Európska komisia > EJS > Rodičovské práva a povinnosti > Malta

Posledná úprava: 02-11-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rodičovské práva a povinnosti - Malta

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo v praktickom ponímaní znamená právny pojem „rodičovské práva a povinnosti“? Aké sú práva a povinnosti nositeľa rodičovskej zodpovednosti? 1.
2. Kto má vo všeobecnosti rodičovské práva a povinnosti voči dieťaťu? (všeobecne ju uplatňujú rodičia spoločne, ak spolu žijú, ale môže ich uplatňovať matka sama, ak rodičia nie sú manželia) 2.
3. Ak rodičia nie sú schopní alebo ochotní uplatňovať rodičovské práva a povinnosti voči svojim deťom, môže tým byť namiesto nich poverená iná osoba? (alebo sa môže ustanoviť poručník, ak rodičia zomreli alebo nie sú schopní postarať sa o svoje dieťa) 3.
4. Ako sa určujú budúce rodičovské práva a povinnosti v prípade, že sa rodičia rozvedú alebo žijú oddelene? (vzájomnou dohodou alebo na súde) 4.
5. Ak rodičia uzatvoria zmluvu týkajúcu sa rodičovských práv a povinností, aké postupy sa musia dodržať, aby bola zmluva právne záväzná? (napríklad súhlas príslušného orgánu alebo súdu) 5.
6. Ak sa rodičia nedokážu dohodnúť na rodičovských právach a povinnostiach, aké sú ďalšie možnosti riešenia tohto problému, okrem súdnej cesty? (napríklad sprostredkovanie) 6.
7. Ak pôjdu rodičia k súdu, o akých skutočnostiach týkajúcich sa dieťaťa môže sudca rozhodnúť? (napríklad bydlisko dieťaťa, či budú mať rodičia spoločné opatrovníctvo alebo sa o dieťa bude starať iba jeden z rodičov, práva rodičov na návštevy/právo k styku, povinnosť platiť na dieťa výživné, výber školského zariadenia pre dieťa, meno dieťaťa atď.) 7.
8. Ak súd rozhodne o tom, že do opatrovníctva dostane dieťa iba jeden z rodičov, znamená to, že on alebo ona môže rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa bez toho, aby sa najskôr poradil(a) s druhým rodičom? (napríklad presťahovanie sa s dieťaťom na inú adresu v jednej krajine, presťahovanie sa s dieťaťom do inej krajiny, rozhodnutie o tom, ktoré školské zariadenie bude dieťa navštevovať atď.) 8.
9. Ak súd rozhodne o tom, že rodičia budú opatrovníctvo dieťaťa zdieľať, čo to znamená v praxi? 9.
10. Na ktorý súd alebo orgán sa mám obrátiť, ak chcem podať žiadosť o rodičovské práva a povinnosti? Aké postupy musím dodržať a aké dokumenty mám k žiadosti priložiť? 10.
11. Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch? Je možné využiť núdzové postupy? 11.
12. Môžem získať právnu pomoc na pokrytie nákladov na proces? 12.
13. Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu o rodičovských právach a povinnostiach? 13.
14. V niektorých prípadoch môže byť nevyhnutné obrátiť sa na súd alebo iný orgán, aby sa rozhodnutie o rodičovských právach a povinnostiach vykonávalo. Aké postupy sa v takýchto prípadoch uplatňujú? 14.
15. Čo musím urobiť, aby sa rozhodnutie o rodičovských právach a povinnostiach vydané súdom v inom členskom štáte uznávalo a vykonávalo v (názov príslušného členského štátu)? Aké postupy sa uplatňujú v tomto prípade? 15.
16. Na ktorý súd sa mám obrátiť (členský štát, ktorý zostavil tento prehľad) s cieľom brániť sa pred uznaním rozhodnutia o rodičovských právach a povinnostiach vydaného súdom v inom členskom štáte? Aké postupy sa uplatňujú v tomto prípade? 16.
17. Ktoré právne predpisy sa uplatňujú pri konaní o rodičovských právach a povinnostiach, keď dieťa alebo strany nežijú v (názov členského štátu, ktorý pripravil tento prehľad) alebo sú inej štátnej príslušnosti? (vysvetlite pravidlá voľby práva každého členského štátu) 17.

 

1. Čo v praktickom ponímaní znamená právny pojem „rodičovské práva a povinnosti“? Aké sú práva a povinnosti nositeľa rodičovskej zodpovednosti?

V praktickom ponímaní právny pojem rodičovské práva a povinnosti znamená všetko, čo sa týka starostlivosti, blaha, vzdelania, poskytovania výživného pre deti a spravovania majetku, ktorý patrí deťom.

2. Kto má vo všeobecnosti rodičovské práva a povinnosti voči dieťaťu? (všeobecne ju uplatňujú rodičia spoločne, ak spolu žijú, ale môže ich uplatňovať matka sama, ak rodičia nie sú manželia)

Všeobecne platí, že rodičovské práva a povinnosti vykonávajú obaja rodičia spoločne. Slobodná matka má výhradné rodičovské práva a povinnosti, ak otec dieťaťa nie je pri narodení zapísaný spolu s ňou. Ak je otec pri zaevidovaní narodenia zapísaný, potom je tiež nositeľom rodičovských práv a povinností.

3. Ak rodičia nie sú schopní alebo ochotní uplatňovať rodičovské práva a povinnosti voči svojim deťom, môže tým byť namiesto nich poverená iná osoba? (alebo sa môže ustanoviť poručník, ak rodičia zomreli alebo nie sú schopní postarať sa o svoje dieťa)

Súd môže ustanoviť poručníka, ktorý ponesie rodičovské práva a povinnosti voči dieťaťu. Aj samotný rodič môže určiť poručníka, ktorý prevezme rodičovské práva a povinnosti v prípade, že rodič zomrie.

4. Ako sa určujú budúce rodičovské práva a povinnosti v prípade, že sa rodičia rozvedú alebo žijú oddelene? (vzájomnou dohodou alebo na súde)

Ak sa rodičia rozídu a nenájdu kompromis, či už mimosúdne alebo počas súdneho konania, súd im poskytne súdne služby. Rodičia sa podrobia skúmaniu, ktoré vykoná kvalifikovaný a školený sociálny pracovník -prípadne pracovníci - v závislosti od zložitosti prípadu, ktorý okrem rodičov a detí bude spolupracovať aj s ostatnými členmi rodiny, pedagógmi a ďalšími odborníkmi, ktorí môžu posúdiť jednotlivé strany a ich prípad. Sudca nakoniec rozhodne na základe správy, ktorú predloží sociálny pracovník. Rodičia môžu vec urovnať aj sprostredkovane.

HoreHore

5. Ak rodičia uzatvoria zmluvu týkajúcu sa rodičovských práv a povinností, aké postupy sa musia dodržať, aby bola zmluva právne záväzná? (napríklad súhlas príslušného orgánu alebo súdu)

Aby bola zmluva o odluke, v ktorej sa pojednáva aj o rodičovských právach a povinnostiach, právne záväzná, musí byť evidovaná v registri a schválená súdom.

6. Ak sa rodičia nedokážu dohodnúť na rodičovských právach a povinnostiach, aké sú ďalšie možnosti riešenia tohto problému, okrem súdnej cesty? (napríklad sprostredkovanie)

Je možné obrátiť sa na sprostredkovateľské služby. Tieto služby poskytuje bezplatne maltská vláda, ak sa strany prispôsobia ustanoveniam, ktoré prednesie vybraný sprostredkovateľ alebo si príslušná osoba môže vybrať súkromné sprostredkovacie služby, za ktoré sa, samozrejme, platí.

7. Ak pôjdu rodičia k súdu, o akých skutočnostiach týkajúcich sa dieťaťa môže sudca rozhodnúť? (napríklad bydlisko dieťaťa, či budú mať rodičia spoločné opatrovníctvo alebo sa o dieťa bude starať iba jeden z rodičov, práva rodičov na návštevy/právo k styku, povinnosť platiť na dieťa výživné, výber školského zariadenia pre dieťa, meno dieťaťa atď.)

Sudca môže rozhodovať o bydlisku dieťaťa, o tom, ktorý z rodičov preberie opatrovnícke právo, o právach na návštevu a práve styku, povinnosti platiť výživné na dieťa, či sa rodič, ktoré mu nebolo pridelené opatrovníctvo, musí podieľať na závažných rozhodnutiach, ktoré sú v záujme dieťaťa, a o ďalších záležitostiach, ktoré si strany vo svojej žiadosti a odpovedi nárokujú, a ktoré súd považuje za dôležité pre dobro dieťaťa.

HoreHore

8. Ak súd rozhodne o tom, že do opatrovníctva dostane dieťa iba jeden z rodičov, znamená to, že on alebo ona môže rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa bez toho, aby sa najskôr poradil(a) s druhým rodičom? (napríklad presťahovanie sa s dieťaťom na inú adresu v jednej krajine, presťahovanie sa s dieťaťom do inej krajiny, rozhodnutie o tom, ktoré školské zariadenie bude dieťa navštevovať atď.)

Súd zriedka zveruje dieťa do úplného opatrovníctva iba jednému z rodičov, ale ak sa tak stane, potom rodič, ktorému bolo takéto opatrovníctvo zverené, môže rozhodovať o dôležitých veciach týkajúcich sa dieťaťa bez toho, aby sa o tom poradil s druhým rodičom, ak to neovplyvní práva druhého rodiča, ako je napríklad právo na návštevy.

9. Ak súd rozhodne o tom, že rodičia budú opatrovníctvo dieťaťa zdieľať, čo to znamená v praxi?

V praxi to znamená, že toto dieťa musí bývať s jedným i druhým rodičom počas vymedzeného obdobia na základe dohody rodičov alebo rozhodnutia súdu. Ku každému rozhodnutiu, ktoré sa týka dieťaťa, sa musí dospieť vzájomnou dohodu.

10. Na ktorý súd alebo orgán sa mám obrátiť, ak chcem podať žiadosť o rodičovské práva a povinnosti? Aké postupy musím dodržať a aké dokumenty mám k žiadosti priložiť?

Väčšinou je záležitosť týkajúca sa rodičovských práv a povinností súčasťou odlukového konania a ak sa nevyrieši počas sprostredkovania, stáva sa súčasťou žiadosti o odlúčenie, ktorá sa prekladá súdu pre rodinu. Inak je potrebné na súd pre rodinu podať samostatnú žiadosť.

HoreHore

11. Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch? Je možné využiť núdzové postupy?

Žiadosť sa stanovuje na prerokovanie na určitý deň. Počas prerokovania prípadu sudca vypočuje strany a ostatných svedkov, ktorých strany predvolajú. Súd môže určiť sociálnych pracovníkov a psychológov, ktorí vypracujú správu o dieťati, ak si myslí, že je to potrebné. Odborníci stanovení súdom vypracujú správu po tom, ako sa si vypočujú rodičov, dieťa a ďalších odborných pracovníkov, ktorých sa prípad nejakým spôsobom týka. Ak strana predkladajúca žiadosť preukáže dostatočne presvedčivé dôvody, ktoré poukážu na urgentnosť prípadu, potom sa so žiadosťou bude narábať rovnako naliehavo, ale závisí to aj od skutočnosti, či sú ohrozené záujmy dieťaťa.

12. Môžem získať právnu pomoc na pokrytie nákladov na proces?

Právnu pomoc je možné získať, ak príslušná osoba splní podmienky na poskytnutie právnej pomoci ako ustanovuje článok 912 maltského Občianskeho súdneho poriadku (pozri „Právna pomoc - Malta”).

13. Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu o rodičovských právach a povinnostiach?

Odvolanie je možné iba vtedy, ak bola dotknutá právna otázka, a to napríklad vtedy, ak jedna zo strán nemala právo predvolať svedka bez toho, aby mal súd na takéto zamietnutie právoplatný dôvod.

14. V niektorých prípadoch môže byť nevyhnutné obrátiť sa na súd alebo iný orgán, aby sa rozhodnutie o rodičovských právach a povinnostiach vykonávalo. Aké postupy sa v takýchto prípadoch uplatňujú?

Ak rodič nesúci rodičovské práva a povinnosti nejakým spôsobom nedokáže toto právo uplatňovať, napríklad ak sa o svoje dieťa nestará, dá sa príslušná žiadosť predložiť na súd pre rodinu, a keď sa zaeviduje, stanoví sa jej prerokovanie.

HoreHore

15. Čo musím urobiť, aby sa rozhodnutie o rodičovských právach a povinnostiach vydané súdom v inom členskom štáte uznávalo a vykonávalo v (názov príslušného členského štátu)? Aké postupy sa uplatňujú v tomto prípade?

Na vykonávanie rozhodnutia o rodičovských právach a povinnostiach vydaného súdom v inom členskom štáte je potrebné predložiť dokumenty, ktoré sa vyžadujú podľa nariadenia EK č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností. Občianskoprávnemu súdu prvého stupňa sa musí predložiť žiadosť spolu s kópiou rozsudku a kópiou osvedčenia (príloha I k nariadeniu EK č. 2201/2003) vydaného súdom alebo orgánom členského štátu pôvodu. Za účelom oznamovania je potrebné uviesť aj doručovaciu adresu. Všetky dokumenty sa preložia do maltského alebo anglického jazyka.

16. Na ktorý súd sa mám obrátiť (členský štát, ktorý zostavil tento prehľad) s cieľom brániť sa pred uznaním rozhodnutia o rodičovských právach a povinnostiach vydaného súdom v inom členskom štáte? Aké postupy sa uplatňujú v tomto prípade?

S cieľom brániť sa proti uznaniu rozhodnutia o rodičovských právach a povinnostiach vydaného súdom v inom členskom štáte je potrebné podať žiadosť na občianskoprávny súd prvého stupňa. Používa sa na to postup ustanovený v nariadení EK č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností.

17. Ktoré právne predpisy sa uplatňujú pri konaní o rodičovských právach a povinnostiach, keď dieťa alebo strany nežijú v (názov členského štátu, ktorý pripravil tento prehľad) alebo sú inej štátnej príslušnosti? (vysvetlite pravidlá voľby práva každého členského štátu)

Vo všeobecnosti sa uplatňujú právne predpisy krajiny, v ktorej má dieťa domicil.

« Rodičovské práva a povinnosti - Všeobecné informácie | Malta - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 02-11-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo