Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Γονική μέριμνα > Μάλτα

Τελευταία ενημέρωση: 02-11-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Γονική μέριμνα - Μάλτα

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι σημαίνει πρακτικά η έννοια «γονική μέριμνα»; Ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του έχοντος τη γονική μέριμνα; 1.
2. Γενικώς, ποιος έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού; (Κατά κανόνα ασκείται από κοινού εκ μέρους των γονέων, εφόσον συμβιώνουν, αλλά μπορεί να την έχει η μητέρα, αν οι γονείς δεν είναι παντρεμένοι) 2.
3. Αν οι γονείς είναι ανίκανοι ή δεν επιθυμούν να ασκούν τη γονική μέριμνα, μπορεί κάποιος άλλος να την ασκεί; (Ή μπορεί να διοριστεί επιμελητής, αν οι γονείς έχουν πεθάνει ή είναι ανίκανοι να αναλάβουν την επιμέλεια του παιδιού τους;) 3.
4. Σε περίπτωση διαζυγίου ή διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, με ποιο τρόπο γίνεται η ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας; (Με κοινή συμφωνία ή με προσφυγή στο δικαστήριο) 4.
5. Αν οι γονείς συνάψουν συμφωνία σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, ποια τυπική διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου αυτή τους η συμφωνία να είναι νομικά δεσμευτική; (π.χ. έγκριση από δημόσια αρχή ή δικαστήριο) 5.
6. Αν οι γονείς δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στο θέμα της άσκησης της γονικής μέριμνας, ποιοι είναι οι εναλλακτικοί τρόποι προκειμένου να ρυθμιστεί η διαφορά χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια; (Π.χ. διαμεσολάβηση) 6.
7. Αν οι γονείς προσφύγουν στο δικαστήριο, επί ποίων θεμάτων μπορεί να αποφανθεί ο δικαστής όσον αφορά το ανήλικο τέκνο; (Π.χ. κατοικία του παιδιού, εφόσον οι γονείς δεν έχουν από κοινού την επιμέλεια ή εφόσον η επιμέλεια ασκείται από ένα γονέα, δικαιώματα επικοινωνίας των γονέων με τα παιδιά, υποχρέωση καταβολής διατροφής για το παιδί, επιλογή του σχολείου του, όνομα του παιδιού κ.λ.π.). 7.
8. Αν το δικαστήριο αποφασίσει ότι ο ένας από τους δύο γονείς θα έχει την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού, αυτό σημαίνει ότι αυτός μπορεί να αποφασίσει για οτιδήποτε αφορά το παιδί, χωρίς προηγουμένως να συμβουλευθεί τον άλλο; (π.χ. να μετακομίσει με το παιδί σε άλλη διεύθυνση στην ίδια χώρα ή σε άλλη χώρα, να αποφασίσει ποιο σχολείο θα παρακολουθεί το παιδί κ.λ.π.) 8.
9. Αν το δικαστήριο αποφασίσει ότι οι γονείς ασκούν από κοινού την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου, τι σημαίνει αυτό πρακτικά; 9.
10. Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο (ή άλλη αρχή) στο οποίο κατατίθεται η αγωγή για την άσκηση της γονικής μέριμνας; Ποιες είναι οι τυπικές διαδικασίες και ποια έγγραφα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση; 10.
11. Ποια διαδικασία ακολουθείται σ’ αυτή την περίπτωση; Υπάρχει επείγουσα διαδικασία; 11.
12. Μπορώ να τύχω δωρεάν νομικής συνδρομής για τα έξοδα της δίκης; 12.
13. Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μιας απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας; 13.
14. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα μπορούσε να αποδειχθεί απαραίτητο να απευθυνθεί κάποιος σε ένα δικαστήριο ή σε μια άλλη αρχή προκειμένου να εκτελέσει μια δικαστική απόφαση ανάθεσης γονικής μέριμνας. Ποια είναι η διαδικασία σ’ αυτές τις περιπτώσεις; 14.
15. Τι πρέπει να κάνω για την αναγνώριση και εκτέλεση στη Μάλτα, μιας απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας, η οποία εξεδόθη από το Δικαστήριο μιας άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποία η διαδικασία που ακολουθείται σ' αυτές τις περιπτώσεις; 15.
16. Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο για την προσβολή της απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας που αναγνώρισε την απόφαση δικαστηρίου άλλου κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποια διαδικασία ακολουθείται σ’ αυτή την περίπτωση; 16.
17. Ποίο το εφαρμοστέο δίκαιο στα πλαίσια της διαδικασίας ανάθεσης γονικής μέριμνας, όταν το παιδί ή οι γονείς δεν διαμένουν στη Μάλτα ή είναι διαφορετικών εθνικοτήτων; (επεξηγήστε τους κανόνες επιλογής εφαρμοστέου δικαίου κάθε κράτους μέλους). 17.

 

1. Τι σημαίνει πρακτικά η έννοια «γονική μέριμνα»; Ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του έχοντος τη γονική μέριμνα;

Πρακτικά ο νομικός όρος «γονική μέριμνα» περιλαμβάνει τη φροντίδα, ευημερία, εκπαίδευση και διατροφή των παιδιών, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας τους.

2. Γενικώς, ποιος έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού; (Κατά κανόνα ασκείται από κοινού εκ μέρους των γονέων, εφόσον συμβιώνουν, αλλά μπορεί να την έχει η μητέρα, αν οι γονείς δεν είναι παντρεμένοι)

Κατά κανόνα η γονική μέριμνα ασκείται από κοινού εκ μέρους των γονέων. Η ανύπανδρη μητέρα έχει τη γονική μέριμνα, αν ο πατέρας δηλώσει τη γέννηση του παιδιού από κοινού με τη μητέρα. Αν η γέννηση του παιδιού δηλωθεί από τον πατέρα, τότε η γονική μέριμνα ασκείται και από αυτόν.

3. Αν οι γονείς είναι ανίκανοι ή δεν επιθυμούν να ασκούν τη γονική μέριμνα, μπορεί κάποιος άλλος να την ασκεί; (Ή μπορεί να διοριστεί επιμελητής, αν οι γονείς έχουν πεθάνει ή είναι ανίκανοι να αναλάβουν την επιμέλεια του παιδιού τους;)

Το δικαστήριο μπορεί να διορίσει επιμελητή για να ασκεί τη γονική μέριμνα του παιδιού. Ωστόσο, ο γονέας μπορεί να διορίσει επιμελητή για να αναλάβει τη γονική μέριμνα σε περίπτωση θανάτου του.

4. Σε περίπτωση διαζυγίου ή διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, με ποιο τρόπο γίνεται η ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας; (Με κοινή συμφωνία ή με προσφυγή στο δικαστήριο)

Αν οι γονείς χωρίσουν, εφόσον δεν προβούν σε συμφωνία είτε εξωδικαστικά είτε στο πλαίσιο δίκης, ο δικαστής τους παραπέμπει στις υπηρεσίες του δικαστηρίου. Οι γονείς εξετάζονται από ειδικευμένους και εκπαιδευμένους κοινωνικούς λειτουργούς, ανάλογα με το περίπλοκο της υπόθεσης. Εκτός από τους γονείς και τα παιδιά, οι κοινωνικοί λειτουργοί ζητούν επίσης τη γνώμη των άλλων μελών της οικογένειας, των δασκάλων και άλλων επαγγελματιών που έχουν αξιολογήσει τα μέρη και την υπόθεση. Ο δικαστής εν συνεχεία αποφαίνεται βάσει της έκθεσης που υποβάλει ο κοινωνικός λειτουργός. Οι γονείς μπορούν επίσης να ρυθμίσουν το ζήτημα με διαμεσολάβηση.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

5. Αν οι γονείς συνάψουν συμφωνία σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, ποια τυπική διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου αυτή τους η συμφωνία να είναι νομικά δεσμευτική; (π.χ. έγκριση από δημόσια αρχή ή δικαστήριο)

Για να είναι νομικά δεσμευτική η συμφωνία διακοπής της συμβίωσης με την οποία έχει ρυθμιστεί το ζήτημα της γονικής μέριμνας, θα πρέπει να καταχωρηθεί στο δημόσιο μητρώο και να επικυρωθεί από το δικαστήριο.

6. Αν οι γονείς δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στο θέμα της άσκησης της γονικής μέριμνας, ποιοι είναι οι εναλλακτικοί τρόποι προκειμένου να ρυθμιστεί η διαφορά χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια; (Π.χ. διαμεσολάβηση)

Μπορεί να γίνει προσφυγή στις υπηρεσίες διαμεσολάβησης που προσφέρονται δωρεάν από τις δημόσιες υπηρεσίες της Μάλτας, εφόσον τα μέρη τηρούν τις διευθετήσεις στις οποίες προβαίνει ο υπεύθυνος διαμεσολαβητής. Επίσης μπορούν να επιλέξουν να προσφύγουν σε ιδιωτικό διαμεσολαβητή, οι υπηρεσίες του οποίου παρέχονται επί πληρωμή.

7. Αν οι γονείς προσφύγουν στο δικαστήριο, επί ποίων θεμάτων μπορεί να αποφανθεί ο δικαστής όσον αφορά το ανήλικο τέκνο; (Π.χ. κατοικία του παιδιού, εφόσον οι γονείς δεν έχουν από κοινού την επιμέλεια ή εφόσον η επιμέλεια ασκείται από ένα γονέα, δικαιώματα επικοινωνίας των γονέων με τα παιδιά, υποχρέωση καταβολής διατροφής για το παιδί, επιλογή του σχολείου του, όνομα του παιδιού κ.λ.π.).

Το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει για την κατοικία του παιδιού, ποιος γονέας θα έχει την επιμέλεια, για τα δικαιώματα επικοινωνίας, την υποχρέωση καταβολής διατροφής για το παιδί, κατά πόσον πρέπει να ζητείται η γνώμη του γονέα που δεν έχει την επιμέλεια σε περίπτωση που πρέπει να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για τα συμφέροντα του παιδιού, και άλλα θέματα που μπορεί να προτείνουν τα μέρη, και τα οποία το δικαστήριο κρίνει σημαντικά για την ευημερία του παιδιού.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

8. Αν το δικαστήριο αποφασίσει ότι ο ένας από τους δύο γονείς θα έχει την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού, αυτό σημαίνει ότι αυτός μπορεί να αποφασίσει για οτιδήποτε αφορά το παιδί, χωρίς προηγουμένως να συμβουλευθεί τον άλλο; (π.χ. να μετακομίσει με το παιδί σε άλλη διεύθυνση στην ίδια χώρα ή σε άλλη χώρα, να αποφασίσει ποιο σχολείο θα παρακολουθεί το παιδί κ.λ.π.)

Το δικαστήριο σπανίως αναθέτει την αποκλειστική επιμέλεια στον ένα γονέα· στην περίπτωση αυτή, πάντως, ο γονέας που έχει την εν λόγω επιμέλεια μπορεί να αποφασίζει για σημαντικά ζητήματα που αφορούν το παιδί χωρίς να ζητά τη γνώμη του άλλου γονέα, εφόσον δεν θίγονται τα δικαιώματα του τελευταίου, όπως το δικαίωμα επικοινωνίας.

9. Αν το δικαστήριο αποφασίσει ότι οι γονείς ασκούν από κοινού την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου, τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι το παιδί πρέπει να διαμένει με τον ένα γονέα και με τον άλλο σε καθορισμένες περιόδους, όπως έχουν συμφωνήσει οι γονείς ή όπως έχει αποφασίσει το δικαστήριο. Επιπλέον κάθε απόφαση που αφορά το παιδί πρέπει να λαμβάνεται με κοινή συναίνεση.

10. Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο (ή άλλη αρχή) στο οποίο κατατίθεται η αγωγή για την άσκηση της γονικής μέριμνας; Ποιες είναι οι τυπικές διαδικασίες και ποια έγγραφα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση;

Συνήθως το ζήτημα της γονικής μέριμνας ρυθμίζεται στο πλαίσιο της διαδικασίας διακοπής της συμβίωσης· εάν δεν επιλυθεί με διαμεσολάβηση, το ζήτημα αυτό υποβάλλεται μαζί με την αίτηση διακοπής της συμβίωσης στο δικαστήριο οικογενειακού δικαίου. Διαφορετικά πρέπει να υποβληθεί χωριστή αίτηση ενώπιον του δικαστηρίου αυτού.

11. Ποια διαδικασία ακολουθείται σ’ αυτή την περίπτωση; Υπάρχει επείγουσα διαδικασία;

Η αίτηση συζητείται σε ορισμένη ημερομηνία. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ο δικαστής ακούει τους διαδίκους και τους άλλους μάρτυρες που καλούν αυτοί. Το δικαστήριο μπορεί επίσης, αν θεωρήσει ότι υπάρχει ανάγκη, να ορίσει κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους που συντάσσουν έκθεση για το παιδί. Οι εμπειρογνώμονες που ορίζει το δικαστήριο συντάσσουν έκθεση, αφού ζητήσουν τη γνώμη των γονέων, του παιδιού και άλλων επαγγελματιών που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στην υπόθεση. Αν αιτών επικαλείται βάσιμους λόγους από τους οποίους προκύπτει η ύπαρξη επείγοντος, τότε η αίτηση εξετάζεται ως επείγουσα, εφόσον κινδυνεύουν τα συμφέροντα του παιδιού.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

12. Μπορώ να τύχω δωρεάν νομικής συνδρομής για τα έξοδα της δίκης;

Η νομική συνδρομή μπορεί να δοθεί, εφόσον κάποιος πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης νομικής συνδρομής που προβλέπει το άρθρο 912 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Μάλτας (βλ. σελίδες «Νομική συνδρομή - Μάλτα»).

13. Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μιας απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας;

Αυτή η δυνατότητα υπάρχει μόνο για νομικούς λόγους, όπως για παράδειγμα αν ένας από τους διαδίκους στερήθηκε το δικαίωμα να καλέσει μάρτυρα χωρίς βάσιμο λόγο.

14. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα μπορούσε να αποδειχθεί απαραίτητο να απευθυνθεί κάποιος σε ένα δικαστήριο ή σε μια άλλη αρχή προκειμένου να εκτελέσει μια δικαστική απόφαση ανάθεσης γονικής μέριμνας. Ποια είναι η διαδικασία σ’ αυτές τις περιπτώσεις;

Αν ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα δεν μπορεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, όπως αν δεν μπορεί να συντηρήσει το παιδί, μπορεί να κατατεθεί αίτηση στο δικαστήριο οικογενειακού δικαίου, η οποία συζητείται μόλις κατατεθεί.

15. Τι πρέπει να κάνω για την αναγνώριση και εκτέλεση στη Μάλτα, μιας απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας, η οποία εξεδόθη από το Δικαστήριο μιας άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποία η διαδικασία που ακολουθείται σ' αυτές τις περιπτώσεις;

Για την εκτέλεση μιας απόφασης γονικής μέριμνας που εκδόθηκε από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους πρέπει να προσκομισθούν τα έγγραφα που απαιτούνται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στο πρώτο τμήμα των πολιτικών δικαστηρίων συνοδευόμενη από αντίγραφο της απόφασης και αντίγραφο του πιστοποιητικού (παράρτημα 1 του κανονισμού ΕΚ αριθ. 2201/2003) που έχει εκδώσει το δικαστήριο ή η αρχή του κράτους μέλους καταγωγής. Πρέπει επίσης να αναφέρεται η διεύθυνση για τις κοινοποιήσεις. Όλα τα έγγραφα πρέπει να μεταφράζονται στη μαλτεζική ή την αγγλική γλώσσα.

16. Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο για την προσβολή της απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας που αναγνώρισε την απόφαση δικαστηρίου άλλου κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποια διαδικασία ακολουθείται σ’ αυτή την περίπτωση;

Για την προσβολή της αναγνώρισης μιας απόφασης γονικής μέριμνας που εκδόθηκε από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους υποβάλλεται αίτηση ενώπιον του πρώτου τμήματος των πολιτικών δικαστηρίων. Εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζει ο κανονισμός ΕΚ αριθ. 2201/2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας.

17. Ποίο το εφαρμοστέο δίκαιο στα πλαίσια της διαδικασίας ανάθεσης γονικής μέριμνας, όταν το παιδί ή οι γονείς δεν διαμένουν στη Μάλτα ή είναι διαφορετικών εθνικοτήτων; (επεξηγήστε τους κανόνες επιλογής εφαρμοστέου δικαίου κάθε κράτους μέλους).

Η γενική αρχή είναι ότι εφαρμόζεται το δίκαιο της χώρας κατοικίας του παιδιού.

« Γονική μέριμνα - Γενικές Πληροφορίες | Μάλτα - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 02-11-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο