Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Γονική μέριμνα > Λουξεµβούργο

Τελευταία ενημέρωση: 04-07-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Γονική μέριμνα - Λουξεµβούργο

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι σημαίνει ο όρος "γονική μέριμνα" από πρακτική άποψη; Ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα; 1.
2. Κατά γενικό κανόνα, ποιος ασκεί τη γονική μέριμνα επί ανηλίκου; 2.
3. Αν οι γονείς δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμούν να ασκούν τη γονική μέριμνα επί των τέκνων τους, μπορεί να διοριστεί άλλο πρόσωπο στη θέση τους; 3.
4. Αν οι γονείς πάρουν διαζύγιο ή χωρίσουν, πώς ρυθμίζεται το θέμα της γονικής μέριμνας για το μέλλον; 4.
5. Αν οι γονείς συνάψουν συμφωνία για το θέμα της γονικής μέριμνας, ποιες διατυπώσεις πρέπει να τηρηθούν ώστε η συμφωνία να είναι νομικά δεσμευτική; 5.
6. Αν οι γονείς δεν είναι σε θέση να καταλήξουν σε συμφωνία για το θέμα της γονικής μέριμνας, ποιοι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης της διαφοράς προβλέπονται, εκτός από την προσφυγή στη δικαιοσύνη; 6.
7. Αν οι γονείς προσφύγουν στη δικαιοσύνη, ποια ζητήματα που αφορούν το τέκνο μπορεί να ρυθμίσει ο δικαστής; 7.
8. Αν το δικαστήριο αναθέσει την επιμέλεια του τέκνου αποκλειστικά στον ένα γονέα, σημαίνει αυτό ότι ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια μπορεί να αποφασίσει για όλα τα θέματα που αφορούν το τέκνο, χωρίς να ζητήσει προηγουμένως τη γνώμη του άλλου γονέα; 8.
9. Αν το δικαστήριο αναθέσει την επιμέλεια τέκνου και στους δύο γονείς από κοινού, τι σημαίνει αυτό πρακτικά; 9.
10. Σε ποιο δικαστήριο (ή άλλη αρχή) πρέπει να στραφώ αν θέλω να καταθέσω αίτηση σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας; Ποιες διατυπώσεις πρέπει να τηρηθούν και ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου; 10.
11. Ποια διαδικασία ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις; Προβλέπεται κάποια επείγουσα διαδικασία; 11.
12. Μπορώ να τύχω του ευεργετήματος πενίας για την κάλυψη της δαπάνης της διαδικασίας; 12.
13. Είναι δυνατόν να ασκηθεί ένδικο μέσο κατά απόφασης για τη γονική μέριμνα; 13.
14. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτηθεί προσφυγή σε δικαστήριο για την εκτέλεση απόφασης σχετικά με τη γονική μέριμνα. Ποια διαδικασία ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτές; 14.
15. Τι πρέπει να κάνω για να επιτύχω την αναγνώριση και εκτέλεση στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου απόφασης για τη γονική μέριμνα που έχει εκδοθεί από δικαστήριο άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποια διαδικασία ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτές; 15.
16. Σε ποιο δικαστήριο πρέπει να στραφώ για να αντιταχθώ στην αναγνώριση στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου απόφασης για τη γονική μέριμνα που έχει εκδοθεί από δικαστήριο άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποια διαδικασία ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτές; 16.
17. Ποιο δίκαιο εφαρμόζει το δικαστήριο κατά την εκδίκαση υποθέσεων γονικής μέριμνας όταν το τέκνο ή οι διάδικοι δεν διαμένουν στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ή έχουν διαφορετικές εθνικότητες; 17.

 

1. Τι σημαίνει ο όρος "γονική μέριμνα" από πρακτική άποψη; Ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα;

Από την άποψη της ορολογίας, στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου χρησιμοποιείται μάλλον ο όρος "γονική εξουσία" αντί του όρου "γονική μέριμνα". Πρόκειται για το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αναγνωρίζει ο νόμος στους γονείς όσον αφορά το πρόσωπο και την περιουσία των ανήλικων και μη χειράφετων τέκνων τους, ούτως ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν τα καθήκοντα προστασίας, εκπαίδευσης και συντήρησης που υπέχουν.

Η γονική εξουσία δίδεται στους γονείς για να προστατεύουν το τέκνο από άποψη ασφάλειας, υγείας και χρηστών ηθών. Οι γονείς υπέχουν έναντι του τέκνου δικαίωμα και καθήκον επιμέλειας, εποπτείας και εκπαίδευσης. Η γονική εξουσία δεν είναι απόλυτο δικαίωμα που ασκείται κατά διακριτική ευχέρεια των γονέων. Πράγματι, η γονική εξουσία πρέπει να ασκείται προς το συμφέρον του τέκνου.

2. Κατά γενικό κανόνα, ποιος ασκεί τη γονική μέριμνα επί ανηλίκου;

Κατά τη διάρκεια του γάμου, ισχύει ο γενικός κανόνας ότι ο πατέρας και η μητέρα ασκούν τη γονική εξουσία από κοινού. Αν το τέκνο έχει γεννηθεί εκτός γάμου, τη γονική εξουσία ασκεί κατ΄αρχήν η μητέρα.

3. Αν οι γονείς δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμούν να ασκούν τη γονική μέριμνα επί των τέκνων τους, μπορεί να διοριστεί άλλο πρόσωπο στη θέση τους;

Αν οι γονείς αποβιώσουν ή δεν είναι σε θέση να ασχοληθούν με τα τέκνα τους, κινείται η διαδικασία διορισμού επιτρόπου. Όποιος αποβιώσει τελευταίος, πατέρας ή μητέρα, μπορεί να επιλέξει επίτροπο. Ελλείψει επιλογής των γονέων ο επίτροπος ορίζεται από το οικογενειακό συμβούλιο ή, αν δεν υπάρχει, από το δικαστή επιτροπειών.

4. Αν οι γονείς πάρουν διαζύγιο ή χωρίσουν, πώς ρυθμίζεται το θέμα της γονικής μέριμνας για το μέλλον;

Σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου, οι γονείς μπορούν να αποφασίσουν κοινή συναινέσει να ασκούν την επιμέλεια από κοινού. Για όλες τις υπόλοιπες μορφές διαζυγίου, η γονική εξουσία ασκείται από το γονέα στον οποίο το δικαστήριο αναθέτει την επιμέλεια του τέκνου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Επιφυλασσομένων εξαιρετικών και σοβαρών περιστάσεων, τα δικαστήρια του Λουξεμβούργου αναθέτουν συνήθως την επιμέλεια στη μητέρα, ιδίως όταν το τέκνο είναι μικρής ηλικίας. Ο γονέας που δεν ασκεί την επιμέλεια διαθέτει δικαίωμα επικοινωνίας και εποπτείας.

Αν η επιμέλεια ανατεθεί σε τρίτο, οι υπόλοιπες πτυχές της γονικής εξουσίας συνεχίζουν να ασκούνται από τον πατέρα και τη μητέρα. Εντούτοις, αν το δικαστήριο αναθέσει προσωρινά την επιμέλεια σε τρίτο, μπορεί να διατάξει τον εν λόγω τρίτο να κινήσει τη διαδικασία διορισμού επιτρόπου.

5. Αν οι γονείς συνάψουν συμφωνία για το θέμα της γονικής μέριμνας, ποιες διατυπώσεις πρέπει να τηρηθούν ώστε η συμφωνία να είναι νομικά δεσμευτική;

Συμφωνία των γονέων που αφορά ζήτημα σχετικό με τη γονική εξουσία είναι νομικά δεσμευτική μόνον αν εγκριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο.

6. Αν οι γονείς δεν είναι σε θέση να καταλήξουν σε συμφωνία για το θέμα της γονικής μέριμνας, ποιοι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης της διαφοράς προβλέπονται, εκτός από την προσφυγή στη δικαιοσύνη;

Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στην οικογενειακή διαμεσολάβηση.

7. Αν οι γονείς προσφύγουν στη δικαιοσύνη, ποια ζητήματα που αφορούν το τέκνο μπορεί να ρυθμίσει ο δικαστής;

Ο δικαστής μπορεί να αποφανθεί για τα ακόλουθα θέματα :

 • επιμέλεια : εκτός από εξαιρετικές και σοβαρές περιπτώσεις, τα δικαστήρια του Λουξεμβούργου αναθέτουν συνήθως την επιμέλεια στη μητέρα, ιδίως αν το τέκνο είναι μικρής ηλικίας·
 • δικαίωμα επικοινωνίας και διανυκτέρευσης του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια : το δικαίωμα αυτό έχει ο γονέας που δεν ασκεί την επιμέλεια του τέκνου, εκτός αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για το αντίθετο·
 • δικαίωμα επικοινωνίας των παπούδων : προβλέπεται πάντα, εκτός αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για το αντίθετο·
 • δικαίωμα αλληλογραφίας ή επίσκεψης άλλων προσώπων, συγγενών ή όχι : το δικαστήριο χορηγεί αυτό το δικαίωμα σε εξαιρετικές περιπτώσεις·
 • συνδρομή στη συντήρηση του τέκνου : η διατροφή, η οποία καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του τέκνου και τις δυνατότητες συνδρομής των δύο γονέων, συνεχίζεται μετά την ενηλικίωση, αν το τέκνο δεν μπορεί να καλύψει μόνο του τις ανάγκες του.

8. Αν το δικαστήριο αναθέσει την επιμέλεια του τέκνου αποκλειστικά στον ένα γονέα, σημαίνει αυτό ότι ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια μπορεί να αποφασίσει για όλα τα θέματα που αφορούν το τέκνο, χωρίς να ζητήσει προηγουμένως τη γνώμη του άλλου γονέα;

Ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια υπέχει καθήκον ενημέρωσης του άλλου γονέα στο μέτρο που ο τελευταίος πρέπει να τηρείται ενήμερος για τις σημαντικές επιλογές και τα κύρια συμβάντα που αφορούν το τέκνο. Αν και ο γονέας που δεν ασκεί την επιμέλεια διαθέτει ένα κάποιο δικαίωμα εποπτείας όσον αφορά τη συντήρηση και την εκπαίδευση του τέκνου, το δικαίωμα αυτό δεν του επιτρέπει να ενημερώνεται για όλες τις λεπτομέρειες της ζωής του τέκνου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Αν ο γονέας που δεν ασκεί την επιμέλεια κρίνει ότι ο άλλος γονέας ασκεί την επιμέλεια κατά τρόπο αντίθετο προς τα συμφέροντα του τέκνου, μπορεί να απευθυνθεί στο αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση της διαφοράς. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει μεταβίβαση της επιμέλειας ή να επιβάλει στο γονέα που ασκεί την επιμέλεια όρους σχετικούς με την εκπαίδευση του τέκνου.

9. Αν το δικαστήριο αναθέσει την επιμέλεια τέκνου και στους δύο γονείς από κοινού, τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Δίνεται δεκτό ότι όταν η γονική εξουσία ασκείται από κοινού από τους δύο γονείς που έχουν χωρίσει, προϋποθέτει ευρύ πεδίο αμοιβαίας συνεννόησης και συναίνεσης προς το συμφέρον μιας συνεχούς και εποικοδομητικής συνεργασίας για τις αποφάσεις που αφορούν την επιμέλεια, την εποπτεία και την εκπαίδευση του τέκνου.

10. Σε ποιο δικαστήριο (ή άλλη αρχή) πρέπει να στραφώ αν θέλω να καταθέσω αίτηση σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας; Ποιες διατυπώσεις πρέπει να τηρηθούν και ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου;

Ο δικαστής επιτροπειών είναι αρμόδιος είτε εφόσον ο πατέρας και η μητέρα δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με το τι επιτάσσει το συμφέρον του τέκνου, είτε εφόσον, στο πλαίσιο του καθεστώτος διαχείρισης εκ του νόμου της περιουσίας του τέκνου, υπάρχει διαφωνία μεταξύ των δύο νόμιμων διαχειριστών, οι οποίοι πρέπει να ενεργούν από κοινού.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού, αποκλειστικά αρμόδιος να αποφαίνεται επί θεμάτων προσωρινής επιμέλειας των τέκνων είναι κατ' αρχήν αποκλειστικά ο δικαστής ασφαλιστικών μέτρων. Εντούτοις, τα μέτρα που διατάσσει μπορούν να τροποποιηθούν από το δικαστή του δικαστηρίου ανηλίκων, εφόσον κινδυνεύει η σωματική ή διανοητική υγεία του τέκνου, η εκπαίδευσή του ή η κοινωνική ή ηθική του ανάπτυξη. Σε περίπτωση διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού, το δικαστήριο που εκδίδει το διαζύγιο ή το δικαστικό χωρισμό αποφαίνεται συγχρόνως όσον αφορά το ζήτημα της γονικής εξουσίας. Μετά το διαζύγιο ή το δικαστικό χωρισμό, το δικαστήριο ανηλίκων μπορεί να προσδιορίσει, να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει το δικαίωμα επιμέλειας.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η αγωγή μεταβίβασης εν όλω ή εν μέρει της γονικής εξουσίας ασκείται ενώπιον του πρωτοδικείου (tribunal d’arrondissement) της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του ανηλίκου. Το δικαστήριο προβαίνει σε όλα τα μέτρα συγκέντρωσης πληροφοριών που κρίνει πρόσφορα, και ιδίως σε εξέταση της προσωπικότητας του ανηλίκου, ιδίως μέσω κοινωνικής έρευνας, σε ιατρικές, ψυχιατρικές και ψυχολογικές εξετάσεις, παρατήρηση της συμπεριφοράς ή εξέταση επαγγελματικού προσανατολισμού. Ακούει τους γονείς ή τον επίτροπο, καθώς και το πρόσωπο με το οποίο διαμένει το τέκνο. Τέλος, μπορεί να διατάξει κάθε μέτρο που κρίνει πρόσφορο όσον αφορά την επιμέλεια και την εκπαίδευση του τέκνου.

Τέλος, η αγωγή ολικής ή μερικής έκπτωσης από τη γονική εξουσία ασκείται από την εισαγγελική αρχή ενώπιον του πολιτικού τμήματος του tribunal d’arrondissement της κατοικίας ή της διαμονής του πατέρα ή της μητέρας. Αν δεν είναι γνωστή η κατοικία ή η διαμονή του πατέρα ή της μητέρας, η αγωγή ασκείται ενώπιον του tribunal d’arrondissement στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα τέκνα. Αν τα τέκνα δεν βρίσκονται όλα στην ίδια δικαστική περιφέρεια, η αγωγή ασκείται ενώπιον του tribunal d’arrondissement του Λουξεμβούργου. Ο εισαγγελέας εντέλλεται τη διεξαγωγή έρευνας για την κατάσταση της οικογένειας του ανηλίκου και τα χρηστά ήθη των γονέων, οι οποίοι καλούνται να εκθέσουν στο δικαστήριο τις παρατηρήσεις και ενστάσεις που κρίνουν σκόπιμες. Σε κάθε περίπτωση, το δικαστήριο μπορεί να λάβει, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης των διαδίκων, τα προσωρινά μέτρα που κρίνει χρήσιμα όσον αφορά την επιμέλεια του τέκνου, τα οποία μπορεί επίσης, σε κάθε περίπτωση, να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει.

11. Ποια διαδικασία ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις; Προβλέπεται κάποια επείγουσα διαδικασία;

Η αγωγή ενώπιον του δικαστή επιτροπειών ασκείται με δικόγραφο αίτησης (requête) που καταθέτει ο πατέρας ή η μητέρα. Δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Όσον αφορά τις αιτήσεις για θέματα γονικής εξουσίας στο πλαίσιο διαδικασίας διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού, βλ. θέμα « Διαζύγιο - Λουξεμβούργο », σημείο αριθ. 11.

Μετά το διαζύγιο ή το δικαστικό χωρισμό, τα θέματα που ανακύπτουν κρίνονται από το δικαστήριο ανηλίκων μετά από απλή αίτηση (requête) ενός γονέα ή της εισαγγελικής αρχής. Η αίτηση συντάσσεται σε απλό χαρτί και κατατίθεται σε τέσσερα αντίτυπα στη γραμματεία του δικαστηρίου ανηλίκων της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του τέκνου. Εκτός από τα πραγματικά περιστατικά στα οποία βασίζεται, η αίτηση περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση των διαδίκων, καθώς και, επί ποινή ακυρότητας, το διορισμό αντικλήτου στο Μεγάλο Δουκάτο από το διάδικο που δεν έχει κατοικία στη χώρα. Η παράσταση δικηγόρου δεν είναι υποχρεωτική.

Η αγωγή μεταβίβασης της γονικής εξουσίας ασκείται με την κατάθεση αίτησης (requête). Η παράσταση δικηγόρου δεν είναι υποχρεωτική. Η αίτηση μπορεί να απευθύνεται στον εισαγγελέα, ο οποίος τη διαβιβάζει στο δικαστήριο. Ο πατέρας, η μητέρα ή ο επίτροπος που επιθυμούν να ανακτήσουν τα δικαιώματα τα οποία μεταβίβασαν πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση ενώπιον του δικαστηρίου της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής εκείνου στον οποίο ανατέθηκαν τα εν λόγω δικαιώματα.

Τέλος, η αγωγή έκπτωσης από τη γονική εξουσία ασκείται με δικόγραφο αίτησης (requête) στο οποίο περιγράφονται τα πραγματικά περιστατικά και επισυνάπτονται δικαιολογητικά. Ο γραμματέας του δικαστηρίου κοινοποιεί την αίτηση και καλεί τους γονείς ή τους ανιόντες εναντίον των οποίων στρέφεται να παρασταθούν στο δικαστήριο. Οι γονείς ή ανιόντες δεν απαιτείται να παρασταθούν με δικηγόρο. Ο πατέρας, η μητέρα ή ο επίτροπος που επιθυμούν να ανακτήσουν τα δικαιώματα από τα οποία εξέπεσαν πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση ενώπιον του δικαστηρίου της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής εκείνου στον οποίο ανατέθηκαν τα εν λόγω δικαιώματα.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

12. Μπορώ να τύχω του ευεργετήματος πενίας για την κάλυψη της δαπάνης της διαδικασίας;

Τα πρόσωπα των οποίων τα εισοδήματα κρίνονται ανεπαρκή βάσει του δικαίου του Λουξεμβούργου μπορούν να τύχουν του ευεργετήματος πενίας. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο που διατίθεται από την κεντρική υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας και να το αποστείλουν στο Πρόεδρο του κατά τόπον αρμόδιου δικηγορικού συλλόγου, ο οποίος αποφασίζει σχετικά.

Το ευεργέτημα πενίας καλύπτει όλα τα έξοδα διεξαγωγής της δίκης, της διαδικασίας ή των πράξεων για τις οποίες έχει χορηγηθεί. Καλύπτει, για παράδειγμα, τα τέλη χαρτοσήμου και κατάθεσης, τα έξοδα γραμματείας, την αμοιβή των δικηγόρων, τα δικαιώματα και τέλη δικαστικού επιμελητή, τα δικαιώματα και αμοιβές συμβολαιογράφων, τεχνικών, τα τέλη μαρτύρων, τις αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων, τα έξοδα έκδοσης συμβολαιογραφικών πιστοποιητικών, έξοδα μετακίνησης, τέλη και δικαιώματα των διατυπώσεων εγγραφής υποθηκών και ενεχύρων, καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες, εφόσον απαιτείται.

13. Είναι δυνατόν να ασκηθεί ένδικο μέσο κατά απόφασης για τη γονική μέριμνα;

Κατά απόφασης που αφορά τη γονική μέριμνα μπορεί να ασκηθεί έφεση ενώπιον του πολιτικού τμήματος του εφετείου. Η προθεσμία έφεσης είναι κατ΄αρχήν σαράντα ημέρες. Εντούτοις, η προθεσμία έφεσης κατά απόφασης του δικαστή ασφαλιστικών μέτρων είναι δεκαπέντε ημέρες

14. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτηθεί προσφυγή σε δικαστήριο για την εκτέλεση απόφασης σχετικά με τη γονική μέριμνα. Ποια διαδικασία ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτές;

Το δίκαιο του Λουξεμβούργου προβλέπει δύο είδη μέτρων κατά της συστηματικής άρνησης συμμόρφωσης με απόφαση που αφορά τη γονική εξουσία :

Αφενός, προβλέπεται κύρωση αστικού χαρακτήρα, και συγκεκριμένα η επιβολή χρηματικής ποινής ορισμένου ύψους ανά ημέρα (ή εβδομάδα ή μήνα) καθυστέρησης, στην οποία καταδικάζει το δικαστήριο τον δυστροπούντα γονέα, ώστε να τον αναγκάσει να εκτελέσει αυτούσια την υποχρέωσή του. Η αγωγή ασκείται με την κατάθεση δικογράφου (assignation) , ενώπιον του tribunal d’arrondissement του τόπου διαμονής του τέκνου. Οι διάδικοι πρέπει να εκπροσωπούνται από δικηγόρο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Αφετέρου, προβλέπονται ποινικές κυρώσεις. Έτσι, το αδίκημα της παρεμπόδισης της επικοινωνίας με τέκνο τιμωρείται με φυλάκιση οκτώ ημερών έως δύο ετών και/ή χρηματική ποινή 251 έως 2. 000 ευρώ. Αν ο καταδικασθείς έχει εκπέσει εν όλω ή εν μέρει της γονικής εξουσίας, η ποινή φυλάκισης μπορεί να φθάσει τα τρία έτη. Η εισαγγελική αρχή μπορεί να επιληφθεί της υπόθεσης αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν μήνυσης του θύματος. Το ποινικό τμήμα του tribunal d’arrondissement καταδικάζει στις ποινικές κυρώσεις και, εφόσον συντρέχει λόγος, σε αποζημίωση του θύματος. Οι διάδικοι δεν είναι απαραίτητο να εκπροσωπούνται από δικηγόρο.

15. Τι πρέπει να κάνω για να επιτύχω την αναγνώριση και εκτέλεση στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου απόφασης για τη γονική μέριμνα που έχει εκδοθεί από δικαστήριο άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποια διαδικασία ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτές;

Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003 περί της διεθνούς δκαιοδοσίας, αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε γονικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας έναντι των κοινών τέκνων των συζύγων (στο εξής « κανονισμός Βρυξέλλες II ») , απόφαση για την άσκηση της γονικής μέριμνας που εκδίδεται από δικαστήριο άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζεται αυτοδικαίως στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου. Αυτό σημαίνει ότι η αναγνώριση της απόφασης δεν προϋποθέτει κάποια διαδικασία

Εντούτοις, η απόφαση που εκδίδεται από δικαστήριο άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση της γονικής εξουσίας επί του κοινού τέκνου των διαδίκων, η οποία έχει καταστεί εκτελεστή και έχει κοινοποιηθεί ή επιδοθεί, εκτελείται στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου αφού κηρυχθεί εκτελεστή μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η αίτηση κήρυξης της εκτελεστότητας υποβάλλεται στον πρόεδρο του tribunal d’arrondissement μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου. Κατά της απόφασης του προέδρου του tribunal d’arrondissement μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του εφετείου. Η απόφαση του εφετείου υπόκειται σε αναίρεση ενώπιον του ακυρωτικού δικαστηρίου (cour de cassation).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

16. Σε ποιο δικαστήριο πρέπει να στραφώ για να αντιταχθώ στην αναγνώριση στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου απόφασης για τη γονική μέριμνα που έχει εκδοθεί από δικαστήριο άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποια διαδικασία ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτές;

Δυνάμει του « κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ », οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, καταθέτοντας αίτηση ενώπιον του προέδρου του tribunal d’arrondissement να εκδοθεί απόφαση μη αναγνώρισης απόφασης σχετικής με τη γονική εξουσία που έχει εκδοθεί από δικαστήριο άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παράσταση δικηγόρου είναι υποχρεωτική.

Η αίτηση μπορεί να απορριφθεί μόνον για τους ακόλουθους λόγους :

 • αν αντίκειται προδήλως στη δημόσια τάξη ·
 • αν δεν έχει ακουστεί το τέκνο ·
 • αν έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματα άμυνας ·
 • αν η απόφαση είναι ασυμβίβαστη με προγενέστερη απόφαση που έχει εκδοθεί σε συναφή δίκη.

Η απόφαση του προέδρου του tribunal d’arrondissement μπορεί να προσβληθεί από οποιονδήποτε των διαδίκων ενώπιον του εφετείου. Κατά της απόφασης του εφετείου μπορεί να ασκηθεί αναίρεση ενώπιον του ακυρωτικού δικαστηρίου (cour de cassation).

17. Ποιο δίκαιο εφαρμόζει το δικαστήριο κατά την εκδίκαση υποθέσεων γονικής μέριμνας όταν το τέκνο ή οι διάδικοι δεν διαμένουν στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ή έχουν διαφορετικές εθνικότητες;

 • Η Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 για τις αρμόδιες αρχές και το εφαρμοστέο δίκαιο σε θέματα προστασίας ανηλίκων εφαρμόζεται σε όλους τους ανηλίκους που διαμένουν στο Λουξεμβούργο ή σε συμβαλλόμενο κράτος. Σύμφωνα με τη θεωρία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, η ερμηνεία που προσήκει στο άρθρο 3 της σύμβασης είναι ότι το ουσιαστικό δίκαιο της ιθαγένειας του ανηλίκου διέπει όλες τις πτυχές της γονικής εξουσίας που μεταφράζονται σε προνομίες άσκησης εξουσίας επί του προσώπου του τέκνου, δηλαδή κατά κύριο λόγο τα δικαιώματα καθοδήγησης του προσώπου του τέκνου, όπως το δικαίωμα επιμέλειας, το δικαίωμα καθορισμού της κατοικίας του τέκνου και, ίσως, το δικαίωμα επιλογής της εκπαίδευσής του. Αντιθέτως, θα μπορούσε να γίνει δεκτό ότι η προαναφερθείσα διάταξη δεν καλύπτει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που συνδέονται με τη διοίκηση της περιουσίας του τέκνου.

Συμφώνως προς το άρθρο 15 της προαναφερθείσας σύμβασης, το Λουξεμβούργο διατηρεί την αρμοδιότητα των οργάνων του που καλούνται να κρίνουν αίτηση ακύρωσης, λύσης ή χαλάρωσης του δεσμού του γάμου μεταξύ των γονέων ανηλίκου για τη λήψη μέτρων προστασίας του προσώπου ή της περιουσίας του ανηλίκου. Εντούτοις, οι αρχές των υπολοίπων συμβαλλομένων χωρών δεν υποχρεούνται να αναγνωρίσουν τα εν λόγω μέτρα.

 • Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι εφαρμοστέα η προαναφερθείσα Σύμβαση, γίνεται διάκριση μεταξύ φυσικών και νομίμων τέκνων:
  • Για τα φυσικά τέκνα, εφαρμοστέο είναι το δίκαιο της ιθαγένειας του τέκνου.
  • Για τα νόμιμα τέκνα, σύμφωνα με τη θεωρία είναι εφαρμοστέο το δίκαιο που διέπει τις συνέπειες του γάμου, δηλαδή :
   • το δίκαιο της κοινής ιθαγένειας των γονέων, εφόσον έχουν την ίδια ιθαγένεια ·
   • το δίκαιο του τόπου κοινής κατοικίας των γονέων, εφόσον έχουν διαφορετική ιθαγένεια.

Μετά το διαζύγιο των γονέων, γίνεται γενικά δεκτό από τη νομολογία ότι εφαρμόζεται το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο στο διάζύγιο, δηλαδή :

 • το δίκαιο της ιθαγένειας των συζύγων, εφόσον έχουν την ίδια ιθαγένεια ·
 • το δίκαιο του τόπου πραγματικής κοινής κατοικίας των συζύγων, εφόσον έχουν διαφορετική ιθαγένεια ·
 • το δίκαιο του Λουξεμβούργου, εφόσον οι σύζυγοι έχουν διαφορετική ιθαγένεια και δεν έχουν πραγματική κοινή κατοικία.

Σε κάθε περίπτωση, συντρέχει και το lex fori, δηλαδή το δίκαιο του Λουξεμβούργου, ως δίκαιο δημόσιας τάξης.

Πρόσθετες πληροφορίες

« Γονική μέριμνα - Γενικές Πληροφορίες | Λουξεµβούργο - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 04-07-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο