Europos Komisija > ETIT > Tėvų atsakomybė > Lenkija

Naujausia redakcija: 23-02-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Tėvų atsakomybė - Lenkija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka ,,tėvų atsakomybė“? Kokios yra asmens, turinčio tėvų atsakomybę, teisės ir pareigos? 1.
2. Kaip paprastai nustatoma, kam priklauso tėvų atsakomybė už vaiką? 2.
3. Ar gali būti tėvų atsakomybė paskirta kitam asmeniui, jeigu tėvai negali arba nenori vykdyti pareigų savo vaikams? 3.
4. Jeigu tėvai nutraukia santuoką arba išsiskiria, kaip išsprendžiamas tėvų atsakomybės nustatymo ateityje klausimas? 4.
5. Jeigu tėvai sudaro sutartį dėl tėvų atsakomybės, kokių formalumų reikia laikytis, kad sutartis būtų teisiškai įpareigojanti? 5.
6. Jeigu tėvai negali susitarti dėl tėvų atsakomybės, kokios alternatyvios priemonės padeda šį konfliktą išspręsti nesikreipiant į teismą? 6.
7. Jeigu tėvai kreipiasi į teismą, kokius su vaiku susijusius klausimus gali išspręsti teisėjas? 7.
8. Jeigu teismas nusprendžia, kad vaiko globa turi priklausyti tik vienam iš tėvų, ar tai reiškia, kad jis gali visus su vaiku susijusius klausimus spręsti nepasitaręs su antruoju iš tėvų? 8.
9. Jeigu teismas nusprendžia, kad vaiko globa priklauso abiem tėvams, ką tai iš tikrųjų reiškia? 9.
10. Į kokį teismą reikia kreiptis, jeigu norima pateikti pareiškimą dėl tėvų atsakomybės? Kokių formalumų reikia laikytis ir kokie dokumentai turi būti pridedami prie pareiškimo? 10.
11. Kokia tvarka yra taikoma šiais atvejais? Ar galima pasinaudoti pagreitinto proceso tvarka? 11.
12. Ar galima gauti teisinę pagalbą bylinėjimosi išlaidoms padengti? 12.
13. Ar galima apskųsti teismo sprendimą dėl tėvų atsakomybės? 13.
14. Tam tikrais atvejais, kad būtų įvykdytas sprendimas dėl tėvų atsakomybės, gali prireikti kreiptis į teismą. Į kokį teismą reikia kreiptis ir kokia tvarka yra taikoma? 14.
15. Kokia tvarka kitoje valstybėje narėje priimtas teismo sprendimas dėl tėvų atsakomybės yra pripažįstamas ir vykdomas Lenkijoje? 15.
16. Į kokį teismą reikėtų kreiptis, kai norima apskųsti teismo sprendimo dėl tėvų atsakomybės pripažinimą, jei tas teismo sprendimas buvo priimtas kitoje valstybėje narėje? Kokia tvarka yra taikoma šiais atvejais? 16.
17. Kokios valstybės teisę teismas taiko nagrinėdamas bylą dėl tėvų atsakomybės, jei vaikas ar šalys Lenkijoje negyvena arba turi skirtingą pilietybę? 17.

 

1. Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka ,,tėvų atsakomybė“? Kokios yra asmens, turinčio tėvų atsakomybę, teisės ir pareigos?

Lenkijos šeimos ir globos kodekse tėvų valdžios (atsakomybės) sąvokos nėra. Apskritai tėvų valdžia (atsakomybė) gali būti apibūdinama kaip teisių ir pareigų, kurias tėvai turi savo nepilnamečiam vaikui ir kurių tikslas – suteikti vaikui tinkamą globą ir jo interesų apsaugą, visuma.

Tėvų valdžia atsiranda pagal įstatymą vaiko gimimo momentu ir tęsiasi tol, kol vaikas sulaukia pilnametystės, t. y. kol jam sukanka 18 metų (yra tam tikrų išimčių).

Už tėvų valdžią atsakingas asmuo turi pareigą globoti vaiką, jį auginti, rūpintis jo fizine ir psichine sveikata, švietimu, taip pat atstovauti vaikui ir tvarkyti jo turtą.

2. Kaip paprastai nustatoma, kam priklauso tėvų atsakomybė už vaiką?

Tėvų valdžią turi vykdyti abu tėvai, nepaisant to, susituokę jie ar ne, gyvena kartu ar atskirai ir t. t.

Tėvas yra tinkamas vykdyti tėvų valdžią tik tuo atveju, kai jam tėvystę nustato teismas ir ji yra suteikiama tėvystę nustatančiu teismo sprendimu. Jeigu vienas iš tėvų yra miręs ar ribotai pakaltinamas arba jeigu jam atimta tėvų valdžia ar sustabdytas tėvų valdžios vykdymas, tėvų valdžią turi vykdyti antrasis iš tėvų. Jeigu vaikui tėvystė nenustatoma, tuomet tik motina yra tinkama vykdyti tėvų valdžią.

3. Ar gali būti tėvų atsakomybė paskirta kitam asmeniui, jeigu tėvai negali arba nenori vykdyti pareigų savo vaikams?

Jeigu nė vienas iš tėvų nėra tinkamas vykdyti tėvų valdžios, pvz., tėvų valdžia atimta dėl netinkamo ar nepakankamo jos vykdymo, vaikui turi būti paskiriamas globėjas.

viršųviršų

4. Jeigu tėvai nutraukia santuoką arba išsiskiria, kaip išsprendžiamas tėvų atsakomybės nustatymo ateityje klausimas?

Jeigu tėvai nutraukia santuoką arba išsiskiria, tėvų valdžios klausimą išsprendžia teismas.

5. Jeigu tėvai sudaro sutartį dėl tėvų atsakomybės, kokių formalumų reikia laikytis, kad sutartis būtų teisiškai įpareigojanti?

Lenkijos teisė nenumato galimybės sudaryti tokios rūšies sutartį.

6. Jeigu tėvai negali susitarti dėl tėvų atsakomybės, kokios alternatyvios priemonės padeda šį konfliktą išspręsti nesikreipiant į teismą?

Yra sutaikinimo galimybė, tačiau tai atlieka globos teismas. Šis teismas gali skirti tėvams šeimos terapiją, kurią organizuoja įvairios socialinės ar nevyriausybinės organizacijos ir t. t.

7. Jeigu tėvai kreipiasi į teismą, kokius su vaiku susijusius klausimus gali išspręsti teisėjas?

Yra nuostata, pagal kurią abu tėvai bendru sutarimu turi išspręsti esminius su vaiku susijusius klausimus. Jeigu jiems nepavyksta susitarti, šiuos klausimus išsprendžia globos teismas. Esminių klausimų sąrašo nėra. Teisės mokslas siūlo esminiais laikyti šiuos klausimus: vaiko gyvenamoji vieta, vaiko vardas ir pavardė, sprendimai, susiję su vaiko gydymu, išvykimu į užsienį.

Išlaikymas nėra priskiriamas globai. Savaime suprantama, jei vienas iš tėvų nesuteikia vaikui išlaikymo, antrasis iš tėvų turi teisę pareikšti teisme ieškinį dėl išlaikymo priteisimo vaikui.

viršųviršų

8. Jeigu teismas nusprendžia, kad vaiko globa turi priklausyti tik vienam iš tėvų, ar tai reiškia, kad jis gali visus su vaiku susijusius klausimus spręsti nepasitaręs su antruoju iš tėvų?

Ne. Faktas, kad vienas iš tėvų globoja vaiką, nereiškia, jog antrajam iš tėvų turi būti atimta teisė kartu priimti sprendimus esminiais su vaiku susijusiais klausimais.

9. Jeigu teismas nusprendžia, kad vaiko globa priklauso abiem tėvams, ką tai iš tikrųjų reiškia?

Bendrai globoti vaiką gali tik kartu gyvenantys tėvai. Jeigu tėvai gyvena atskirai, tik vienam iš jų suteikiama vaiko globa. Antrasis iš tėvų turi išlaikyti savo teisę laisvai susisiekti su vaiku ir visišką tėvų valdžią vaiko atžvilgiu. Sąvokos „turėti globą“ ir „vykdyti tėvų valdžią“ yra skirtingos.

10. Į kokį teismą reikia kreiptis, jeigu norima pateikti pareiškimą dėl tėvų atsakomybės? Kokių formalumų reikia laikytis ir kokie dokumentai turi būti pridedami prie pareiškimo?

Su tėvų valdžia susijusios bylos priklauso apylinkės teismų (lenk. rejonovy) kompetencijai – šeimos ir nepilnamečių bylų skyriams (globos teismams), kompetentingiems nagrinėti bylas pagal vaiko gyvenamąją vietą.

Prie teismui pateikiamo pareiškimo yra pridedama: vaiko gimimo liudijimas, tėvų santuokos liudijimas (jeigu jie susituokę), kiti pareiškimą papildantys dokumentai, pvz., medicininės, mokyklos pažymos, pedagogų nuomonės ir t. t.

11. Kokia tvarka yra taikoma šiais atvejais? Ar galima pasinaudoti pagreitinto proceso tvarka?

Su tėvų valdžia susijusiose bylose yra taikoma vadinamoji neteisminė nagrinėjimo tvarka, kuri yra ne tokia oficiali kaip teisminis nagrinėjimas.

viršųviršų

Skubiais atvejais, pvz., jeigu vaiko gerovei gresia pavojus, globos teismas gali veikti ex officio ir priimti sprendimą pagreitinto proceso tvarka. Tokie sprendimai vykdomi nedelsiant.

12. Ar galima gauti teisinę pagalbą bylinėjimosi išlaidoms padengti?

Globos teisme su tėvų valdžia susijusios bylos yra nagrinėjamos nemokamai. Be to, pagrįstais atvejais tėvai gali pasinaudoti nemokamu teisininko atstovavimu jiems.

13. Ar galima apskųsti teismo sprendimą dėl tėvų atsakomybės?

Taip, kiekvienas sprendimas gali būti apskundžiamas aukštesnės instancijos teismui.

14. Tam tikrais atvejais, kad būtų įvykdytas sprendimas dėl tėvų atsakomybės, gali prireikti kreiptis į teismą. Į kokį teismą reikia kreiptis ir kokia tvarka yra taikoma?

Veiksmus, susijusius su priverstiniu sprendimo dėl tėvų valdžios vykdymu, atlieka sprendimą priėmęs teismas. Susijęs asmuo turi pateikti teismui atitinkamą pareiškimą. Procedūros pradedamos remiantis Lenkijos civilinio proceso kodekso nuostatomis.

15. Kokia tvarka kitoje valstybėje narėje priimtas teismo sprendimas dėl tėvų atsakomybės yra pripažįstamas ir vykdomas Lenkijoje?

Lenkija yra 1980 m. gegužės 20 d. Liuksemburge priimtos Europos konvencijos dėl sprendimų, susijusių su vaikų globa, pripažinimo ir vykdymo bei vaikų globos atnaujinimo šalis.

Taigi teismui turi būti pateikiamas atitinkamas pareiškimas.

Lenkijai įstojus į Europos Sąjungą, šiuo atžvilgiu bus taikomos EB teisės nuostatos.

16. Į kokį teismą reikėtų kreiptis, kai norima apskųsti teismo sprendimo dėl tėvų atsakomybės pripažinimą, jei tas teismo sprendimas buvo priimtas kitoje valstybėje narėje? Kokia tvarka yra taikoma šiais atvejais?

Šias bylas apeliacine tvarka nagrinėja apeliacinis teismas, kuris yra aukštesnės instancijos nei teismas, priėmęs sprendimą dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo. Šiuo atveju taikomos Civilinio proceso kodekso nuostatos.

17. Kokios valstybės teisę teismas taiko nagrinėdamas bylą dėl tėvų atsakomybės, jei vaikas ar šalys Lenkijoje negyvena arba turi skirtingą pilietybę?

Remiantis 1965 m. lapkričio 12 d. Tarptautinės privatinės teisės įstatymo 19 straipsniu, taikoma vaiko gyvenamosios vietos valstybės teisė.

Be to, Lenkija yra 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijos dėl valdžios institucijų įgaliojimų ir taikytinos teisės nepilnamečių apsaugos srityje šalis. Pagal šią konvenciją suteikiama galimybė taikyti valstybės, kurioje nepilnametis asmuo gyvena, teisę.

« Tėvų atsakomybė - Bendro pobūdžio informacija | Lenkija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 23-02-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė