Európska komisia > EJS > Rodičovské práva a povinnosti > Litva

Posledná úprava: 21-06-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rodičovské práva a povinnosti - Litva

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo v praxi znamená právnický pojem „rodičovská zodpovednosť“? Aké sú práva a povinnosti osoby s rodičovskou zodpovednosťou? 1.
2. Kto obvykle nesie rodičovskú zodpovednosť za dieťa? 2.
3. Ak rodičia nie sú schopní alebo ochotní niesť rodičovskú zodpovednosť za svoje deti, môže byť namiesto nich určená iná osoba? 3.
4. Ak sa rodičia rozvedú alebo rozídu, ako sa rozhodne o otázke rodičovskej zodpovednosti pre budúcnosť? 4.
5. Ak rodičia uzatvoria dohodu o otázke rodičovskej zodpovednosti, ktoré formality sa musia rešpektovať, aby sa dohoda stala právne záväznou? 5.
6. Ak rodičia nedokážu dospieť k dohode o otázke rodičovskej zodpovednosti, aké sú alternatívne spôsoby riešenia sporu bez nutnosti ísť na súd? 6.
7. Ak rodičia idú na súd, o ktorých otázkach, ktoré sa týkajú dieťaťa, môže rozhodnúť sudca? 7.
8. Ak súd rozhodne, že dieťa má byť zverené do opatery jedného rodiča, znamená to, že tento rodič rozhoduje o všetkých veciach, ktoré sa týkajú dieťaťa, bez toho, aby sa najprv poradil s druhým rodičom? 8.
9. Ak súd rozhodne, že dieťa má byť zverené do opatery oboch rodičov, čo to v praxi znamená? 9.
10. Na ktorý súd alebo orgán by som sa mal obrátiť, ak chcem podať žiadosť o rodičovskú zodpovednosť? Ktoré formality sa musia rešpektovať a ktoré dokumenty mám pripojiť k svojej žiadosti? 10.
11. Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch? Je k dispozícii mimoriadne konanie? 11.
12. Môžem získať právnu pomoc na pokrytie nákladov na konanie? 12.
13. Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu o rodičovskej zodpovednosti? 13.
14. V určitých prípadoch je nutné domáhať sa uplatnenia rozhodnutia o rodičovskej zodpovednosti na súde alebo inom orgáne. Aký postup sa v takýchto prípadoch uplatňuje? 14.
15. Čo by som mal urobiť, aby sa rozhodnutie o rodičovskej zodpovednosti vydané súdom v inom členskom štáte uznalo a uplatnilo v Litve? Aký postup sa v týchto prípadoch uplatňuje? 15.
16. Na ktorý súd v Litve by som sa mal obrátiť, aby som sa postavil proti uznaniu rozhodnutia o rodičovskej zodpovednosti, ktoré vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa v týchto prípadoch uplatňuje? 16.
17. Ktoré právne predpisy sa uplatňujú v prípade konania vo veci rodičovskej zodpovednosti, keď dieťa alebo strany nežijú v Litve alebo majú odlišnú štátnu príslušnosť? 17.

 

1. Čo v praxi znamená právnický pojem „rodičovská zodpovednosť“? Aké sú práva a povinnosti osoby s rodičovskou zodpovednosťou?

Vzájomné práva a povinnosti detí a rodičov sú stanovené v časti IV knihy III občianskeho zákonníka. Článok 3.155 občianskeho zákonníka stanovuje, že až do dosiahnutia dospelosti alebo emancipácie sa o deti starajú ich rodičia. Rodičia majú právo a povinnosť riadne vychovávať svoje deti, starať sa o ich zdravie a dbať o ich fyzický a duševný stav, vytvárať priaznivé podmienky na ich plný a harmonický vývoj tak, aby dieťa bolo pripravené na nezávislý život v spoločnosti. Kapitola XI knihy III občianskeho zákonníka stanovuje práva a povinnosti rodičov vo vzťahu k ich deťom a kapitola XII stanovuje práva a povinnosti rodičov a detí týkajúce sa spoločného majetku.

Podľa odseku 2 článku 3.227 občianskeho zákonníka sa adoptívni rodičia považujú za rodičov dieťaťa podľa právnych predpisov, na základe ktorých sa súdne rozhodnutie o adopcii stalo res judicata, okrem výnimky uvedenej v odseku 4 článku 3.222 občianskeho zákonníka.

2. Kto obvykle nesie rodičovskú zodpovednosť za dieťa?

Článok 3.156 občianskeho zákonníka stanovuje, že otec a matka majú rovnaké práva a povinnosti vo vzťahu k svojim deťom. Rodičia majú rovnaké práva a povinnosti vo vzťahu k svojim deťom bez ohľadu na to, či sa dieťa narodilo zosobášenému alebo nezosobášenému páru, po rozvode alebo súdnom zrušení manželstva alebo odluke.

HoreHore

3. Ak rodičia nie sú schopní alebo ochotní niesť rodičovskú zodpovednosť za svoje deti, môže byť namiesto nich určená iná osoba?

Ak rodičia nie sú schopní alebo ochotní niesť rodičovskú zodpovednosť za svoje deti, môže byť namiesto nich určená iná osoba. Na tieto účely je v občianskom zákonníku ustanovený štatút poručníctva a opatrovníctva maloletých osôb. Základné zásady zverenia dieťaťa do dočasného a trvalého poručníctva/opatrovníctva sú uvedené v článkoch 3.254 a 3.257.

4. Ak sa rodičia rozvedú alebo rozídu, ako sa rozhodne o otázke rodičovskej zodpovednosti pre budúcnosť?

Ak sa rodičia rozvedú, určenie rodičovskej zodpovednosti pre budúcnosť závisí od spôsobu rozvodu.

Ak sa manželstvo zruší vzájomnou dohodou manželov, manželia budú musieť predložiť súdu zmluvu týkajúcu sa dôsledkov ich rozvodu (úprava spoločného majetku, platenie výživného na deti, atď.). Podľa odseku 3 článku 3.53 obchodného zákonníka súd pri vydaní rozhodnutia o rozvode schvaľuje zmluvu manželov pokiaľ ide o dôsledky rozvodu, ktorá stanovuje platenie výživného na maloleté deti a vzájomné platenie výživného, miesto, kde budú maloleté deti bývať, podiel manželov na výchove detí a ich ďalšie majetkové práva a povinnosti. Obsah zmluvy sa zahrnie do rozhodnutia o rozvode. Ak dôjde k podstatným zmenám okolností (choroba jedného z bývalých partnerov, pracovná neschopnosť, atď.), bývalí manželia alebo jeden z nich môžu na súde podať žiadosť o prehodnotenie podmienok ich zmluvy pokiaľ ide o dôsledky rozvodu.

HoreHore

Ak sa manželstvo zruší na základe žiadosti jedného z manželov, žiadosť predložená na súde musí tiež uvádzať, ako žiadateľ bude plniť svoje povinnosti vo vzťahu k bývalému partnerovi a ich maloletým deťom. V prípade povolenia rozvodu musí súd vyriešiť záležitosti týkajúce sa bydliska a výživného maloletých detí, výživného jedného z manželov, usporiadanie spoločného majetku manželov, okrem prípadov, keď boli majetkové záležitosti usporiadané vzájomnou dohodou manželov, ktorá bola notársky overená (článok 3.59).

Ak sa manželstvo zruší na základe chyby jedného alebo oboch manželov. Rozvod z dôvodu chyby oboch manželov má rovnaké dôsledky ako zrušenie manželstva na základe vzájomnej dohody manželov (články 3.51 až 3.54). Rozvod z dôvodu chyby jedného z manželov podlieha, mutatis mutandis, článku 3.59 občianskeho zákonníka.

V prípade odluky môže jeden z manželov požiadať súd o schválenie odluky, ak v dôsledku určitých okolností, ktoré nemôžu závisieť od druhého partnera, sa ich spoločný život stal neznesiteľným (nemožným), alebo môže vážne poškodiť záujmy ich maloletých detí, alebo manželia už viac nemajú záujem o spoločné súžitie. Pri vydaní rozhodnutia o odluke musí súd určiť, s ktorým z manželov majú deti žiť, výživné na deti a zapojenie odlúčeného otca (matky) do výchovy ich detí. Obaja manželia môžu spoločne požiadať súd o schválenie odluky, ak uzatvorili zmluvu týkajúcu sa dôsledkov ich odluky, ktorá stanovuje bydlisko, výživné a výchovu ich maloletých detí, ako aj usporiadanie ich majetku a vzájomnej vyživovacej povinnosti. Ak manželia uzavreli zmluvu týkajúcu sa dôsledkov odluky, súd schváli zmluvu za predpokladu, že je v súlade s verejným poriadkom, právami a zákonnými záujmami ich maloletých detí alebo jedného z manželov. Súd po schválení zmluvy zahrnie jej obsah do rozhodnutia o odluke.

HoreHore

5. Ak rodičia uzatvoria dohodu o otázke rodičovskej zodpovednosti, ktoré formality sa musia rešpektovať, aby sa dohoda stala právne záväznou? 

Ak rodičia žijú spolu, postup a forma výživného sa stanovia vzájomnou dohodou rodičov. Pre túto dohodu nie je stanovená osobitná forma a usporiadanie. Podľa článku 3.193 občianskeho zákonníka (OZ) manželia uzatvárajú dohodu o rozvode na základe vzájomnej dohody (článok 3.51 OZ) alebo o odluke (článok 3.73 OZ), ktorá stanovuje ich spoločné povinnosti pokiaľ ide o výživné na ich maloleté deti, ako aj postup a formu takéhoto výživného. Dohodu schvaľuje súd (článok 3.53 OZ). Rodičia maloletých detí môžu uzavrieť dohodu o výživnom na deti aj vtedy, ak k ich rozvodu došlo z iných dôvodov. Ak jeden z rodičov nedodrží dohodu o výživnom pre ich maloleté deti, ktorú schválil súd, druhý rodič má právo požiadať súd o vydanie príkazu na vykonanie rozsudku.

6. Ak rodičia nedokážu dospieť k dohode o otázke rodičovskej zodpovednosti, aké sú alternatívne spôsoby riešenia sporu bez nutnosti ísť na súd?

V Litve neexistujú žiadne alternatívne spôsoby riešenia sporu týkajúceho sa rodičovskej zodpovednosti. Rodičia môžu riešiť svoj spor iba na súde.

7. Ak rodičia idú na súd, o ktorých otázkach, ktoré sa týkajú dieťaťa, môže rozhodnúť sudca? 

Ak rodičia idú na súd, sudca môže rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa dieťaťa, vrátane bydliska dieťaťa, práv rodičov navštevovať deti/mať prístup k deťom, výživného na maloleté deti a iných otázok, ktoré sú uvedené v žiadosti.

8. Ak súd rozhodne, že dieťa má byť zverené do opatery jedného rodiča, znamená to, že tento rodič rozhoduje o všetkých veciach, ktoré sa týkajú dieťaťa, bez toho, aby sa najprv poradil s druhým rodičom? 

Otec a matka majú podľa článku 3.156 občianskeho zákonníka rovnaké práva a povinnosti vo vzťahu k svojim deťom. Rodičia majú rovnaké práva a povinnosti vo vzťahu k svojim deťom bez ohľadu na to, či sa dieťa narodilo zosobášenému alebo nezosobášenému páru, po rozvode alebo súdnom zrušení manželstva alebo odluke. Rodičia majú právo a povinnosť vychovávať svoje deti; sú zodpovední za výchovu a vývoj svojich detí, ich zdravie a duchovné a morálne vedenie. Pri vykonávaní týchto povinností majú rodičia právo prednosti pred právami iných osôb. Rodičia musia svojim deťom vytvoriť podmienky na vzdelávanie počas obdobia povinnej školskej dochádzky.

HoreHore

Výlučná starostlivosť jedného z rodičov je možná iba v prípadoch, keď došlo k obmedzeniu rodičovskej právomoci jedného z rodičov. Ak si rodičia (otec alebo matka) neplnia svoje povinnosti týkajúce sa výchovy svojich detí, alebo zneužívajú svoju rodičovskú právomoc, alebo zaobchádzajú s deťmi kruto, alebo majú škodlivý vplyv na svoje deti svojim nemorálnym správaním, alebo sa nestarajú o svoje deti, súd môže vydať rozhodnutie o dočasnom alebo úplnom obmedzení rodičovskej právomoci (otca alebo matky). Dočasné alebo úplné obmedzenie rodičovskej právomoci zahŕňa pozastavenie osobných a majetkových práv rodičov na základe pokrvného príbuzenstva a podľa zákona. Rodičia si však zachovávajú právo navštevovať deti, okrem prípadov, keď je to proti záujmom dieťaťa. V prípade, že rodičovská právomoc je obmedzená úplne, môže byť dieťa adoptované bez súhlasu rodičov.

9. Ak súd rozhodne, že dieťa má byť zverené do opatery oboch rodičov, čo to v praxi znamená? 

Rodičia rozhodujú o všetkých otázkach týkajúcich sa výchovy ich detí a iných záležitostí rodičovskej zodpovednosti vzájomnou dohodou. Ak nedospejú k dohode, o spornej otázke rozhodne súd. 

Žiadosti o vydanie príkazu na styk s dieťaťom alebo zapojenie do výchovy dieťaťa môže predložiť otec dieťaťa, matka alebo rodičia (poručníci/opatrovníci) právne nespôsobilých rodičov maloletého dieťaťa. Súd stanoví postup pre styk odlúčeného rodiča s dieťaťom, pričom zohľadní záujmy dieťaťa a vytvorí odlúčenému rodičovi možnosť zapojenia do výchovy dieťaťa v najväčšej možnej miere. Minimálny styk s dieťaťom sa môže nariadiť iba v prípadoch, keď pravidelný maximálny styk poškodzuje záujmy dieťaťa.

HoreHore

10. Na ktorý súd alebo orgán by som sa mal obrátiť, ak chcem podať žiadosť o rodičovskú zodpovednosť? Ktoré formality sa musia rešpektovať a ktoré dokumenty mám pripojiť k svojej žiadosti?

Ak chce osoba predložiť žiadosť o rodičovskú zodpovednosť, musí sa obrátiť na okresný súd. Ktoré formality sa musia rešpektovať a ktoré dokumenty sa pripájajú k žiadosti závisí od požiadaviek uvedených v žiadosti a od práv a povinností, ktoré sú napadnuté alebo sa musia riešiť alebo stanoviť (o obsahu rodičovskej zodpovednosti).

11. Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch? Je k dispozícii mimoriadne konanie?

Hlavné spory a otázky týkajúce sa rodičovskej zodpovednosti sa skúmajú v zjednodušenom konaní.

12. Môžem získať právnu pomoc na pokrytie nákladov na konanie?

Právnu pomoc je možné získať podľa zákona o právnej pomoci (zákon o právnej pomoci zaručenej štátom). Možnosť získať právnu pomoc závisí od finančnej situácie osoby.

13. Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu o rodičovskej zodpovednosti?

Je to možné.

14. V určitých prípadoch je nutné domáhať sa uplatnenia rozhodnutia o rodičovskej zodpovednosti na súde alebo inom orgáne. Aký postup sa v takýchto prípadoch uplatňuje? 

Rozhodnutia súdov vykonávajú povinne súdni úradníci.

15. Čo by som mal urobiť, aby sa rozhodnutie o rodičovskej zodpovednosti vydané súdom v inom členskom štáte uznalo a uplatnilo v Litve? Aký postup sa v týchto prípadoch uplatňuje? 

Uznanie rozhodnutí zahraničného súdu sa riadi občianskym zákonníkom. Žiadosť o uznanie rozhodnutia zahraničného súdu sa predkladá litovskému odvolaciemu súdu. Strana, ktorá žiada o uznanie, predkladá súdne rozhodnutie, jeho preklad do litovského jazyka, potvrdenie, že rozhodnutie nadobudlo účinnosť a dôkazný materiál, že strana, ktorá sa nedostavila na súd, bola riadne informovaná o mieste a čase konania prejednávania prípadu.

HoreHore

16. Na ktorý súd v Litve by som sa mal obrátiť, aby som sa postavil proti uznaniu rozhodnutia o rodičovskej zodpovednosti, ktoré vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa v týchto prípadoch uplatňuje?

Sťažnosť sa predkladá Najvyššiemu súdu Litvy. Táto sťažnosť sa preskúma v rámci kasačného konania, ktoré sa riadi občianskym zákonníkom.

17. Ktoré právne predpisy sa uplatňujú v prípade konania vo veci rodičovskej zodpovednosti, keď dieťa alebo strany nežijú v Litve alebo majú odlišnú štátnu príslušnosť?

Právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na zistenie pôvodu dieťaťa (legitimácia), sú stanovené v článku 1.31 občianskeho zákonníka. Pôvod dieťaťa (zistenie alebo spochybnenie otcovstva alebo materstva) sa stanovuje buď v súlade s právnymi predpismi štátu, ktorého štátnu príslušnosť dieťa získalo pri narodení, alebo s právnymi predpismi štátu, ktorý je uznaný za bydlisko dieťaťa v čase jeho narodenia, alebo s právnymi predpismi štátu, v ktorom majú bydlisko rodičia dieťaťa, alebo s právnymi predpismi štátu, ktorého bol jeden z rodičov štátnym príslušníkom v čase narodenia dieťaťa, podľa toho, ktorá z týchto možností je pre dieťa výhodnejšia. Dôsledky legitimácie sa riadia právnymi predpismi štátu, v ktorom má dieťa bydlisko. Ak dieťa alebo jeden z jeho rodičov žije v Litovskej republike, o otázkach legitimácie rozhodujú súdy alebo iné štátne inštitúcie Litovskej republiky. Zákonná aktívna spôsobilosť rodičov (matky alebo otca) sa pri uznaní otcovstva (materstva) riadi právnymi predpismi štátu bydliska otca alebo matky v čase uznania. Forma uznania otcovstva (materstva) sa riadi právnymi predpismi štátu, v ktorom je uznané, alebo právnymi predpismi štátu bydliska dieťaťa. Rovnaké ustanovenia sa vzťahujú aj na legitimáciu dieťaťa narodeného mimo manželstva.

Právne predpisy, ktoré platia pre vzťahy medzi rodičmi a dieťaťom, sú stanovené v článku 1.32. Osobné a majetkové vzťahy medzi rodičmi a dieťaťom sa riadia právnymi predpismi štátu, v ktorom má dieťa bydlisko. Ak ani jeden z rodičov nemá bydlisko v štáte bydliska dieťaťa, pričom dieťa a rodičia sú štátnymi príslušníkmi toho istého štátu, uplatňujú sa právne predpisy štátu ich spoločnej štátnej príslušnosti.

Právne predpisy vzťahujúce sa na ochranu maloletých detí, ich poručníctvo a opatrovníctvo sú stanovené podľa Haagskeho dohovoru z 5. októbra 1961 pokiaľ ide o právomoci orgánov a právnych predpisov vzťahujúcich sa na ochranu maloletých detí.

Vyživovacie povinnosti (alimenty) v rámci rodiny sa riadia Haagskym dohovorom z 2. októbra 1973 o právnych predpisoch vzťahujúcich sa na vyživovacie povinnosti.

« Rodičovské práva a povinnosti - Všeobecné informácie | Litva - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 21-06-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo