Európska komisia > EJS > Rodičovské práva a povinnosti > Luxembursko

Posledná úprava: 13-11-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rodičovské práva a povinnosti - Luxembursko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená pojem „rodičovská zodpovednosť“ v praxi? Aké sú práva a povinnosti osoby, ktorá má rodičovskú zodpovednosť? 1.
2. Kto má vo všeobecnosti rodičovskú zodpovednosť za dieťaťa? 2.
3. Ak rodičia nemôžu alebo nemajú záujem vykonávať rodičovskú zodpovednosť vo vzťahu k svojim deťom, môže sa určiť iná osoba, ktorá ju bude vykonávať namiesto nich? 3.
4. Ak sa rodičia rozvedú alebo nebudú žiť spolu, ako sa pre budúcnosť určia pravidlá rodičovskej zodpovednosti? 4.
5. Ak rodičia uzavrú dohodu o úprave rodičovskej zodpovednosti, aké formálne požiadavky musia splniť, aby táto dohoda bola pre nich záväzná? 5.
6. Ak sa rodičia nedohodnú o rodičovskej zodpovednosti, aké alternatívne prostriedky na vyriešenie sporu majú k dispozícii, aby sa nemuseli obrátiť na súd? 6.
7. Ak sa rodičia obrátia na súd, o ktorých otázkach týkajúcich sa dieťaťa môže rozhodnúť sudca? 7.
8. Ak súd rozhodne o zverení dieťaťa do výlučnej osobnej starostlivosti jedného z rodičov, znamená to, že tento rodič môže rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa bez toho, aby sa najprv musel poradiť s druhým rodičom? 8.
9. Ak sa súd rozhodne zveriť dieťa do spoločnej osobnej starostlivosti rodičov, čo to v praxi znamená? 9.
10. Na aký súd (alebo iný orgán) sa podáva návrh na úpravu rodičovskej zodpovednosti? Aké formálne požiadavky treba splniť a aké doklady treba k návrhu doložiť? 10.
11. Aké konanie sa uplatňuje v týchto prípadoch? Existuje možnosť skráteného konania? 11.
12. Môžem získať právnu pomoc? 12.
13. Existuje možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu o rodičovskej zodpovednosti? 13.
14. V určitých prípadoch môže byť nutné obrátiť sa na súd alebo na iný orgán za účelom výkonu rozhodnutia o rodičovskej zodpovednosti. Aké konanie sa uplatňuje v týchto prípadoch? 14.
15. Čo musím urobiť, aby som v Luxemburskom veľkovojvodstve dosiahol uznanie a výkon rozhodnutia o rodičovskej zodpovednosti, ktoré vyniesol súd inej krajiny Európskej únie? Aké konanie sa uplatňuje v týchto prípadoch? 15.
16. Na ktorý súd v Luxemburskom veľkovojvodstve treba podať odpor proti uznaniu rozhodnutia o rodičovskej zodpovednosti, ktoré vyniesol súd inej krajiny Európskej únie? Aké konanie sa uplatňuje v týchto prípadoch? 16.
17. Aké právo je uplatniteľné v rámci konania vo veci rodičovskej zodpovednosti, keď dieťa alebo zúčastnené strany nemajú bydlisko v Luxemburskom veľkovojvodstve, alebo majú rozdielne štátne občianstvo? 17.

 

1. Čo znamená pojem „rodičovská zodpovednosť“ v praxi? Aké sú práva a povinnosti osoby, ktorá má rodičovskú zodpovednosť?

Z terminologického hľadiska sa v Luxemburskom veľkovojvodstve používa skôr termín „rodičovská autorita“ ako „rodičovská zodpovednosť“. Rodičovská autorita je súhrn práv a povinností, ktoré zákon priznáva rodičom vo vzťahu k osobe a majetku ich maloletých detí, ktoré sú na nich závislé, aby plnili povinnosti ochrany, výchovy a vyživovania, ktoré im prislúchajú.

Účelom rodičovskej autority, ktorú majú rodičia, je ochrana záujmov dieťaťa z hľadiska jeho bezpečnosti, zdravia a morálky. Rodičia majú voči dieťaťu právo a povinnosť osobnej starostlivosti, dohľadu a výchovy. Rodičovská autorita nie je absolútnym právom, ani právom voľnej úvahy rodičov. Rodičovská autorita sa totiž musí vykonávať v záujme dieťaťa.

2. Kto má vo všeobecnosti rodičovskú zodpovednosť za dieťaťa?

Všeobecným pravidlom je, že počas manželstva vykonávajú otec a matka spoločnú rodičovskú autoritu. Ak rodičia nie sú zosobášení, v zásade vykonáva rodičovskú autoritu matka.

3. Ak rodičia nemôžu alebo nemajú záujem vykonávať rodičovskú zodpovednosť vo vzťahu k svojim deťom, môže sa určiť iná osoba, ktorá ju bude vykonávať namiesto nich?

Smrť rodičov alebo ich neschopnosť starať sa o svoje deti je dôvodom na zriadenie poručníctva. Poručníka môže určiť posledný zomierajúci z rodičov. Ak nedôjde k určeniu poručníka takýmto spôsobom, poručníka určí rodinná rada alebo poručenský sudca. 

HoreHore

4. Ak sa rodičia rozvedú alebo nebudú žiť spolu, ako sa pre budúcnosť určia pravidlá rodičovskej zodpovednosti?

V prípade rozvodu sa rodičia vzájomnou dohodou môžu rozhodnúť, že budú vykonávať osobnú starostlivosť spoločne. Pri všetkých formách rozvodu vykonáva rodičovskú autoritu ten z rodičov, ktorému súd zveril dieťaťa do osobnej starostlivosti.

Luxemburské súdy často udeľujú právo osobnej starostlivosti matke, najmä ak ide o malé dieťa, čo sa však nevzťahuje na mimoriadne a závažné prípady. Rodič, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti, má však právo dieťa navštevovať a vykonávať nad ním dohľad.

Ak bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti tretej osoby, ostatné súčasti rodičovskej autority naďalej vykonávajú otec a matka. Ak však súd určí tretiu osobu, ktorej dieťa zverí do dočasnej osobnej starostlivosti, môže rozhodnúť, že táto tretia osoba môže podať návrh na zriadenie opatrovníctva.

5. Ak rodičia uzavrú dohodu o úprave rodičovskej zodpovednosti, aké formálne požiadavky musia splniť, aby táto dohoda bola pre nich záväzná?

Dohoda rodičov o rodičovskej autorite je zo zákona záväzná iba vtedy, ak ju schváli príslušný súd.

6. Ak sa rodičia nedohodnú o rodičovskej zodpovednosti, aké alternatívne prostriedky na vyriešenie sporu majú k dispozícii, aby sa nemuseli obrátiť na súd?

Rodičia majú možnosť obrátiť sa na mediátora pre rodinné záležitosti.

HoreHore

7. Ak sa rodičia obrátia na súd, o ktorých otázkach týkajúcich sa dieťaťa môže rozhodnúť sudca?

Sudca môže rozhodnúť o týchto veciach: 

 • Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti: luxemburské súdy často udeľujú právo osobnej starostlivosti matke, najmä ak ide o malé dieťa, čo sa však nevzťahuje na mimoriadne a závažné prípady.
 • Právo styku s dieťaťom a právo brať si dieťa k sebe pre rodiča, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti: toto právo môže byť odmietnuté tomu z rodičov, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, iba zo závažných dôvodov.
 • Práv styku starých rodičov s dieťaťom: toto právo môže byť odmietnuté starým rodičom dieťaťa iba zo závažných dôvodov.
 • Právo na písomný styk alebo osobný styk iných osôb s dieťaťom, ktorí sú alebo nie sú rodičmi dieťaťa: súd toto právo udelí po zvážení mimoriadnych okolností.
 • Príspevok na výživu dieťaťa: výživné pre dieťa so zreteľom na potreby dieťaťa a možnosti oboch rodičov prispievať na výživu dieťaťa trvá aj po dosiahnutí plnoletosti až do času, kedy dieťa nie je schopné samo sa živiť.

8. Ak súd rozhodne o zverení dieťaťa do výlučnej osobnej starostlivosti jedného z rodičov, znamená to, že tento rodič môže rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa bez toho, aby sa najprv musel poradiť s druhým rodičom?

Rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, má povinnosť poskytovať druhému rodičovi informácie o prípadoch dôležitej voľby a významných skutočnostiach týkajúcich sa dieťaťa v potrebnom rozsahu. Ak rodič, ktorému dieťa nebolo zverené, má určité právo na dohľad nad starostlivosťou a výchovou dieťaťa, toto právo mu neumožňuje byť informovaný o živote dieťaťa do všetkých podrobností. 

HoreHore

Ak sa rodič, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, nazdáva, že rodič s dieťaťom v osobnej starostlivosti vykonáva právo osobnej starostlivosti proti záujmom dieťaťa, môže sa obrátiť na súd príslušný rozsúdiť spor. V takomto prípade je súd oprávnený nariadiť zmenu osobnej starostlivosti, alebo uložiť osobe majúcej dieťa v osobnej starostlivosti podmienky týkajúce sa výchovy dieťaťa.

9. Ak sa súd rozhodne zveriť dieťa do spoločnej osobnej starostlivosti rodičov, čo to v praxi znamená?

Pripúšťa sa, že rodičovská autorita predpokladá, keď ju vykonávajú spoločne obaja rodičia žijúci oddelene, široké možnosti dohody a vzájomného konsenzu v záujme sústavnej a konštruktívnej spolupráce pri rozhodovaní, ktoré sa týka osobnej starostlivosti o dieťa, dohľadu nad dieťaťom a výchovy dieťaťa.

10. Na aký súd (alebo iný orgán) sa podáva návrh na úpravu rodičovskej zodpovednosti? Aké formálne požiadavky treba splniť a aké doklady treba k návrhu doložiť?

V prípade, že sa otec a matka nedohodnú na tom, čo je v záujme dieťaťa, alebo že sa v rámci režimu bezpodmienečnej zákonnej správy nedohodnú obaja zákonní správcovia, ktorí majú konať spoločne, príslušným sudcom je poručnícky sudca.

Počas rozvodového konania alebo rozluky je príslušný rozhodnúť vo veci dočasnej osobnej starostlivosti o deti výlučne sudca v skrátenom konaní. Opatrenia, ktoré sudca nariadi, môže však v prípade, že je ohrozené fyzické alebo duševné zdravie dieťaťa, jeho výchova alebo sociálny alebo morálny vývin, zmeniť sudca súdu pre mladistvých. V prípade rozvodu alebo rozluky rozhodne súd, ktorý vyhlási rozvod alebo rozluku, aj o otázke rodičovskej autority. Po rozvode alebo rozluke môže súd pre mladistvých určiť, zmeniť alebo doplniť právo osobnej starostlivosti. 

HoreHore

Návrh na čiastočné alebo úplné zverenie rodičovskej autority sa podáva na obvodný súd v mieste trvalého bydliska alebo obvyklého bydliska maloletého dieťaťa. Súd môže prijať všetky opatrenia na získanie užitočných informácií a najmä na analýzu osobnosti maloletého dieťaťa, predovšetkým prostredníctvom sociálneho vyšetrovania, lekárskych a psychologických vyšetrení, skúmania správania alebo skúmania pre voľbu povolania. Vypočuje rodičov alebo poručníka, ako aj osobu, ktorá si dieťa zobrala k sebe. V spojitosti s výchovou dieťaťa môže nakoniec nariadiť akékoľvek dočasné opatrenie, ktoré sudca pokladá za prospešné.

Čo sa nakoniec týka žaloby na úplné alebo čiastočné pozbavenie rodičovskej autority, podáva ju prokuratúra na obvodný súd, ktorý zasadá v občiansko-právnej veci, v mieste bydliska alebo pobytu otca alebo matky. Ak nie je známe bydlisko alebo miesto pobytu v krajine otca alebo matky, žaloba sa podá na súd v obvode, v ktorom bývajú deti. Ak deti nebývajú v rovnakom obvode, žaloba sa podá na obvodný súd v Luxemburgu. Štátny prokurátor pristúpi k vyšetrovaniu rodinnej situácie maloletého a mravnosti jeho rodičov. Rodičia sa vyzvú, aby podali na súd pripomienky a námietky, ktoré pokladajú za vhodné. Súd môže v každom prípade z úradnej moci alebo na žiadosť strán prijať dočasné opatrenia, ktoré pokladá za prospešné v spojitosti s osobnou starostlivosťou o dieťa. Tieto opatrenia môže súd v každom prípade aj odvolať alebo zmeniť.

11. Aké konanie sa uplatňuje v týchto prípadoch? Existuje možnosť skráteného konania?

Žaloba sa podáva poručníckemu sudcovi formou žalobného návrhu otca alebo matky. Strany nemusia byť na súde zastupované právnym zástupcom.

HoreHore

Čo sa týka podaní týkajúcich sa rodičovskej autority v rámci rozvodového konania alebo rozluky, pozri „Divorce - Luxembourg“ („Rozvod – Luxembursko“) bod č. 11.

Po rozvode alebo rozluke podáva žalobný návrh na súd pre mladistvých niektorý z rodičov alebo prokuratúra. Návrh sa podáva súdnej kancelárii na súde pre mladistvých v tom obvode, v ktorom sa nachádza miesto bydliska alebo pobytu dieťaťa, a to v štyroch vyhotoveniach na voľných listoch. V návrhu musia byť okrem skutočností, na ktorých sa návrh zakladá, aj priezvisko, meno, povolanie a bydlisko strán. Ak sa navrhovateľ nezdržuje v Luxemburskom veľkovojvodstve, musí obsahovať aj adresu pre doručovanie navrhovateľa v Luxemburskom veľkovojvodstve, inak sa návrh bude považovať za neplatný. Strany nemusia byť na súde zastupované právnym zástupcom.

Návrh na zverenie rodičovskej autority sa podáva formou žalobného návrhu. Navrhovateľ nemá povinnosť dať sa zastupovať na súde právnym zástupcom. Žalobný návrh sa môže poslať štátnemu prokurátorovi, ktorý ju postúpi súdu. Otec, matka alebo poručník dieťaťa, ktorí si želajú dosiahnuť navrátenie práv, ktoré zverili inej osobe, musia o navrátenie práv požiadať súd v mieste bydliska alebo obvyklého bydliska osoby, ktorej boli tieto práva zverené.

Žaloba vo veci pozbavenia rodičovskej autority sa podáva formou žalobného návrhu, v ktorom treba uviesť príslušné skutočnosti a ku ktorému treba doložiť doklady. Súdny úradník oznámi žalobný návrh druhej strane a predvolá rodičov alebo ascendentov, proti ktorým sa začal spor. Rodičia alebo ascendenti nemusia byť zastupovaní na súde právnym zástupcom. Otec, matka alebo poručník, ktorí si želajú dosiahnuť navrátenie práv, ktoré im boli odňaté, musia o to požiadať súd v mieste bydliska alebo obvyklého bydliska osoby, ktorej boli tieto práva zverené.

HoreHore

12. Môžem získať právnu pomoc?

Osoby, ktorých príjmy sa na základe luxemburského zákona pokladajú za nedostatočné, majú nárok na právnu pomoc. K získaniu právnej pomoci treba vyplniť dotazník, ktorý si žiadateľ môže vyzdvihnúť v oddelení sociálnej pomoci a ktorý musí poslať územne príslušnému predsedovi združenia advokátov, ktorý o žiadosti rozhodne.

Právna pomoc sa vzťahuje na náklady na začatie konaní, konania alebo na formálne náležitosti právnych úkonov, pre ktoré bola poskytnutá. Vzťahuje sa najmä na kolky a registračné poplatky, náklady súdnej kancelárie, odmeny právnych zástupcov, poplatky a náklady súdneho vykonávateľa, náklady a honoráre notárov, náklady a honoráre špecialistov, svedočné, honoráre prekladateľov a tlmočníkov, náklady na osvedčenia o právnom obyčaji, cestovné náklady, poplatky a náklady na formálne náležitosti zápisov, náklady na zriadenie hypoték a záložné zmluvy, ako aj náklady na vykonanie záznamov.

13. Existuje možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu o rodičovskej zodpovednosti?

Proti rozhodnutiu o rodičovskej zodpovednosti sa dá odvolať na odvolací súd na občiansko-právny senát. Odvolacia lehota je v zásade štyridsať dní. Lehota na podanie odvolania proti rozhodnutiu, ktoré vyniesol sudca v skrátenom konaní, je pätnásť dní. 

14. V určitých prípadoch môže byť nutné obrátiť sa na súd alebo na iný orgán za účelom výkonu rozhodnutia o rodičovskej zodpovednosti. Aké konanie sa uplatňuje v týchto prípadoch?

Luxemburské právo pozná dve možnosti, ako riešiť odmietnutie sústavného výkonu rozhodnutia týkajúceho sa rodičovskej autority:

HoreHore

Na jednej strane sa ustanovuje sankcia občianskoprávneho charakteru, t.j. penále z omeškania, čo znamená odsúdenie súdom rodiča, ktorý sa vzpiera výkonu rozhodnutia, na úhradu peňažnej sumy za každý deň (alebo týždeň alebo mesiac) omeškania, s cieľom donútiť ho, aby si automaticky plnil svoju povinnosť. Konanie sa začína predvolaním na obvodný súd v mieste pobytu dieťaťa. Strany musí na súde zastupovať právny zástupca.

Na druhej strane sa ukladajú trestno-právne sankcie. Priestupok spočívajúci v nevydaní dieťaťa sa tresce odňatím slobody od ôsmych dní do dvoch rokov a/alebo pokutou od 251 do 2.000 eur. Ak bol obvinený úplne alebo čiastočne pozbavený rodičovskej autority vo vzťahu k dieťaťu, trest odňatia slobody sa môže predĺžiť až na tri roky. Prokuratúre môže byť vec postúpená buď z úradnej moci alebo na základe žaloby podanej obeťou v trestno-právnej veci. Obvodný súd, ktorý zasadá vo veci prečinu, stanoví trestno-právne sankcie a v prípade potreby odškodnenie prislúchajúce obeti. Strany nemusia byť na súde zastupované právnym zástupcom.

15. Čo musím urobiť, aby som v Luxemburskom veľkovojvodstve dosiahol uznanie a výkon rozhodnutia o rodičovskej zodpovednosti, ktoré vyniesol súd inej krajiny Európskej únie? Aké konanie sa uplatňuje v týchto prípadoch?

Podľa Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a vykonávaní rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovskej zodpovednosti oboch manželov za deti (ďalej ako „Bruselské nariadenie II“), rozhodnutie o rodičovskej právomoci vynesené súdom inej krajiny Európskej únie sa v Luxemburskom veľkovojvodstve právoplatne uznáva. Inými slovami, pre uznávanie takéhoto súdneho rozhodnutia nie je potrebné žiadne konanie.

HoreHore

Rozhodnutie vynesené súdom inej krajiny Európskej únie, ktoré sa týka výkonu rodičovskej autority vo vzťahu k spoločnému dieťaťu strán, ktoré je vykonateľné a bolo doručené alebo oznámené, sa v Luxemburskom veľkovojvodstve stáva vykonateľným, keď je vyhlásené za vykonateľné na návrh ktorejkoľvek zainteresovanej strany. Návrh na vyhlásenie vykonateľnosti súdneho rozhodnutia treba predložiť predsedovi obvodného súdu prostredníctvom právneho zástupcu na súde. Proti rozhodnutiu predsedu obvodného súdu sa možno odvolať na odvolacom súde. Kasačné odvolanie proti rozhodnutiu odvolacieho súdu sa môže podať na kasačný súd.

16. Na ktorý súd v Luxemburskom veľkovojvodstve treba podať odpor proti uznaniu rozhodnutia o rodičovskej zodpovednosti, ktoré vyniesol súd inej krajiny Európskej únie? Aké konanie sa uplatňuje v týchto prípadoch?

Na základe „Bruselského nariadenia II“ môže každá zainteresovaná strana požiadať predsedu obvodného súdu prostredníctvom žalobného návrhu, aby vydal rozhodnutie o neuznávaní rodičovskej autority súdom inej krajiny Európskej únie. Zainteresovanú stranu musí na súde zastupovať právny zástupca. 

Žalobný návrh môže byť odmietnutý iba z nasledujúcich dôvodov:

 • zjavné odporovanie verejnému poriadku,
 • absencia vypočutia dieťaťa,
 • nedodržanie práv na obhajobu,
 • nezlučiteľnosť so súdnym rozhodnutím vyneseným v spojitom konaní.

Ktorákoľvek strana sa proti rozhodnutiu predsedu obvodného súdu môže odvolať na odvolací súd. Rozhodnutie odvolacieho súdu môže byť predmetom návrhu na zrušenie rozhodnutia podaného na kasačný súd.

HoreHore

17. Aké právo je uplatniteľné v rámci konania vo veci rodičovskej zodpovednosti, keď dieťa alebo zúčastnené strany nemajú bydlisko v Luxemburskom veľkovojvodstve, alebo majú rozdielne štátne občianstvo?

 • Haagský dohovor z 5. októbra 1961 týkajúci sa právomoci orgánov a zákona použiteľného vo veci ochrany maloletých sa vzťahuje na všetky maloleté deti, ktoré majú bydlisko v Luxembursku alebo v štáte, ktorý tento dohovor podpísal. Podľa luxemburskej doktríny článok 3 dohovoru treba vykladať tak, že z neho automaticky vyplýva podriadenosť štátnemu vecnému zákonu o štátnom občianstve maloletého všetkých aspektov rodičovskej autority, ktoré sa prejavujú ako práva autority vo vzťahu k osobe dieťaťa. Ide najmä o práva usmerňovať osobu dieťaťa ako právo osobnej starostlivosti o dieťa, právo určiť jeho bydlisko a právo vychovávať ho podľa vlastného presvedčenia. Na druhej strane treba pripustiť, že uvedené ustanovenie nepokrýva práva a povinnosti týkajúce sa správy majetku dieťaťa.

Podľa článku 15 vyššie uvedeného dohovoru Luxembursko udeľuje svojim súdnym orgánom, ktoré rozhodujú o žalobe na neplatnosť, zrušenie alebo rozviazanie manželského zväzku medzi rodičmi maloletého dieťaťa, právomoc prijať opatrenia na ochranu osoby dieťaťa a jeho majetku. Orgány iných zmluvných štátov však nie sú povinné tieto opatrenia uznávať.

 • V prípadoch, na ktoré sa uvedený dohovor nevzťahuje, treba rozlišovať medzi príbuzenským vzťahom nemanželského dieťaťa a príbuzenským vzťahom manželského dieťaťa:
  • V prípade nemanželského dieťaťa sa uplatňuje zákon o štátnom občianstve dieťaťa.
  • V prípade manželského dieťaťa sa uplatňuje zákon, ktorý upravuje účinky manželstva, nasledujúcim spôsobom podľa doktríny:
   • spoločný vnútroštátny zákon rodičov, ak majú obaja rovnaké štátne občianstvo,
   • zákon, ktorý platí v krajine spoločného bydliska rodičov, ak majú rozdielne štátne občianstvo.

Po rozvode rodičov judikatúra vo všeobecnosti pripúšťa, že sa uplatňuje nasledujúci zákon vzťahujúci sa na rozvod:

 • vnútroštátny zákon manželov, keď majú rovnaké štátne občianstvo,
 • zákon, ktorý platí v krajine spoločného bydliska manželov, keď majú rôzne štátne občianstvo,
 • luxemburský zákon, keď rodičia majúci rozdielne štátne občianstvo nemajú skutočné spoločné bydlisko

V každom ohľade má vnútroštátny zákon, t.j. luxemburský zákon, súbežné poslanie ako policajný zákon alebo zákon verejného poriadku.

Bližšie informácie

 • (Legilux, právny portál Vlády Luxemburského veľkovojvodstva) Legilux, le portail juridique du Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg français

« Rodičovské práva a povinnosti - Všeobecné informácie | Luxembursko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 13-11-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo