Európska komisia > EJS > Rodičovské práva a povinnosti > Poľsko

Posledná úprava: 23-02-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rodičovské práva a povinnosti - Poľsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo v praxi znamená právnický pojem „rodičovská zodpovednosť“? Aké sú práva a povinnosti osoby s rodičovskou zodpovednosťou? 1.
2. Kto má obvykle rodičovskú zodpovednosť za dieťa? 2.
3. Ak rodičia nie sú schopní alebo ochotní vykonávať rodičovskú zodpovednosť za svoje deti, môže byť namiesto nich určená iná osoba? 3.
4. Ak sa rodičia rozvedú alebo rozídu, ako sa rozhodne o otázke rodičovskej zodpovednosti pre budúcnosť? 4.
5. Ak rodičia uzatvoria dohodu o otázke rodičovskej zodpovednosti, ktoré formality sa musia rešpektovať, aby sa dohoda stala právne záväznou? 5.
6. Ak rodičia nedokážu dospieť k dohode o otázke rodičovskej zodpovednosti, aké sú alternatívne spôsoby riešenia sporu bez nutnosti ísť na súd? 6.
7. Ak rodičia idú na súd, o ktorých otázkach, ktoré sa týkajú dieťaťa, môže rozhodnúť sudca? 7.
8. Ak súd rozhodne, že dieťa má byť zverené do opatery jedného rodiča, znamená to, že tento rodič rozhoduje o všetkých veciach, ktoré sa týkajú dieťaťa, bez toho, aby sa najprv poradil s druhým rodičom? 8.
9. Ak súd rozhodne, že dieťa má byť zverené do opatery oboch rodičov, čo to v praxi znamená? 9.
10. Na ktorý súd alebo orgán by som sa mal obrátiť, ak chcem podať žiadosť o rodičovskú zodpovednosť? Ktoré formality sa musia rešpektovať a ktoré dokumenty mám pripojiť k svojej žiadosti? 10.
11. Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch? Je k dispozícii mimoriadne konanie? 11.
12. Môžem získať právnu pomoc na pokrytie nákladov na konanie? 12.
13. Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu o rodičovskej zodpovednosti? 13.
14. V určitých prípadoch je nutné domáhať sa uplatnenia rozhodnutia o rodičovskej zodpovednosti na súde. Na ktorý súd sa mám v takýchto prípadoch obrátiť a aký postup sa uplatňuje? 14.
15. Čo by som mal urobiť, aby sa rozhodnutie o rodičovskej zodpovednosti vydané súdom v inom členskom štáte uznalo a uplatnilo v Poľsku? 15.
16. Na ktorý súd by som sa mal obrátiť, aby som sa postavil proti uznaniu rozhodnutia o rodičovskej zodpovednosti, ktoré vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa v týchto prípadoch uplatňuje? 16.
17. Ktoré právne predpisy uplatňuje súd v prípade konania vo veci rodičovskej zodpovednosti, keď dieťa alebo strany nežijú v Poľsku alebo majú odlišnú štátnu príslušnosť? 17.

 

1. Čo v praxi znamená právnický pojem „rodičovská zodpovednosť“? Aké sú práva a povinnosti osoby s rodičovskou zodpovednosťou?

V poľskom zákone o rodine a poručníctve neexistuje definícia rodičovského práva (zodpovednosti). Rodičovské právo (zodpovednosť) možno všeobecne definovať ako súbor povinností a práv rodičov pokiaľ ide o maloleté dieťa, ktorého cieľom je zabezpečiť riadnu starostlivosť a ochranu záujmov dieťaťa.

Rodičovské právo vzniká ex lege v momente narodenia dieťaťa a trvá až kým sa dieťa nestane plnoletým, t. j. až kým nemá 18 rokov (s určitými výnimkami).

Osoba s rodičovským právom má povinnosť starať sa o dieťa, vychovávať ho, starať sa o jeho fyzické a duševné zdravie, vzdelanie, ako aj zastupuje dieťa a spravuje jeho majetok.

2. Kto má obvykle rodičovskú zodpovednosť za dieťa?

Rodičovské právo si uplatňujú obaja rodičia, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zosobášení, či spolu žijú alebo nežijú, atď.

Otec je oprávnený uplatňovať rodičovské právo v prípade, keď otcovstvo bolo stanovené súdom iba vtedy, ak mu ho súd udelí rozhodnutím stanovujúcim otcovstvo. Ak jeden z rodičov zomrie alebo má zníženú spôsobilosť konať alebo ak bol zbavený rodičovského práva alebo mu bol výkon rodičovského práva pozastavený, potom má rodičovské právo druhý rodič. Ak otcovstvo nebolo stanovené, potom jedinou osobou s rodičovským právom je matka.

HoreHore

3. Ak rodičia nie sú schopní alebo ochotní vykonávať rodičovskú zodpovednosť za svoje deti, môže byť namiesto nich určená iná osoba?

Ak žiadny z rodičov nemá nárok na rodičovské právo, napríklad, ak boli zbavení rodičovského práva v dôsledku neprimeraného uplatňovania alebo nedostatočného uplatňovania tohto práva, dieťaťu sa určí osoba, zodpovedná za jeho starostlivosť.

4. Ak sa rodičia rozvedú alebo rozídu, ako sa rozhodne o otázke rodičovskej zodpovednosti pre budúcnosť?

Ak sa rodičia rozvedú alebo rozídu, otázka rodičovského práva je predmetom rozhodnutia súdu.

5. Ak rodičia uzatvoria dohodu o otázke rodičovskej zodpovednosti, ktoré formality sa musia rešpektovať, aby sa dohoda stala právne záväznou?

Poľské právne predpisy neposkytujú možnosť uzavrieť dohodu tohto druhu.

6. Ak rodičia nedokážu dospieť k dohode o otázke rodičovskej zodpovednosti, aké sú alternatívne spôsoby riešenia sporu bez nutnosti ísť na súd?

Existuje možnosť mediácie, zabezpečuje ju však súd pre veci poručníctva. Tento súd pošle rodičov na rodinnú terapiu, ktorú organizujú rôzne sociálne a mimovládne organizácie, atď.

7. Ak rodičia idú na súd, o ktorých otázkach, ktoré sa týkajú dieťaťa, môže rozhodnúť sudca?

Existuje ustanovenie, ktoré stanovuje, že rodičia rozhodujú o zásadných otázkach, ktoré sa týkajú dieťaťa, spoločne. Ak sa im nepodarí dospieť k dohode, o týchto otázkach rozhodne súd pre veci poručníctva. Neexistuje žiadny zoznam problémov, ktoré sa považujú za zásadné. Právna veda uvádza, že týmito zásadnými otázkami môžu byť: bydlisko dieťaťa, výber školy, rozhodnutie týkajúce sa mena a priezviska dieťaťa, rozhodnutia týkajúce sa lekárskej liečby dieťaťa, odchodu do zahraničia.

HoreHore

Otázka výživného nepatrí do oblasti poručníctva. Je jasné, že ak jeden z rodičov neposkytuje dieťaťu prostriedky na výživu, druhý rodič má právo podať žalobu na súde za účelom priznania výživného.

8. Ak súd rozhodne, že dieťa má byť zverené do opatery jedného rodiča, znamená to, že tento rodič rozhoduje o všetkých veciach, ktoré sa týkajú dieťaťa, bez toho, aby sa najprv poradil s druhým rodičom?

Nie. Skutočnosť, že dieťa bolo zverené do opatery jedného z rodičov neznamená, že druhý rodič je zbavený práva spolurozhodovať o zásadných otázkach, ktoré sa týkajú dieťaťa.

9. Ak súd rozhodne, že dieťa má byť zverené do opatery oboch rodičov, čo to v praxi znamená?

O dieťa sa môžu spoločne starať iba rodičia, ktorí žijú spolu. Ak rodičia spolu nežijú, dieťa sa zveruje do opatery iba jedného rodiča. Druhý rodič si zachováva svoje právo voľne sa stretávať s dieťaťom, ako aj svoje plné rodičovské právo. Je rozdiel medzi pojmom mať dieťa zverené do opatery a pojmom uplatňovať rodičovské právo.

10. Na ktorý súd alebo orgán by som sa mal obrátiť, ak chcem podať žiadosť o rodičovskú zodpovednosť? Ktoré formality sa musia rešpektovať a ktoré dokumenty mám pripojiť k svojej žiadosti?

Prípady týkajúce sa rodičovského práva spadajú pod právomoc okresných súdov („rejonowy“) – oddelenia pre prípady rodiny a mladistvých (súd pre veci poručníctva), ktoré sú príslušnými orgánmi na základe bydliska dieťaťa.

HoreHore

Je potrebné podať žiadosť a pripojiť k nej rodný list dieťaťa, sobášny list rodičov (ak sú zosobášení), ďalšie dokumenty, ktoré podporujú žiadosť, napríklad, lekárske osvedčenia, školské vysvedčenia, posudky pedagógov, atď.

11. Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch? Je k dispozícii mimoriadne konanie?

Takzvané nesporné konanie, ktoré je menej formálne ako sporné konanie, sa uplatňuje v prípadoch týkajúcich sa rodičovského práva.

V mimoriadnych situáciách, napríklad, ak je dobro dieťaťa ohrozené, môže súd pre veci poručníctva konať ex officio a vydať mimoriadne rozhodnutia. Takéto rozhodnutia sú okamžite vykonateľné.

12. Môžem získať právnu pomoc na pokrytie nákladov na konanie?

Konania na súde pre veci poručníctva, ktoré sa týkajú rodičovského práva, sú bezplatné. Rodičia môžu okrem toho v odôvodnených prípadoch získať bezplatné právne zastupovanie právnikom.

13. Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu o rodičovskej zodpovednosti?

Áno. Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie, ktoré sa podáva na súde vyššej inštancie.

14. V určitých prípadoch je nutné domáhať sa uplatnenia rozhodnutia o rodičovskej zodpovednosti na súde. Na ktorý súd sa mám v takýchto prípadoch obrátiť a aký postup sa uplatňuje?

Konanie vo veci uplatňovania rozhodnutia o rodičovskom práve pod nátlakom vedie ten istý súd, ktorý vydal pôvodné rozhodnutie. Príslušná osoba by mala podať zodpovedajúcu žiadosť na súde. Konanie prebieha podľa ustanovení poľského občianskeho zákonníka.

HoreHore

15. Čo by som mal urobiť, aby sa rozhodnutie o rodičovskej zodpovednosti vydané súdom v inom členskom štáte uznalo a uplatnilo v Poľsku? 

Poľsko je zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o uznávaní a uplatňovaní rozhodnutí o starostlivosti o deti a o obnove starostlivosti o deti, ktorý bol podpísaný v Luxemburgu 20. mája 1980.

Príslušná žiadosť by sa teda mala podať na súde.

Keď Poľsko pristúpi k Európskej únii, začnú sa v tejto oblasti uplatňovať ustanovenia právnych predpisov ES.

16. Na ktorý súd by som sa mal obrátiť, aby som sa postavil proti uznaniu rozhodnutia o rodičovskej zodpovednosti, ktoré vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa v týchto prípadoch uplatňuje?

Tieto prípady prerokúva v rámci odvolacieho konania odvolací súd, ktorý je nadradený súdu, ktorý vydal rozhodnutie o uznaní rozsudku zahraničného súdu. Uplatňujú sa ustanovenia občianskeho zákonníka.

17. Ktoré právne predpisy uplatňuje súd v prípade konania vo veci rodičovskej zodpovednosti, keď dieťa alebo strany nežijú v Poľsku alebo majú odlišnú štátnu príslušnosť? 

Právnymi predpismi, ktoré sa uplatňujú, sú právne predpisy domovského štátu dieťaťa v súlade s článkom 19 zákona z 12. novembra 1965 – Súkromné medzinárodné právo.

Poľsko je okrem toho zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru z 5. októbra 1961, ktorý sa týka právomocí a právnych predpisov uplatňovaných pokiaľ ide o ochranu maloletých osôb a ktorý povoľuje možnosť uplatňovať právne predpisy štátu, v ktorom maloletá osoba býva.

« Rodičovské práva a povinnosti - Všeobecné informácie | Poľsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 23-02-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo