Evropská komise > ESS > Rodičovská odpovědnost > Polsko

Poslední aktualizace: 23-02-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rodičovská odpovědnost - Polsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co znamená právní termín „rodičovská odpovědnost“ v praxi? Jaká jsou práva a povinnosti vykonavatele rodičovské odpovědnosti? 1.
2. Kdo má zpravidla rodičovskou odpovědnost za dítě? 2.
3. Jestliže rodiče nejsou způsobilí nebo nechtějí vykonávat rodičovskou odpovědnost, může být místo nich ustanovena jiná osoba? 3.
4. Jak se vyřeší otázka budoucí rodičovské odpovědnosti, když se rodiče rozvedou nebo odloučí? 4.
5. Jestliže rodiče uzavřou dohodu o rodičovské odpovědnosti, jaké formality je nutno splnit, aby dohoda byla právně závazná? 5.
6. Nemohou-li rodiče dosáhnout dohody v otázkách rodičovské odpovědnosti, jaké jsou alternativní způsoby mimosoudního urovnání sporu? 6.
7. Předloží-li rodiče věc soudu, o jakých otázkách týkajících se dítěte může soud rozhodnout? 7.
8. Jestliže soud rozhodne, že jeden z rodičů bude mít dítě ve výhradní péči, znamená to, že může rozhodovat o všech věcech týkajících se dítěte bez předchozí porady s druhým rodičem? 8.
9. Rozhodne-li soud, že rodiče budou mít dítě ve společné péči, co to znamená v praxi? 9.
10. Na který soud nebo orgán se musím obrátit, chci-li podat žádost o přiznání rodičovské odpovědnosti? Jaké formality je nutno splnit a jaké doklady musím k žádosti přiložit? 10.
11. Jaký postup se v těchto případech použije? Existuje možnost zkráceného řízení? 11.
12. Mohu obdržet právní pomoc na úhradu nákladů řízení? 12.
13. Je možné podat odvolání proti soudnímu rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti? 13.
14. V některých případech je nutné požádat soud o výkon soudního rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti. Na jaký soud bych se měl v takových případech obrátit a jaký postup se použije? 14.
15. Jak musím postupovat, aby soudní rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti vydané v jiném členském státě bylo uznáno a vykonáno v Polsku? 15.
16. Na jaký soud se musím obrátit, chci-li se bránit proti uznání a výkonu soudního rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti, které bylo vydáno soudem v jiném členském státě? Jaký postup se použije v těchto případech? 16.
17. Jaké právo se použije ve věcech rodičovské odpovědnosti, jestliže dítě nebo zúčastněné strany nežijí v Polsku nebo mají jinou státní příslušnost? 17.

 

1. Co znamená právní termín „rodičovská odpovědnost“ v praxi? Jaká jsou práva a povinnosti vykonavatele rodičovské odpovědnosti?

Polský zákon o rodině a opatrovnictví neobsahuje definici rodičovské pravomoci (odpovědnosti). Rodičovskou pravomoc (odpovědnost) lze obecně definovat jako souhrn povinností a práv rodičů ve vztahu k nezletilému dítěti s cílem poskytovat dítěti řádnou péči a chránit jeho zájmy.

Rodičovská pravomoc vzniká ze zákona okamžikem narození dítěte a trvá do plnoletosti dítěte, tj. do dosažení věku 18 let (s některými výjimkami).

Osoba s rodičovskou pravomocí má povinnost pečovat o dítě, vychovávat ho, pečovat o jeho tělesné a duševní zdraví, vzdělání a také zastupovat dítě a spravovat jeho majetek.

2. Kdo má zpravidla rodičovskou odpovědnost za dítě?

Rodičovskou pravomoc vykonávají oba rodiče, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou oddáni, zda spolu žijí nebo nežijí, atd.

Jen za okolnosti, že otcovství dítěte bylo určeno soudem, má otec právo na výkon rodičovské pravomoci pouze tehdy, jestliže mu je přiznáno rozhodnutím soudu o určení otcovství. Jestliže jeden z rodičů zemřel nebo má sníženou způsobilost k právním úkonům nebo byl zbaven rodičovské pravomoci nebo mu byl pozastaven výkon rodičovské pravomoci, je pověřen rodičovskou pravomocí druhý z rodičů. Jestliže otcovství dítěte nebylo určeno, má právo na rodičovskou pravomoc matka.

NahoruNahoru

3. Jestliže rodiče nejsou způsobilí nebo nechtějí vykonávat rodičovskou odpovědnost, může být místo nich ustanovena jiná osoba?

Jestliže není způsobilý pro rodičovskou pravomoc žádný z rodičů, např. v důsledku zbavení rodičovské pravomoci kvůli jejímu nevhodnému nebo nedostatečnému výkonu, musí být dítěti určen opatrovník.

4. Jak se vyřeší otázka budoucí rodičovské odpovědnosti, když se rodiče rozvedou nebo odloučí?

Jestliže se rodiče rozvedou nebo odloučí, podléhá otázka rodičovské pravomoci rozhodnutí soudu.

5. Jestliže rodiče uzavřou dohodu o rodičovské odpovědnosti, jaké formality je nutno splnit, aby dohoda byla právně závazná?

Polské právo nestanoví možnost uzavření dohody tohoto typu.

6. Nemohou-li rodiče dosáhnout dohody v otázkách rodičovské odpovědnosti, jaké jsou alternativní způsoby mimosoudního urovnání sporu?

Existuje možnost mediace, kterou provádí opatrovnický soud. Tento soud může poslat rodiče na rodinnou terapii organizovanou různými sociálními nebo nevládními organizacemi, atd.

7. Předloží-li rodiče věc soudu, o jakých otázkách týkajících se dítěte může soud rozhodnout?

Existuje ustanovení, které stanoví, že o podstatných otázkách týkajících se dítěte rozhodují oba rodiče společně. Jestliže nedosáhnou dohody, rozhodne o těchto otázkách opatrovnický soud. Neexistuje výčet otázek považovaných za podstatné. Judikatura uvádí, že těmito podstatnými otázkami mohou být: trvalé bydliště dítěte, výběr školy, rozhodnutí týkající se jména a příjmení dítěte, rozhodnutí týkající se lékařské péče o dítě, odjezd do ciziny.

NahoruNahoru

Případ výživného není případem opatrovnictví. Je samozřejmé, že když jeden z rodičů neplatí výživné na dítě, má druhý rodič právo podat soudu žalobu o přiznání výživného.

8. Jestliže soud rozhodne, že jeden z rodičů bude mít dítě ve výhradní péči, znamená to, že může rozhodovat o všech věcech týkajících se dítěte bez předchozí porady s druhým rodičem?

Nemůže, skutečnost, že jeden z rodičů vykonává výhradní péči o dítě, neznamená, že druhý rodič je zbaven práva spolurozhodovat o podstatných věcech týkajících se dítěte.

9. Rozhodne-li soud, že rodiče budou mít dítě ve společné péči, co to znamená v praxi?

Dítě ve společné péči mohou mít pouze rodiče, kteří spolu žijí. Jestliže rodiče spolu nežijí, je dítě svěřeno do péče jen jednomu z nich. Druhému z rodičů je zachováno právo na neomezený styk s dítětem a také plná rodičovská pravomoc. Je rozdíl mezi pojmem mít dítě v péči a pojmem výkon rodičovské pravomoci.

10. Na který soud nebo orgán se musím obrátit, chci-li podat žádost o přiznání rodičovské odpovědnosti? Jaké formality je nutno splnit a jaké doklady musím k žádosti přiložit?

Případy týkající se rodičovské pravomoci spadají do pravomoci okresních soudů („rejonowy“) – kolegií pro věci rodiny a mládeže (opatrovnický soud) příslušných podle trvalého bydliště dítěte.

Je nutno podat žádost, ke které se přiloží rodný list dítěte, oddací list rodičů (jsou-li oddáni), ostatní doklady podporující žádost, např. lékařská potvrzení, školní vysvědčení, vyjádření učitelů atd.

NahoruNahoru

11. Jaký postup se v těchto případech použije? Existuje možnost zkráceného řízení?

V případech týkajících se rodičovské pravomoci se použije takzvaný nesporný postup, který je neformálnější než sporný.

V naléhavých situacích, např. je-li ohroženo blaho dítěte, může opatrovnický soud jednat z moci úřední a vydat naléhavé rozhodnutí. Taková rozhodnutí jsou okamžitě vykonatelná.

12. Mohu obdržet právní pomoc na úhradu nákladů řízení?

Řízení u opatrovnického soudu v případech týkajících se rodičovské pravomoci jsou bezplatná. V oprávněných případech mohou rodiče kromě toho obdržet bezplatné právní zastoupení.

13. Je možné podat odvolání proti soudnímu rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti?

Ano, každé rozhodnutí může podléhat odvolání podanému soudu vyššího stupně.

14. V některých případech je nutné požádat soud o výkon soudního rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti. Na jaký soud bych se měl v takových případech obrátit a jaký postup se použije?

Řízení o výkon rozhodnutí ohledně rodičovské pravomoci se konají u téhož soudu, který vydal původní rozhodnutí. Dotyčná osoba musí podat příslušnou žádost u soudu. Řízení se řídí ustanoveními polského občanského soudního řádu.

15. Jak musím postupovat, aby soudní rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti vydané v jiném členském státě bylo uznáno a vykonáno v Polsku?

Polsko je členským státem Evropské úmluvy o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí podepsané v Lucemburku dne 20. května 1980.

Proto se musí podat příslušná žádost soudu.

Po přistoupení Polska k Evropské unii se v tomto ohledu použijí ustanovení práva Evropského společenství.

16. Na jaký soud se musím obrátit, chci-li se bránit proti uznání a výkonu soudního rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti, které bylo vydáno soudem v jiném členském státě? Jaký postup se použije v těchto případech?

Tyto případy projednává v odvolacím řízení odvolací soud vyššího stupně než soud, který vydal rozhodnutí o uznání rozsudku cizího soudu. Použijí se ustanovení občanského soudního řádu.

17. Jaké právo se použije ve věcech rodičovské odpovědnosti, jestliže dítě nebo zúčastněné strany nežijí v Polsku nebo mají jinou státní příslušnost?

Použitelným právem je právo domovského státu dítěte v souladu s článkem 19 zákona ze dne 12. listopadu 1965 – mezinárodní právo soukromé.

Kromě toho je Polsko členským státem Haagské úmluvy ze dne 5. října 1961 o pravomoci orgánů a právu použitelném pro ochranu nezletilých umožňující použít právo státu, v kterém má nezletilý trvalé bydliště.

« Rodičovská odpovědnost - Obecné informace | Polsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 23-02-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království