Evropska komisija > EPM > Starševska odgovornost > Latvija

Zadnja sprememba: 12-04-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Starševska odgovornost - Latvija

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kaj dejansko pomeni pravni izraz „starševska odgovornost“? Kakšne so pravice in obveznosti nosilca starševske odgovornosti? 1.
2. Kdo je ponavadi nosilec starševski odgovornosti do otroka? 2.
3. Ali je mogoče za izvrševanje starševske odgovornosti določiti drugo osebo, če starši tega zmorejo ali ne želijo? 3.
4. Kako se ureja vprašanje starševske odgovornosti, če se starša razvežeta ali razideta? 4.
5. Katere formalnosti morata starša spoštovati pri sklenitvi sporazuma o starševski odgovornosti, da je ta sporazum pravno zavezujoč? 5.
6. Katera alternativna sredstva so za reševanje spora zunaj sodišča na voljo staršem, kadar se ti ne morejo sporazumeti o starševski odgovornosti? 6.
7. O katerih vprašanjih v zvezi z otrokom lahko odloča sodnik, če starša zadevo predložita sodišču? 7.
8. Če sodišče odloči, da ima eden od staršev izključno pravico do varstva in vzgoje otroka, ali to pomeni, da odloča o vsem v zvezi z otrokom brez predhodnega posvetovanja z drugim od staršev? 8.
9. Če sodišče odloči, da imata starša skupno pravico do varstva in vzgoje otroka, kaj to pomeni v praksi? 9.
10. Pri katerem sodišču ali organu je treba vložiti vlogo v zvezi s starševsko odgovornostjo? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti k vlogi? 10.
11. Kateri postopek se pri tem uporablja? Ali je na voljo skrajšani postopek? 11.
12. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za kritje stroškov postopka? 12.
13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper odločbo o starševski odgovornosti? 13.
14. V nekaterih primerih je morda treba pri sodišču ali drugem organu vložiti zahtevek za izvršitev odločbe o starševski odgovornosti. Kateri postopek se pri tem uporablja? 14.
15. Kaj je treba storiti, da se odločba o starševski odgovornosti, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, prizna in izvrši Latviji? Kateri postopek se pri tem uporablja? 15.
16. Pri katerem sodišču v Latviji je treba vložiti predlog za izpodbijanje odločbe o starševski odgovornosti, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se pri tem uporablja? 16.
17. Katero pravo se uporablja v postopkih starševske odgovornosti, kadar otrok ali stranki ne prebivata v Latviji ali imata različno državljanstvo? 17.

 

1. Kaj dejansko pomeni pravni izraz „starševska odgovornost“? Kakšne so pravice in obveznosti nosilca starševske odgovornosti?

Otroci so do polnoletnosti odgovornost staršev (roditeljska pravica). Odgovornost nosilca starševske odgovornosti je skrbeti za otroke in njihovo premoženje ter nastopati v njihovem imenu v osebnih in premoženjskih odnosih.

2. Kdo je ponavadi nosilec starševski odgovornosti do otroka?

Roditeljsko pravico izvršujeta oba starša sporazumno. Če starša nista poročena, lahko imata skrbništvo oba ali po dogovoru samo eden od staršev. Če ima skrbništvo eden od staršev, ima drugi pravico obiskovanja.

3. Ali je mogoče za izvrševanje starševske odgovornosti določiti drugo osebo, če starši tega zmorejo ali ne želijo?

Če starši slabo izvršujejo roditeljsko pravico ali ne skrbijo za otroke in s tem ogrožajo fizični, duševni ali moralni razvoj otrok, lahko sodišče staršu (enemu ali obema) odvzame roditeljsko pravico ali izda opozorilo in odredi preprečitev dejanj.

Če je roditeljska pravica odvzeta obema staršema, sodišče zadolži sodišče za sirote, da otrokom dodeli skrbnika.

4. Kako se ureja vprašanje starševske odgovornosti, če se starša razvežeta ali razideta?

Če se starša razvežeta ali razideta, imata skrbništvo oba, ali po dogovoru eden izmed njiju.

Starša se o vseh vprašanjih glede otrokovega razvoja dogovorita skupaj. Če pride do spora, o nesoglasjih razsodi sodišče za sirote, razen če zakon določa drugače. Če sodišče za sirote ne more rešiti nesoglasij med staršema, se obrneta na sodišče.

Na vrh straniNa vrh strani

5. Katere formalnosti morata starša spoštovati pri sklenitvi sporazuma o starševski odgovornosti, da je ta sporazum pravno zavezujoč?

Če se starša sporazumeta o starševski odgovornosti in jo izvajata po svobodni volji, odobritev kakršnega koli organa ali sodišča ni potrebna.

6. Katera alternativna sredstva so za reševanje spora zunaj sodišča na voljo staršem, kadar se ti ne morejo sporazumeti o starševski odgovornosti?

Če pride do spora, o nesoglasjih odloča sodišče za sirote. Če sodišče o sirotah ne more razsoditi o nesoglasjih med staršema, ali če se odločba sodišča za sirote ne izvaja, se starša obrneta na okrožno sodišče.

7. O katerih vprašanjih v zvezi z otrokom lahko odloča sodnik, če starša zadevo predložita sodišču?

Starša na sodišču zaprosita za skupno ali izključno skrbništvo. Sodnik odloči tudi o vzdrževanju, prebivališču itd., če je to potrebno. Tisti od staršev, ki ima izključno skrbništvo, izvršuje roditeljsko pravico nad otrokom in ima pravico, da deluje v imenu otroka v njegovih osebnih in premoženjskih odnosih ter odloča o otrokovem prebivališču. Vsak od staršev ima pravico do stika z otrokom, ki ostane z drugim staršem.

Vsak od staršev mora sodelovati pri vzdrževanju otroka, ki ostane z drugim od staršev.

8. Če sodišče odloči, da ima eden od staršev izključno pravico do varstva in vzgoje otroka, ali to pomeni, da odloča o vsem v zvezi z otrokom brez predhodnega posvetovanja z drugim od staršev?

Če sodišče odloči, da ima eden od staršev izključno skrbništvo nad otrokom, ima ta starš pravico odločati o vseh vprašanjih v zvezi z otrokom, drugi od staršev pa ima pravico in dolžnost vzdrževati osebni odnos in stike z otrokom. Tisti od staršev, ki ne živi z otrokom ali otroki, ima pravico do podatkov o razvoju otrok, njihovem zdravju, zanimanjih in uspehu v šoli.

Na vrh straniNa vrh strani

9. Če sodišče odloči, da imata starša skupno pravico do varstva in vzgoje otroka, kaj to pomeni v praksi?

Če imata starša skupno skrbništvo nad otroki, oba delujeta v imenu svojih otrok v njihovih osebnih in premoženjskih odnosih. Starša skupaj sprejemata odločitve o vseh vprašanjih v zvezi z otrokovim razvojem.

10. Pri katerem sodišču ali organu je treba vložiti vlogo v zvezi s starševsko odgovornostjo? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti k vlogi?

Tožnik se obrne na okrožno sodišče, pristojno za okrožje, kjer ima prebivališče toženec. Prošnji je treba priložiti dokumente, ki potrjujejo zahtevek, in ugotovitve sodišča za sirote v zvezi s temi vprašanji.

11. Kateri postopek se pri tem uporablja? Ali je na voljo skrajšani postopek?

Sodne postopke v civilnih zadevah ureja Zakon o civilnem postopku Republike Latvije.

V interesu mladoletnika je lahko zaradi utemeljene zahteve udeleženca v zadevi ali po presoji sodišča obravnava ali del obravnave zaprt za javnost.

V skladu s pravili sodišč Republike Latvije je treba zadeve v zvezi z otrokovimi interesi obravnavati v skrajšanem postopku.

12. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za kritje stroškov postopka?

V skladu z zahtevo osebe lahko sodišče to osebo oprosti plačila sodnih stroškov, jih zmanjša ali plačilo razdeli na obroke.

13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper odločbo o starševski odgovornosti?

Pritožbo zoper odločbo je mogoče vložiti na regionalnem sodišču (prizivno sodišče) in kasneje na Vrhovnem sodišču (kasacijsko sodišče).

Na vrh straniNa vrh strani

14. V nekaterih primerih je morda treba pri sodišču ali drugem organu vložiti zahtevek za izvršitev odločbe o starševski odgovornosti. Kateri postopek se pri tem uporablja?

Sodbe in odločbe sodišča se izvršijo po začetku veljavnosti.

Razsodbe sodišča ali druge razsodbe izvrši sodni izvršitelj.

15. Kaj je treba storiti, da se odločba o starševski odgovornosti, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, prizna in izvrši Latviji? Kateri postopek se pri tem uporablja?

Naloge in sodbe tujih sodišč izvršijo sodišča Latvije.

Zahtevek za priznanje in izvršitev razsodbe tujega sodišča je v pristojnosti okrožnega sodišča za območje, v katerem bo razsodba izvršena.

Sodišče potrdi, ali je odločba, ki jo je treba priznati, v skladu z latvijskim zakonom in ni v nasprotju s socialnimi in moralnimi standardi Latvije in prizna odločbo.

16. Pri katerem sodišču v Latviji je treba vložiti predlog za izpodbijanje odločbe o starševski odgovornosti, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se pri tem uporablja?

Oseba, ki želi nasprotovati priznanju odločbe o starševski odgovornosti iz druge države članice, ki ga je izdalo latvijsko sodišče, se lahko pritoži zoper priznanje na sodišču, ki ustreza sodišču, ki je izdalo priznanje.

17. Katero pravo se uporablja v postopkih starševske odgovornosti, kadar otrok ali stranki ne prebivata v Latviji ali imata različno državljanstvo?

Če je latvijsko sodišče upravičeno do obravnave starševske odgovornosti, se zadeva obravnava po latvijskem pravu, ne glede na državljanstvo strank.

Dogovori in dokumenti iz tujih držav se obravnavajo na podlagi prava države, v kateri so bili oblikovani, in so veljavni, razen če je njihovo izvajanje v nasprotju z javnim redom in latvijskim pravom.

Nadaljnje informacije

http://www.tiesas.lv/ latviešu valoda

http://www.llrx.com/features/latvia.htm English

http://www.ttc.lv English - latviešu valoda

http://www.bm.gov.lv English - latviešu valoda

« Starševska odgovornost - Splošne informacije | Latvija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 12-04-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo