Evropska komisija > EPM > Starševska odgovornost > Poljska

Zadnja sprememba: 23-02-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Starševska odgovornost - Poljska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kaj pomeni pravni izraz „starševska odgovornost“ v praksi? Kakšne so pravice in obveznosti nosilca starševske odgovornosti? 1.
2. Kdo ima običajno starševsko odgovornost za otroka? 2.
3. Če so starši nesposobni ali nepripravljeni izvrševati starševsko odgovornost za otroka, ali je mogoče za to določiti drugo osebo? 3.
4. Če se starša razvežeta ali razideta, kako se v tem primeru reši vprašanje starševske odgovornosti? 4.
5. Če starša skleneta sporazum o starševski odgovornosti, kakšne formalnosti morata spoštovati, da je sporazum pravno zavezujoč? 5.
6. Če se starša ne moreta sporazumeti o starševski odgovornosti, kakšna so alternativna sredstva za reševanje sporov zunaj sodišča? 6.
7. Če starša vložita zadevo pri sodišču, o kakšnih vprašanjih lahko sodnik odloča v zvezi z otrokom? 7.
8. Če sodišče odloči, da ima eden od staršev izključno pravico do varstva in vzgoje otroka, ali to pomeni, da odloča o vsem v zvezi z otrokom, brez predhodnega posvetovanja z drugim od staršev? 8.
9. Če sodišče odloči, da imata starša skupno pravico do varstva in vzgoje otroka, kaj to pomeni v praksi? 9.
10. Pri katerem sodišču ali organu je treba vložiti vlogo za starševsko odgovornost? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti k vlogi? 10.
11. Kateri postopek se pri tem uporablja? Ali je na voljo hitri postopek? 11.
12. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za kritje stroškov postopka? 12.
13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper odločbo o starševski odgovornosti? 13.
14. V nekaterih primerih je treba pri sodišču vložiti zahtevek za izvršitev odločbe o starševski odgovornosti. Pri katerem sodišču ga je mogoče vložiti in kateri postopek se uporablja? 14.
15. Kaj je treba storiti, da se odločba o starševski odgovornosti, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, prizna in izvrši na Poljskem? 15.
16. Pri katerem sodišču je treba vložiti predlog za izpodbijanje odločbe o starševski odgovornosti, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se pri tem uporablja? 16.
17. Katero pravo uporabi sodišče v postopkih starševske odgovornosti, kadar otrok ali stranki ne prebivata na Poljskem ali imata različno državljanstvo? 17.

 

1. Kaj pomeni pravni izraz „starševska odgovornost“ v praksi? Kakšne so pravice in obveznosti nosilca starševske odgovornosti?

Zakonik o družini in skrbništvu Poljske ne vsebuje opredelitve starševske avtoritete (odgovornosti). Na splošno je starševsko avtoriteto (odgovornost) mogoče opredeliti kot niz obveznosti in pravic staršev do mladoletnega otroka, katerih namen je zagotoviti ustrezno oskrbo in varstvo interesov otroka.

Starševska avtoriteta nastane na podlagi zakona ob rojstvu otroka in traja do polnoletnosti otroka, tj. do 18. leta starosti (razen nekaj izjem).

Oseba, ki ima starševsko avtoriteto, mora skrbeti za otroka, ga vzgajati, skrbeti za njegovo telesno in duševno zdravje, izobraževanje, biti mora njegov zastopnik in mora upravljati njegovo premoženje.

2. Kdo ima običajno starševsko odgovornost za otroka?

Starševsko avtoriteto izvršujeta oba od staršev, ne glede na to, ali sta sklenila zakonsko zvezo ali ne, ali živita skupaj ali ne itd.

Izjemen primer je, če očetovstvo za otroka ugotavlja sodišče, tako da je oče upravičen do izvrševanja starševske avtoritete, le če mu jo sodišče prizna z odločbo o očetovstvu. Če je eden od staršev umrl ali je omejeno poslovno sposoben ali če mu je bila odvzeta starševska avtoriteta ali začasno odvzeta pravica do izvrševanja starševske avtoritete, drugi od staršev izvršuje starševsko avtoriteto. Če očetovstvo ni ugotovljeno, starševsko avtoriteto izvršuje le mati.

3. Če so starši nesposobni ali nepripravljeni izvrševati starševsko odgovornost za otroka, ali je mogoče za to določiti drugo osebo?

Če nobeden od staršev ne more imeti starševske avtoritete, npr. ker mu je bila odvzeta zaradi nepravilnega izvrševanja ali neizvrševanja starševske avtoritete, se otroku določi skrbnik.

Na vrh straniNa vrh strani

4. Če se starša razvežeta ali razideta, kako se v tem primeru reši vprašanje starševske odgovornosti?

Če se starša razvežeta ali razideta, o vprašanju starševske avtoritete odloča sodišče.

5. Če starša skleneta sporazum o starševski odgovornosti, kakšne formalnosti morata spoštovati, da je sporazum pravno zavezujoč?

Pravo Poljske ne predvideva sklenitve sporazuma o tem vprašanju.

6. Če se starša ne moreta sporazumeti o starševski odgovornosti, kakšna so alternativna sredstva za reševanje sporov zunaj sodišča?

Na voljo je mediacija, vendar jo opravlja skrbniško sodišče. Sodišče lahko napoti starše na družinsko svetovanje, ki ga organizirajo različne socialne ali nevladne organizacije itd.

7. Če starša vložita zadevo pri sodišču, o kakšnih vprašanjih lahko sodnik odloča v zvezi z otrokom?

Določeno je, da o ključnih vprašanjih v zvezi z otrokom skupaj odločata starša. Če se ne dogovorita, o njih odloči sodišče za skrbništvo. Seznam ključnih vprašanj ne obstaja. Iz sodne prakse je razvidno, da so ključna vprašanja lahko naslednja: stalno prebivališča otroka, izbira šole, odločitev o otrokovem imenu in priimku, odločitve v zvezi z zdravljenjem otroka, odhodi v tujino.

Pri zadevi o preživnini ne gre za zadevo o skrbništvu. Jasno pa je, da ima eden od staršev pravico pri sodišču vložiti tožbo za dodelitev preživnine, če drugi od staršev ne plačuje preživnine za otroka.

Na vrh straniNa vrh strani

8. Če sodišče odloči, da ima eden od staršev izključno pravico do varstva in vzgoje otroka, ali to pomeni, da odloča o vsem v zvezi z otrokom, brez predhodnega posvetovanja z drugim od staršev?

Ne, če le eden od staršev izvršuje izključno pravico do varstva in vzgoje otroka, to ne pomeni, da drugi od staršev nima pravice soodločati o ključnih zadevah v zvezi z otrokom.

9. Če sodišče odloči, da imata starša skupno pravico do varstva in vzgoje otroka, kaj to pomeni v praksi?

Skupno pravico do varstva in vzgoje otroka imajo lahko le starši, ki prebivajo skupaj. Če starši ne prebivajo skupaj, je pravica do varstva in vzgoje otroka dodeljena le enemu od njiju. Drugi od staršev ohrani pravico do neomejenih stikov z otrokom in polno starševsko avtoriteto. Razlikovati je treba med pojmom pravice do varstva in vzgoje ter pojmom izvrševanja starševske avtoritete.

10. Pri katerem sodišču ali organu je treba vložiti vlogo za starševsko odgovornost? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti k vlogi?

Za zadeve v zvezi s starševsko avtoriteto so pristojna okrožna sodišča („rejonowy“) – oddelek za zadeve v zvezi z družino in mladoletniki (skrbniško sodišče), katerih pristojnost temelji na stalnem prebivališču otroka.

Vložiti je treba zahtevek in mu priložiti otrokov rojstni list, poročni list staršev (če sta sklenila zakonsko zvezo), druge dokumente v podporo zahtevku, npr. zdravniška potrdila, spričevala, mnenja pedagogov itd.

Na vrh straniNa vrh strani

11. Kateri postopek se pri tem uporablja? Ali je na voljo hitri postopek?

V zadevah v zvezi s starševsko avtoriteto se uporablja tako imenovani nepravdni postopek, ki je manj formalen kot pravdni postopek.

V nujnih okoliščinah, npr. če je ogrožena korist otroka, lahko sodišče za skrbništvo ukrepa po uradni dolžnosti in izda odločbe v sili. Takšne odločbe so takoj izvršljive.

12. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za kritje stroškov postopka?

Postopki pred sodiščem za skrbništvo v zadevah v zvezi s starševsko avtoriteto so brezplačni. V utemeljenih zadevah je lahko staršem dodeljen odvetnik, ki jih brezplačno pravno zastopa.

13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper odločbo o starševski odgovornosti?

Da, zoper vsako odločbo je mogoče vložiti pritožbo pri sodišču višje stopnje.

14. V nekaterih primerih je treba pri sodišču vložiti zahtevek za izvršitev odločbe o starševski odgovornosti. Pri katerem sodišču ga je mogoče vložiti in kateri postopek se uporablja?

Postopek v zvezi s prisilno izvršitvijo na podlagi odločbe v zvezi s starševsko avtoriteto opravi tisto sodišče, ki je izdalo tudi izvirno odločbo. Zadevna oseba mora vložiti pri sodišču ustrezen zahtevek. Postopek poteka v skladu z določbami Zakonika o civilnem postopku Poljske.

15. Kaj je treba storiti, da se odločba o starševski odgovornosti, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, prizna in izvrši na Poljskem?

Poljska je pogodbenica Evropske konvencije o priznavanju in izvršitvi odločb o skrbništvu nad otroki in ponovnem vzpostavljanju skrbništva nad otroki, ki je bila sklenjena v Luksemburgu 20. maja 1980.

Na podlagi te konvencije je treba pri sodišču vložiti ustrezen zahtevek.

Po pristopu Poljske k Evropski uniji se v zvezi s tem uporabljajo določbe prava Skupnosti.

16. Pri katerem sodišču je treba vložiti predlog za izpodbijanje odločbe o starševski odgovornosti, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se pri tem uporablja?

Te zadeve obravnava v pritožbenem postopku pritožbeno sodišče, ki je sodišče na višji stopnji glede na sodišče, ki je izdalo odločbo o priznanju sodne odločbe tujega sodišča. Uporabljajo se določbe Zakonika o civilnem postopku.

17. Katero pravo uporabi sodišče v postopkih starševske odgovornosti, kadar otrok ali stranki ne prebivata na Poljskem ali imata različno državljanstvo?

Uporablja se pravo matične države otroka, v skladu s členom 19 Zakona z dne 12. novembra 1965 – Mednarodno zasebno pravo.

Razen tega je Poljska pogodbenica Haaške konvencije z dne 5. oktobra 1961 o pooblastilih organov in uporabnem pravu za zaščito mladoletnikov (The Hague Convention of 5 October 1961 concerning the powers of authorities and the law applicable in respect of the protection of minors), ki omogoča, da se uporabi pravo države, v kateri ima mladoletnik stalno prebivališče.

« Starševska odgovornost - Splošne informacije | Poljska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 23-02-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo