Europeiska Kommissionen > ERN > Föräldraansvar > Nordirland

Senaste uppdatering: 03-08-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Föräldraansvar - Nordirland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad innebär det juridiska begreppet ”föräldraansvar” i praktiken? Vilka rättigheter och skyldigheter har den som har föräldraansvar? 1.
2. Vem har som regel föräldraansvaret för ett barn? 2.
3. Om föräldrarna är olämpliga eller ovilliga att utöva föräldraansvaret, kan någon annan person då utses i deras ställe? 3.
4. Om föräldrarna skiljer sig eller separerar, hur löses frågan om föräldraansvar då för framtiden? 4.
5. Om föräldrarna avtalar om föräldraansvar, vilka krav måste då vara uppfyllda för att avtalet ska vara rättsligt bindande? 5.
6. Om föräldrarna inte kan enas i frågor om föräldraansvar, vilka alternativa tvistlösningsmetoder finns då för att lösa tvisten utom domstol? 6.
7. Om föräldrarna vänder sig till domstol, vilka frågor kan domaren besluta om när det gäller barnet? 7.
8. Om domstolen beslutar att en förälder ska ha ensam vårdnad, innebär detta att han eller hon kan besluta om alla frågor som rör barnet utan att samråda med den andra föräldern? 8.
9. Om domstolen beslutar om gemensam vårdnad, vad innebär det i praktiken? 9.
10. Till vilken domstol eller myndighet ska jag vända mig om jag vill ansöka om föräldraansvar? Vilka formaliteter måste uppfyllas och vilka dokument ska bifogas? 10.
11. Vilken handläggningsform tillämpas i dessa fall? Finns det möjlighet till snabbare handläggning vid fara i dröjsmål? 11.
12. Kan jag få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna? 12.
13. Är det möjligt att överklaga ett beslut om föräldraansvar? 13.
14. I vissa fall kan det vara nödvändigt att begära verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar. Vilken domstol ska jag i så fall vända mig till och hur handläggs frågan? 14.
15. Vad ska jag göra för att få ett avgörande om föräldraansvar som meddelats i en annan medlemsstat erkänt och verkställt i Nordirland? 15.
16. Till vilken domstol ska jag vända mig för att motsätta mig erkännande av ett avgörande om föräldraansvar som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat? Vilken handläggningsform används i dessa fall? 16.
17. Vilken lag tillämpas i frågor om föräldraansvar om barnet eller parterna inte bor i Nordirland eller har olika medborgarskap? 17.

 

1. Vad innebär det juridiska begreppet ”föräldraansvar” i praktiken? Vilka rättigheter och skyldigheter har den som har föräldraansvar?

I Children (Northern Ireland) Order 1995 definieras föräldraansvar som alla de rättigheter, skyldigheter, befogenheter och ansvar som en förälder enligt lag har i förhållande till sitt barn. I denna lag förtecknas inte vilka dessa rättigheter och skyldigheter är. Det har dock erkänts att de som har föräldraansvar har:

 • skyldighet att skydda, tillhandahålla ett hem för och ta hand om barnet,
 • rätt att bestämma var barnet ska bo,
 • rätt att bestämma vem som får umgås med barnet,
 • skyldighet att se till att barnet får utbildning,
 • rätt att ge samtycke till att pass utfärdas för barnet,
 • skyldighet att se till att barnet får medicinsk behandling eller vård och rätt att samtycka till att sådan behandling eller vård ges,
 • rätt att välja barnets namn,
 • rätt att se till att barnet får religionsundervisning.

Föräldraansvar bör alltid utövas för barnets bästa och alla de som har föräldraansvar för barnet bör tillfrågas innan ett viktigt beslut fattas. Om enighet inte kan nås kan man dock vända sig till domstol för att få en fråga avgjord.

2. Vem har som regel föräldraansvaret för ett barn?

Om ett barns föräldrar var gifta med varandra när barnet föddes har båda föräldrarna föräldraansvar för barnet.

Om ett barns föräldrar inte var gifta med varandra när barnet föddes har modern automatiskt föräldraansvar för barnet. Fadern kan få föräldraansvar för barnet genom att

Rygg

Till börjanTill början

 • gifta sig med modern,
 • vända sig till domstol för att få ett beslut om föräldraansvar,
 • ingå ett avtal med modern om föräldraansvar (se fråga 5 nedan) , eller
 • registreras som barnets far (detta gäller endast födslar som registrerats i Storbritannien efter den 15 april 2002).

Om en ogift far har beviljats föräldraansvar genom domstolsbeslut, avtal eller registrering, kan ansvaret upphävas endast genom domstolsbeslut.

Om en domstol meddelar ett beslut om boende (residence order) till förmån för en ogift far måste den, om han i annat fall inte skulle ha föräldraansvar, också meddela beslut om föräldraansvar för honom.

En annan person än föräldrarna kan få föräldraansvar för ett barn genom domstolsbeslut.

3. Om föräldrarna är olämpliga eller ovilliga att utöva föräldraansvaret, kan någon annan person då utses i deras ställe?

En person som har föräldraansvar för ett barn kan inte lämna ifrån sig eller överföra det ansvaret. Han eller hon kan dock se till att någon annan befriar honom eller henne från ansvaret.

En annan person än föräldrarna kan beviljas föräldraansvar för ett barn genom ett domstolsbeslut (till exempel genom beslut om boende, skyddsåtgärder eller omhändertagande).

Som regel förlorar en förälder inte automatiskt föräldraansvaret för barnet endast för att någon annan får föräldraansvar. Vid beslut om adoption överförs dock föräldraansvaret från de biologiska föräldrarna till adoptivföräldrarna.

Om en förälder har föräldraansvar för ett barn kan han eller hon utse en annan person som barnets förmyndare i händelse av sin död.

Rygg

Till börjanTill början

4. Om föräldrarna skiljer sig eller separerar, hur löses frågan om föräldraansvar då för framtiden?

Föräldraansvaret för ett barn kvarstår efter en skilsmässa och begränsas endast i den utsträckning detta fastställs genom ett frivilligt avtal eller ett domstolsbeslut i en tvist mellan föräldrarna eller mellan föräldrarna och tredje man.

5. Om föräldrarna avtalar om föräldraansvar, vilka krav måste då vara uppfyllda för att avtalet ska vara rättsligt bindande?

Om föräldrarna inte är gifta kan de ingå ett avtal om föräldraansvar. Detta måste

 • utformas på det sätt som anges i Children (Parental Responsibility Agreement) Regulations (Northern Ireland) 1996,
 • bevittnas, och
 • registreras tillsammans med två kopior vid Office of Care and Protection in the Royal Courts of Justice, Chichester Street, Belfast, BT1 3JF.

Om föräldrarna har varit gifta, men har separerat eller skilt sig, kan de ingå ett avtal om hur de ska uppfylla sina skyldigheter som föräldrar och få avtalet fastställt genom ett domstolsbeslut, som kan ändras i ett senare skede för att beakta förändrade omständigheter.

6. Om föräldrarna inte kan enas i frågor om föräldraansvar, vilka alternativa tvistlösningsmetoder finns då för att lösa tvisten utom domstol?

I Nordirland finns ett antal byråer som tillhandahåller medlingstjänster (till exempel Relate) och kan hjälpa till med att förlika föräldrarna.

7. Om föräldrarna vänder sig till domstol, vilka frågor kan domaren besluta om när det gäller barnet?

Domstolarna i Nordirland har en lång rad befogenheter och kan framför allt lösa tvister om

Rygg

Till börjanTill början

 • flytt av ett barn från Nordirland,
 • boende (var och med vem ett barn bör bo) ,
 • umgänge (när, var och med vem barnet får umgås) ,
 • ekonomiskt underhåll,
 • utbildning,
 • religionsundervisning,
 • medicinsk behandling,
 • förvaltning av barnets egendom.

8. Om domstolen beslutar att en förälder ska ha ensam vårdnad, innebär detta att han eller hon kan besluta om alla frågor som rör barnet utan att samråda med den andra föräldern?

Domstolarna har erkänt behovet av flexibla och praktiska lösningar när detta är möjligt. Om en förälder har hand om barnet, måste den föräldern kunna fatta de beslut som behöver fattas medan barnet är i hans eller hennes vård.

Samtidigt förväntas det att viktiga beslut diskuteras med den andra föräldern och löses vänskapligt. Om enighet inte kan nås, kan domstolen emellertid utfärda ett beslut i en specifik fråga (specific issues order) eller ett förbudsbeslut (prohibited steps order) , som anger vilken typ av beslut som inte kan fattas utan domstolens medgivande.

Om ett beslut om barnets boende (residence order) är i kraft, kan ingen göra så att barnet blir känt under ett annat efternamn eller flytta honom eller henne från Storbritannien under en period av en månad eller mer utan skriftligt medgivande av varje person som har föräldraansvar eller domstolens medgivande.

9. Om domstolen beslutar om gemensam vårdnad, vad innebär det i praktiken?

När barnet är med en förälder, fattar den föräldern nödvändiga rutinbeslut. Det förväntas dock att föräldern i fråga rådgör med den andra föräldern om viktigare beslut.

Rygg

Till börjanTill början

10. Till vilken domstol eller myndighet ska jag vända mig om jag vill ansöka om föräldraansvar? Vilka formaliteter måste uppfyllas och vilka dokument ska bifogas?

Vanligen ska en ansökan om överlåtelse av föräldraansvar göras vid familjerättsdomstol. Om andra familjerättsliga förfaranden som rör barnet pågår i en annan domstol, kan ansökan dock göras vid den domstolen.

Förfaranden som inletts i familjerättsdomstol kan av olika skäl överföras till Family Care Centre eller High Court (till exempel om förfarandet är komplext eller rör en fråga av allmänt intresse).

Adresser och telefonnummer till domstolarna finns i telefonkatalogen (under â€�Northern Ireland Court Serviceâ€�) och på webbplatsen för Nordirlands domstolsverk.

Ett antal blanketter måste fyllas i och lämnas in till domstolens kansli. De flesta är standardblanketter. Blanketterna kan fås från domstolens kansli, som kan förklara hur man fyller i dem. Domstolspersonalen kan dock inte ge juridisk rådgivning eller säga vad du ska skriva. En domstolsavgift tas också ut.

11. Vilken handläggningsform tillämpas i dessa fall? Finns det möjlighet till snabbare handläggning vid fara i dröjsmål?

När ansökan lämnas in fastställer domstolens kansli ett datum för domstolsförhandlingen och den andra parten underrättas om datumet. Om frågan inte har lösts före det datum som fastställts för förhandlingen, får parterna yttra sig inför en domare som meddelar ett beslut.

Vid fara i dröjsmål kan domstolen höra endast den ena parten och meddela ett interimistiskt (provisoriskt) beslut. Under sådana omständigheter behöver de nödvändiga blanketterna inte registreras och delges på förhand. De måste dock registreras och delges inom 48 timmar från ansökan och domstolen fastställer vanligen ett datum då alla parter ska infinna sig i domstolen.

Rygg

Till börjanTill början

12. Kan jag få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna?

Du har rätt att ansöka om rättshjälp. Hur stort ett eventuellt ekonomiskt stöd blir beror på dina ekonomiska tillgångar. Även om du bedöms vara ekonomiskt berättigad till rättshjälp kan du behöva bidra själv till kostnaderna. Betalningen av din andel kan efter överenskommelse göras till rättshjälpsavdelningen enligt en avbetalningsplan. Utöver de ekonomiska villkoren måste du också uppfylla andra villkor, dvs. det måste finnas godtagbara skäl för att väcka talan eller gå i svaromål och med hänsyn till alla omständigheter i ärendet vara skäligt att du får rättshjälp.

13. Är det möjligt att överklaga ett beslut om föräldraansvar?

Ett beslut eller ett avslag på en ansökan om ett beslut kan överklagas

 1. från familjerättsdomstol till Family Care Centre, och
 2. från Family Care Centre till High Court.

Vid överklagande kan High Court, på begäran av en part, begära ett yttrande i en rättsfråga från Court of Appeal. I annat fall är det beslut som meddelas av High Court slutgiltigt.

Det beslut som Court of Appeal meddelar på grundval av sakframställningen från High Court är slutgiltigt.

14. I vissa fall kan det vara nödvändigt att begära verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar. Vilken domstol ska jag i så fall vända mig till och hur handläggs frågan?

Om beslutet meddelats av en domstol i Nordirland, ska ansökan om verkställighet av beslutet göras vid den domstolen.

Rygg

Till börjanTill början

I familjerättsdomstol (där de flesta mål om föräldraansvar avgörs) kan stämning utfärdas för att den andra parten ska infinna sig i domstol för att svara på varför han eller hon underlåtit att följa beslutet.

15. Vad ska jag göra för att få ett avgörande om föräldraansvar som meddelats i en annan medlemsstat erkänt och verkställt i Nordirland?

I rådets förordning (EG) nr 1347/2000 av den 29 maj 2000 fastställs att vissa beslut om utövande av föräldraansvar som meddelats i en medlemsstat ska verkställas i en annan medlemsstat.

Beslutet måste ha förklarats vara verkställbart i den andra medlemsstaten. I Nordirland måste du ansöka om att få beslutet registrerat hos High Court.

Om ett beslut om vårdnaden av ett barn inte faller inom förordningens tillämpningsområde kan det omfattas av del II i Child Abduction and Custody Act 1985, som införlivar Europarådets konvention om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn (från 1980). I del II fastställs att vissa beslut kan registreras i High Court i Nordirland. När ett beslut registrerats kan det verkställas som om det var den domstolens beslut.

Nordirlands domstolsverk fungerar som centralmyndighet för Nordirland vid tillämpningen av konventionen. En ansökan om registrering kan lämnas till Nordirlands domstolsverk som, om det är lämpligt, ser till att ärendet förs vidare.

16. Till vilken domstol ska jag vända mig för att motsätta mig erkännande av ett avgörande om föräldraansvar som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat? Vilken handläggningsform används i dessa fall?

Vid tillämpningen av EG-förordningen nr 1347/2000 görs en ansökan om registrering utan att någon annan part meddelas. Eventuella invändningar måste därför göras genom överklagande till Court of Appeal.

Meddelandet om att överklagande kommer att ske måste

 • innehålla grunderna för överklagandet,
 • specificera vilket beslut som begärs av domstolen, och
 • delges motparten i förfarandet i High Court.

Inom ramen för del II i Child Abduction and Custody Act 1985 kan invändningar göras i samband med ansökan till High Court. Sökanden måste delge den andra parten en stämningsansökan och underlagen för den, varefter den andra parten har sju dagar på sig att inkomma med en edsvuren utsaga (affidavit).

17. Vilken lag tillämpas i frågor om föräldraansvar om barnet eller parterna inte bor i Nordirland eller har olika medborgarskap?

Om domstolen i Nordirland beslutar att den har behörighet att handlägga förfarandet tillämpar den nordirländsk lagstiftning.

Ytterligare information« Föräldraansvar - Allmän information | Förenade kungariket - Allmän information »

Rygg

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 03-08-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket