Europeiska Kommissionen > ERN > Föräldraansvar > Lettland

Senaste uppdatering: 12-04-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Föräldraansvar - Lettland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad innebär det juridiska begreppet ”föräldraansvar” i praktiken? Vilka rättigheter och skyldigheter har den som har föräldraansvar? 1.
2. Vem har som regel föräldraansvaret för ett barn? 2.
3. Om föräldrarna är olämpliga eller ovilliga att utöva föräldraansvaret, kan någon annan person då utses i deras ställe? 3.
4. Om föräldrarna skiljer sig eller separerar, hur löses frågan om föräldraansvar då för framtiden? 4.
5. Om föräldrarna avtalar om föräldraansvar, vilka krav måste då vara uppfyllda för att avtalet ska vara rättsligt bindande? 5.
6. Om föräldrarna inte kan enas i frågor om föräldraansvar, vilka alternativa tvistlösningsmetoder finns då för att lösa tvisten utom domstol? 6.
7. Om föräldrarna vänder sig till domstol, vilka frågor kan domstolen besluta om när det gäller barnet? 7.
8. Om domstolen beslutar att en förälder ska ha ensam vårdnad, innebär detta att han eller hon kan besluta i alla frågor som rör barnet utan att samråda med den andra föräldern? 8.
9. Om domstolen beslutar om gemensam vårdnad, vad innebär det i praktiken? 9.
10. Till vilken domstol ska jag vända mig om jag vill inleda en rättegång om föräldraansvar? Vilka formaliteter måste uppfyllas och vilka dokument ska bifogas? 10.
11. Vilken handläggningsform används i dessa fall? Finns det möjlighet till snabbare handläggning vid fara i dröjsmål? 11.
12. Kan jag få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna? 12.
13. Är det möjligt att överklaga ett beslut om föräldraansvar? 13.
14. I vissa fall kan det vara nödvändigt att begära verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar. Vilken domstol ska jag i så fall vända mig till och hur handläggs frågan? 14.
15. Vad ska jag göra för att få ett avgörande om föräldraansvar som meddelats i en annan medlemsstat erkänt och verkställt i Lettland? Vilken handläggningsform används i dessa fall? 15.
16. Till vilken domstol i Lettland ska jag vända mig för att motsätta mig erkännande av ett avgörande om föräldraansvar som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat? Vilken handläggningsform används i dessa fall? 16.
17. Vilken lag tillämpas i frågor om föräldraansvar om barnet eller parterna inte bor i Lettland eller har olika medborgarskap? 17.

 

1. Vad innebär det juridiska begreppet ”föräldraansvar” i praktiken? Vilka rättigheter och skyldigheter har den som har föräldraansvar?

Barn omfattas av föräldraansvar (förälders vårdnadsrätt) tills de har uppnått myndig ålder. Den som har vårdnadsrätten är skyldig att ta hand om barnen och deras egendom och att företräda barnen i frågor som rör deras person och egendom.

2. Vem har som regel föräldraansvaret för ett barn?

Båda föräldrarna utövar vårdnadsrätten gemensamt. Om föräldrarna inte är gifta kan vårdnadsrätten utövas av båda föräldrarna eller, om det finns ett avtal om detta, av den ena föräldern. Om den ena föräldern har vårdnadsrätten har den andra umgängesrätt.

3. Om föräldrarna är olämpliga eller ovilliga att utöva föräldraansvaret, kan någon annan person då utses i deras ställe?

Om föräldrarna utövar vårdnadsrätten särskilt otillfredsställande sätt eller underlåter att ta hand om barnen på det sätt som krävs och dessa omständigheter kan skada barnens fysiska, mentala eller moraliska utveckling, kan en domstol ta ifrån föräldrarna (den ena föräldern eller båda) föräldraansvaret eller utfärda ett föreläggande.

Om båda föräldrarnas fråntas föräldraansvaret ålägger domstolen en domstol för minderåriga att utse en förmyndare för barnen.

4. Om föräldrarna skiljer sig eller separerar, hur löses frågan om föräldraansvar då för framtiden?

Om föräldrarna skiljer sig eller separerar utövas vårdnadsrätten av båda föräldrarna eller, om så har avtalats, av den ena föräldern.

Till börjanTill början

I alla frågor som rör barnets utveckling ska föräldrarna fatta beslut tillsammans. Om en tvist uppstår ska denna avgöras av domstolen för minderåriga, såvida inte något annat föreskrivs i lagen. Om domstolen för minderåriga inte kan lösa tvisten mellan föräldrarna ska de vända sig till domstol.

5. Om föräldrarna avtalar om föräldraansvar, vilka krav måste då vara uppfyllda för att avtalet ska vara rättsligt bindande?

Om föräldrarna ingår ett avtal om föräldraansvar och följer detta av egen fri vilja är det inte nödvändigt att någon myndighet eller domstol godkänner avtalet.

6. Om föräldrarna inte kan enas i frågor om föräldraansvar, vilka alternativa tvistlösningsmetoder finns då för att lösa tvisten utom domstol?

Om en tvist uppstår ska denna avgöras av domstolen för minderåriga. Om denna inte kan lösa tvisten mellan föräldrarna, eller om dess avgörande inte följs, ska föräldrarna vända sig till en distriktsdomstol.

7. Om föräldrarna vänder sig till domstol, vilka frågor kan domstolen besluta om när det gäller barnet?

Föräldrarna kan vända sig till domstol för att ansöka om gemensam vårdnad eller ensam vårdnad. Utöver vårdnadsfrågan avgör domstolen vid behov frågor om underhåll, bosättningsort osv. Den förälder som har ensam vårdnad har vårdnadsrätten för barnet. Detta innebär att föräldern har rätt att handla för barnets räkning i frågor som rör barnets person och egendom och rätt att avgöra var barnet ska bo. Varje förälder har umgängesrätt med de barn som bor hos den andra föräldern.

Till börjanTill början

Varje förälder måste bidra till underhållet av de barn som bor hos den andra föräldern.

8. Om domstolen beslutar att en förälder ska ha ensam vårdnad, innebär detta att han eller hon kan besluta i alla frågor som rör barnet utan att samråda med den andra föräldern?

Om domstolen beslutar att den ena föräldern ska ha ensam vårdnad om barnet har denna förälder bestämmanderätt i alla frågor som rör barnet. Den andra föräldern har emellertid både rätt och skyldighet att upprätthålla ett personligt förhållande och kontakt med barnen. Den förälder som inte bor tillsammans med sina barn har rätt att få information om barnens utveckling, hälsa och intressen samt om hur det går för dem i skolan.

9. Om domstolen beslutar om gemensam vårdnad, vad innebär det i praktiken?

Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnen ska båda ha rätt att för barnens räkning agera i frågor som rör barnets person och egendom. I alla frågor som rör barnets utveckling ska föräldrarna fatta beslut tillsammans.

10. Till vilken domstol ska jag vända mig om jag vill inleda en rättegång om föräldraansvar? Vilka formaliteter måste uppfyllas och vilka dokument ska bifogas?

Den som vill inleda en rättegång ska vända sig till distriktsdomstolen på den ort där svaranden har sin hemvist. Styrkande handlingar ska bifogas, tillsammans med ett yttrande från domstolen för minderåriga.

11. Vilken handläggningsform används i dessa fall? Finns det möjlighet till snabbare handläggning vid fara i dröjsmål?

Rättegången i tvistemål regleras i den lettiska civilprocesslagen.

Till börjanTill början

För att skydda minderåriga kan domstolsförhandlingarna eller delar av dem hållas bakom stängda dörrar om någon av parterna begär det eller om domstolen så beslutar.

Enligt lettiska bestämmelser ska mål som rör barns intressen handläggas snabbare än vad som normalt krävs.

12. Kan jag få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna?

Efter ansökan från den berörde kan domstolen besluta att denne slipper betala rättegångskostnaderna, sänka dessa eller dela upp betalningen på flera tillfällen.

13. Är det möjligt att överklaga ett beslut om föräldraansvar?

Domen kan överklagas till regional domstol (appellationsdomstol), och därefter till högsta domstolen (kassationsdomstolen).

14. I vissa fall kan det vara nödvändigt att begära verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar. Vilken domstol ska jag i så fall vända mig till och hur handläggs frågan?

Domstolsavgöranden ska verkställas när de har vunnit laga kraft.

En exekutionstjänsteman ansvarar för verkställigheten av domstolsavgöranden.

15. Vad ska jag göra för att få ett avgörande om föräldraansvar som meddelats i en annan medlemsstat erkänt och verkställt i Lettland? Vilken handläggningsform används i dessa fall?

Utländska domstolsavgöranden verkställs av domstolarna i Lettland.

En ansökan om erkännande och verkställighet av ett avgörande från en utländsk domstol ska lämnas till distriktsdomstolen för det domsområde där verkställighet ska ske.

Domstolen ska kontrollera om grunderna för det avgörande som ska erkännas är förenliga med lettisk lag och inte strider mot de sociala och moraliska normerna i Lettland, och därefter fatta beslut om erkännande.

16. Till vilken domstol i Lettland ska jag vända mig för att motsätta mig erkännande av ett avgörande om föräldraansvar som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat? Vilken handläggningsform används i dessa fall?

En person som vill ifrågasätta en lettisk domstols erkännande av ett avgörande om föräldraansvar som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat kan begära omprövning vid den domstol som meddelat beslutet.

17. Vilken lag tillämpas i frågor om föräldraansvar om barnet eller parterna inte bor i Lettland eller har olika medborgarskap?

Om domstolen i Lettland anser det motiverat att ta upp frågan om föräldraansvar kommer den att prövas enligt lettisk lag, utan hänsyn till parternas nationalitet.

Avtal som ingåtts i ett annat medlemsland ska beaktas med hänsyn till förhållandena i det landet. De ska anses som giltiga utom i fall då någon punkt i dem strider mot grunderna för den lettiska rättsordningen och lettisk lag.

Ytterligare information

http://www.tiesas.lv/ latviešu valoda

http://www.llrx.com/features/latvia.htm English

http://www.ttc.lv English - latviešu valoda

http://www.bm.gov.lv English - latviešu valoda

« Föräldraansvar - Allmän information | Lettland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 12-04-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket