Europa-Kommissionen > ERN > Forældremyndighed > Malta

Seneste opdatering : 02-11-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Forældremyndighed - Malta

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad betyder det retlige begreb "forældremyndighed" i praksis? Hvilke rettigheder og pligter har indehaveren af forældremyndigheden? 1.
2. Hvem har generelt forældremyndigheden over et barn? (forældremyndigheden udøves normalt af forældrene i fællesskab, så længe disse lever sammen, men det kan være moderen, der har den, hvis forældrene ikke er gift) 2.
3. Kan der udpeges en anden person end forældrene, hvis disse ikke kan eller ikke ønsker at udøve forældremyndigheden over deres børn? (eller der kan eventuelt udpeges en værge, hvis forældrene er afgået ved døden eller er ude af stand til at tage sig af børnene) 3.
4. Hvordan reguleres spørgsmålet om forældremyndigheden, hvis forældrene bliver skilt, eller deres forhold opløses? (ved fælles aftale eller ved at gå rettens vej) 4.
5. Hvilke formaliteter skal overholdes, for at en aftale mellem forældrene om forældremyndighed bliver retligt bindende? (f.eks. godkendelse ved en myndighed eller en domstol) 5.
6. Hvilke alternative udenretslige konfliktløsningsmuligheder findes der, hvis forældrene ikke kan nå til enighed om en aftale om forældremyndigheden? (f.eks. mægling) 6.
7. Hvilke spørgsmål kan dommeren afgøre med hensyn til barnet, hvis forældrene indbringer sagen for retten? (f.eks. hvor barnet skal bo, om forældrene skal have fælles forældremyndighed, eller om en af forældrene skal have forældremyndigheden alene, forældrenes samværsret, pligten til at betale børnebidrag, valg af skole, barnets navn osv.). 7.
8. Hvis retten træffer den afgørelse, at en forælder kan udøve forældremyndigheden over et barn alene, betyder det så, at han eller hun kan træffe afgørelse om alle forhold omkring barnet uden først at rådføre sig med den anden forælder? (f.eks. flytte med barnet til en anden adresse i samme land, flytte med barnet til udlandet, afgøre, hvilken skole barnet skal gå i osv.) 8.
9. Hvad betyder det i praksis, hvis retten træffer den afgørelse, at forældrene har fælles forældremyndighed over et barn? 9.
10. Hvilken ret eller myndighed skal jeg henvende mig til for at indgive en ansøgning vedrørende forældremyndighed? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min ansøgning? 10.
11. Hvilken procedure anvendes i disse tilfælde? Findes der en hasteprocedure? 11.
12. Kan jeg få retshjælp til dækning af sagsomkostningerne? 12.
13. Er det muligt at appellere en retsafgørelse vedrørende forældremyndighed? 13.
14. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at rette henvendelse til en ret eller en anden myndighed for at få en retsafgørelse vedrørende forældremyndighed fuldbyrdet. Hvilken procedure finder anvendelse i sådanne tilfælde? 14.
15. Hvad skal jeg gøre for at få en afgørelse om forældremyndighed, der er truffet af en ret i en anden medlemsstat, anerkendt og fuldbyrdet på Malta? Hvilken procedure finder anvendelse i sådanne tilfælde? 15.
16. Hvilken ret på Malta skal jeg henvende mig til for at forhindre, at en retsafgørelse vedrørende forældremyndighed, der er truffet af en ret i en anden medlemsstat, anerkendes? Hvilken procedure finder anvendelse i sådanne tilfælde? 16.
17. Hvilken lovgivning finder anvendelse i en sag vedrørende forældremyndighed, hvis barnet eller parterne ikke bor på Malta eller har forskellig nationalitet? (redegør for lovvalgsreglerne for hver medlemsstat). 17.

 

1. Hvad betyder det retlige begreb "forældremyndighed" i praksis? Hvilke rettigheder og pligter har indehaveren af forældremyndigheden?

I praksis dækker det retlige begreb forældremyndighed over alt vedrørende et barns pasning, velfærd, opdragelse og forsørgelse samt forvaltning af barnets ejendom.

2. Hvem har generelt forældremyndigheden over et barn? (forældremyndigheden udøves normalt af forældrene i fællesskab, så længe disse lever sammen, men det kan være moderen, der har den, hvis forældrene ikke er gift)

Normalt udøves forældremyndigheden af forældrene i fællesskab. En enlig mor har forældremyndigheden, medmindre faderen ved fødslen lader sig registrere sammen med barnets mor. Hvis faderen lader sig registrere ved fødslen, har han også forældremyndighed.

3. Kan der udpeges en anden person end forældrene, hvis disse ikke kan eller ikke ønsker at udøve forældremyndigheden over deres børn? (eller der kan eventuelt udpeges en værge, hvis forældrene er afgået ved døden eller er ude af stand til at tage sig af børnene)

Retten kan udpege en værge til at udøve forældremyndigheden over barnet. En forælder kan dog udpege en værge, der skal overtage forældremyndigheden, hvis den pågældende forælder afgår ved døden.

4. Hvordan reguleres spørgsmålet om forældremyndigheden, hvis forældrene bliver skilt, eller deres forhold opløses? (ved fælles aftale eller ved at gå rettens vej)

Hvis forældrene separeres, vil retten, medmindre de når frem til en aftale, det være sig udenretsligt eller under retssagen, henvise dem til en særlig afdeling ved retten. Erfarne og veluddannede socialrådgivere vil her foretage en vurdering af forældrene, ligesom de afhængigt af sagens karakter ud over at føre samtaler med forældrene og børnene også vil rådføre sig med andre familiemedlemmer, lærere og andre sagkyndige, som har kendskab til parterne og deres sag. Dommeren træffer derefter afgørelse på grundlag af socialrådgiverens rapport. Forældrene kan også løse problemet ved mægling.

TopTop

5. Hvilke formaliteter skal overholdes, for at en aftale mellem forældrene om forældremyndighed bliver retligt bindende? (f.eks. godkendelse ved en myndighed eller en domstol)

For at blive retligt bindende, skal den separationsaftale, i hvilken aftalen om forældremyndigheden indgår, registreres ved Public Registry og godkendes i retten.

6. Hvilke alternative udenretslige konfliktløsningsmuligheder findes der, hvis forældrene ikke kan nå til enighed om en aftale om forældremyndigheden? (f.eks. mægling)

Man kan forsøge at nå frem til en aftale ved hjælp af et mæglingsorgan. De maltesiske myndigheder kræver intet gebyr for et sådant organs medvirken, så længe parterne møder op til de terminer, den valgte mægler fastlægger; parterne kan også vælge at benytte en privat mægler, som de så naturligvis selv må betale.

7. Hvilke spørgsmål kan dommeren afgøre med hensyn til barnet, hvis forældrene indbringer sagen for retten? (f.eks. hvor barnet skal bo, om forældrene skal have fælles forældremyndighed, eller om en af forældrene skal have forældremyndigheden alene, forældrenes samværsret, pligten til at betale børnebidrag, valg af skole, barnets navn osv.).

Dommeren kan træffe afgørelse om, hvor barnet skal bo, hvilken af forældrene der skal have forældremyndigheden, samværsret, pligten til at betale børnebidrag, om den forælder, der ikke har forældremyndighed, skal høres i tilfælde, hvor der i barnets interesse skal træffes vigtige beslutninger, samt om andre forhold, som parterne måtte forelægge for retten, og som retten finder væsentlige for barnets velfærd.

TopTop

8. Hvis retten træffer den afgørelse, at en forælder kan udøve forældremyndigheden over et barn alene, betyder det så, at han eller hun kan træffe afgørelse om alle forhold omkring barnet uden først at rådføre sig med den anden forælder? (f.eks. flytte med barnet til en anden adresse i samme land, flytte med barnet til udlandet, afgøre, hvilken skole barnet skal gå i osv.)

Det er sjældent, at retten tillægger den ene af forældrene den fulde forældremyndighed, men når det er tilfældet, kan den pågældende forælder træffe afgørelse om vigtige forhold omkring barnet uden at rådføre sig med den anden forælder, for så vidt det ikke indskrænker den anden forælders rettigheder, f.eks. vedrørende samværsret.

9. Hvad betyder det i praksis, hvis retten træffer den afgørelse, at forældrene har fælles forældremyndighed over et barn?

I praksis betyder det, at barnet skal bo henholdsvis hos den ene og den anden forælder i nærmere fastlagte perioder, som forældrene er blevet enige om, eller som retten fastlægger. Desuden skal enhver beslutning vedrørende barnet træffes ved fælles aftale.

10. Hvilken ret eller myndighed skal jeg henvende mig til for at indgive en ansøgning vedrørende forældremyndighed? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min ansøgning?

Normalt indgår spørgsmålet vedrørende forældremyndighed som et led i separationsbehandlingen, og hvis der ikke opnås enighed herom ved mægling, indgår spørgsmålet i de separationsvilkår, der fastlægges af Family Court. I andre tilfælde skal der indgives en særskilt ansøgning til Family Court.

TopTop

11. Hvilken procedure anvendes i disse tilfælde? Findes der en hasteprocedure?

Der fastsættes en bestemt dato for rettens behandling af ansøgningen. Ved sagens behandling i retten hører dommeren parterne og de vidner, parterne måtte have indkaldt. Retten kan også anmode socialrådgivere og psykologer om at udarbejde en rapport om barnet, hvis dette findes nødvendigt. De af retten udpegede eksperter udarbejder en rapport efter samtaler med forældrene, barnet og andre sagkyndige, der på en eller anden måde har forbindelse med sagen. Hvis den part, der har indgivet ansøgningen, anfører tilstrækkeligt vægtige grunde til en hastebehandling, vil en sådan finde sted, men det afhænger også af, om barnets interesser er i fare.

12. Kan jeg få retshjælp til dækning af sagsomkostningerne?

Det er muligt at få retshjælp, hvis den pågældende person opfylder betingelserne herfor, som er fastsat i artikel 912 i den maltesiske Code of Organization and Civil Procedure (se også “Retshjælp - Malta”).

13. Er det muligt at appellere en retsafgørelse vedrørende forældremyndighed?

Det er kun muligt at appellere en sådan afgørelse, hvis appellen vedrører et retligt spørgsmål, f.eks. at dommeren uden angivelse af nogen gyldig grund har afvist at høre et vidne, som en af parterne har ønsket at føre.

14. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at rette henvendelse til en ret eller en anden myndighed for at få en retsafgørelse vedrørende forældremyndighed fuldbyrdet. Hvilken procedure finder anvendelse i sådanne tilfælde?

Hvis en forælder, der har forældremyndigheden, på en eller anden måde undlader at udøve denne, f.eks. ved ikke at forsørge barnet, kan der indgives en ansøgning til Family Court, og når begæringen er indgivet, fastsættes der en dato for behandling af sagen.

TopTop

15. Hvad skal jeg gøre for at få en afgørelse om forældremyndighed, der er truffet af en ret i en anden medlemsstat, anerkendt og fuldbyrdet på Malta? Hvilken procedure finder anvendelse i sådanne tilfælde?

For at få fuldbyrdet en afgørelse om forældremyndighed, der er truffet af en ret i en anden medlemsstat, skal der forelægges de dokumenter, der kræves ifølge forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar. Der skal til First Hall of the Civil Court indgives en ansøgning vedlagt en kopi af dommen og en kopi af den attest (bilag II til forordning (EF) nr. 2201/2003), der er udstedt af retten eller en myndighed i den medlemsstat, hvor afgørelsen er truffet. Der skal oplyses en adresse, som meddelelser kan stiles til. Alle dokumenter skal være oversat til maltesisk eller engelsk.

16. Hvilken ret på Malta skal jeg henvende mig til for at forhindre, at en retsafgørelse vedrørende forældremyndighed, der er truffet af en ret i en anden medlemsstat, anerkendes? Hvilken procedure finder anvendelse i sådanne tilfælde?

Indsigelser mod anerkendelse af en afgørelse om forældremyndighed, der er truffet af en ret i en anden medlemsstat, kan fremsættes ved indgivelse af en ansøgning til First Hall of the Civil Court. Der er den procedure, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar, der finder anvendelse.

17. Hvilken lovgivning finder anvendelse i en sag vedrørende forældremyndighed, hvis barnet eller parterne ikke bor på Malta eller har forskellig nationalitet? (redegør for lovvalgsreglerne for hver medlemsstat).

Det generelle princip er, at lovgivningen i det land, hvor barnet bor, finder anvendelse.

« Forældremyndighed - Generelle oplysninger | Malta - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 02-11-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige