Komisja Europejska > EJN > Władza rodzicielska > Malta

Ostatnia aktualizacja: 02-11-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Władza rodzicielska - Malta

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Co w praktyce oznacza termin prawniczy „władza rodzicielska”? Jakie prawa i obowiązki ma osoba, której przysługuje władza rodzicielska? 1.
2. Komu, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, przysługuje władza rodzicielska nad dzieckiem? (Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami przysługuje ona obojgu rodzicom, jeżeli mieszkają razem, ale może przysługiwać matce, jeżeli rodzice nie mają ślubu.) 2.
3. Czy można wyznaczyć inną osobę w zastępstwie rodziców, którzy nie mogą lub nie chcą sprawować władzy rodzicielskiej nad swoimi dziećmi? (ewentualnie opiekuna, jeżeli rodzice nie żyją lub nie są w stanie opiekować się swoim dzieckiem) 3.
4. W jaki sposób, w razie rozwodu lub separacji rodziców, rozwiązywana jest kwestia dalszego sprawowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem? (za porozumieniem stron czy na drodze sądowej?) 4.
5. Jakich formalności powinni dopełnić rodzice po osiągnięciu porozumienia w kwestii władzy rodzicielskiej, aby miało ono wiążącą moc prawną? (np. zatwierdzenie porozumienia przez właściwe władze lub sąd) 5.
6. Z jakich innych środków pozasądowego rozstrzygania sporu mogą skorzystać rodzice, którzy nie mogą dojść do porozumienia w kwestii władzy rodzicielskiej? (np. mediacja) 6.
7. Jeżeli rodzice wystąpią na drogę sądową, o jakich kwestiach dotyczących dziecka może zadecydować sąd? (np. o miejscu zamieszkania dziecka; o tym, czy pieczę nad dzieckiem należy przyznać obojgu rodzicom, czy tylko jednemu z nich; o prawie rodziców do odwiedzin/spotkań z dzieckiem; obowiązku świadczenia alimentów na rzecz dziecka; wyborze szkoły dla dziecka; nazwisku dziecka itd.) 7.
8. Czy powierzenie przez sąd opieki nad dzieckiem tylko jednemu z rodziców oznacza, że ta osoba może podejmować wszelkie decyzje dotyczące dziecka bez potrzeby uprzedniego uzgadniania ich z drugim z rodziców? (np. w sprawie zmiany miejsca zamieszkania swojego i dziecka na terenie tego samego kraju, wyjazdu z dzieckiem do innego państwa, wyboru szkoły dla dziecka itd.) 8.
9. Co w praktyce oznacza decyzja sądu o przydzieleniu rodzicom prawa do wspólnego sprawowania pieczy nad dzieckiem? 9.
10. Do jakiego sądu należy kierować wnioski o przyznanie władzy rodzicielskiej? Jakich formalności należy dopełnić i jakie dokumenty załączyć do wniosku? 10.
11. Jaka procedura ma zastosowanie w takich sprawach? Czy istnieje procedura nadzwyczajna? 11.
12. Czy istnieje możliwość uzyskania pomocy prawnej w zakresie kosztów postępowania? 12.
13. Czy istnieje możliwość wniesienia apelacji od orzeczenia o władzy rodzicielskiej? 13.
14. W niektórych sytuacjach konieczne może się okazać złożenie do sądu lub innego organu wniosku o wyegzekwowanie orzeczenia o władzy rodzicielskiej. Jaka procedura obowiązuje w takich sytuacjach? 14.
15. Co należy zrobić, aby orzeczenie o władzy rodzicielskiej, wydane przez sąd w innym państwie członkowskim zostało uznana i wykonane w [nazwa danego państwa członkowskiego]? Jaka procedura obowiązuje w takich sytuacjach? 15.
16. Do jakiego sądu w [nazwa państwa członkowskiego, w którym sporządzono akta sprawy] należy się zwrócić, chcąc złożyć zażalenie wobec uznania orzeczenia o władzy rodzicielskiej, wydanego przez sąd innego państwa członkowskiego? Jaka procedura obowiązuje w takich sytuacjach? 16.
17. Jakie przepisy prawa stosuje sąd w postępowaniu w sprawie władzy rodzicielskiej, jeżeli dziecko lub strony nie mieszkają w [nazwa państwa członkowskiego, w którym sporządzono akta sprawy] lub są obywatelami różnych państw? (Należy wyjaśnić zasady wyboru odpowiednich przepisów prawnych dla każdego z państw członkowskich). 17.

 

1. Co w praktyce oznacza termin prawniczy „władza rodzicielska”? Jakie prawa i obowiązki ma osoba, której przysługuje władza rodzicielska?

W praktyce termin prawniczy „władza rodzicielska” oznacza zespół obowiązków związanych z opiekowaniem się dzieckiem, troską o jego dobro, jego wychowaniem i kształceniem, a także sprawowaniem zarządu nad majątkiem dziecka.

2. Komu, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, przysługuje władza rodzicielska nad dzieckiem? (Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami przysługuje ona obojgu rodzicom, jeżeli mieszkają razem, ale może przysługiwać matce, jeżeli rodzice nie mają ślubu.)

Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Jeżeli ojciec nie jest wpisany do księgi urodzeń wraz z matką, władza rodzicielska przysługuje wyłącznie matce. Natomiast w przypadku, gdy ojciec został wpisany do księgi urodzeń, również on sprawuje władzę rodzicielską nad dzieckiem.

3. Czy można wyznaczyć inną osobę w zastępstwie rodziców, którzy nie mogą lub nie chcą sprawować władzy rodzicielskiej nad swoimi dziećmi? (ewentualnie opiekuna, jeżeli rodzice nie żyją lub nie są w stanie opiekować się swoim dzieckiem)

Sąd może wyznaczyć opiekuna i powierzyć mu sprawowanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Również matka lub ojciec mogą wyznaczyć opiekuna, który przejmie władzę rodzicielską nad dzieckiem w razie ich śmierci.

Do góryDo góry

4. W jaki sposób, w razie rozwodu lub separacji rodziców, rozwiązywana jest kwestia dalszego sprawowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem? (za porozumieniem stron czy na drodze sądowej?)

W wypadku separacji, jeżeli rodzice nie osiągną porozumienia w drodze pozasądowej albo w toku postępowania sądowego, sąd odsyła ich do służb sądowych. Rodzice odbywają spotkania z wykwalifikowanym i odpowiednio przeszkolonym pracownikiem opieki społecznej, który w zależności od tego, jak złożona jest dana sytuacja, oprócz przeprowadzenia rozmów z rodzicami i dziećmi, zasięga również opinii innych członków rodziny, nauczycieli, a także innych specjalistów, którzy ocenili strony i zbadali ich sytuację. Następnie na podstawie raportu przedstawionego przez pracownika opieki społecznej sędzia podejmuje decyzję. Rodzice mogą również rozwiązać problem w drodze mediacji.

5. Jakich formalności powinni dopełnić rodzice po osiągnięciu porozumienia w kwestii władzy rodzicielskiej, aby miało ono wiążącą moc prawną? (np. zatwierdzenie porozumienia przez właściwe władze lub sąd)

Aby porozumienie w sprawie separacji, w którym została uzgodniona kwestia władzy rodzicielskiej, miało wiążącą moc prawną, należy dokonać jego wpisu do rejestru publicznego (Public Registry). Następnie musi ono być zatwierdzone przez sąd.

6. Z jakich innych środków pozasądowego rozstrzygania sporu mogą skorzystać rodzice, którzy nie mogą dojść do porozumienia w kwestii władzy rodzicielskiej? (np. mediacja)

W takim przypadku można skorzystać z usług mediacyjnych. Tego rodzaju usługi oferuje bezpłatnie maltański rząd, pod warunkiem że strony uczestniczą w spotkaniach ustalonych przez wyznaczonego mediatora. Zainteresowana osoba może również prywatnie skorzystać z sesji mediacyjnych, które są oczywiście płatne.

Do góryDo góry

7. Jeżeli rodzice wystąpią na drogę sądową, o jakich kwestiach dotyczących dziecka może zadecydować sąd? (np. o miejscu zamieszkania dziecka; o tym, czy pieczę nad dzieckiem należy przyznać obojgu rodzicom, czy tylko jednemu z nich; o prawie rodziców do odwiedzin/spotkań z dzieckiem; obowiązku świadczenia alimentów na rzecz dziecka; wyborze szkoły dla dziecka; nazwisku dziecka itd.)

Sąd może orzec o miejscu zamieszkania dziecka; o tym, które z rodziców ma sprawować pieczę nad dzieckiem; ustalić prawa rodziców do odwiedzin i spotkań z dzieckiem oraz określić obowiązek świadczenia alimentów na rzecz dziecka; rozstrzygnąć o obowiązku konsultowania się z rodzicem niesprawującym pieczy nad dzieckiem w sprawach ważnych decyzji podejmowanych w interesie dziecka. Sąd może rozstrzygać również w innych kwestiach zawartych we wnioskach stron i odpowiedziach na te wnioski oraz innych, które uzna za istotne z punktu widzenia dobra dziecka.

8. Czy powierzenie przez sąd opieki nad dzieckiem tylko jednemu z rodziców oznacza, że ta osoba może podejmować wszelkie decyzje dotyczące dziecka bez potrzeby uprzedniego uzgadniania ich z drugim z rodziców? (np. w sprawie zmiany miejsca zamieszkania swojego i dziecka na terenie tego samego kraju, wyjazdu z dzieckiem do innego państwa, wyboru szkoły dla dziecka itd.)

Sąd rzadko przyznaje prawo do sprawowania pełnej pieczy nad dzieckiem tylko jednemu z rodziców, niemniej jednak jeśli taka sytuacja zaistnieje, rodzic, który uzyskał takie prawo, może podejmować decyzje w ważnych sprawach dotyczących dziecka bez uzgadniania ich z drugim z rodziców, pod warunkiem że decyzje te nie wpływają na prawa drugiego z rodziców, takie jak prawo do spotkań z dzieckiem.

Do góryDo góry

9. Co w praktyce oznacza decyzja sądu o przydzieleniu rodzicom prawa do wspólnego sprawowania pieczy nad dzieckiem?

W praktyce oznacza to, że dziecko musi mieszkać u ojca i u matki w okresach, uzgodnionych przez oboje rodziców lub określony przez sąd. Ponadto każda decyzja dotycząca dziecka musi być podejmowana za obopólną zgodą rodziców.

10. Do jakiego sądu należy kierować wnioski o przyznanie władzy rodzicielskiej? Jakich formalności należy dopełnić i jakie dokumenty załączyć do wniosku?

Zazwyczaj kwestia władzy rodzicielskiej stanowi część postępowania o separację, a zatem jeśli nie została rozstrzygnięta w drodze mediacji, stanowi część wniosku o separację, który składa się do sądu rodzinnego. W innych sytuacjach należy wystąpić w tej sprawie do sądu rodzinnego z odrębnym wnioskiem.

11. Jaka procedura ma zastosowanie w takich sprawach? Czy istnieje procedura nadzwyczajna?

Gdy wniosek wpłynie do sądu, ustala się termin rozprawy, podczas której sędzia wysłuchuje stron i ich świadków. Sąd może również wyznaczyć pracowników opieki społecznej i psychologów w celu przygotowania raportu dotyczącego sytuacji dziecka, jeśli uzna to za konieczne. Raport sporządzają specjaliści wyznaczeni przez sąd po przeprowadzeniu rozmów z rodzicami, dzieckiem oraz innymi specjalistami mającymi związek ze sprawą. Jeżeli strona występująca z wnioskiem poda wystarczająco racjonalne uzasadnienie wyjątkowego charakteru sytuacji, wówczas wniosek będzie rozpatrywany w trybie pilnym. Zależy to jednak również od tego, czy interes dziecka jest zagrożony.

Do góryDo góry

12. Czy istnieje możliwość uzyskania pomocy prawnej w zakresie kosztów postępowania?

Pomoc prawna może być przyznana, jeżeli osoba, która się o nią ubiega, spełnia warunki kwalifikujące ją do skorzystania z takiej pomocy, przewidziane w art. 912 maltańskiego kodeksu organizacji i postępowania cywilnego (patrz: „Pomoc prawna - Malta”).

13. Czy istnieje możliwość wniesienia apelacji od orzeczenia o władzy rodzicielskiej?

Apelację można wnieść jedynie wówczas, gdy w grę wchodzi kwestia prawna, to znaczy jeżeli na przykład jednej ze stron nie przyznano prawa do przedstawienia świadka, bez podania ważnych powodów przez sąd.

14. W niektórych sytuacjach konieczne może się okazać złożenie do sądu lub innego organu wniosku o wyegzekwowanie orzeczenia o władzy rodzicielskiej. Jaka procedura obowiązuje w takich sytuacjach?

Jeżeli rodzic, któremu zostało przyznane prawo sprawowania władzy rodzicielskiej, nie wykonuje tego prawa, na przykład nie utrzymuje dziecka, wówczas można złożyć wniosek do sądu rodzinnego i w momencie jego złożenia zostanie wyznaczony termin rozprawy.

15. Co należy zrobić, aby orzeczenie o władzy rodzicielskiej, wydane przez sąd w innym państwie członkowskim zostało uznana i wykonane w [nazwa danego państwa członkowskiego]? Jaka procedura obowiązuje w takich sytuacjach?

W celu wykonania orzeczenia o władzy rodzicielskiej, wydanego przez sąd w innym państwie członkowskim, należy uzyskać dokumenty określone w rozporządzeniu (WE) nr 2201/2003 dotyczącym jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej. Wniosek należy złożyć do pierwszej izby sądu cywilnego wraz z kopiami orzeczenia i świadectwa (załącznik 1 do rozporządzenia (WE) nr 2201/2003), wydanego przez sąd lub organ państwa członkowskiego pochodzenia. Należy także podać adres do doręczeń. Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język maltański lub angielski.

16. Do jakiego sądu w [nazwa państwa członkowskiego, w którym sporządzono akta sprawy] należy się zwrócić, chcąc złożyć zażalenie wobec uznania orzeczenia o władzy rodzicielskiej, wydanego przez sąd innego państwa członkowskiego? Jaka procedura obowiązuje w takich sytuacjach?

W celu złożenia zażalenia wobec orzeczenia o władzy rodzicielskiej, wydanego przez sąd innego państwa członkowskiego, należy złożyć wniosek do pierwszej izby sądu cywilnego. Obowiązuje procedura określona w rozporządzeniu (WE) nr 2201/2003 dotyczącym jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.

17. Jakie przepisy prawa stosuje sąd w postępowaniu w sprawie władzy rodzicielskiej, jeżeli dziecko lub strony nie mieszkają w [nazwa państwa członkowskiego, w którym sporządzono akta sprawy] lub są obywatelami różnych państw? (Należy wyjaśnić zasady wyboru odpowiednich przepisów prawnych dla każdego z państw członkowskich).

Zgodnie z ogólną zasadą stosuje się prawo kraju będącego stałym miejscem zamieszkania dziecka.

« Władza rodzicielska - Informacje ogólne | Malta - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 02-11-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania