Evropská komise > ESS > Rodičovská odpovědnost > Malta

Poslední aktualizace: 02-11-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rodičovská odpovědnost - Malta

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co v praxi znamená právní termín „rodičovská zodpovědnost“? Jaká jsou práva a povinnosti nositele rodičovské zodpovědnosti? 1.
2. Kdo má zpravidla rodičovskou zodpovědnost k dítěti? (zpravidla je vykonávána společně oběma rodiči, pokud a dokud žijí společně, ale může ji mít matka, pokud rodiče nejsou manžely) 2.
3. Pokud rodiče nejsou schopní nebo nechtějí vykonávat rodičovskou zodpovědnost ke svému dítěti, může být k tomu za ně jmenována jiná osoba? (nebo je jmenován opatrovník, pokud rodiče již nežijí nebo nejsou schopni se o své dítě starat) 3.
4. Pokud se rodiče rozvedou nebo odloučí, jakým způsobem se potom řeší otázka rodičovské zodpovědnosti? (vzájemnou dohodou nebo podáním věci k soudu) 4.
5. Pokud rodiče uzavřou dohodu ohledně rodičovské zodpovědnosti, jaké formality musí být dodrženy, aby byla dohoda právně závazná? (např. schválení nějakým orgánem nebo soudem) 5.
6. Pokud se rodičům nepodaří dospět k dohodě ohledně rodičovské zodpovědnosti, jaké jsou jiné možnosti řešení tohoto sporu než podání věci k soudu? (např. zprostředkování) 6.
7. Pokud se rodiče obrátí na soud, jaké záležitosti ve vztahu k dětem může soudce rozhodnout? (např. stanovit bydliště dítěte, zda bude dítě ve společné péči rodičů nebo zda dítě bude v péči jenom jednoho rodiče, práva rodičů na styk s dítětem, povinnost platit výživné na dítě, volba školy pro dítě, jméno dítěte atd.) 7.
8. Pokud soud rozhodne, že jeden rodič bude mít dítě v péči, znamená to, že tento rodič může rozhodovat o záležitostech týkajících se dítěte, aniž by nejprve konzultoval druhého rodiče? (např. přestěhovat se i s dítětem na jinou adresu ve stejné zemi, přestěhovat se s dítětem do jiné země, rozhodovat o tom, kterou školu bude dítě navštěvovat atd.) 8.
9. Pokud soud rozhodne, že rodiče budou mít dítě ve společné péči, co to znamená v praxi? 9.
10. Na který soud se mám obrátit, pokud chci podat žádost ohledně rodičovské zodpovědnosti? Jaké formality musí být dodrženy a které dokumenty mám připojit ke své žádosti? 10.
11. Jaký postup se používá v těchto případech? Je stanoven postup pro naléhavé situace? 11.
12. Může mi být poskytnuta právní pomoc, aby byly pokryty náklady řízení? 12.
13. Je možno se odvolat proti rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti? 13.
14. V jistých případech je nutné navrhnout, aby soud nebo jiný orgán vynutil rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti. Jaký postup se používá v těchto případech? 14.
15. Co mám udělat pro to, aby bylo rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti vydané soudem v jiném členském státě uznáváno a vykonáváno v [jméno dotčeného členského státu]? Jaký postup se používá v těchto případech? 15.
16. Na který soud se mám obrátit v (členský stát, který vyhotovuje mikrofiš), chci-li odmítnout uznání rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti, které bylo vydáno v jiném členském státě? Jaký postup se používá v těchto případech? 16.
17. Jaké právo je použitelné v řízení o rodičovské zodpovědnosti v případě, že dítě a strany nežijí v (jméno členského státu, který vyhotovuje mikrofiš) nebo mají různou státní příslušnost? (vysvětlete pravidla pro volbu použitého práva každého členského státu). 17.

 

1. Co v praxi znamená právní termín „rodičovská zodpovědnost“? Jaká jsou práva a povinnosti nositele rodičovské zodpovědnosti?

Právní termín „rodičovská zodpovědnost“ v praxi zahrnuje vše, co se týká péče, blahobytu, výchovy a výživy dětí a spravování majetku patřícího dětem.

2. Kdo má zpravidla rodičovskou zodpovědnost k dítěti? (zpravidla je vykonávána společně oběma rodiči, pokud a dokud žijí společně, ale může ji mít matka, pokud rodiče nejsou manžely)

Rodičovská zodpovědnost je zpravidla vykonávána společně oběma rodiči. Svobodná matka má rodičovskou zodpovědnost, pokud otec nenechá zapsat své jméno do rodného listu dítěte na matričním úřadě spolu s matkou dítěte. Pokud otec nechá zapsat své jméno do rodného listu dítěte na matričním úřadě, vykonává i on rodičovskou zodpovědnost.

3. Pokud rodiče nejsou schopní nebo nechtějí vykonávat rodičovskou zodpovědnost ke svému dítěti, může být k tomu za ně jmenována jiná osoba? (nebo je jmenován opatrovník, pokud rodiče již nežijí nebo nejsou schopni se o své dítě starat)

Soud může ustanovit opatrovníka k výkonu rodičovské zodpovědnosti ve vztahu k dítěti. Rodič však může ustanovit opatrovníka, aby převzal rodičovskou zodpovědnost v případě, že tento rodič zemře.

4. Pokud se rodiče rozvedou nebo odloučí, jakým způsobem se potom řeší otázka rodičovské zodpovědnosti? (vzájemnou dohodou nebo podáním věci k soudu)

Pokud dojde k rozluce rodičů a oni nedosáhnou dohody mimosoudně ani během soudního jednání, odkáže soud rodiče na služby soudu. Rodiče budou podrobeni vyšetřování kvalifikovaným a školeným sociálním pracovníkem (pracovníky) podle složitosti případu, který kromě rodičů a dětí bude konzultovat i ostatní členy rodiny, učitele a další odborníky, kteří hodnotili strany a jejich případ. Soudce pak rozhodne na základě zprávy předložené sociálním pracovníkem. Rodiče mohou též celou záležitost vyřešit cestou zprostředkování.

NahoruNahoru

5. Pokud rodiče uzavřou dohodu ohledně rodičovské zodpovědnosti, jaké formality musí být dodrženy, aby byla dohoda právně závazná? (např. schválení nějakým orgánem nebo soudem)

Má-li být tato dohoda právně závazná, musí být dohoda o rozluce obsahující ujednání o rodičovské zodpovědnosti zapsána na matričním úřadě a schválena soudem.

6. Pokud se rodičům nepodaří dospět k dohodě ohledně rodičovské zodpovědnosti, jaké jsou jiné možnosti řešení tohoto sporu než podání věci k soudu? (např. zprostředkování)

Je možno využít služeb zprostředkování. Tyto služby jsou maltskou vládou poskytovány bezplatně, pokud strany budou dodržovat konzultace stanovené vybraným prostředníkem. V opačném případě by se musely obrátit na soukromé služby zprostředkování, za které se samozřejmě musí platit.

7. Pokud se rodiče obrátí na soud, jaké záležitosti ve vztahu k dětem může soudce rozhodnout? (např. stanovit bydliště dítěte, zda bude dítě ve společné péči rodičů nebo zda dítě bude v péči jenom jednoho rodiče, práva rodičů na styk s dítětem, povinnost platit výživné na dítě, volba školy pro dítě, jméno dítěte atd.)

Soudce může rozhodnout o tom, kde bude bydliště dítěte, který rodič bude mít dítě v péči, stanovit práva rodičů na styk s dítětem, povinnost platit výživné na dítě, zda rodič, v jehož péči dítě není, má být konzultován při rozhodování o důležitých otázkách v zájmu dítěte, a další záležitosti, o které mohou strany žádat ve svých příslušných podáních a replikách k nim, a které soud považuje za důležité pro blaho dítěte.

NahoruNahoru

8. Pokud soud rozhodne, že jeden rodič bude mít dítě v péči, znamená to, že tento rodič může rozhodovat o záležitostech týkajících se dítěte, aniž by nejprve konzultoval druhého rodiče? (např. přestěhovat se i s dítětem na jinou adresu ve stejné zemi, přestěhovat se s dítětem do jiné země, rozhodovat o tom, kterou školu bude dítě navštěvovat atd.)

Soud zřídka rozhodne o přidělení dítěte do plné péče jednoho rodiče, ale v případě, že tak rozhodne, potom rodič mající dítě v péči může rozhodovat o zásadních otázkách života dítěte, aniž by se poradil s druhým rodičem, do té míry dokud nejsou porušena práva druhého rodiče, jako je právo na styk s dítětem.

9. Pokud soud rozhodne, že rodiče budou mít dítě ve společné péči, co to znamená v praxi?

V praxi to znamená, že dítě ve stanovených obdobích pobývá střídavě u jednoho a druhého rodiče tak, jak se na tom rodiče dohodnou nebo jak to rozhodne soud. Kromě toho každé rozhodnutí o dítěti musí být učiněno vzájemnou dohodou.

10. Na který soud se mám obrátit, pokud chci podat žádost ohledně rodičovské zodpovědnosti? Jaké formality musí být dodrženy a které dokumenty mám připojit ke své žádosti?

Obvykle je řešení rodičovské zodpovědnosti součástí řízení ve věci rozluky a tedy pokud nedojde k dohodě během zprostředkování, stane se součástí návrhu na rozluku, která se podává rodinnému soudu. V ostatních případech se musí podat samostatný návrh rodinnému soudu.

NahoruNahoru

11. Jaký postup se používá v těchto případech? Je stanoven postup pro naléhavé situace?

Je stanoveno konkrétní datum jednání o návrhu. Během projednávání případu soud vyslechne strany a další svědky předvolané stranami. Soud rovněž může ustanovit sociální pracovníky a psychology, kteří vypracují posudek dítěte, pokud soud shledá, že to je žádoucí. Posudek bude vypracován znalci stanovenými soudem po tom, co vyslechnou rodiče, dítě a další odborníky spojené určitým způsobem s tímto případem. Pokud strana podávající návrh uvede dostačující vážné důvody, z kterých vyplývá, že věc je naléhavá, potom se jí jako naléhavou věcí bude zabývat i soud, ale to závisí také na tom, zda jsou ohroženy zájmy dítěte.

12. Může mi být poskytnuta právní pomoc, aby byly pokryty náklady řízení?

Právní pomoc může být poskytnuta, pokud dotčená osoba splňuje podmínky pro to, aby měla nárok na právní pomoc, jak to stanoví článek .912 maltského organizačního a občanského soudního řádu (Viz „Legal Aid - Malta“).

13. Je možno se odvolat proti rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti?

Je možné se odvolat, pokud se jedná o právní otázky, tj. pokud např. jedné straně není umožněno předvolat si svědka, aniž by k tomu soud uvedl nějaký vážný důvod.

14. V jistých případech je nutné navrhnout, aby soud nebo jiný orgán vynutil rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti. Jaký postup se používá v těchto případech?

Pokud rodič, který má rodičovskou zodpovědnost k dítěti, nevykonává toto právo v nějakém ohledu, jako např. dítě nevyživuje, potom návrh může být podán rodinnému soudu a jakmile je podán, stanoví se soudní jednání, které se jím bude zabývat.

NahoruNahoru

15. Co mám udělat pro to, aby bylo rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti vydané soudem v jiném členském státě uznáváno a vykonáváno v [jméno dotčeného členského státu]? Jaký postup se používá v těchto případech?

Pro výkon rozhodnutí ve věcech rodičovské zodpovědnosti vydaného soudem v jiném členském státě je třeba získat dokumenty požadované nařízením Rady (ES) 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti. Návrh musí být podán první síni (sekce obecné příslušnosti) občanskoprávního soudu. K tomuto návrhu musí být připojeno jedno vyhotovení rozhodnutí a kopie osvědčení (příloha 1 nařízení (ES) 2201/2003) vydaného soudem nebo orgánem členského státu původu. V návrhu musí být uvedena také adresa pro účely oznámení. Všechny dokumenty musí být přeloženy do maltštiny nebo angličtiny.

16. Na který soud se mám obrátit v (členský stát, který vyhotovuje mikrofiš), chci-li odmítnout uznání rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti, které bylo vydáno v jiném členském státě? Jaký postup se používá v těchto případech?

Chce-li žadatel odmítnout uznání rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti, které bylo vydáno v jiném členském státě, musí podat návrh první síni (sekce obecné příslušnosti) občanskoprávního soudu. Použije se postup stanovený v EC Regulation No 2201/2003 o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti.

17. Jaké právo je použitelné v řízení o rodičovské zodpovědnosti v případě, že dítě a strany nežijí v (jméno členského státu, který vyhotovuje mikrofiš) nebo mají různou státní příslušnost? (vysvětlete pravidla pro volbu použitého práva každého členského státu).

Obecnou zásadou je, že se použije právo země, ve které má dítě bydliště.

« Rodičovská odpovědnost - Obecné informace | Malta - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 02-11-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království