Evropská komise > ESS > Rodičovská odpovědnost > Portugalsko

Poslední aktualizace: 28-09-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rodičovská odpovědnost - Portugalsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co z praktického hlediska znamená termín „rodičovská odpovědnost“? Jaká jsou práva a povinnosti nositele rodičovské odpovědnosti? 1.
2. Kdo má podle obecných pravidel rodičovskou odpovědnost za dítě? 2.
3. Jestliže rodiče nejsou schopni nebo ochotni vykonávat rodičovskou odpovědnost za děti, lze za ně určit jinou osobu? 3.
4. Jestliže se rodiče rozvedou nebo rozejdou, jak je otázka rodičovské odpovědnosti rozhodnuta do budoucna? 4.
5. Jestliže rodiče uzavřou dohodu o otázce rodičovské odpovědnosti, jaké formality je třeba respektovat, aby se dohoda stala právně závaznou? 5.
6. Jestliže se rodičům nedaří dosáhnout dohody v otázce rodičovské odpovědnosti, jaké jsou alternativní prostředky řešení sporu bez potřeby soudního řízení? 6.
7. Jestliže se rodiče obrátí na soud, které záležitosti smí soudce rozhodnout v souvislosti s dítětem? 7.
8. Jestliže soud rozhodne svěřit dítě do výchovy jednomu z rodičů, znamená to, že tento rodič smí rozhodovat ve všech otázkách týkajících se dítěte, aniž by se nejdříve poradil s druhým rodičem? 8.
9. Jestliže soud rozhodne svěřit dítě do společné výchovy oběma rodičům, co to v praxi znamená? 9.
10. Na který soud nebo úřad se mám obrátit, jestliže chci požádat o rodičovskou odpovědnost? Jaké formality musím splnit a jaké dokumenty mám ke své žádosti přiložit? 10.
11. Jaký postup se v těchto případech uplatňuje? Je k dispozici mimořádný naléhavý postup? 11.
12. Můžu získat právní pomoc na pokrytí nákladů řízení? 12.
13. Lze se odvolat proti rozhodnutí týkajícímu se rodičovské odpovědnosti? 13.
14. V některých případech může být nutné požádat soud nebo jiný úřad o dohled nad výkonem rozhodnutí týkajícího se rodičovské odpovědnosti. Jaký postup se v takových případech uplatňuje? 14.
15. Co mám udělat pro to, aby rozhodnutí ve věci rodičovské odpovědnosti vydané soudem v jiném členském státě bylo uznáno a vykonáno v Portugalsku? Jaký postup se v těchto případech uplatňuje? 15.
16. Na který soud se mám v Portugalsku obrátit, chci-li namítnout proti uznání rozhodnutí ve věci rodičovské odpovědnosti vydaném soudem v jiném členském státě? Jaký postup se v těchto případech uplatňuje? 16.
17. Jaké jsou příslušné zákony v řízení ve věci rodičovské odpovědnosti, kdy dítě nebo strany nežijí v Portugalsku nebo mají rozdílnou státní příslušnost? 17.

 

1. Co z praktického hlediska znamená termín „rodičovská odpovědnost“? Jaká jsou práva a povinnosti nositele rodičovské odpovědnosti?

Pojem „rodičovská odpovědnost" není zatím v portugalském právu zakotven. Pojem používaný v portugalském právu je „rodičovská autorita“.

Jak uvádí právní předpisy, tento termín se týká práv a povinností rodičovské povahy (právo kontrolovat a zastupovat, povinnost respektovat, pomáhat a vychovávat, právo/povinnost péče) a majetkové povahy (právo správy majetku dětí, povinnost pomáhat).

2. Kdo má podle obecných pravidel rodičovskou odpovědnost za dítě?

Všeobecně mají rodičovskou autoritu nad dětmi jejich rodiče.

3. Jestliže rodiče nejsou schopni nebo ochotni vykonávat rodičovskou odpovědnost za děti, lze za ně určit jinou osobu?

Vykonávání rodičovské autority může být omezeno nebo zakázáno až do té míry, že je dítě svěřeno třetí osobě (opatrovník) nebo do ústavní péče.

K zákazu dochází v následujících případech:

 1. potvrzení odsouzení z trestného činu, kdy mají právní předpisy tento účinek,
 2. prohlášení neschopnosti z důvodu mentální poruchy,
 3. nepřítomnost od okamžiku jmenování prozatímního opatrovníka (dočasný zástupce, který spravuje majetek osoby, která zmizela, aniž by zanechala jakékoli údaje o místě svého pobytu).

Děti mohou být také umístěny do výchovy třetí osobě nebo do ústavní péče, a to v případech, kdy jsou rodiče obviněni z porušování svých povinností vůči dětem, čímž jim způsobili vážnou újmu, nebo v případech, kdy jsou rodiče z důvodu nedostatečných zkušeností, nemoci, nepřítomnosti nebo z jiných důvodů shledáni neschopnými plnit své povinnosti s ohledem na výchovu dětí.

NahoruNahoru

Stanovit opatrovníka je nutno:

 1. jestliže rodiče zemřeli,
 2. jestliže jim bylo zakázáno vykonávat nad dítětem rodičovskou autoritu,
 3. jestliže jim bylo zabráněno po dobu více než šesti měsíců vykonávat rodičovskou autoritu,
 4. jestliže nejsou známi.

S výjimkou určitých rozdílů stanovených právními předpisy, mají třetí osoby, kterým je svěřena výchova nezletilých dětí, stejná práva a povinnosti jako rodiče.

4. Jestliže se rodiče rozvedou nebo rozejdou, jak je otázka rodičovské odpovědnosti rozhodnuta do budoucna?

V případě rozvodu nebo rozluky je rodičovská autorita určena soudním rozhodnutím nebo rozhodnutím matričního úřadu.

Rozhodnutím může být schvalovací rozhodnutí, tj. potvrzující dohodu uzavřenou mezi rodiči ve věci výkonu rodičovské autority, nebo rozhodnutí na základě skutkové podstaty, které zahrnuje povinné rozhodnutí o výkonu rodičovské autority.

Matrikář přijme rozhodnutí schvalující dohodu mezi rodiči.

Tato rozhodnutí jsou vydána v případě řízení ve věci rozvodu nebo rozluky nebo ve zvláštních řízeních ve věci výkonu rodičovské autority. Matriční úřad se zabývá pouze rozlukovými a rozvodovými řízeními vzájemnou dohodou.

5. Jestliže rodiče uzavřou dohodu o otázce rodičovské odpovědnosti, jaké formality je třeba respektovat, aby se dohoda stala právně závaznou?

Dohoda, která bude uzavřena, musí pečlivě chránit zájmy dítěte a upravovat různá práva a povinnosti související s výkonem rodičovské autority. Je-li tato dohoda předložena společně se žádostí o schválení, nevyžaduje se žádný zvláštní formulář.

NahoruNahoru

Tato dohoda musí být schválena soudcem příslušného soudu nebo matričním úřadem (jak je uvedeno výše, matriční úřad zasáhne pouze v případě rozlukových a rozvodových řízení vzájemnou dohodou) a musí být přiložena k žádosti (o rozluku, rozvod nebo úpravu výkonu rodičovské autority).

Dohodu lze také uzavřít během pokusu o smír, kterému předsedá soudce. V tomto případě bude dohoda zapsána do protokolu a schválena soudcem.

Pokus o smír je povinný v případě sporných rozvodových a rozlukových řízení a zvláštních řízení ve věci výkonu rodičovské autority.

Co se týče řízení u matričního úřadu, musí státní zastupitelství při soudu prvního stupně, který má příslušnost v soudním okrese, ve kterém se matriční úřad nachází, před konečným šetřením předložit své stanovisko k dohodě.

Souhlas musí být odmítnut vždy, když dohoda opomíjí zájmy dítěte, včetně udržování blízkého vztahu s rodičem, jemuž dítě nebylo svěřeno do výchovy.

6. Jestliže se rodičům nedaří dosáhnout dohody v otázce rodičovské odpovědnosti, jaké jsou alternativní prostředky řešení sporu bez potřeby soudního řízení?

Všechny dohody uzavřené mezi rodiči musí vždy získat souhlas soudu (ať se jedná o spontánní dohodu nebo dohodu vzniklou na základě mediace), s výjimkou výše uvedených dohod s účastí matričního úřadu.

Ve fázi, kdy jsou prošetřovány oblasti rozporů a smíru mezi rodiči, existuje alternativní možnost uchýlit se k mediaci prostřednictvím Rodinné mediační služby, která byla založena ministerstvem spravedlnosti v roce 1997, nebo prostřednictvím Rodinných mediačních služeb fungujících v některých městech.

NahoruNahoru

Lze se také obrátit na Asociaci mediátorů.

Ve kterékoli fázi řízení a kdykoli se to považuje za vhodné smí soudce z vlastního popudu a na základě souhlasu nebo žádosti zúčastněných osob nařídit účast veřejných nebo soukromých mediačních služeb. Soudce schválí dohodu dosaženou prostřednictvím mediace, jestliže hájí zájmy dítěte.

7. Jestliže se rodiče obrátí na soud, které záležitosti smí soudce rozhodnout v souvislosti s dítětem?

Obecně a bez ohledu na to, kdo o zásah požádal, smí soud v souvislosti s dítětem a v rámci naší otázky:

 1. nařídit opatrovnictví a správu majetku,
 2. jmenovat osobu, která bude jednat jménem nezletilého, a jmenovat hlavního opatrovníka, který bude nezletilého zastupovat s ohledem na rodičovskou autoritu v nesoudních záležitostech,
 3. rozhodnout o výkonu rodičovské autority (tj. rozhodnout o zaopatření dítěte, o výživném na dítě a způsobu platby výživného a také o pravidlech, která určí, jak bude udržován kontakt s rodičem, jemuž nebylo dítě svěřeno do výchovy, s tím, že vždy musí být zaručena existence blízkého vztahu) a poskytnout slyšení v souvisejících otázkách,
 4. stanovit výživné na nezletilé děti a připravit jeho výkon a rozhodnout o něm,
 5. nařídit řízení o soudní péči s ohledem na nezletilé,
 6. oprávnit právního zástupce nezletilých, aby jednal v určitých záležitostech, potvrdit minulá jednání, ke kterým nedošlo na základě oprávnění, a přijmout kroky s ohledem na schválení příspěvků,
 7. rozhodnout o kauci, kterou rodiče musí složit ve prospěch nezletilých dětí,
 8. nařídit úplný nebo částečný zákaz výkonu rodičovské autority a stanovit její hranice,
 9. rozhodnout o jméně a příjmení nezletilého v případě rozporu mezi rodiči,
 10. v případě opatrovnictví nebo správy majetku určit odměnu opatrovníka nebo správce, poskytnout slyšení opatrovníka, správce nebo hlasujícího člena rodinné rady ve věci prominutí, osvobození nebo odvolání, požadovat účty a rozhodovat o nich, povolit náhradu zákonné hypotéky a určit výkon a nahrazení složené kauce a jmenovat zvláštního opatrovníka, který bude nezletilého zastupovat v nesoudních záležitostech,
 11. určit zvláštního opatrovníka, který bude zastupovat nezletilého v opatrovnickém řízení,
 12. rozhodnout o výkonu a nahrazení kauce složené ve prospěch nezletilých dětí,
 13. žádat o účty a rozhodovat o účtech, které musí rodiče předkládat,
 14. vyslechnout veškeré záležitosti v řízeních uvedených výše.

V případě neexistence dohody mezi rodiči o otázkách zvláštní důležitosti o nich musí rozhodnout soud na základě žádosti podané jedním z rodičů, po pokusu o smír a po slyšení stanoviska nezletilého. Vyslechnout dítě lze, pokud má více než 14 let, přičemž okolnosti nesmí být takové, že by slyšení stanoviska dítěte nebylo žádoucí.

NahoruNahoru

Toto jsou některé otázky zvláštní důležitosti: jméno dítěte, jeho výchova (zejména náboženská výchova), disponování s majetkem, odmítnutí dědictví, uzavírání půjček a získání postavení v obchodních společnostech.

V případě rozvedených nebo odloučeně žijících rodičů musí soudce rozhodnout o tom, zda bude rodičovská autorita vykonávána jednotlivě nebo společně, kdo bude hlavním vychovatelem, jak bude probíhat kontakt s rodičem, jemuž nebylo dítě svěřeno do výchovy, a jaká bude výše a forma výživného (pokud bude stanoveno).

8. Jestliže soud rozhodne svěřit dítě do výchovy jednomu z rodičů, znamená to, že tento rodič smí rozhodovat ve všech otázkách týkajících se dítěte, aniž by se nejdříve poradil s druhým rodičem?

S ohledem na záležitosti zvláštního významu nebo s ohledem na situace, kdy zákon výslovně vyžaduje souhlas obou rodičů, musí být záležitost projednána s rodičem, jemuž dítě nebylo svěřeno do výchovy, a tento rodič musí vyjádřit souhlas. Kromě toho rodič, který nevykonává rodičovskou autoritu, má právo dohlížet na výchovu a životní podmínky dítěte.

Rodiče se také mohou dohodnout na tom, že určité záležitosti vyřeší vzájemnou dohodou nebo že majetek dítěte bude spravovat rodič, kterému bylo nezletilé dítě svěřeno do výchovy.

9. Jestliže soud rozhodne svěřit dítě do společné výchovy oběma rodičům, co to v praxi znamená?

Tato situace v praxi znamená, že rodičovskou autoritu vykonávají oba rodiče, kteří rozhodují o záležitostech, které mají vliv na život dítěte, na základě stejných podmínek, které se uplatňovaly během manželství, s tím rozdílem, že dítě žije jen s jedním z rodičů.

NahoruNahoru

V této souvislosti se postavení rodičů s ohledem na dítě z právního hlediska rozvodem nebo rozlukou nemění.

10. Na který soud nebo úřad se mám obrátit, jestliže chci požádat o rodičovskou odpovědnost? Jaké formality musím splnit a jaké dokumenty mám ke své žádosti přiložit?

V Portugalsku má v této oblasti příslušnost soud pro rodinná řízení.

Soudy pro rodinná řízení (nazývané soudy pro rodinu a dítě) jsou ve městech Aveiro, Barreiro, Cascais, Coimbra, Faro, Funchal, Lisabon, Loures, Ponta Delgada, Portimão, Oporto, Setúbal, Seixal, Sintra a Vila Franca de Xira.

V oblastech mimo příslušnost těchto soudů mohou případy související s rodičovskou odpovědností prošetřit okresní soudy.

Pokud je však rozvod nebo rozluka v řízení, souvisí rozhodnutí o opatrovnictví, kterým se řídí výkon rodičovské autority, platba výživného a zákaz výkonu rodičovské autority, s tímto řízením.

Pokud neprobíhá řízení o rozvodu nebo rozluce, je nutno podat žádost, která nemusí mít formu soudního spisu, který identifikuje strany, obsahuje popsané skutečnosti, podanou žádost a předložené důkazy.

Tato žádost smí být podepsána rodiči, protože s výjimkou odvolací fáze není povinné určit právníka. Jedinými nezbytnými dokumenty v této počáteční fázi jsou rodné listy nezletilých dětí a, jsou-li rodiče manželé, jejich oddací list.

Další informace viz na stránce o příslušnosti soudů.

11. Jaký postup se v těchto případech uplatňuje? Je k dispozici mimořádný naléhavý postup?

V těchto řízeních se uplatňují pravidla o dobrovolné příslušnosti, a proto mohou soudy volně prošetřovat skutečnosti, shromažďovat důkazy, nařizovat šetření a sbírat informace považované za vhodné. Povoleny jsou pouze důkazy, které soudce považuje za nezbytné.

NahoruNahoru

Rozhodnutí je vydáno do 15 dnů od odevzdání příslušné žádosti soudci.

Tato řízení nepodléhají kritériu přísné zákonnosti, avšak v každém případě musí soud přijmout rozhodnutí, které považuje za nejvhodnější. Proto se musí soud, má-li rozhodnout ve věci rodičovské autority, řídit plně a výhradně tím, co je v zájmu nezletilého.

Dobrovolná povaha příslušnosti však soud nezbavuje požadavku na to, aby rozhodnutí bylo založeno na skutečnostech a zákoně.

Při řízeních tohoto druhu lze rozhodnutí měnit, aniž by byl dotčen vzniklý účinek, a to na základě dodatečných okolností, které tuto změnu ospravedlní. Dodatečné okolnosti jsou ty, které nastanou po vydání rozhodnutí a ty, které nastanou před rozhodnutím a které nebyly zjištěny z důvodu neznalosti nebo z jiných podstatných důvodů.

Strany mají právo vyslechnout informace, zprávy, šetření a názory zveřejněné při šetřeních a mohou žádat o objasnění, předložit další důkazy nebo žádat shromáždění informací, které považují za nutné. Soudce v rozhodnutí, proti kterému není odvolání, odmítne žádosti, které jsou bezvýznamné, jejichž provedení není možné nebo které mají zjevně věc zdržet. Slyšení obou stran s ohledem na důkazy získané předepsanými prostředky je zaručeno.

Během soudních prázdnin pokračují řízení ve věci opatrovnictví, jejichž odložení by mohlo být na škodu zájmů nezletilého.

V jakékoli fázi řízení a kdykoli se to považuje za vhodné smí soud prozatímně rozhodnout o záležitostech, které musí být vyřešeny s konečnou platností, a také nařídit kroky nutné k zajištění účinného výkonu rozhodnutí. Rozhodnutí přijatá s konečnou platností lze také prozatímně změnit. Z tímto účelem soud provede krátká šetření, která považuje za vhodná.

NahoruNahoru

12. Můžu získat právní pomoc na pokrytí nákladů řízení?

Ano, systém právní pomoci se uplatňuje u všech soudů bez ohledu na formu řízení.

Další informace viz na stránce „Právní pomoc – Portugalsko“.

13. Lze se odvolat proti rozhodnutí týkajícímu se rodičovské odpovědnosti?

Ano. V rámci všeobecných podmínek občanskoprávního řízení smí podat odvolání jeden z rodičů nebo prokurátor. Proti rozhodnutím vydaným v souladu s kritériem přiměřenosti a účelnosti se nelze u nejvyššího soudu odvolat.

14. V některých případech může být nutné požádat soud nebo jiný úřad o dohled nad výkonem rozhodnutí týkajícího se rodičovské odpovědnosti. Jaký postup se v takových případech uplatňuje?

Jestliže v případě nezletilého jeden z rodičů nesplní, co bylo dohodnuto nebo nařízeno, smí druhý rodič požádat soud o přijetí nezbytných kroků v zájmu vykonání rozhodnutí a o odsouzení rodiče, který se provinil neplněním, k zaplacení pokuty a náhrady ve prospěch nezletilého a žadatele, nebo obou.

Jakmile je žádost podána nebo připojena k řízení, soudce pozve rodiče na jednání, anebo nařídí, aby byl odpůrce informován, aby mohl předložit tvrzení, která považuje za vhodná. Na jednání se mohou rodiče dohodnout na změně výkonu rodičovské autority s ohledem na zájmy nezletilého. Jestliže se toto jednání nekoná, nebo když se na jednání rodiče nedohodnou, soudce nařídí krátké šetření a další kroky, které považuje za vhodné, a nakonec vydá rozhodnutí. Je-li rodič odsouzen k zaplacení pokuty a nezaplatí ji do deseti dní, bude připraveno soudní potvrzení o řízení, které bude předloženo soudu s příslušností k výkonu pokuty.

NahoruNahoru

Tento proces souvisí s hlavním řízením a plyne z žádosti jednoho z rodičů nebo prokurátora.

Když osoba právně vázaná platit výživné nezaplatí dlužné částky do deseti dní od data splatnosti, dojde k následujícímu:

 1. Jestliže se jedná o státního úředníka, příslušné částky budou na žádost soudu odeslanou kompetentnímu úřadu odečteny z jeho platu.
 2. Jestliže se jedná o zaměstnance nebo pracovníka s měsíčním platem, budou částky odečteny ze mzdy nebo platu. Zaměstnavatel bude za tímto účelem informován a bude jmenován oprávněným depozitářem.
 3. Jedná-li se o osobu, která má zisky, důchod, podporu, provize, procenta, poplatky, prémie, sdílené zisky nebo podobný příjem, bude srážka provedena z těchto částek při jejich výplatě nebo připsání, a to na základě nezbytné žádosti nebo oznámení podaných za tímto účelem, přičemž informované úřady budou jmenovány oprávněnými depozitáři.

Odečtené částky budou zahrnovat také částky výživného, u nichž hrozí, že se stanou dlužnými. Tyto částky budou zaplaceny přímo věřiteli.

15. Co mám udělat pro to, aby rozhodnutí ve věci rodičovské odpovědnosti vydané soudem v jiném členském státě bylo uznáno a vykonáno v Portugalsku? Jaký postup se v těchto případech uplatňuje?

Abychom mohli odpovědět na tuto otázku, je nutno rozlišit mezi situacemi, kdy bylo rozhodnutí vydáno během řízení ve věci rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství rodičů za neplatné, a ostatními situacemi.

NahoruNahoru

V prvním případě se uplatňuje nařízení (ES) č. 1347/2000 ze dne 29. května 2000, podle něhož se v Portugalsku uznávají rozhodnutí vydaná v jiných členských státech s výjimkou Dánska, aniž by bylo potřeba uchýlit se k zvláštnímu řízení.

Proto jsou rozhodnutí vydaná v některém členském státě ohledně rodičovské autority týkající se společného dítěte páru, která jsou vykonatelná a která byla v daném státě oznámena, vykonatelná v Portugalsku, jakmile jsou prohlášena vykonatelnými v daném státě na základě žádosti jedné ze stran řízení.

Několik důvodů pro neuznání těchto rozhodnutí je uvedeno v nařízení.

V situacích, na které se nařízení nevztahuje, a ve věcech týkajících se výchovy dětí se uplatňuje Evropská úmluva ze dne 20. května 1980 o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí (které je závazné pro většinu členských států EU).

Podle tohoto mezinárodního nástroje každá osoba, která ve smluvním státě získala rozhodnutí o výchově nezletilého dítěte a která si přeje získat uznání a výkon tohoto rozhodnutí v jiném smluvním státě, smí o uznání a výkon požádat Instituto de Reinserção Social [Ústav pro sociální reintegraci]. Žádost musí doprovázet:

 1. dokument opravňující portugalský stát jednat jménem žadatele nebo za tímto účelem určit jiného zástupce,
 2. kopii rozhodnutí, která splňuje nezbytné podmínky pro uznání pravosti,
 3. v případě rozhodnutí vydaného za nepřítomnosti odpůrce nebo jeho právního zástupce dokument, který stanovuje, že odpůrci byl řádně doručen dokument o zahájení řízení nebo srovnatelný dokument,
 4. je-li to nutné, všechny dokumenty, které uvádějí, že rozhodnutí je vykonatelné v souladu se zákony vydávajícího státu,
 5. je-li to možné, prohlášení, které uvádí místo pobytu dítěte v tomto státě a návrhy, jak by měla být obnovena výchova dítěte.

V situacích, na které se úmluva ani zvláštní pravidla nevztahují, se použije zvláštní řízení pro přezkum zahraničního rozsudku.

NahoruNahoru

V tomto řízení se spolu se žádostí odevzdá dokument zachycující rozhodnutí, které má být přezkoumáno, přičemž odpůrce se musí vyjádřit do 15 dní. Žadatel smí odpovědět do 10 dní od oznámení odevzdání odpovědi. Jakmile strany zahájí řízení a „přezkoumávající soudce“ (relator) přijme veškeré kroky, které považuje za podstatné, jsou všechny dokumenty poskytnuty za účelem předložení stranám a státnímu zastupitelství na dobu 15 dní.

Aby bylo rozhodnutí potvrzeno:

 1. nesmí vzniknout žádné pochybnosti o pravosti dokumentu zachycujícího rozhodnutí nebo o duchu rozhodnutí,
 2. rozhodnutí musí být konečné podle právních předpisů země, která ho vydala,
 3. musí pocházet ze zahraničního soudu, jehož příslušnost neporušila zákon, a nesmí se týkat věci spadající do výhradní příslušnosti portugalských soudů,
 4. nesmí být možné předložit námitku k započatému řízení nebo k věci pravomocně rozsouzené na základě nějakého případu u portugalského soudu s výjimkou případu, kdy zahájení řízení zabránil zahraniční soud,
 5. odpůrce musel být o řízení řádně informován v souladu s právními předpisy země prvotního soudu a řízení muselo respektovat zásady práva na obhajobu a rovnou obranu stran,
 6. nesmí se jednat o rozhodnutí, jehož uznání vede k výsledku, který je zjevně neslučitelný se zásadami veřejného mezinárodního pořádku v Portugalsku.

16. Na který soud se mám v Portugalsku obrátit, chci-li namítnout proti uznání rozhodnutí ve věci rodičovské odpovědnosti vydaném soudem v jiném členském státě? Jaký postup se v těchto případech uplatňuje?

Pro uznání rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti vydaného v jiném členském státě (s výjimkou Dánska) v Portugalsku a v situacích popsaných výše, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 1347/2000, musíte podat žádost okresnímu soudu pro rodinná řízení (který se nachází v soudním okrese). Jak bylo uvedeno v odpovědi na předcházející otázku, tato rozhodnutí jsou v Portugalsku uznávána, aniž by bylo nutno se uchýlit k řízení.

NahoruNahoru

V jiných situacích musíte brát v úvahu pravidlo, podle něhož žádné rozhodnutí o soukromých právech vydané zahraničním soudem není v Portugalsku platné, bez ohledu na státní příslušnost stran, pokud nebylo přezkoumáno a potvrzeno, a to aniž jsou dotčena ustanovení úmluv a zvláštní zákony.

V přezkoumání a schválení rozhodnutí má příslušnost odvolací soud pro soudní okres, ve kterém má osoba, proti které má být rozhodnutí použito, bydliště.

17. Jaké jsou příslušné zákony v řízení ve věci rodičovské odpovědnosti, kdy dítě nebo strany nežijí v Portugalsku nebo mají rozdílnou státní příslušnost?

V řízeních, na která se vztahuje nařízení ES č. 1347/2000 ze dne 29. května 2000, soudy členského státu, které měly příslušnost rozhodnout o žádosti o rozvod, rozluku nebo prohlášení manželství za neplatné, mají příslušnost v všech otázkách týkajících se rodičovské autority nad společnými dětmi za předpokladu, že dítě má nebo mělo obvyklé bydliště v tomto členském státě.

Proto mají příslušnost soudy v členském státě, na jehož území se nachází:

 1. obvyklé bydliště manželů,
 2. poslední obvyklé bydliště manželů za předpokladu, že jeden z nich zde stále žije,
 3. obvyklé bydliště odpůrce,
 4. v případě společné žádosti, obvyklé bydliště jednoho z manželů,
 5. obvyklé bydliště žadatele, pokud v daném státě žil alespoň jeden rok bezprostředně před podáním žádosti,
 6. obvyklé bydliště žadatele, pokud v daném státě žil alespoň šest měsíců bezprostředně před podáním žádosti a je státní příslušník tohoto členského státu, nebo v případě Spojeného království a Irska zde má svůj „domicile“,
 7. soudy členského státu, jehož jsou oba manželé státními příslušníky, nebo v případě Spojeného království a Irska země „domicilu“ obou manželů

Není-li obvyklé bydliště dítěte v členském státě, ve kterém byla vykonána soudní příslušnost při rozhodnutí o žádosti o rozvod, rozluku nebo prohlášení manželství za neplatné, soudy tohoto členského státu mají příslušnost, pokud je obvyklé bydliště dítěte v jednom z členských států a pokud a) alespoň jeden z manželů vykonává rodičovskou autoritu nad tímto dítětem a b) příslušnost těchto soudů byla manželi přijata a je v nejlepším zájmu dítěte.

NahoruNahoru

Jestliže žádný soud v členském státě nemá příslušnost podle výše uvedených podmínek, řídí se příslušnost v každém členském státě právními předpisy tohoto státu.

Všichni státní příslušníci členského státu, kteří mají své obvyklé bydliště na území jiného členského státu, se mohou v tomto členském státě stejně jako jeho státní příslušníci dovolávat pravidel příslušnosti používaných v tomto státě s ohledem na odpůrce, který nemá obvyklé bydliště a není státním příslušníkem členského státu, nebo v případě Spojeného království nebo Irska nemá „domicile“ na území v jednom z těchto států.

Jestliže dítě neoddaných rodičů žije v jednom ze smluvních států Haagské úmluvy ze dne 5. října 1961 o pravomoci orgánů a použitelném právu při ochraně nezletilých (kterou Portugalsko ratifikovalo), mají příslušnost rozhodovat o výkonu rodičovské autority soudy státu, v němž má nezletilý obvyklé bydliště, přičemž tyto soudy zpravidla uplatňují vnitrostátní právní předpisy.

Úřady státu, jehož je nezletilý státní příslušník, mohou přikázat opatření na ochranu jeho osoby nebo majetku v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy, pokud mají za to, že tato opatření jsou v zájmu nezletilého, po té, co o tom informovaly úřady státu, ve kterém má nezletilý obvyklé bydliště.

Jestliže se tato pravidla neuplatňují, uplatňují se pravidla portugalských vnitrostátních předpisů. Ta stanovují, že příslušnost má soud kraje, ve kterém má nezletilý bydliště, nebo, v případě, že nezletilý nežije v Portugalsku, soud kraje, ve kterém má bydliště žadatel nebo odpůrce.

Jestliže ani jeden z nich v Portugalsku nežije, avšak portugalské soudy mají mezinárodní příslušnost, má příslušnost pro slyšení případu Soud pro rodinu a děti v Lisabonu.

Soudy použijí vnitrostátní zvykové právo rodičů nebo, v případě, že toto neuspěje, právo jejich společného obvyklého bydliště. Jestliže rodiče mají obvyklé bydliště v rozdílných státech, použije se osobní právo dítěte. Je-li pokrevní příbuzenství uvedeno jen s ohledem na jednoho rodiče, použije se právo tohoto rodiče. Zemřel-li jeden z rodičů, použije se právo žijícího rodiče.

Bližší informace

Další informace lze získat na následujících webových stránkách:

 • Nejvyšší soud English - français - português
 • Ústavní soud português
 • Ministerstvo spravedlnosti English - português
 • Odvolací soud v Lisabonu português
 • Odvolací soud v Coimbře português
 • Odvolací soud v Évoře English - français - português
 • Odvolací soud v Oportu português
 • Úřad generálního prokurátora português
 • Centrum pro právnická studia (úřad zodpovědný za vzdělávání portugalských soudců) English - français - português
 • Odbor soudní správy (který poskytuje mj. kontaktní údaje soudů a informace o jejich místní příslušnosti a přístup na stránky soudních úředníků) português
 • Úřad pro právní politiku a plánování Ministerstva spravedlnosti English - português
 • Odbor pro veřejné rejstříky a notářkou profesi português 
 • Asociace spotřebitelů português
 • Asociace portugalských soudců português
 • Asociace prokurátorů português
 • Advokátní komora português
 • Online databáze právních předpisů português (obsahuje zákony zveřejněné v řadě I Úředního věstníku od 1. ledna 1970; umožňuje volný přístup k legislativě zveřejněné v řadě I od 1. ledna 2000)
 • Asociace mediátorů português
 • Příklad městské rodinné mediační služby. português 

Poznámky

[1] Zdá se být shodná s otázkou 15, avšak její zamýšlený smysl se zdá být opačný. V původní anglické otázce se jedná o namítnutí proti uznání.

« Rodičovská odpovědnost - Obecné informace | Portugalsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 28-09-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království