Európska komisia > EJS > Rodičovské práva a povinnosti > Portugalsko

Posledná úprava: 28-09-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rodičovské práva a povinnosti - Portugalsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo v praxi znamená právnický výraz „rodičovská zodpovednosť”? Aké sú práva a povinnosti nositeľa rodičovskej zodpovednosti? 1.
2. Kto vo všeobecnosti nesie rodičovskú zodpovednosť za dieťa? 2.
3. V prípade, že sú rodičia neschopní alebo neochotní niesť rodičovskú zodpovednosť za svoje deti, môže byť na ich miesto ustanovená iná osoba? 3.
4. Ako sa do budúcnosti rieši otázka rodičovskej zodpovednosti v prípade rozvodu alebo rozluky rodičov? 4.
5. V prípade, že rodičia uzavrú dohodu v otázke rodičovskej zodpovednosti, aké formality je nutné dodržiavať, aby sa táto dohoda stala právne záväznou? 5.
6. Aké sú alternatívne prostriedky mimosúdneho riešenia konfliktu v prípade, že sa rodičom v otázke rodičovskej zodpovednosti nedarí dospieť k dohode? 6.
7. V prípade, že sa rodičia obrátia na súd, v akých otázkach týkajúcich sa dieťaťa môže rozhodovať sudca? 7.
8. Ak súd rozhodne o zverení dieťaťa do opatery len jedného rodiča, znamená to, že môže tento rodič rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa dieťaťa bez predchádzajúcej porady s druhým rodičom? 8.
9. Čo v praxi znamená rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do spoločnej opatery oboch rodičov? 9.
10. Na aký súd alebo iný orgán sa mám obrátiť v prípade, že chcem podať žiadosť týkajúcu sa rodičovskej zodpovednosti? Aké formality musím dodržať a aké dokumenty mám ku svojej žiadosti pripojiť? 10.
11. Aký postup sa uplatňuje v takýchto prípadoch? Existuje mimoriadny postup? 11.
12. Môžem získať právnu pomoc na pokrytie nákladov za proces? 12.
13. Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu o rodičovskej zodpovednosti? 13.
14. V určitých prípadoch môže byť nutné požiadať súd o vykonanie rozhodnutia o rodičovskej zodpovednosti. Aký postup sa v takýchto prípadoch uplatňuje? 14.
15. Čo mám robiť v prípade, ak chcem, aby bolo rozhodnutie o rodičovskej zodpovednosti vydané súdom v inom členskom štáte uznané a vykonané v Portugalsku? Aký postup sa v takýchto prípadoch uplatňuje? 15.
16. Na aký súd v Portugalsku sa mám obrátiť so žiadosťou o uznanie rozhodnutia o rodičovskej zodpovednosti vydaného v inom členskom štáte? Aký postup sa v takýchto prípadoch uplatňuje? 16.
17. Aké právo sa uplatňuje pri konaní o rodičovskej zodpovednosti v prípadoch, že dieťa alebo zúčastnené strany nežijú v Portugalsku alebo sú rôznej národnosti? 17.

 

1. Čo v praxi znamená právnický výraz „rodičovská zodpovednosť”? Aké sú práva a povinnosti nositeľa rodičovskej zodpovednosti?

Koncept „rodičovskej zodpovednosti” zatiaľ nie je v portugalskom práve uchovaný. V portugalskom práve sa využíva koncept „rodičovskej autority”.

Ako je špecifikované zákonom, týka sa právomocí a povinností osobného charakteru (právomoc kontrolovať a zastupovať; povinnosť rešpektovať, pomáhať a vychovávať; právomoc/povinnosť opatrovať) a právomocí a povinností vo vzťahu k majetku (právomoc spravovať majetok detí; povinnosť pomáhať).

2. Kto vo všeobecnosti nesie rodičovskú zodpovednosť za dieťa?

Vo všeobecnosti býva pravidlom, že za svoje deti nesú a vykonávajú rodičovskú zodpovednosť rodičia.

3. V prípade, že sú rodičia neschopní alebo neochotní niesť rodičovskú zodpovednosť za svoje deti, môže byť na ich miesto ustanovená iná osoba?

Výkon rodičovskej autority je možné obmedziť alebo zakázať do takej miery, že sú deti zverené tretej osobe (opatrovníkovi) alebo do pomocného zariadenia.

K zákazu dochádza v nasledujúcich prípadoch:

 1. potvrdenom usvedčení zo zločinu, ktorému zákon pripisuje tento účinok;
 2. vyhlásení neschopnosti z dôvodu mentálnej poruchy;
 3. absencii, od času ustanovenia provizórneho opatrovníka (dočasného zástupcu, ktorý spravuje majetok osoby, ktorá zmizla bez udania miesta svojho pobytu).

Deti je možné zveriť aj do starostlivosti tretej osoby alebo pomocného zariadenia v prípadoch, keď sú rodičia vinní z porušovania povinností voči svojim deťom, následkom čoho deťom vznikla vážna ujma, alebo v prípade, keď z dôvodu neskúsenosti, choroby, absencie alebo iných dôvodov rodičia nie sú schopní plniť si povinnosť starať sa o svoje deti.

HoreHore

Ustanovenie opatrovníka je povinné, ak:

 1. rodičia zomreli;
 2. im bol udelený zákaz vykonávať voči dieťaťu rodičovskú autoritu;
 3. im bolo de facto počas viac než šiestich mesiacov zabránené uplatňovať rodičovskú autoritu;
 4. nie sú známi.

Okrem určitých rozdielov definovaných zákonom majú tretie osoby, ktorým sú do opatery zverené maloleté deti, rovnaké práva a povinnosti ako rodičia.

4. Ako sa do budúcnosti rieši otázka rodičovskej zodpovednosti v prípade rozvodu alebo rozluky rodičov?

V prípade rozvodu alebo rozluky je rodičovská autorita určená rozsudkom súdu alebo rozhodnutím matrikára narodení, sobášov a úmrtí.

Rozsudok môže byť schvaľovacím rozsudkom, t. j. rozsudkom potvrdzujúcim dohodu medzi rodičmi týkajúcu sa uplatňovania rodičovskej autority, alebo meritórnym rozsudkom obsahujúcim povinné rozhodnutie o uplatnení tejto autority.

Matrikár prijme rozhodnutie schvaľujúce dohodu medzi rodičmi.

Tieto rozhodnutia sú vydávané pri rozvodovom konaní alebo právnej rozluke alebo v osobitnom konaní za účelom rozhodnutia o uplatňovaní rodičovskej autority. Matrika je do rozluky a rozvodového konania zapojená po vzájomnej dohode.

5. V prípade, že rodičia uzavrú dohodu v otázke rodičovskej zodpovednosti, aké formality je nutné dodržiavať, aby sa táto dohoda stala právne záväznou?

Zmluva, ktorú rodičia uzavrú, musí dôkladne chrániť záujmy dieťaťa a regulovať rôzne práva a povinnosti spojené s uplatňovaním rodičovskej autority. Predkladá sa spolu so žiadosťou o schválenie, pričom sa nevyžaduje zvláštna forma.

HoreHore

Táto zmluva musí byť schválená sudcom príslušného súdu alebo matrikárom narodení, sobášov a úmrtí (ako už bolo uvedené, matrikár pri rozluke a rozvodovom konaní zasahuje iba po vzájomnej dohode) a pripojená k žiadosti (o rozluku, rozvod alebo reguláciu uplatňovania rodičovskej autority).

Túto dohodu je možné uzavrieť aj počas pokusu o zmierenie, ktorému predsedá sudca. V takomto prípade bude zaznamenaná v protokole a schválená sudcom.

Pokus o zmierenie je povinný pri napadnutom konaní pri rozvode a rozluke a pri konaní, počas ktorého sa rozhoduje o uplatňovaní rodičovskej autority.

Čo sa týka konania pred matrikárom, verejná prokuratúra na súde prvej inštancie s jurisdikciou v súdnom obvode, v ktorom sa nachádza matrika, musí vydať stanovisko k dohode pred vykonaním konečného vyšetrovania.

K schváleniu nesmie dôjsť v prípade, že dohoda nie je v záujme dieťaťa, vrátane udržiavania blízkeho vzťahu s rodičom, ktorý nežije v spoločnej domácnosti.

6. Aké sú alternatívne prostriedky mimosúdneho riešenia konfliktu v prípade, že sa rodičom v otázke rodičovskej zodpovednosti nedarí dospieť k dohode?

Je vždy nutné získať súdne schválenie akejkoľvek dohody, ktorú rodičia uzatvorili (či už spontánne, alebo ako výsledok procesu mediácie), okrem prípadov týkajúcich sa už spomínanej účasti matriky.

V štádiu, počas ktorého sa vyšetrujú oblasti nezhôd a uzmierenie medzi rodičmi, existuje alternatíva obrátenia sa na mediáciu prostredníctvom úradu pre rodinnú mediáciu, ktorý bol založený ministerstvom spravodlivosti v roku 1997, alebo prostredníctvom služieb rodinnej mediácie fungujúcich v niektorých samosprávnych oblastiach.

HoreHore

Je tiež možné obrátiť sa na združenie mediátorov konfliktov.

V akomkoľvek štádiu konania a vždy, kedy sa to považuje za vhodné, môže sudca z vlastnej iniciatívy a so súhlasom alebo na základe žiadosti zapojených osôb nariadiť účasť verejnej alebo súkromnej mediačnej služby. Sudca schváli dohodu zaistenú mediáciou, ak chráni záujmy dieťaťa.

7. V prípade, že sa rodičia obrátia na súd, v akých otázkach týkajúcich sa dieťaťa môže rozhodovať sudca?

Vo všeobecnosti a nezávisle od toho, kto žiada o intervenciu, môže súd vo vzťahu k dieťaťu a v rámci oblasti, ktorou sa zaoberáme:

 1. nariadiť opatrovníctvo a správu majetku;
 2. ustanoviť osobu, ktorá povedie transakcie v mene neplnoletej osoby a môže tiež ustanoviť opatrovníka, ktorý neplnoletú osobu zastupuje na základe rodičovskej autority pri mimosúdnych záležitostiach;
 3. určiť uplatňovanie rodičovskej autority (t.j. rozhodovať o záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa, o výživnom náležiacom dieťaťu a spôsobe vyplácania výživného a tiež o pravidlách, ktoré definujú kontakt, ktorý má dieťa udržiavať s rodičom, s ktorým nežije v spoločnej domácnosti, majúc na pamäti, že je nutné zaistiť existenciu blízkeho vzťahu) a prejednávať problémy vzťahujúce sa k záležitosti;
 4. určiť výšku výživného pripadajúceho neplnoletým deťom a rozhodnúť o jeho vymáhaní;
 5. nariadiť poručnícke konanie ohľadne neplnoletých detí;
 6. oprávniť právneho zástupcu neplnoletých detí k vykonaniu určitých úkonov, potvrdiť úkony, ktoré boli vykonané bez oprávnenia a podniknúť kroky ohľadne prijatia odstupného;
 7. rozhodovať o zábezpeke, ktorú musia rodičia zložiť v prospech neplnoletých detí;
 8. vydať úplný alebo čiastočný zákaz alebo stanoviť hranice uplatňovania rodičovskej autority;
 9. rozhodovať o mene a priezvisku neplnoletej osoby v prípade nezhody medzi rodičmi;
 10. v prípade opatrovníctva alebo správy majetku určiť odmenu opatrovníka alebo správcu, prejednávať proces oslobodenia od povinnosti, prepustenia alebo vylúčenia opatrovníka, správcu alebo hlasujúceho člena rodinnej rady, žiadať a rozhodovať o účtoch, schváliť splatenie zákonnej hypotéky a určiť posilnenie a náhradu zloženej zábezpeky a ustanoviť zvláštneho opatrovníka, ktorý by zastupoval neplnoletú osobu v mimosúdnych veciach;
 11. ustanoviť zvláštneho opatrovníka, ktorý by zastupoval neplnoletú osobu pri opatrovníckych konaniach;
 12. rozhodovať o posilnení a náhrade zábezpeky zloženej v prospech neplnoletých detí;
 13. vyžadovať a rozhodovať o účtoch, ktoré musia rodičia predložiť;
 14. prejednávať akékoľvek iné otázky počas horeuvedených konaní.

Pri chýbajúcej dohode medzi rodičmi v obzvlášť dôležitých otázkach musí súd o týchto záležitostiach rozhodnúť na základe žiadosti jedného z rodičov a po pokuse o zmierenie a vypočutí názoru neplnoletého dieťaťa. Dieťa, aby mohlo byť vypočuté, musí mať viac ako 14 rokov a okolnosti nesmú byť také, aby bolo nevhodné názory dieťaťa vypočuť.

HoreHore

Medzi obzvlášť dôležité otázky patrí: meno dieťaťa, jeho vzdelanie (obzvlášť náboženská výchova) , nakladanie s majetkom, odmietnutie dedičstva, uzatváranie pôžičiek a nadobúdanie pozícií v obchodných spoločnostiach.

V prípade rozvodu alebo odluky rodičov musí sudca rozhodnúť, či budú rodičia uplatňovať rodičovskú autoritu spolu alebo osobitne, kto z nich bude hlavným opatrovníkom, aké budú zmluvné opatrenia pre rodiča, ktorý nežije v spoločnej domácnosti a určiť sumu a formu vyplácania výživného (v relevantnom prípade).

8. Ak súd rozhodne o zverení dieťaťa do opatery len jedného rodiča, znamená to, že môže tento rodič rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa dieťaťa bez predchádzajúcej porady s druhým rodičom?

Čo sa týka obzvlášť dôležitých úkonov alebo úkonov, v prípade ktorých súd vyslovene vyžaduje súhlas oboch rodičov, je potrebné poradiť sa s rodičom, ktorý nežije v spoločnej domácnosti a získať od neho k danému úkonu súhlas. Rodič, ktorý neuplatňuje rodičovskú autoritu, má ďalej právomoc dohliadať na výchovu a vzdelanie ako aj životné podmienky dieťaťa.

Rodičia sa na dôvažok môžu dohodnúť na tom, že určité otázky vyriešia vzájomnou dohodou alebo že správu majetku dieťaťa prevezme rodič, ktorému bolo neplnoleté dieťa zverené do opatery.

9. Čo v praxi znamená rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do spoločnej opatery oboch rodičov?

V praxi v takejto situácii uplatňujú rodičovskú autoritu obaja rodičia spoločne a rozhodujú o záležitostiach majúcich vplyv na život dieťaťa za rovnakých podmienok, aké mali počas manželstva, okrem hlavného rozdielu že, neplnoleté dieťa môže žiť iba s jedným s rodičov.

HoreHore

V tomto kontexte sa pozícia rodičov voči dieťaťu z právneho hľadiska po rozvode alebo rozluke nemení.

10. Na aký súd alebo iný orgán sa mám obrátiť v prípade, že chcem podať žiadosť týkajúcu sa rodičovskej zodpovednosti? Aké formality musím dodržať a aké dokumenty mám ku svojej žiadosti pripojiť?

V Portugalsku majú súdy pre rodinné konania jurisdikciu v tejto oblasti.

Existujú súdy pre rodinné konania (tzv. Rodinné a detské súdy) v mestách Aveiro, Barreiro, Braga, Cascais, Coimbra, Faro, Funchal, Lisbon, Loures, Ponta Delgada, Portimão, Oporto, Setúbal, Seixal, Sintra a Vila Franca de Xira.

Mimo oblastí pokrytých jurisdikciou súdov môžu okresné súdy prejednávať prípady vo vzťahu k rodičovskej zodpovednosti.

Avšak v prípade blížiaceho sa rozvodového konania alebo právnej rozluky sa s týmto úkonom spájajú občianskoprávne opatrenia týkajúce sa opatrovníctva, ktoré riadia úpravu civilného opatrovníctva, uplatňovanie rodičovskej autority, platbu výživného a zákaz rodičovskej autority.

V prípade, že sa neblíži rozvodové konanie ani rozluka, je nutné podať prvú žiadosť, ktorá nemusí byť zostavená vo forme písomnej obžaloby a v ktorej sú identifikované strany, opísané skutočnosti, vykonaná žiadosť a podané dôkazy.

Žiadosť môžu podpísať rodičia, keďže nie je povinné okrem štádia odvolania inštruovať právnika. Jediným nevyhnutne potrebným dokumentom v prvotnej fáze je rodný list neplnoletého dieťaťa a v prípade, že sú rodičia zosobášení, kópia ich sobášneho listu.

HoreHore

Viac informácií môžete získať na stránke venovanej jurisdikcii súdov.

11. Aký postup sa uplatňuje v takýchto prípadoch? Existuje mimoriadny postup?

Pri týchto konaniach sa uplatňujú pravidlá nezávislej jurisdikcie, preto môže súd voľne prešetrovať skutočnosti, zbierať dôkazy, nariadiť vyšetrovania a zhromažďovať informácie, ktoré považuje za vhodné. Prípustné sú len dôkazy, ktoré sudca považuje za nevyhnutné.

Rozsudky sa vynášajú do 15 dní od podania príslušnej žiadosti sudcovi.

Počas konania nepodlieha súd kritériám prísnej zákonnosti, no v každom prípade musí prijať riešenie, ktoré považuje za najvhodnejšie. Preto sa v prípade, že je povolaný zasiahnuť pri určovaní rodičovskej autority, musí riadiť na základe dôkladného a výhradného zváženia záujmov neplnoletého dieťaťa.

Dobrovoľný charakter jurisdikcie však neoslobodzuje súd od požiadavky založiť svoj rozsudok na faktoch a práve.

Pri takýchto konaniach môže dôjsť k zmene rozhodnutia bez zaujatosti voči predošlým výsledkom na základe dodatočných okolností, ktoré zmenu odôvodňujú. Dodatočné okolnosti sú okolnosti, ktoré sa objavia po rozhodnutí a okolnosti, ktoré sa objavili pred rozhodnutím, no ktoré neboli prednesené kvôli nevedomosti alebo z iných podstatných dôvodov.

Strany sú oprávnené vypočuť si informácie, správy, vyšetrovania a stanoviská zverejnené počas konania a môžu žiadať objasnenia, predkladať ďalšie dôkazy alebo žiadať zhromaždenie akýchkoľvek informácií, ktoré považujú za nevyhnutné. Sudca v rozhodnutí, proti ktorému nie je možnosť odvolania, zamietne žiadosti, ktoré sú nezmyselné, nie je možné im vyhovieť a ich zjavným cieľom je zdržiavanie udalostí. Zaručuje sa vypočutie oboch strán s ohľadom na dôkazy získané opísanými spôsobmi.

HoreHore

Počas súdnych prázdnin pokračujú civilné opatrovnícke konania, ktoré by pri odročení mohli spôsobiť zaujatosť voči záujmom neplnoletej osoby.

V akomkoľvek štádiu konania a vždy, kedy sa to považuje za vhodné, môže súd dočasne rozhodnúť vo veciach, ktoré musia byť konečne vyriešené a tiež nariadiť akékoľvek kroky, ktoré sú nevyhnutné na zaistenie efektívneho výkonu. Je tiež možné dočasne zmeniť definitívne prijaté rozhodnutia. Za týmto účelom vykoná súd krátke vyšetrovania, ktoré uzná za vhodné.

12. Môžem získať právnu pomoc na pokrytie nákladov za proces?

Áno, schéma právnej pomoci sa uplatňuje na všetkých súdoch, nezávisle od formy konania.

Viac informácií môžete získať na stránke „Právna pomoc – Portugalsko”.

13. Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu o rodičovskej zodpovednosti?

Áno. V rámci všeobecných podmienok občianskoprávneho konania môže jeden z rodičov alebo verejná prokuratúra podať odvolanie. Voči rozhodnutiam vydaným na základe kritérií vhodnosti a prospešnosti nie je možné odvolať sa na najvyššom súdnom dvore.

14. V určitých prípadoch môže byť nutné požiadať súd o vykonanie rozhodnutia o rodičovskej zodpovednosti. Aký postup sa v takýchto prípadoch uplatňuje?

Ak v prípade neplnoletej osoby jeden z rodičov nejedná v súlade s dohodou alebo rozhodnutím, môže druhý rodič požiadať súd o podniknutie potrebných krokov na vynútenie tohto súladu a odsúdenie rodiča nekonajúceho v súlade na zaplatenie pokuty a kompenzácie v prospech neplnoletej osoby a žiadateľa, alebo oboje.

HoreHore

Po podaní žiadosti alebo jej pripojení ku konaniu pozve sudca rodičov na stretnutie alebo nariadi upovedomenie žalovaného, aby mal možnosť podať akékoľvek námietky, ktoré považuje za vhodné. Na stretnutí sa rodičia môžu dohodnúť na zmene opatrení pre uplatňovanie rodičovskej autority majúc na mysli záujmy neplnoletej osoby. V prípade, že sa stretnutie nekoná, alebo sa rodičia počas neho nedokážu dohodnúť, nariadi sudca krátke prešetrenie spolu s akýmikoľvek inými krokmi, ktoré považuje za nevyhnutné a nakoniec vydá rozhodnutie. Ak rodič odsúdený na zaplatenie pokuty nezaplatí v priebehu desiatich dní, bude vydané potvrdenie konania, aby ho bolo možné predložiť súdu, ktorý má súdnu právomoc na jej vymáhanie.

Zmienený proces súvisí s hlavným konaním a je dôsledkom žiadosti podanej jedným z rodičov alebo verejnou prokuratúrou.

V prípade, že osoba, ktorá je právne zaviazaná platiť výživné, neplatí dlžné sumy v priebehu desiatich dní od dátumu splatnosti, dôjde k nasledovnému:

 1. V prípade, že sa jedná o verejného úradníka, príslušné sumy mu budú zrážané z platu na žiadosť súdu zaslanú kompetentnému orgánu.
 2. V prípade, že sa jedná o zamestnanca alebo pracovníka so stálym platom, príslušné sumy mu budú zrážané zo mzdy alebo platu. Za týmto účelom bude dotyčný zamestnávateľ upovedomený a ustanovený za schváleného depozitára.
 3. V prípade, že sa jedná o osobu majúcu zisky, poberajúcu dôchodok, podporu, provízie, percentá, príspevky, odstupné, zdieľané výnosy alebo podobný príjem, suma sa zrazí z týchto čiastok po ich vyplatení alebo pripočítaní, pri čom sa za týmto účelom podá žiadosť alebo oznámenie a úradne informované orgány budú ustanovené za schválených depozitárov.

Zrazené sumy budú zahŕňať aj výživné s blížiacim sa dátumom splatnosti, a tie budú vyplatené priamo veriteľovi výživného.

HoreHore

15. Čo mám robiť v prípade, ak chcem, aby bolo rozhodnutie o rodičovskej zodpovednosti vydané súdom v inom členskom štáte uznané a vykonané v Portugalsku? Aký postup sa v takýchto prípadoch uplatňuje?

Na to, aby bolo možné zodpovedať túto otázku je nutné rozlišovať medzi situáciami, v ktorých bolo rozhodnutie vydané počas rozvodového konania, právnej rozluky alebo zrušenia manželstva rodičov a inými situáciami.

V prvom prípade sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 z 29. mája 2000, podľa ktorého sú rozhodnutia vydané v inom členskom štáte s výnimkou Dánska v Portugalsku uznávané bez potreby použiť akýkoľvek zvláštny postup.

Preto rozhodnutia o uplatnení rodičovskej autority týkajúce sa spoločného dieťaťa páru vydané v členskom štáte, ktoré sú vykonateľné a boli oznámené v danom štáte, sú vykonané v Portugalsku bezprostredne po tom, ako boli v danom štáte vyhlásené za vykonateľné na základe žiadosti podanej zainteresovanou stranou.

Ojedinelé dôvody neuznania týchto rozhodnutí sú uvedené v danom nariadení.

V situáciách, ktoré nie sú pokryté horeuvedeným nariadením a pri záležitostiach zahrňujúcich opateru detí sa uplatňuje Európsky dohovor z 20. mája 1980 o uznávaní a vykonávaní rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o obnove starostlivosti o deti (ktorá je záväzná pre väčšinu členských štátov EÚ).

Podľa tohto medzinárodného nástroja akákoľvek osoba, ktorá získala v zmluvnej krajine rozhodnutie o opatere neplnoletého dieťaťa a ktorá si praje získať uznanie alebo vykonanie tohto rozhodnutia v inej zmluvnej krajine, môže podať žiadosť na Instituto de Reinserção Social [Inštitút pre sociálnu reintegráciu]. K žiadosti je potrebné pripojiť:

HoreHore

 1. dokument oprávňujúci Portugalský štát konať v mene navrhovateľa alebo na tento účel určiť iného zástupcu;
 2. kópiu rozhodnutia, ktoré spĺňa nutné podmienky autentickosti;
 3. v prípade, že bolo rozhodnutie vydané za neprítomnosti žalovaného alebo jeho právneho zástupcu dokument, ktorý ustanovuje, že bol žalovanému riadne predaný dokument, ktorým bolo zahájené konanie alebo rovnocenný dokument;
 4. v potrebnom prípade akýkoľvek dokument ustanovujúci že v súlade s právom krajiny pôvodu je rozhodnutie vykonateľné;
 5. ak je to možné, vyjadrenie naznačujúce pravdepodobné miesto pobytu v štáte a návrhy týkajúce sa postupu obnovy starostlivosti o dieťa.

V situáciách, ktoré nie sú pokryté dohovormi a osobitnými pravidlami, sa uplatňuje osobitný postup preskúmania cudzieho rozsudku.

Pri tomto postupe sa dokument, v ktorom je zaznamenané rozhodnutie, ktoré má byť podrobené preskúmaniu, predkladá spolu so žiadosťou a oponent musí do 15 dní podať svoje námietky. Žiadateľ môže odpovedať do 10 dní od oznámenia o predložení odozvy. Po tom, ako strany vstúpia do pojednávania a po podniknutí krokov, ktoré „revízny sudca" (relátor) pokladá za nevyhnutné, sú stranám a verejnej prokuratúre poskytnuté za účelom predloženia všetky dokumenty, každý na dobu 15 dní.

Na to, aby bol rozsudok potvrdený:

 1. nesmú existovať pochybnosti o autentickosti dokumentu, v ktorom je rozsudok zaznamenaný alebo o duchu rozhodnutia;
 2. rozsudok musí byť konečný v súlade s právom štátu, v ktorom bol vydaný;
 3. musí pochádzať od zahraničného súdu, ktorého jurisdikcia nebola uplatňovaná pri porušení práva a nesmie zahŕňať záležitosť spadajúcu výlučne do jurisdikcie portugalských súdov;
 4. nesmie existovať možnosť podať obhajobu lis pendens alebo res judicata na základe prípadu z Portugalského súdu, okrem prípadov, kedy práve zahraničný súd zabránil začatiu konania;
 5. žalovaný musí byť riadne informovaný o jednaní podľa zákona štátu pôvodného súdu, a počas konania musia byť riadne dodržiavané princípy práva na obranu a rovnakej ochrany strán;
 6. nesmie zahŕňať rozhodnutie, uznanie ktorého vedie k výsledku, ktorý jasne nezodpovedá princípom verejného medzinárodného poriadku Portugalska.

16. Na aký súd v Portugalsku sa mám obrátiť so žiadosťou o uznanie rozhodnutia o rodičovskej zodpovednosti vydaného v inom členskom štáte? Aký postup sa v takýchto prípadoch uplatňuje?

Na získanie uznania rozhodnutia o rodičovskej zodpovednosti vydaného súdom v inom členskom štáte (s výnimkou Dánska) v Portugalsku a v situáciách opísaných hore, pri ktorých sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 1347/2000, musíte predložiť žiadosť na okresný súd alebo súd pre rodinné konania (ak takýto súd v súdnom okrese existuje). Ako bolo uvedené v odpovedi na predchádzajúcu otázku, tieto rozhodnutia sa v Portugalsku uznávajú bez nutnosti prejsť k jednaniu.

HoreHore

V iných situáciách musíte mať na pamäti pravidlo, podľa ktorého bez zaujatosti voči ustanoveniam dohovorov a zvláštnych zákonov nie je žiadne rozhodnutie o osobných právach vydané zahraničným súdom alebo zahraničnými arbitrami v Portugalsku nezávisle od národností strán, účinné bez toho, aby bolo preskúmané a potvrdené.

Odvolací súd pre súdny okres v ktorom žije osoba, proti ktorej sa zamýšľa uplatnenie rozsudku, má súdnu právomoc preskúmavať a potvrdzovať (Coimbra, Évora, Guimarães, Lisbon a Oporto).

17. Aké právo sa uplatňuje pri konaní o rodičovskej zodpovednosti v prípadoch, že dieťa alebo zúčastnené strany nežijú v Portugalsku alebo sú rôznej národnosti?

Pri konaní v ktorom sa uplatňuje nariadenie ES č. 1347/2000 z 29. mája 2000 súdy členského štátu, ktoré mali súdnu právomoc rozhodovať o žiadosti o rozvod, právnu rozluku alebo zrušenie manželstva, majú jurisdikciu v oblasti akýchkoľvek záležitostí vzťahujúcich sa na rodičovskú autoritu voči spoločným deťom za predpokladu, že má dieťa trvalý pobyt v danom členskom štáte.

Jurisdikciu majú preto súdy členských štátov na území ktorých sa nachádza nasledovné:

 1. miesto trvalého pobytu manželov;
 2. posledné miesto trvalého pobytu manželov za predpokladu, že jeden z nich tam stále žije;
 3. miesto trvalého pobytu žalovaného;
 4. v prípade spoločnej žiadosti miesto trvalého pobytu jedného z manželov;
 5. miesto trvalého pobytu žiadateľa, v prípade, že v ňom tento žil počas najmenej jedného roka bezprostredne pred podaním žiadosti;
 6. miesto trvalého pobytu žiadateľa, v prípade, že v ňom tento žil počas najmenej šiestich mesiacov bezprostredne pred podaním žiadosti, pričom je štátnym príslušníkom daného členského štátu alebo v prípade Spojeného kráľovstva a Írska na jeho území majú domicil;
 7. súdy členských štátov, ktorých štátnymi príslušníkmi sú manželia alebo v prípade Spojeného kráľovstva a Írska na ich území majú obaja manželia domicil.

Ak sa miesto trvalého bydliska dieťaťa nenachádza v členskom štáte, v ktorom sa uplatnila jurisdikcia pri rozhodovaní o žiadosti o rozvod, právnu rozluku alebo zrušenie manželstva, majú súdy v tomto členskom štáte jurisdikciu, ak sa miesto trvalého bydliska nachádza v jednom z členských štátov a ak a) aspoň jeden z manželov uplatňuje voči tomuto dieťaťu rodičovskú autoritu a b) manželia prijali jurisdikciu týchto súdov a táto jurisdikcia je vo väčšom záujme dieťaťa.

HoreHore

Ak za horeuvedených podmienok nemá jurisdikciu žiaden súd členského štátu, riadi sa jurisdikcia v každom členskom štáte jeho právom.

Každý štátny príslušník členského štátu, ktorý má trvalý pobyt na území iného členského štátu, môže apelovať na rovnakom základe ako jeho štátni príslušníci, pričom sa pravidlá jurisdikcie uplatňujú v tom istom štáte s ohľadom na žalovaného, ktorý nemá trvalý pobyt v členskom štáte a nie je jeho štátnym príslušníkom alebo v prípade Spojeného kráľovstva alebo Írska nemá na území jednej z týchto krajín domicil.

V prípade, že dieťa slobodných rodičov žije v jednej zo zmluvných krajín Haagskeho dohovoru z 5. októbra 1961, ktorý sa týkal právomocí orgánov a práva uplatniteľného v otázkach ochrany neplnoletých osôb (ktorý Portugalsko ratifikovalo), majú súdy štátu, na území ktorého má neplnoletá osoba trvalý pobyt, za normálnych okolností súdnu právomoc rozhodovať o uplatňovaní rodičovskej autority a v podstate uplatňovať svoje vnútroštátne právo.

Orgány štátu, ktorého je neplnoletá osoba štátnym príslušníkom, majú možnosť nariadiť opatrenia zamerané na ochranu neplnoletej osoby a jej majetku v súlade s príslušným vnútroštátnym právom, ak majú za to, že si to vyžadujú záujmy neplnoletej osoby a po tom, ako o tom upovedomili orgány štátu, na území ktorého má neplnoletá osoba trvalé bydlisko.

V prípade, že sa neuplatňujú tieto pravidlá, uplatňuje sa vnútroštátne právo Portugalska. Určuje, že jurisdikciu má súd, ktorý pokrýva oblasť, v ktorej sa nachádza miesto pobytu neplnoletej osoby alebo v prípade, že neplnoletá osoba nežije v Portugalsku, jurisdikciu má súd navrhovateľa alebo žalovaného.

V prípade, že ani jedna z osôb nežije v Portugalsku, no medzinárodne majú jurisdikciu portugalské súdy, súdnu právomoc prejednávať prípad má rodinný a detský súd v Lisabone.

Súdy uplatnia vnútroštátne zvykové právo rodičov, alebo, v prípade, že to nie je možné, právo miesta ich spoločného trvalého bydliska. V prípade, že rodičia trvale žijú v rôznych štátoch, uplatňuje sa osobné právo dieťaťa. Ak sa určí rodinný pôvod iba s ohľadom na jedného z rodičov, uplatňuje sa osobné právo daného rodiča. V prípade, že jeden z rodičov nežije, uplatňuje sa osobné právo žijúceho rodiča.

Bližšie informácie

Viac informácií môžete získať na nasledujúcich stránkach:

 • Najvyšší súdny dvor; English - français - português
 • Ústavný súd; português
 • Ministerstvo spravodlivosti; English - português
 • Odvolací súd v Lisabone; português
 • Odvolací súd v Coimbra; português
 • Odvolací súd v Évora; English - français - português
 • Odvolací súd v Oporto; português
 • Kancelária generálneho prokurátora; português
 • Centrum právnych štúdií (orgán zodpovedný za prípravu portugalských sudcov); English - français - português
 • Oddelenie justičnej správy (ktoré okrem iného poskytuje kontaktné detaily súdov a informácie týkajúce sa ich územnej jurisdikcii a prístup na stránku súdnych predstaviteľov); português
 • Kancelária právnej politiky a plánovania ministerstva spravodlivosti; English - português
 • Oddelenie verejných registrov a notárskej profesie; português 
 • Združenie spotrebiteľov; português
 • Združenie portugalských sudcov; português
 • Združenie štátnych zástupcov; português
 • Advokátska komora; português
 • On-line databáza legislatívy português (obsahuje zákony a predpisy vydané v 1. edícii Official Gazette od 01-01-1970; umožňuje voľný prístup k legislatíve vydanej v 1. edícii od 01-01-2000);
 • Združenie mediátorov sporov; português 
 • Príklad komunálnej služby rodinnej mediácie. português

Poznámky

[1] Otázka sa zdá byť identická s otázkou 15 a zdá sa, že má opačný význam, ako sa pôvodne zamýšľalo. Pôvodná otázka v angličtine sa týka nesúhlasu s uznaním.

« Rodičovské práva a povinnosti - Všeobecné informácie | Portugalsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 28-09-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo