Euroopa Komisjon > EGV > Vanemlik vastutus > Poola

Viimati muudetud: 23-02-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Vanemlik vastutus - Poola

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


 

SISUKORD

1. Mida tähendab õiguslik termin “vanemlik vastutus” igapäevaelus? Millised on vanemliku vastutuse kandja õigused ja kohustused? 1.
2. Kellel lasub üldjuhul vanemlik vastutus lapse eest? 2.
3. Kui vanemad ei ole suutelised või ei soovi lapse eest vanemlikku vastutust kanda, kas nende asemele võib määrata mõne teise isiku? 3.
4. Kuidas lahendatakse vanemliku vastutuse küsimus, kui vanemad lasevad abielu lahutada või elavad lahus? 4.
5. Kui vanemad sõlmivad vanemliku vastutuse küsimuses kokkuleppe, siis milliseid vorminõudeid peavad nad järgima, et kokkulepe oleks õiguslikult siduv? 5.
6. Kuidas on võimalik vanemliku vastutuse küsimust kohtuväliselt lahendada, kui vanemad ei jõua kokkuleppele? 6.
7. Milliseid last puudutavaid otsuseid saab kohus teha? 7.
8. Kui kohus otsustab, et lapse eestkostjaks jääb üks vanem, kas see tähendab, et see vanem võib kõiki lapsega seotud asju otsustada ilma neid enne teise vanemaga arutamata? 8.
9. Kui kohus määrab lapsele vanemate ühise eestkoste, mida see igapäevaelus tähendab? 9.
10. Millisesse kohtusse või ametiasutusse peab esitama avalduse seoses vanemliku vastutusega? Milliseid vorminõudeid peab järgima ning millised dokumendid avaldusele lisama? 10.
11. Milline on menetluse kord sellistes asjades? Kas on võimalik kohaldada kiirmenetlust? 11.
12. Kas menetluskulude katteks on võimalik saada menetlusabi? 12.
13. Kas vanemliku vastutuse kohta tehtud otsuse saab edasi kaevata? 13.
14. Teatavatel juhtudel võib osutuda vajalikuks taotleda kohtult vanemlikku vastutust käsitleva otsuse täitmist. Millisesse kohtusse peab ma sellisel juhul pöörduma ja milline on menetluse kord? 14.
15. Milline on vanemlikku vastutust käsitleva otsuse õigusliku tunnustamise ja täitmise taotlemise kord Poolas, kui otsus on tehtud mõnes teises liikmesriigis? 15.
16. Millisesse kohtusse peab Poolas pöörduma, et vaidlustada teise liikmesriigi vanemlikku vastutust käsitleva kohtuotsuse tunnustamine? Milline on menetluse kord? 16.
17. Millise riigi õigust kohaldatakse, kui laps või kohtuasja pooled ei ela Poolas või on mõne teise riigi kodanikud? 17.

 

1. Mida tähendab õiguslik termin “vanemlik vastutus” igapäevaelus? Millised on vanemliku vastutuse kandja õigused ja kohustused?

Poola perekonna- ja eestkosteseaduses (Polski kodeks rodzinny i opiekuńczy) ei ole määratletud vanemliku vastutuse mõistet. Üldiselt võib vanemlikku vastutust määratleda kui vanema õigusi ja kohustusi alaealise lapse suhtes, mille eesmärk on tagada lapse huvide eest seismine ja kaitse.

Ex lege tekib vanemlik vastutus lapse sünniga ning kestab kuni lapse täisealiseks, st 18aastaseks saamiseni (mõningate eranditega).

Vanemliku vastutuse kandjal on kohustus last hooldada, teda kasvatada, hoolitseda tema füüsilise ja vaimse tervise ning hariduse eest ning olla lapse seaduslik esindaja ja lapse vara valitseja.

2. Kellel lasub üldjuhul vanemlik vastutus lapse eest?

Vanemlikku vastutust kannavad mõlemad vanemad, hoolimata sellest, kas nad on teineteisega abielus, elavad koos jne või mitte.

Kui lapse põlvnemine isast tuleb tuvastada kohtus, tekib isa vanemlik vastutus kohtuotsuse alusel, millega tuvastatakse lapse põlvnemine sellest isast. Kui üks vanematest on surnud, tema teovõimet on piiratud, ta on vanemlikust vastutusest ilma jäetud või temalt on vanema õigused ajutiselt ära võetud, lasub vanemlik vastutus teisel vanemal. Kui lapse põlvnemine isast on tuvastamata, on vanemlik vastutus vaid emal.

3. Kui vanemad ei ole suutelised või ei soovi lapse eest vanemlikku vastutust kanda, kas nende asemele võib määrata mõne teise isiku?

Kui kumbki vanem ei saa kanda vanemlikku vastutust, nt sellest on vanemad ilma jäetud vanema õiguste kuritarvitamise või vanema kohustuste täitmata jätmise tõttu, määratakse lapsele eestkostja.

ÜlesÜles

4. Kuidas lahendatakse vanemliku vastutuse küsimus, kui vanemad lasevad abielu lahutada või elavad lahus?

Kui vanemad lasevad abielu lahutada või elavad lahus, lahendab vanemliku vastutuse küsimuse kohus.

5. Kui vanemad sõlmivad vanemliku vastutuse küsimuses kokkuleppe, siis milliseid vorminõudeid peavad nad järgima, et kokkulepe oleks õiguslikult siduv?

Poola õiguses puudub selliste kokkulepete sõlmimise võimalus.

6. Kuidas on võimalik vanemliku vastutuse küsimust kohtuväliselt lahendada, kui vanemad ei jõua kokkuleppele?

On võimalik kasutada lepitusmenetlust, kuid selle viib läbi siiski eestkostekohus. Kohus võib vanemad suunata pereteraapiasse, mida korraldavad mitmed sotsiaalvaldkonna või valitsusvälised jt organisatsioonid.

7. Milliseid last puudutavaid otsuseid saab kohus teha?

On olemas säte, mille kohaselt lapse jaoks eluliselt tähtsates küsimustes teevad vanemad otsuse ühiselt. Kui nad ei jõua kokkuleppele, otsustab küsimuse eestkostekohus. Eluliselt tähtsaks peetavate küsimuste loetelu ei ole olemas. Kohtupraktika kohaselt võivad need küsimused olla järgmised: lapse alaline elukoht, kooli valik, lapse ees- ja perekonnanime valik, lapse ravi puudutavad otsused ning asumine välismaale.

Lapse ülalpidamist ei käsitata eestkostena. Kui üks vanematest ei täida lapse ülalpidamiskohustust, on teisel vanemal õigus pöörduda elatisnõudega kohtusse.

8. Kui kohus otsustab, et lapse eestkostjaks jääb üks vanem, kas see tähendab, et see vanem võib kõiki lapsega seotud asju otsustada ilma neid enne teise vanemaga arutamata?

Ei. See, et lapse eestkostjaks on ainult üks vanem, ei tähenda, et lapse teine vanem jääb ilma õigusest otsustada ühiselt lapsega seotud eluliselt tähtsaid küsimusi.

ÜlesÜles

9. Kui kohus määrab lapsele vanemate ühise eestkoste, mida see igapäevaelus tähendab?

Lapse ühised eestkostjad võivad olla vaid vanemad, kes elavad koos. Kui vanemad ei ela koos, määratakse lapse eestkostjaks vaid üks vanem. Teisele vanemale jääb õigus lapsega vabalt kohtuda ning täielik vanemlik vastutus. Eestkostjaks olemise ja vanemliku vastutuse kandmise vahel tehakse vahet.

10. Millisesse kohtusse või ametiasutusse peab esitama avalduse seoses vanemliku vastutusega? Milliseid vorminõudeid peab järgima ning millised dokumendid avaldusele lisama?

Vanemliku vastutuse asjad kuuluvad lapse elukohajärgse piirkonnakohtu (‘rejonowy’) perekonna- ja alaealiste asju menetleva üksuse (eestkostekohtu) pädevusse.

Selleks tuleb esitada avaldus ning lisada sellele lapse sünnitunnistus, vanemate abielutunnistus (kui nad on teineteisega abielus) ja muud avaldust toetavad dokumendid, nt arstitõendid, koolitõendid, pedagoogide arvamused jne.

11. Milline on menetluse kord sellistes asjades? Kas on võimalik kohaldada kiirmenetlust?

Vanemliku vastutusega seotud asjad on nn hagita asjad, mille puhul vorminõuded ei ole nii ranged kui hagimenetluse puhul.

Kiireloomulistes asjades, nt kui lapse heaolu on ohustatud, võib eestkostekohus ametiülesande korras teha kiirlahendi. Sellised kohtulahendid kuuluvad viivitamata täitmisele.

12. Kas menetluskulude katteks on võimalik saada menetlusabi?

Vanemliku vastutuse asjade menetlemise eest ei pea maksma. Põhjendatud juhtudel võivad vanemad lisaks sellele saada ka tasuta õigusliku esindaja.

ÜlesÜles

13. Kas vanemliku vastutuse kohta tehtud otsuse saab edasi kaevata?

Jah, iga otsuse võib kõrgema astme kohtusse edasi kaevata.

14. Teatavatel juhtudel võib osutuda vajalikuks taotleda kohtult vanemlikku vastutust käsitleva otsuse täitmist. Millisesse kohtusse peab ma sellisel juhul pöörduma ja milline on menetluse kord?

Kohus, kes on teinud vanemlikku vastutust käsitlevas asjas otsuse, lahendab ka asjaomase kohtuotsuse täitmisega seotud küsimused. Selleks peab asjaomane isik esitama kohtule nõuetekohase avalduse. Menetlus viiakse läbi Poola tsiviilmenetluse seaduses sätestatud korras.

15. Milline on vanemlikku vastutust käsitleva otsuse õigusliku tunnustamise ja täitmise taotlemise kord Poolas, kui otsus on tehtud mõnes teises liikmesriigis?

Poola on ühinenud laste hooldusõigust ja laste hooldusõiguse taastamist käsitlevate otsuste tunnustamise ja täitmise Euroopa konventsiooniga, mis on koostatud 20. mail 1980. aastal Luksemburgis.

Seega tuleb kohtule esitada asjakohane avaldus.

Poola ühinemisel Euroopa Liiduga kohaldatakse selles suhtes Euroopa Ühenduse õiguse sätteid.

16. Millisesse kohtusse peab Poolas pöörduma, et vaidlustada teise liikmesriigi vanemlikku vastutust käsitleva kohtuotsuse tunnustamine? Milline on menetluse kord?

Neid asju menetleb apellatsioonikohus, mis asub kõrgemal tasandil kohtust, mis on vastu võtnud välismaise kohtuotsuse tunnustamist käsitleva otsuse. Menetlusele kohaldatakse tsiviilmenetluse seaduse sätteid.

17. Millise riigi õigust kohaldatakse, kui laps või kohtuasja pooled ei ela Poolas või on mõne teise riigi kodanikud?

Vastavalt 12. novembri 1965. aasta rahvusvahelise eraõiguse seaduse artiklile 19 kohaldatakse lapse päritoluriigi õigust.

Lisaks sellele võib vanemlikku vastutust käsitlevate kohtuasjade menetlemisel kohaldada alaealise elukohariigi õigust ka 1961. aasta 5. oktoobril Haagis sõlmitud ametiasutuste pädevuse ja alaealiste kaitsele kohaldatava õiguse konventsiooni, mille osalisriik Poola on.

« Vanemlik vastutus - Üldteave | Poola - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 23-02-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik