Europa-Kommissionen > ERN > Forældremyndighed > Polen

Seneste opdatering : 02-03-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Forældremyndighed - Polen

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad dækker udtrykket "forældremyndighed" i praksis? Hvilke rettigheder og pligter har den person, som har forældremyndigheden? 1.
2. Hvem har normalt forædremyndigheden over et barn? 2.
3. Kan forældremyndigheden over et barn overføres til en anden person, hvis barnets forældre ikke er i stand til eller ikke ønsker at varetage den? 3.
4. Hvordan afgøres spørgsmålet om forældremyndighed, hvis forældrene bliver skilt eller flytter fra hinanden? 4.
5. Hvis forældrene selv indgår en aftale om forældremyndighed, hvilke formaliteter skal da overholdes, for at aftalen kan blive juridisk bindende? 5.
6. Hvilke alternative, udenretslige konfliktløsningsmodeller er der, hvis forældrene ikke når til enighed om forældremyndigheden? 6.
7. Hvis forældrene indbringer sagen for retten, hvilke spørgsmål vedrørende barnet kan retten så træffe afgørelse om? 7.
8. Hvis retten beslutter kun at tildele den ene af forældrene forældremyndigheden, indebærer dette så, at denne forælder kan træffe afgørelse om samtlige spørgsmål vedrørende barnet uden at rådføre sig med den anden forælder? 8.
9. Hvad betyder det i praksis, hvis retten beslutter, at forældrene skal have fælles forældremyndighed? 9.
10. Hvilken retlig instans skal man henvende sig til, hvis man vil ansøge om forældremyndighed? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter vedlægges? 10.
11. Hvilken procedure anvendes ved denne type sager? Er der adgang til en hasteprocedure i undtagelsestilfælde? 11.
12. Ydes der retshjælp til dækning af sagsomkostningerne? 12.
13. Kan afgørelser om forældremyndighed appelleres? 13.
14. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at henvende sig til en domstol vedrørende fuldbyrdelse af en afgørelse om forældremyndighed. Hvilken domstol skal man henvende sig til, og hvilken procedure anvendes der i sådanne tilfælde? 14.
15. Hvilken fremgangsmåde skal anvendes, hvis man ønsker, at en dom om forældremyndighed afsagt af en domstol i en anden medlemsstat skal anerkendes i Polen? 15.
16. Hvilken domstol skal man henvende sig til for at gøre indsigelse mod, at en afgørelse om forældremyndighed truffet i en anden medlemsstat anerkendes? Hvilken procedure anvendes i sådanne tilfælde? 16.
17. Hvilke bestemmelser anvendes i sager om forældremyndighed, hvis barnet eller sagens parter ikke bor i Polen eller har forskelligt statsborgerskab? 17.

 

1. Hvad dækker udtrykket "forældremyndighed" i praksis? Hvilke rettigheder og pligter har den person, som har forældremyndigheden?

Den polske lov om familie og værgemål indeholder ikke nogen definition af forældremyndighed eller forældreansvar. Generelt kan det siges, at forældremyndighed er det sæt pligter og rettigheder, forældre har med hensyn til deres mindreårige børn med det formål at yde dem den nødvendige omsorg og varetage deres interesser.

Forældremyndigheden træder ifølge loven i kraft ved barnets fødsel, og den består, indtil barnet bliver myndigt, dvs. fylder 18 år (med visse undtagelser).

Den person, der har forældremyndigheden over et barn, har pligt til at tage sig af barnet, opfostre det, tage vare på dets fysiske og psykiske udvikling og dets uddannelse samt forvalte dets formue.

2. Hvem har normalt forædremyndigheden over et barn?

Forældremyndigheden tilkommer begge forældre, uanset om de er gift med hinanden eller bor sammen osv.

Hvis faderskabet til et barn er afgjort ved en domstol, kan faderen kun have forældremyndighed, hvis retten har tildelt ham retten hertil i sin afgørelse om faderskab.  Hvis den ene af forældrene er afgået ved døden eller kun har begrænset handleevne, hvis han/hun er frataget forældremyndigheden eller hans/hendes ret til varetagelse af denne er suspenderet, tilfalder forældremyndigheden den anden forælder.  Hvis faderskabet til et barn ikke er fastslået, tilfalder forældremyndigheden alene barnets mor.

3. Kan forældremyndigheden over et barn overføres til en anden person, hvis barnets forældre ikke er i stand til eller ikke ønsker at varetage den?

Hvis ingen af forældrene kan have forældremyndigheden, f.eks. fordi de er frataget denne på grund af misbrug eller manglende varetagelse, udnævnes en værge.

TopTop

4. Hvordan afgøres spørgsmålet om forældremyndighed, hvis forældrene bliver skilt eller flytter fra hinanden?

Hvis forældrene bliver skilt eller flytter fra hinanden, afgøres spørgsmålet om forældremyndighed af en domstol.

5. Hvis forældrene selv indgår en aftale om forældremyndighed, hvilke formaliteter skal da overholdes, for at aftalen kan blive juridisk bindende?

I henhold til polsk ret er der ikke mulighed for at indgå en sådan aftale.

6. Hvilke alternative, udenretslige konfliktløsningsmodeller er der, hvis forældrene ikke når til enighed om forældremyndigheden?

Der er adgang til mægling. Mæglingen varetages af værgemålsretten (sąd opiekuńczy), som kan henvise forældrene til familieterapi arrangeret af sociale organisationer, ikke-statslige organisationer osv.

7. Hvis forældrene indbringer sagen for retten, hvilke spørgsmål vedrørende barnet kan retten så træffe afgørelse om?

I henhold til loven træffer forældrene i fællesskab afgørelse om alle væsentlige spørgsmål vedrørende barnet. Hvis der ikke er enighed mellem forældrene, træffer værgemålsretten afgørelse. Der findes ikke nogen liste over, hvilke spørgsmål der betragtes som væsentlige. Af retspraksis fremgår det, at følgende spørgsmål vedrørende barnet betragtes som væsentlige: bolig, skolevalg, valg af fornavn og efternavn, lægehjælp, udenlandsrejser.

Underholdsbidrag henhører ikke under værgemålssager. Hvis den ene af forældrene ikke bidrager til barnets underhold, kan den anden forælder indbringe sagen for retten med henblik på tildeling af underholdsbidrag.

TopTop

8. Hvis retten beslutter kun at tildele den ene af forældrene forældremyndigheden, indebærer dette så, at denne forælder kan træffe afgørelse om samtlige spørgsmål vedrørende barnet uden at rådføre sig med den anden forælder?

Nej, selv om kun den ene af forældrene har forældremyndigheden, betyder dette ikke, at den anden forælder fratages retten til at være med til at træffe afgørelse om væsentlige spørgsmål vedrørende barnet.

9. Hvad betyder det i praksis, hvis retten beslutter, at forældrene skal have fælles forældremyndighed?

Kun forældre, der bor sammen, kan have fælles forældremyndighed. I tilfælde, hvor forældrene ikke bor sammen, tildeles forældremyndigheden kun til den ene af forældrene. Den anden forælder beholder retten til uhindret at kunne kontakte barnet samt til fuldt ud at kunne drage omsorg for dette. Der sondres mellem forældres forældremyndighed over børn og deres omsorg for børnene.

10. Hvilken retlig instans skal man henvende sig til, hvis man vil ansøge om forældremyndighed? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter vedlægges?

Sager om forældremyndighed henhører under distriktsdomstolen - afdelingen for sager vedrørende familier og mindreårige (sąd opiekuńczy) - i den retskreds barnet bor i.

Begæringen indleveres sammen med barnets fødselsattest, forældrenes vielsesattest (hvis de er gift) og andre dokumenter til støtte for begæringen, f.eks. lægeattester, karakterbøger fra skolen, udtalelser fra pædagoger osv.

TopTop

11. Hvilken procedure anvendes ved denne type sager? Er der adgang til en hasteprocedure i undtagelsestilfælde?

Sager om forældremyndighed behandles som udenretslige sager, som er mindre formelle end retssager.

I nødstilfælde, f.eks. af hensyn til barnets tarv, kan værgemålsretten ex officio træffe afgørelser med kort varsel. Sådanne afgørelser kan omgående fuldbyrdes.

12. Ydes der retshjælp til dækning af sagsomkostningerne?

Sager om forældremyndighed behandles gratis ved værgemålsretten. Forældrene kan desuden bevilges gratis repræsentation ved advokat i tilfælde, hvor dette er berettiget.

13. Kan afgørelser om forældremyndighed appelleres?

Ja, disse afgørelser kan appelleres til en højere retsinstans.

14. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at henvende sig til en domstol vedrørende fuldbyrdelse af en afgørelse om forældremyndighed. Hvilken domstol skal man henvende sig til, og hvilken procedure anvendes der i sådanne tilfælde?

Sager om tvangsfuldbyrdelse af domme om forældremyndighed behandles af den domstol, der har afsagt dommen. Den pågældende skal indlevere en begrundet begæring til retten. Begæringen behandles i overensstemmelse med retsplejelovens bestemmelser.

15. Hvilken fremgangsmåde skal anvendes, hvis man ønsker, at en dom om forældremyndighed afsagt af en domstol i en anden medlemsstat skal anerkendes i Polen?

Polen har tiltrådt den europæiske konvention om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om forældremyndighed og om retablering af forældremyndigheden over børn undertegnet i Luxembourg den 20. maj 1980.

Der indleveres en relevant begæring i overensstemmelse hermed. Efter Polens tiltrædelse af Den Europæiske Union gælder fællesskabsbestemmelserne på dette område.

16. Hvilken domstol skal man henvende sig til for at gøre indsigelse mod, at en afgørelse om forældremyndighed truffet i en anden medlemsstat anerkendes? Hvilken procedure anvendes i sådanne tilfælde?

Sådanne sager behandles ved appel til en appelret i højere instans end den, der har afsagt dommen om anerkendelse af den udenlandske domstols afgørelse.

Retsplejelovens bestemmelser anvendes.

17. Hvilke bestemmelser anvendes i sager om forældremyndighed, hvis barnet eller sagens parter ikke bor i Polen eller har forskelligt statsborgerskab?

I henhold artikel 19 i lov af 12. november 1965 om international privatret er det loven i barnets hjemland, der er gældende ret.

Desuden har Polen tiltrådt Haag-konventionen af 5. oktober 1961 om myndigheders beføjelser og gældende ret i forbindelse med beskyttelse af mindreårige, ifølge hvilken retten i det land, hvor barnet er bosiddende, kan anvendes.

« Forældremyndighed - Generelle oplysninger | Polen - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 02-03-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige