Europese Commissie > EJN > Ouderlijke verantwoordelijkheid > Malta

Laatste aanpassing: 02-11-2006
Printversie Voeg toe aan favorieten

Ouderlijke verantwoordelijkheid - Malta

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat betekent de juridische uitdrukking “ouderlijke verantwoordelijkheid” in de praktijk? Wat zijn de rechten en plichten van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt? 1.
2. Wie heeft over het algemeen de ouderlijke verantwoordelijkheid voor een kind? (als algemene regel wordt die gezamenlijk uitgeoefend door de ouders zolang deze samenwonen, maar zij kan bij de moeder liggen als de ouders niet gehuwd zijn) 2.
3. Als de ouders de ouderlijke verantwoordelijkheid voor hun kinderen niet kunnen of willen uitoefenen, kan dan in hun plaats een andere persoon worden aangewezen? (of kan een voogd worden aangesteld als de ouders zijn overleden of niet in staat zijn voor hun kind te zorgen) 3.
4. Hoe wordt de kwestie van de ouderlijke verantwoordelijkheid voor de toekomst geregeld wanneer de ouders hun huwelijk laten ontbinden of uit elkaar gaan? (in onderlinge toestemming of via het gerecht) 4.
5. Aan welke formaliteiten moet worden voldaan om een overeenkomst tussen de ouders over de ouderlijke verantwoordelijkheid juridisch bindend te maken? (bijvoorbeeld toestemming van een instantie of rechtbank) 5.
6. Wat zijn, naast de gang naar de rechter, de overige mogelijkheden om conflicten op te lossen wanneer de ouders niet tot overeenstemming kunnen komen over de ouderlijke verantwoordelijkheid? (bijvoorbeeld mediatie) 6.
7. Over welke kwesties met betrekking tot het kind kan het gerecht beslissen wanneer de ouders naar de rechter stappen? (bijvoorbeeld de verblijfplaats van het kind, of de ouders gezamenlijke voogdij hebben of dat één ouder alleen de voogdij zal hebben, het bezoek- of omgangsrecht van de ouders, de verplichting om onderhoud voor het kind te betalen, de keuze van de school van het kind, de naam van het kind) 7.
8. Wanneer het gerecht beslist dat een van de ouders de ouderlijke verantwoordelijkheid voor een kind heeft, betekent dat dan ook dat hij of zij kan beslissen over alle kwesties met betrekking tot het kind, zonder eerst te overleggen met de andere ouder? (bijvoorbeeld verhuizen met het kind binnen hetzelfde land, verhuizen met het kind naar een ander land, beslissen naar welke school het kind zal gaan) 8.
9. Wat betekent het in de praktijk wanneer het gerecht beslist dat de ouders de gemeenschappelijke ouderlijke verantwoordelijkheid voor een kind hebben? 9.
10. Tot welk gerecht of welke instantie moet ik me wenden om een verzoek in te dienen met betrekking tot de ouderlijke verantwoordelijkheid? Welke formaliteiten moeten in acht worden genomen en welke stukken moet ik bijvoegen bij mijn verzoek? 10.
11. Welke procedure is in dergelijke gevallen van toepassing? Is er ook een spoedprocedure? 11.
12. Kan ik in aanmerking komen voor rechtsbijstand om de kosten van de procedure te dekken? 12.
13. Is het mogelijk beroep in te stellen tegen een beslissing met betrekking tot de ouderlijke verantwoordelijkheid? 13.
14. In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn dat men zich richt tot een gerecht of een andere instantie om een beslissing over de ouderlijke verantwoordelijkheid ten uitvoer te leggen. Welke procedure is in dergelijke gevallen van toepassing? 14.
15. Wat moet ik doen om te bewerkstelligen dat een beslissing over de ouderlijke verantwoordelijkheid die in een andere lidstaat is gegeven, in Malta wordt erkend en ten uitvoer gelegd? Welke procedure is in dergelijke gevallen van toepassing? 15.
16. Tot welk gerecht in Malta moet ik mij wenden om beroep in te stellen tegen de erkenning van een beslissing over de ouderlijke verantwoordelijkheid die door een gerecht in een andere lidstaat is gegeven? Welke procedure is in dergelijke gevallen van toepassing? 16.
17. Welk recht is in een procedure over de ouderlijke verantwoordelijkheid van toepassing wanneer het kind of de partijen niet in Malta wonen of een verschillende nationaliteit hebben? (leg de regels over rechtskeuze in elke lidstaat uit) 17.

 

1. Wat betekent de juridische uitdrukking “ouderlijke verantwoordelijkheid” in de praktijk? Wat zijn de rechten en plichten van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt?

In de praktijk omvat de juridische uitdrukking “ouderlijke verantwoordelijkheid” al hetgeen de zorg voor en het welzijn, onderwijs en onderhoud van kinderen betreft, alsmede het beheer van de goederen van kinderen.

2. Wie heeft over het algemeen de ouderlijke verantwoordelijkheid voor een kind? (als algemene regel wordt die gezamenlijk uitgeoefend door de ouders zolang deze samenwonen, maar zij kan bij de moeder liggen als de ouders niet gehuwd zijn)

Over het algemeen wordt de ouderlijke verantwoordelijkheid door de ouders gezamenlijk uitgeoefend. Een alleenstaande moeder heeft de ouderlijke verantwoordelijkheid, tenzij de vader gezamenlijk met de moeder van het kind aangifte van de geboorte doet. Als de vader de geboorte aangeeft, wordt de ouderlijke verantwoordelijkheid ook door hem uitgeoefend.

3. Als de ouders de ouderlijke verantwoordelijkheid voor hun kinderen niet kunnen of willen uitoefenen, kan dan in hun plaats een andere persoon worden aangewezen? (of kan een voogd worden aangesteld als de ouders zijn overleden of niet in staat zijn voor hun kind te zorgen)

Het gerecht kan een voogd aanstellen die de ouderlijke verantwoordelijkheid heeft over het kind. Een ouder kan echter een voogd aanwijzen om de ouderlijke verantwoordelijkheid over te nemen ingeval hij of zij zou overlijden.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

4. Hoe wordt de kwestie van de ouderlijke verantwoordelijkheid voor de toekomst geregeld wanneer de ouders hun huwelijk laten ontbinden of uit elkaar gaan? (in onderlinge toestemming of via het gerecht)

Als de ouders scheiden, zal het gerecht de ouders verwijzen naar de gerechtsdiensten, tenzij zij buitengerechtelijk of tijdens een gerechtelijke procedure overeenstemming bereiken over deze kwestie. De ouders worden onderworpen aan een onderzoek door een of meer gekwalificeerde en opgeleide maatschappelijk werk(st)er(s), afhankelijk van de complexiteit van de zaak, die niet alleen met de ouders en kinderen praten, maar ook met de familie en docenten, en andere deskundigen raadplegen die de partijen en hun zaak hebben beoordeeld. De rechter zal vervolgens beslissen op basis van het rapport dat door de maatschappelijk werk(st)er(s) wordt ingediend. De ouders kunnen de kwestie ook via mediatie regelen.

5. Aan welke formaliteiten moet worden voldaan om een overeenkomst tussen de ouders over de ouderlijke verantwoordelijkheid juridisch bindend te maken? (bijvoorbeeld toestemming van een instantie of rechtbank)

Het scheidingsconvenant waarin de kwestie van de ouderlijke verantwoordelijkheid is geregeld, moet in de openbare registers worden bijgeschreven en door het gerecht worden bekrachtigd.

6. Wat zijn, naast de gang naar de rechter, de overige mogelijkheden om conflicten op te lossen wanneer de ouders niet tot overeenstemming kunnen komen over de ouderlijke verantwoordelijkheid? (bijvoorbeeld mediatie)

Men kan teruggrijpen op mediatie. Deze dienst wordt gratis aangeboden door de Maltese overheid, zolang de partijen zich houden aan de afspraken die door de gekozen mediator worden gemaakt. Anders kan iemand kiezen voor particuliere mediatiesessies, die uiteraard betaald moeten worden.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

7. Over welke kwesties met betrekking tot het kind kan het gerecht beslissen wanneer de ouders naar de rechter stappen? (bijvoorbeeld de verblijfplaats van het kind, of de ouders gezamenlijke voogdij hebben of dat één ouder alleen de voogdij zal hebben, het bezoek- of omgangsrecht van de ouders, de verplichting om onderhoud voor het kind te betalen, de keuze van de school van het kind, de naam van het kind)

De rechter kan beslissen over de woonplaats van het kind, welke ouder de voogdij krijgt, over het bezoek- en omgangsrecht, de verplichting om onderhoud voor het kind te betalen, dat de ouder die geen voogdij heeft, geraadpleegd moet worden bij belangrijke beslissingen die genomen moeten worden in het belang van het kind, en over andere zaken die de partijen kunnen eisen in hun respectievelijke verzoek en tegenverzoek, en die het gerecht belangrijk acht voor het welzijn van het kind.

8. Wanneer het gerecht beslist dat een van de ouders de ouderlijke verantwoordelijkheid voor een kind heeft, betekent dat dan ook dat hij of zij kan beslissen over alle kwesties met betrekking tot het kind, zonder eerst te overleggen met de andere ouder? (bijvoorbeeld verhuizen met het kind binnen hetzelfde land, verhuizen met het kind naar een ander land, beslissen naar welke school het kind zal gaan)

Het gerecht kent zelden de volledige zorg en voogdij aan één ouder toe, maar als dat wel gebeurt, kan de ouder die een dergelijke voogdij heeft, belangrijke beslissingen aangaande het kind nemen zonder de andere ouder te raadplegen zolang de rechten van die andere ouder, zoals het toegangsrecht, niet worden geschonden.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

9. Wat betekent het in de praktijk wanneer het gerecht beslist dat de ouders de gemeenschappelijke ouderlijke verantwoordelijkheid voor een kind hebben?

In de praktijk betekent dit dat het kind afwisselend bij de ene ouder en bij de andere ouder moet wonen, zoals overeengekomen tussen de ouders of zoals beslist door het gerecht. Daarnaast dient elke beslissing aangaande het kind in gezamenlijke overeenstemming te worden genomen.

10. Tot welk gerecht of welke instantie moet ik me wenden om een verzoek in te dienen met betrekking tot de ouderlijke verantwoordelijkheid? Welke formaliteiten moeten in acht worden genomen en welke stukken moet ik bijvoegen bij mijn verzoek?

Normaal gesproken is de kwestie van de ouderlijke verantwoordelijkheid onderdeel van de echtscheidingsprocedure en dus, als er geen overeenstemming wordt bereikt tijdens mediatie, maakt het onderdeel uit van het echtscheidingsverzoek dat wordt ingediend bij de Family Court. Anders dient er een afzonderlijk verzoek te worden ingediend bij de Family Court.

11. Welke procedure is in dergelijke gevallen van toepassing? Is er ook een spoedprocedure?

Er wordt een datum bepaald voor de mondelinge behandeling van het verzoek. Tijdens de mondelinge behandeling van de zaak zal de rechter de partijen horen, evenals getuigen die de partijen oproepen. Het gerecht kan ook maatschappelijk werk(st)ers en psychologen aanstellen om een rapport over het kind op te stellen als het dat nodig acht. De door het gerecht aangestelde deskundigen stellen een rapport op nadat zij met de ouders, het kind en andere bij de zaak betrokken beroepsbeoefenaars hebben gesproken. Als de partij die het verzoek indient, aangeeft voldoende geldige redenen te hebben die op urgentie duiden, zal het verzoek als zodanig worden behandeld, maar het hangt er eveneens vanaf of de belangen van het kind in gevaar zijn.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

12. Kan ik in aanmerking komen voor rechtsbijstand om de kosten van de procedure te dekken?

Rechtsbijstand kan worden verkregen zolang de persoon voldoet aan de voorwaarden voor de verlening van rechtsbijstand als bedoeld in artikel .912 van de Maltese Code of Organization and Civil Procedure (het wetboek van organisatie en burgerlijke rechtsvordering) (zie ook “Rechtsbijstand - Malta”).

13. Is het mogelijk beroep in te stellen tegen een beslissing met betrekking tot de ouderlijke verantwoordelijkheid?

Het is alleen mogelijk om beroep in te stellen met betrekking tot een rechtsvraag, bijvoorbeeld als een van de partijen niet het recht heeft gekregen om een getuige op te roepen zonder dat het gerecht daarvoor een geldige reden heeft gegeven.

14. In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn dat men zich richt tot een gerecht of een andere instantie om een beslissing over de ouderlijke verantwoordelijkheid ten uitvoer te leggen. Welke procedure is in dergelijke gevallen van toepassing?

Als de ouder met de ouderlijke verantwoordelijkheid nalaat dit recht uit te oefenen, bijvoorbeeld als hij of zij nalaat het kind te onderhouden, kan een verzoek worden ingediend bij de Family Court. Als het verzoek is geregistreerd, wordt een datum voor de mondelinge behandeling vastgesteld.

15. Wat moet ik doen om te bewerkstelligen dat een beslissing over de ouderlijke verantwoordelijkheid die in een andere lidstaat is gegeven, in Malta wordt erkend en ten uitvoer gelegd? Welke procedure is in dergelijke gevallen van toepassing?

Voor de tenuitvoerlegging van een beslissing over de ouderlijke verantwoordelijkheid die door een gerecht in een andere lidstaat is gegeven, moeten de documenten worden verkregen die zijn vermeld in Verordening (EG) nr. 2201/2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid. Een verzoek dient te worden gericht aan de First Hall van de Civil Court, tezamen met een kopie van de beslissing en een kopie van het certificaat (bijlage 1 bij Verordening (EG) nr. 2201/2003) dat is afgegeven door het gerecht of de autoriteit in de lidstaat van herkomst. Met het oog op mededelingen dient er ook een adres te worden vermeld. Alle stukken moeten in het Maltees of het Engels zijn vertaald.

16. Tot welk gerecht in Malta moet ik mij wenden om beroep in te stellen tegen de erkenning van een beslissing over de ouderlijke verantwoordelijkheid die door een gerecht in een andere lidstaat is gegeven? Welke procedure is in dergelijke gevallen van toepassing?

Om beroep in te stellen tegen de erkenning van een beslissing over de ouderlijke verantwoordelijkheid, moet een verzoek worden ingediend bij de First Hall van de Civil Court. De procedure van Verordening (EG) nr. 2201/2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijk is van toepassing.

17. Welk recht is in een procedure over de ouderlijke verantwoordelijkheid van toepassing wanneer het kind of de partijen niet in Malta wonen of een verschillende nationaliteit hebben? (leg de regels over rechtskeuze in elke lidstaat uit)

Het algemene principe is dat het recht van het land waar het kind woont van toepassing is.

« Ouderlijke verantwoordelijkheid - Algemene informatie | Malta - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 02-11-2006

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk