Evropska komisija > EPM > Starševska odgovornost > Malta

Zadnja sprememba: 02-11-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Starševska odgovornost - Malta

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kaj dejansko pomeni pravni izraz „starševska odgovornost“? Kakšne so pravice in obveznosti nosilca starševske odgovornosti? 1.
2. Kdo je ponavadi nosilec starševske odgovornosti do otroka? (Na splošno jo izvršujeta oba starša, dokler živita skupaj, vendar jo lahko ima le mati, če starša nista poročena.) 2.
3. Ali je mogoče za izvrševanje starševske odgovornosti določiti drugo osebo, če starši tega nočejo ali ne želijo? (Ali je mogoče določiti skrbnika, če so starši umrli ali ne morejo skrbeti za otroka?) 3.
4. Kako se ureja vprašanje starševske odgovornosti, če se starša razvežeta ali razideta? (sporazumno ali z vložitvijo zadeve pri sodišču?) 4.
5. Katere formalnosti morata starša spoštovati pri sklenitvi sporazuma o starševski odgovornosti, da je ta sporazum pravno zavezujoč? (npr. potrditev organa ali sodišča) 5.
6. Katera alternativna sredstva so za reševanje spora zunaj sodišča na voljo staršem, kadar se ti ne morejo sporazumeti o starševski odgovornosti? (npr. mediacija) 6.
7. O katerih vprašanjih v zvezi z otrokom lahko odloča sodnik, če starša zadevo predložita sodišču? (npr. o prebivališču otroka, ali bosta imela starša skupno pravico do varstva in vzgoje ali bo to pravico imel le en od staršev, o pravicah do stikov z otrokom, obveznosti plačevanja preživnine za otroka, o izbiri šole, ime otroka itd.) 7.
8. Če sodišče odloči, da ima eden od staršev izključno pravico do varstva in vzgoje otroka, ali to pomeni, da odloča o vsem v zvezi z otrokom brez predhodnega posvetovanja z drugim od staršev? (npr. selitev z otrokom na drug naslov v isti državi, selitev z otrokom v drugo državo, odločitev o tem, katero šolo bo obiskoval otrok itd.) 8.
9. Če sodišče odloči, da imata starša skupno pravico do varstva in vzgoje otroka, kaj to pomeni v praksi? 9.
10. Pri katerem sodišču ali organu je treba vložiti vlogo v zvezi s starševsko odgovornostjo? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti k vlogi? 10.
11. Kateri postopek se pri tem uporablja? Ali je na voljo skrajšani postopek? 11.
12. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za kritje stroškov postopka? 12.
13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper odločbo o starševski odgovornosti? 13.
14. V nekaterih primerih je morda treba pri sodišču ali drugem organu vložiti zahtevek za izvršitev odločbe o starševski odgovornosti. Kateri postopek se pri tem uporablja? 14.
15. Kaj je treba storiti, da se odločba o starševski odgovornosti, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, prizna in izvrši v [ime zadevne države članice]? Kateri postopek se pri tem uporablja? 15.
16. Pri katerem sodišču v (zadevni državi članici) je treba vložiti predlog za izpodbijanje priznanja odločbe o starševski odgovornosti, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se pri tem uporablja? 16.
17. Katero pravo se uporablja v postopkih starševske odgovornosti, kadar otrok ali stranki ne prebivata na/v (ime zadevne države članice) ali imata različno državljanstvo? (razložite pravila o izbiri prava posamezne države članice) 17.

 

1. Kaj dejansko pomeni pravni izraz „starševska odgovornost“? Kakšne so pravice in obveznosti nosilca starševske odgovornosti?

Pravni izraz starševska odgovornost pomeni v praksi vse, kar je povezano z oskrbo, blaginjo, izobraževanjem, preživljanjem otrok ter upravljanjem njihovega premoženja.

2. Kdo je ponavadi nosilec starševske odgovornosti do otroka? (Na splošno jo izvršujeta oba starša, dokler živita skupaj, vendar jo lahko ima le mati, če starša nista poročena.)

Starševsko odgovornost ponavadi skupaj izvršujeta starša. Starševsko odgovornost ima mati samohranilka, razen če rojstvo otroka registrira oče skupaj z otrokovo materjo. Če rojstvo registrira oče, starševsko odgovornost izvršuje tudi on.

3. Ali je mogoče za izvrševanje starševske odgovornosti določiti drugo osebo, če starši tega nočejo ali ne želijo? (Ali je mogoče določiti skrbnika, če so starši umrli ali ne morejo skrbeti za otroka?)

Sodišče lahko določi varuha, ki izvršuje starševsko odgovornost do otroka. Eden od staršev pa lahko določi varuha, ki prevzame starševsko odgovornost v primeru smrti starša.

4. Kako se ureja vprašanje starševske odgovornosti, če se starša razvežeta ali razideta? (sporazumno ali z vložitvijo zadeve pri sodišču?)

Če se starša razideta, pri tem pa ne dosežeta zunajsodnega sporazuma ali sporazuma v sodnem postopku, ju sodišče napoti na nekatere sodne službe. V zvezi s starši poteka preiskava, ki jo ob upoštevanju zapletenosti zadeve vodijo izučeni in usposobljeni socialni delavci, ki se poleg razgovorov s starši in otroki posvetujejo tudi z drugimi člani družine, učitelji in drugimi strokovnjaki, ki ocenijo stranke in njihovo zadevo. Sodnik se potem odloči na podlagi poročila, ki ga predloži socialni delavec. Starši lahko rešijo zadevo tudi z mediacijo.

Na vrh straniNa vrh strani

5. Katere formalnosti morata starša spoštovati pri sklenitvi sporazuma o starševski odgovornosti, da je ta sporazum pravno zavezujoč? (npr. potrditev organa ali sodišča)

Da je sporazum, s katerim se starša razideta in v katerem se dogovorita o starševski odgovornosti, pravno zavezujoč, ga je treba vložiti pri javnem registru in ga mora potrditi sodišče.

6. Katera alternativna sredstva so za reševanje spora zunaj sodišča na voljo staršem, kadar se ti ne morejo sporazumeti o starševski odgovornosti? (npr. mediacija)

Uporabiti je mogoče mediacijo. Brezplačno jo omogoča vlada Malte, če stranke spoštujejo termine srečanj, ki jih določi izbrani mediator, oseba pa lahko izbere tudi zasebno mediacijo, ki jo je treba plačati.

7. O katerih vprašanjih v zvezi z otrokom lahko odloča sodnik, če starša zadevo predložita sodišču? (npr. o prebivališču otroka, ali bosta imela starša skupno pravico do varstva in vzgoje ali bo to pravico imel le en od staršev, o pravicah do stikov z otrokom, obveznosti plačevanja preživnine za otroka, o izbiri šole, ime otroka itd.)

Sodnik lahko odloči o prebivališču otroka, o tem, kateri od staršev bo imel pravico do varstva in vzgoje otroka, o pravicah do stikov z otrokom, o obveznosti plačevanja preživnine za otroka, o tem, ali se je treba s tistim od staršev, ki nima pravice do varstva in vzgoje otroka, posvetovati pri pomembnih odločitvah v interesu otroka, in o drugih vprašanjih, ki jih lahko stranke izpostavijo v zahtevku in odgovoru nanj ter za katere sodišče meni, da so pomembna za blaginjo otroka.

Na vrh straniNa vrh strani

8. Če sodišče odloči, da ima eden od staršev izključno pravico do varstva in vzgoje otroka, ali to pomeni, da odloča o vsem v zvezi z otrokom brez predhodnega posvetovanja z drugim od staršev? (npr. selitev z otrokom na drug naslov v isti državi, selitev z otrokom v drugo državo, odločitev o tem, katero šolo bo obiskoval otrok itd.)

Sodišče redko dodeli pravico do varstva in vzgoje le enemu od staršev, če pa jo, lahko tisti od staršev, ki ima takšno pravico, odloča o pomembnih vprašanjih v zvezi z otrokom, ne da bi se pri tem posvetoval z drugim od staršev, če to ne vpliva na pravice drugega od staršev, kot je pravica do stikov z otrokom.

9. Če sodišče odloči, da imata starša skupno pravico do varstva in vzgoje otroka, kaj to pomeni v praksi?

V praksi to pomeni, da mora otrok prebivati pri enem in drugem staršu v določenih obdobjih, o katerih se dogovorita starša ali o njih odloči sodišče. Razen tega morajo biti vse odločitve v zvezi z otrokom sporazumne.

10. Pri katerem sodišču ali organu je treba vložiti vlogo v zvezi s starševsko odgovornostjo? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti k vlogi?

Vprašanje starševske odgovornosti je običajno del postopka prenehanja življenjske skupnosti, tako da je, če se starša o tem ne dogovorita z mediacijo, del zahtevka za prenehanje življenjske skupnosti, ki je predložen sodišču za družinske zadeve. V nasprotnem primeru je treba pri sodišču za družinske zadeve vložiti ločen zahtevek.

Na vrh straniNa vrh strani

11. Kateri postopek se pri tem uporablja? Ali je na voljo skrajšani postopek?

Za zahtevek je razpisana obravnava na določen datum. Na obravnavi sodnik zasliši stranke in druge priče, ki jih pozovejo stranke. Sodišče lahko določi tudi socialne delavce in psihologe, da pripravijo poročilo o otroku, če sodišče ugotovi, da je to potrebno. Poročilo pripravijo izvedenci, ki jih določi sodišče, po pogovoru s starši, otrokom in drugimi strokovnjaki, ki so kakor koli povezani z zadevo. Če stranka, ki predloži zahtevek, navede dovolj utemeljene razloge, ki kažejo, da je zadeva nujna, se zahtevek obravnava kot nujen, vendar je to odvisno tudi od tega, ali so ogroženi interesi otroka.

12. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za kritje stroškov postopka?

Posameznik lahko prejema pravno pomoč, če izpolnjuje pogoje za prejemanje pravne pomoči iz člena 912 Zakonika Malte o organizaciji in civilnem postopku (glejte temo „Pravna pomoč - Malta“).

13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper odločbo o starševski odgovornosti?

Pritožbo je mogoče vložiti le, če je povezana s pravnim vprašanjem, to pomeni, če na primer ena od strank ni imela pravice, da bi predlagala priče, sodišče pa za to ni navedlo utemeljenega razloga.

14. V nekaterih primerih je morda treba pri sodišču ali drugem organu vložiti zahtevek za izvršitev odločbe o starševski odgovornosti. Kateri postopek se pri tem uporablja?

Če eden od staršev, ki ima starševsko odgovornost, kakor koli ne izvršuje te pravice, na primer če ne preživlja otroka, je mogoče pri sodišču za družinske zadeve vložiti zahtevek, za katerega se po vložitvi razpiše obravnava.

Na vrh straniNa vrh strani

15. Kaj je treba storiti, da se odločba o starševski odgovornosti, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, prizna in izvrši v [ime zadevne države članice]? Kateri postopek se pri tem uporablja?

Za izvršitev odločbe o starševski odgovornosti, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, je treba zagotoviti dokumente v skladu z Uredbo ES št. 2201/2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo. Pri prvem domu civilnega sodišča je treba vložiti zahtevek ter mu priložiti izvod sodne odločbe in izvod potrdila (Priloga 1 k Uredbi ES št. 2201/2003), ki ju izda sodišče ali organ države članice izvora. Navesti je treba tudi naslov za prejemanje obvestil. Vsi dokumenti morajo biti prevedeni v malteščino ali angleščino.

16. Pri katerem sodišču v (zadevni državi članici) je treba vložiti predlog za izpodbijanje priznanja odločbe o starševski odgovornosti, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se pri tem uporablja?

Za izpodbijanje priznanja odločbe o starševski odgovornosti, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, je treba vložiti zahtevek pri prvem domu civilnega sodišča. Uporablja se postopek iz Uredbe ES št. 2201/2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo.

17. Katero pravo se uporablja v postopkih starševske odgovornosti, kadar otrok ali stranki ne prebivata na/v (ime zadevne države članice) ali imata različno državljanstvo? (razložite pravila o izbiri prava posamezne države članice)

Splošno načelo je, da se uporablja pravo države, v kateri ima otrok stalno prebivališče.

« Starševska odgovornost - Splošne informacije | Malta - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 02-11-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo