Evropská komise > ESS > Rodičovská odpovědnost > Lucembursko

Poslední aktualizace: 13-11-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rodičovská odpovědnost - Lucembursko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co znamená pojem "rodičovská odpovědnost" v praxi? Jaká jsou práva a povinnosti nositele rodičovské odpovědnosti? 1.
2. Komu obecně přísluší rodičovská odpovědnost za dítě? 2.
3. Pokud rodiče buď nejsou schopni nebo odmítají vykonávat rodičovskou odpovědnost nad svými dětmi, může být na jejich místo jmenována jiná osoba? 3.
4. Pokud se rodiče rozvedou nebo se odloučí, jak se do budoucna rozhoduje o podmínkách výkonu rodičovské odpovědnosti? 4.
5. Pokud rodiče uzavřou v otázce rodičovské odpovědnosti dohodu, jaké formality se musejí dodržet, aby byla dohoda ze zákona vykonavatelná? 5.
6. Pokud se rodičům v otázce rodičovské odpovědnosti nepodaří dohodnout se, jaké jsou alternativní prostředky k vyřešení sporu bez dovolávání se spravedlnosti? 6.
7. Pokud se rodiče dovolávají spravedlnosti, na jakých otázkách může soudce stavět ve věci dítěte? 7.
8. Pokud soud rozhodne, že jeden z rodičů bude výhradním opatrovníkem dítěte, znamená to, že tento rodič může rozhodovat o všech záležitostech, které se dítěte týkají, aniž by se musel nejprve poradit s druhým rodičem? 8.
9. Pokud soud rozhodne, že rodiče budou společnými opatrovníky dítěte, co to znamená v praxi? 9.
10. Na jaký soud (nebo jinou pravomoc) je třeba se obrátit s předložením žádosti, která se týká rodičovské odpovědnosti? Jaké formality se musejí dodržet a jaké dokumenty se k žádosti přikládají? 10.
11. Jaké řízení se v těchto případech uplatňuje? Existuje naléhavé řízení? 11.
12. Mohu získat k zajištění soudního řízení bezplatnou právní pomoc? 12.
13. Je možné se proti usnesení o rodičovské odpovědnosti odvolat? 13.
14. V některých případech se může ukázat jako nezbytné obrátit se s výkonem rozsudku, který se týká rodičovské odpovědnosti, na soud nebo na jinou pravomoc. Jaké řízení se v těchto případech uplatňuje? 14.
15. Co musím udělat, aby usnesení o výkonu rodičovské odpovědnosti vydané soudem jiné země Evropské unie bylo uznané a výkonné v Lucemburském velkovévodství? Jaké řízení se v těchto používá? 15.
16. Na jaký soud je třeba se v Lucemburském velkovévodství obrátit s námitkami proti uznání rozsudku o rodičovské odpovědnosti, který vydal soud jiné země Evropské unie? Jaké řízení se v těchto případech používá? 16.
17. Jaké právo soud používá v soudním řízení o rodičovské odpovědnosti kdy dítě nebo strany nemají místo pobytu v Lucemburském velkovévodství nebo mají dvě rozdílné národnosti? 17.

 

1. Co znamená pojem "rodičovská odpovědnost" v praxi? Jaká jsou práva a povinnosti nositele rodičovské odpovědnosti?

Z terminologického hlediska se v Lucemburském velkovévodství používá spíše termín "rodičovská autorita" než termín "rodičovská odpovědnost". Jedná se o soubor práv a povinností, které zákon rodičům přiznává pokud jde o osobu a prospěch jejich nezletilých dětí, které nejsou prohlášeny plnoletými tak, aby byla splněna povinnost ochrany, výchovy a výživy, která jim náleží.

Rodičovská autorita rodičům přísluší z důvodu ochrany bezpečí, zdraví a mravnosti dítěte. Rodiče mají na zřeteli právo a povinnost na péči, dohled a vzdělávání. Rodičovská autorita není absolutní právo podle vlastního uvážení rodičů. Rodičovská autorita se totiž musí vykonávat v zájmu dítěte.

2. Komu obecně přísluší rodičovská odpovědnost za dítě?

V případě sňatku je obecným pravidlem, že otec a matka vykonávají rodičovskou autoritu společně. Pokud rodiče oddáni nejsou, vykonává rodičovskou autoritu v zásadě matka.

3. Pokud rodiče buď nejsou schopni nebo odmítají vykonávat rodičovskou odpovědnost nad svými dětmi, může být na jejich místo jmenována jiná osoba?

Úmrtí rodičů nebo jejich nezpůsobilost postarat se o své děti je podnětem pro zahájení poručenství. Poslední z umírajících rodičů může poručníka vybrat. V případě, že taková volba možná není, určí poručníka rodinná rada nebo pokud neexistuje, pak soudce pověřený stanovením poručnictví pro nezletilé.

NahoruNahoru

4. Pokud se rodiče rozvedou nebo se odloučí, jak se do budoucna rozhoduje o podmínkách výkonu rodičovské odpovědnosti?

V případě vzájemné odsouhlaseného rozvodu, mohou rodiče na základě společné dohody rozhodnout o výkonu společné péče. Pro všechny ostatní případy rozvodu vykonává rodičovskou autoritu ten z rodičů, kterému soud svěří dítě do opatrování.

S výjimkou případu výjimečných a závažných souvislostí udělují lucemburské soudy právo na opatrování často matce, zejména pokud se jedná o dítě nízkého věku. Rodič, který o dítě nepečuje, má právo dítě navštěvovat a dohlížet na něj.

Jestliže byla péče svěřena třetí osobě, pokračují ve výkonu ostatních znaků rodičovské autority otec a matka. Soud může nicméně při označení třetí osoby prozatímním opatrovníkem rozhodnout, zda tato třetí osoba musí žádat o zahájení poručnického řízení.

5. Pokud rodiče uzavřou v otázce rodičovské odpovědnosti dohodu, jaké formality se musejí dodržet, aby byla dohoda ze zákona vykonavatelná?

Dohoda rodičů v otázce související s rodičovskou autoritou je ze zákona vykonavatelná pouze v případě schválení pravomocným soudnictvím.

6. Pokud se rodičům v otázce rodičovské odpovědnosti nepodaří dohodnout se, jaké jsou alternativní prostředky k vyřešení sporu bez dovolávání se spravedlnosti?

Rodiče mají možnost obrátit se na rodinné zprostředkování.

NahoruNahoru

7. Pokud se rodiče dovolávají spravedlnosti, na jakých otázkách může soudce stavět ve věci dítěte?

Soudce může rozhodnout v následujících otázkách: 

 • Právo na svěření do péče: vyjma případu výjimečných a závažných souvislostí přidělují lucemburské soudy právo na svěření do péče často matce, zejména pokud se jedná o dítě nízkého věku;
 • Právo navštěvování a ubytování rodiče, který nemá dítě svěřeno do péče: toto právu může být tomu z rodičů, který dítě nezískal do péče, odmítnuto pouze ze závažných pohnutek;
 • Právo navštěvování prarodičů: toto právo může být prarodičům zamítnuto pouze ze závažných pohnutek;
 • Právo na dopisování nebo navštěvování jiných osob, příbuzných či nepříbuzných: soud toto právo přiděluje s ohledem na výjimečné situace;
 • Příspěvek na výživu dítěte: pokud dítě samo nemůže uspokojovat své potřeby, pokračuje poskytování zákonitého výživného stanoveného s ohledem na potřeby dítěte a příspěvkovou způsobilost obou rodičů i po dosažení plnoletosti.

8. Pokud soud rozhodne, že jeden z rodičů bude výhradním opatrovníkem dítěte, znamená to, že tento rodič může rozhodovat o všech záležitostech, které se dítěte týkají, aniž by se musel nejprve poradit s druhým rodičem?

Rodič, jemuž bylo dítě svěřeno do péče má povinnost informovat rodiče, který dítě do péče svěřené nemá za předpokladu, že ho má informovat o závažných volbách a významných skutečnostech, které s dítětem souvisejí. Pokud rodič, jemuž dítě do péče svěřeno nebylo, disponuje určitým právem na dohled nad výživou a vzděláváním dítěte, neumožňuje toto právo svému nositeli, aby byl informován o všech detailech ze života dítěte.

NahoruNahoru

Pokud se rodič, jemuž dítě do péče svěřeno nebylo domnívá, že rodič, který má dítě v péči provádí své právo o opatrování způsobem, který je opačným zájmu dítěte, může se obrátit s vyřešením sporu na pravomocný soud. V takovém případě má soud právo nařídit změnu péče nebo pečovateli nařídit podmínky, které s výchovou dítěte souvisejí.

9. Pokud soud rozhodne, že rodiče budou společnými opatrovníky dítěte, co to znamená v praxi?

Připouští se, že pokud se rodičovská autorita vykonává společně oběma rodiči, kteří žijí odděleně, předpokládá se předběžně v rozhodnutích, která se týkají péče, dohledu a výchovy dítěte, široká půda pro vzájemné porozumění a dohody v zájmu průběžné a konstruktivní spolupráce.

10. Na jaký soud (nebo jinou pravomoc) je třeba se obrátit s předložením žádosti, která se týká rodičovské odpovědnosti? Jaké formality se musejí dodržet a jaké dokumenty se k žádosti přikládají?

Soudce pověřený stanovením poručnictví pro nezletilé je oprávněný tehdy, pokud otec a matka nedospějí k dohodě na tom, co vyžaduje zájem dítěte, nebo pokud se neshodnou v rámci čistého a jednoduchého zákonného správního režimu oba zákonní správci, u kterých se předpokládá, že mají jednat společně.

Během rozvodového řízení nebo rozvodu od stolu a lože, je k usnesení o prozatímním svěření dětí do péče v zásadě výhradně oprávněný soudce, který má pravomoc vyslovit prozatímní usnesení. Pokud je ohroženo fyzické nebo mentální zdraví dítěte, jeho výchova nebo společenský nebo morální vývoj, může nicméně opatření, která nařídí, změnit soudce soudu pro mládež. V případě rozvodu nebo rozvodu od stolu a lože soud, který vynese rozvodový rozsudek nebo usnesení o rozvodu od stolu a lože rozhoduje současně otázku rodičovské autority. Po rozvodu nebo rozvodu od stolu a lože může právo na svěření do péče stanovit, upravit nebo doplnit soud pro mládež.

NahoruNahoru

Žaloba s cílem částečného nebo úplného pověření rodičovské autority se předkládá u obvodního soudu místa obvyklého trvalého bydliště nebo místa pobytu nezletilého dítěte. Soud přistoupí ke všem vhodným informačním opatřením, zejména ke studiu osobnosti nezletilého, především pak prostředky sociálního šetření, lékařského vyšetření, psychiatrického a psychologického vyšetření, pozorování chování nebo úředního orientačního přezkoušení. Vyslechne rodiče nebo poručníka a také osobu, která dítě získala do péče. Nakonec může vzhledem k opatrování a výchově dítěte nařídit jakékoliv prozatímní opatření, které posoudí jako užitečné.

A konečně podá prokuratura u obvodního soudu pro občanské záležitosti se sídlem v trvalém bydlišti nebo místě pobytu otce nebo matky, žalobu o úplné nebo částečné pozbytí práv rodičovské autority. Pokud trvalé bydliště nebo místo pobytu otce nebo matky není známo, předkládá se žaloba obvodnímu soudu obvodu, ve kterém se nalézají děti. Pokud se děti ve stejném obvodě nenalézají všechny, předkládá se žaloba k obvodnímu lucemburskému soudu. Státní prokurátor vyšetří rodinnou situaci nezletilého a morální profil jeho rodičů. Rodiče obdrží úřední výzvu, aby předložili soudu připomínky a námitky, které považují za vhodné. V každém případě může soud, z moci úřední nebo na žádost stran, provést taková prozatímní opatření, jaká posoudí pro péči o dítě za vhodná. Stejně tak může soud za všech okolností tato opatření odvolávat nebo upravovat.

NahoruNahoru

11. Jaké řízení se v těchto případech uplatňuje? Existuje naléhavé řízení?

Žaloba se předkládá u soudce pověřeného stanovením poručnictví pro nezletilé prostřednictvím žádosti jednoho z rodičů. Strany jsou osvobozeny od zastupování zástupcem soudního dvora.

Pokud se jedná o žádosti, které souvisejí s rodičovskou autoritou v rámci rozvodového řízení nebo rozvodu od stolu a lože, viz "Divorce - Luxembourg", bod 11.

Po rozvodu nebo rozvodu od stolu a lože se podá u soudu pro mládež jednoduchá žádost jednoho z rodičů nebo prokuratury. Žádost se předkládá ve čtyřech výtiscích na volném papíře soudní kanceláři pro mládež v obvodu trvalého bydliště nebo obvyklého místa pobytu dítěte. Mimo skutky, na kterých je tato žádost založena, uvádí příjmení, jména, povolání a trvalá bydliště stran. Za stranu žadatele, který zde nemá sídlo, obsahuje pod trestem jejího zrušení volbu trvalého bydliště ve Velkovévodství. Strany jsou osvobozeny od zastupování zástupcem soudního dvora.

Žaloba ohledně opatření k pověření rodičovskou autoritou se předkládá formou žádosti. Je osvobozena od zastupování zástupcem soudního dvora. Žádost je možné zaslat státnímu prokurátorovi, který ji předkládá soudu. Rodiče nebo poručník, který si přeje zpětné získání práv, která byla delegována, o to musejí požádat soud v místě trvalého bydliště nebo v místě obvyklého pobytu osoby, které byla tato práva svěřena.

NahoruNahoru

A konečně žaloba ohledně opatření ke zproštění rodičovské autority se předkládá formou žádosti, která vyjadřuje skutky a doprovázejí ji průkazné podklady. Soudní zapisovatel žádost oznámí a vyzve rodiče nebo příbuzné, proti kterým je žaloba podána. Ti jsou osvobozeni od zastupování zástupcem soudního dvora. Rodič nebo poručník, který si přeje získat práva, která mu byla odejmuta zpět, musí podat žádost u soudu v místě trvalého bydliště nebo obvyklého místa pobytu osoby, které byla tato práva svěřena.

12. Mohu získat k zajištění soudního řízení bezplatnou právní pomoc?

Osoby, jejichž příjmy se považují podle lucemburského zákona za nedostačující mohou získat bezplatnou právní pomoc. Z toho důvodu musejí vyplnit dotazník, který mohou získat v centrální kanceláři bezplatné právní pomoci a zaslat jej předsedovi advokátní komory, který je územně příslušný a který o tom rozhodne.

Bezplatná právní pomoc zahrnuje veškeré výdaje, které souvisejí s instancemi, řízeními nebo úkony, na které byla přiznána. Zahrnuje zejména práva kolkovného a registrace, výdajů na zapisovatele, platy právních zástupců, poplatky a výdaje soudního vykonavatele, výdaje a honoráře notářů, výdaje a honoráře specialistů, svědecké poplatky, honoráře překladatelů a tlumočníků, výdaje na zvyková osvědčení, výdaje za přesuny, poplatky a výdaje za formality související se zápisem, hypotékami a zástavou a dále výdaje za inzerci v tisku.

13. Je možné se proti usnesení o rodičovské odpovědnosti odvolat?

Proti usnesení o rodičovské odpovědnosti je možné se odvolat u odvolacího soudu občanské komory. Odvolací lhůta je v zásadě čtyřicet dní. Odvolací lhůta proti rozsudku vydaného soudcem, který má pravomoc vyslovit prozatímní usnesení, je nicméně patnáct dní.

NahoruNahoru

14. V některých případech se může ukázat jako nezbytné obrátit se s výkonem rozsudku, který se týká rodičovské odpovědnosti, na soud nebo na jinou pravomoc. Jaké řízení se v těchto případech uplatňuje?

Lucemburské právo zná dvě možnosti jak překonat důsledné zamítnutí výkonu, který se týká rodičovské autority:

Počítá se jednak s trestem občanské povahy, tj. donucujícím prostředkem, který představuje odsouzení k finanční částce úměrné za den (nebo týden, nebo měsíc) zpoždění, který vyslovila soudní pravomoc proti vzpírajícímu se rodiči s ohledem na jeho přivedení k výkonu povahy povinnosti. Žaloba se doručuje formou obsílky obvodnímu soudu místa pobytu dítěte. Strany musejí jednat v zastoupení zástupcem soudního dvora.

Na druhé straně se předpokládá s trestními sankcemi. Tak porušení při neposkytnutí zastoupení dítěte se trestá vězením od osm dní do dvou let a/nebo pokutou od 251 do 2 000 eur. Pokud viník pozbyl rodičovské autority k dítěti úplně nebo částečně, může být trest vězení navýšen až na tři roky. Prokuratura může záležitost začít projednávat z moci úřední nebo z pověření oběti prostřednictvím návrhu na trestní stíhání. Obvodní soud se sídlem věci přečinu, stanoví trestní sankce a v nezbytném případě náhradu škody, která oběti náleží. Strany jsou osvobozeny od zastoupení zástupcem soudního dvora.

15. Co musím udělat, aby usnesení o výkonu rodičovské odpovědnosti vydané soudem jiné země Evropské unie bylo uznané a výkonné v Lucemburském velkovévodství? Jaké řízení se v těchto používá?

Na základě Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 ze dne 29. května 2000 o pravomoci, uznání a výkonu rozsudků v záležitosti manželství a rodičovské odpovědnosti za společné děti (dále "Bruselské nařízení II"), se usnesení o rodičovské autoritě vydané soudem jiné země Evropské unie ve Velkovévodství uznává plným právem. Jinak řečeno uznání takového rozsudku nepodléhá žádnému řízení.

NahoruNahoru

Usnesení o výkonu rodičovské autority s ohledem na společné dítě obou stran, které vydal soud jiné země Evropské unie a které je vykonavatelné a bylo sděleno nebo oznámeno, se nicméně ve Velkovévodství vykonává až poté, kdy bylo prohlášeno za vykonavatelné na základě žádosti každé zúčastněné strany. Žádost o prohlášení nabytí právní moci musí být předložena předsedovi obvodního soudu zástupcem soudního dvora. Odvolání proti usnesení odvolacího soudu ke kasačnímu soudu může být formulováno u kasačního soudu.

16. Na jaký soud je třeba se v Lucemburském velkovévodství obrátit s námitkami proti uznání rozsudku o rodičovské odpovědnosti, který vydal soud jiné země Evropské unie? Jaké řízení se v těchto případech používá?

Na základě "nařízení Brusel II", může každá zúčastněná strana požádat prostřednictvím žádosti podané předsedovi obvodního soudu, o vydání usnesení o neuznání usnesení související s rodičovskou autoritou, které vyslovil soud jiné země Evropské unie. Tato žádost musí být předložena zástupcem soudního dvora.

Žádost může být odmítnuta pouze z následujících pohnutek:

 • Zjevný rozpor s veřejným pořádkem;
 • Neexistence slyšení dítěte;
 • Nedodržení práv obhajoby;
 • Neslučitelnost s rozsudkem vydaným v úzce spjaté instanci.

Jedna nebo druhá strana může proti usnesení předsedy obvodního soudu formulovat odvolání k odvolacímu soudu. Usnesení odvolacího soudu může být předmětem odvolání ke kasačnímu soudu.

NahoruNahoru

17. Jaké právo soud používá v soudním řízení o rodičovské odpovědnosti kdy dítě nebo strany nemají místo pobytu v Lucemburském velkovévodství nebo mají dvě rozdílné národnosti?

 • Haagská úmluva ze dne 5. října 1961 o pravomoci úřadů a zákonu, který se používá ve věci ochrany nezletilých se používá na všechny děti, které mají místo pobytu v Lucembursku nebo ve státě, který je součástí této úmluvy. Podle lucemburského doktríny by se měl článek 3 Úmluvy vykládat tak, že obsahuje podřízenost předmětnému zákonu státu národnosti nezletilého ze všech hledisek rodičovské autority, která se vyjadřuje výsadami autority vůči osobě dítěte. V zásadě by se mělo jednat o hlavní práva osoby dítěte jakými je právo na péči, právo určení místa pobytu a možná také právo volby vzdělání. Naproti tomu by se dalo připustit, že výše uvedené ustanovení nepokrývá práva a povinnosti, které se týkají správy jeho jmění.

Ve shodě s článkem 15 výše uvedené Úmluvy si Lucembursko vyhrazuje pravomoc vlastních orgánů, které jsou povolané v rozhodování o žádosti na zrušení, rozpuštění nebo uvolnění manželského svazku mezi rodiči nezletilého, aby mohly provést ochranná opatření jeho osoby nebo jeho blaha. Orgány jiných smluvních zemí nicméně tato opatření uznávat nemusejí.

 • Mimo případů, kdy se používá výše uvedená Úmluva, je vhodné rozlišovat mezi nemanželským a zákonným příbuzenstvím dítěte:
  • V případě nemanželského příbuzenství je použitelným zákonem zákon národnosti dítěte
  • V případě manželského příbuzenství dítěte je to zákon, který řídí účinky manželství a má oprávnění být používán podle doktríny, tj.:
   • Společný národní zákon rodičů, pokud mají stejnou národnost;
   • Zákon společného trvalého bydliště rodičů, jestliže mají národnosti rozdílné.

Po rozvodu rodičů soudní praxe obecně připouští, že se používá zákon používaný v případě rozvodu, to znamená:

 • Národní zákon manželů, jestliže jsou stejné národnosti;
 • Zákon skutečného společného trvalého bydliště manželů, jestliže jsou odlišné národnosti;
 • Lucemburský zákon, jestliže manželé odlišné národnosti nemají skutečné společné trvalé bydliště.

A v každém případě zákon vlastního svědomí, to znamená lucemburský zákon jakožto zákon veřejného pořádku nebo veřejného řádu má konkurenční poslání.

Bližší informace

 • Legilux, le portail juridique du Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg français

« Rodičovská odpovědnost - Obecné informace | Lucembursko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 13-11-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království