få fastställt att domen ska erkännas eller inte erkännas.
 4. Om frågan huruvida en dom ska erkännas uppkommer som en prejudiciell fråga vid en domstol i en medlemsstat, får den domstolen avgöra frågan om erkännande.

Om verkställighet begärs, kan en meddelad dom registreras för verkställighet i Court of Session.

Om ett avgörande inte faller under Bryssel II-förordningen tillämpas relevanta bestämmelser i del II av Child Abduction and Custody Act 1985, särskilt § 15. Genom den paragrafen införlivas Europarådets konvention om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn. Ett beslut som meddelats i stat som anslutit sig till konventionen ska erkännas i alla delar av Storbritannien som om det hade meddelats av en domstol som är behörig att fatta sådana beslut i den delen av landet. Om verkställighet begärs måste beslutet registreras hos Court of Session.

16. Till vilken domstol ska jag vända mig för att motsätta mig erkännande av ett avgörande om föräldraansvar som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat? Vilken handläggningsform används i dessa fall?

Om beslutet omfattas av Bryssel II-förordningen, dvs. rådets förordning (EG) nr 1347/2000 av den 29 maj 2000, se svaret på fråga 15 ovan.

Om beslutet inte omfattas av Bryssel II-förordningen, tillämpas del II i Child Abduction and Custody Act 1985, särskilt § 15. Genom den paragrafen införlivas Europeiska konventionen om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn. I paragrafen anges att en person som förefaller att ha intresse i ett ärende kan begära ett fastställande på någon av de grunder som anges i artiklarna 9 eller 10 i konventionen om att beslutet inte ska erkännas i någon del av Storbritannien. För detta bör man vända sig till Court of Session.

17. Vilken lag tillämpas i frågor om föräldraansvar om barnet eller parterna inte bor i Skottland eller har olika medborgarskap?

Om domstolen i Skottland har behörighet tillämpar den i allmänhet skotsk lagstiftning. Om man anser att en fråga styrs av en relevant utländsk lag, som skiljer sig från skotsk lag, måste denna lag åberopas och innehållet i den bevisas. Det kan förekomma ovanliga omständigheter där parterna i ett mål åberopar utländsk lag och under sådana omständigheter kan skotsk domstol ta detta i beaktande.

Ytterligare information

Ytterligare information om rättshjälp i Skottland kan fås från

Ytterligare information om familjerättslagstiftningen finns på det skotska domstolsverkets webbplats

« Föräldraansvar - Allmän information | Förenade kungariket - Allmän information »

Rygg

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 06-08-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket