Európska komisia > EJS > Rodičovské práva a povinnosti > Lotyšsko

Posledná úprava: 11-01-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rodičovské práva a povinnosti - Lotyšsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo v praxi znamená právny pojem „rodičovské práva a povinnosti“? Aké sú práva a povinnosti osoby s rodičovskými právami a povinnosťami? 1.
2. Kto má spravidla rodičovské práva a povinnosti voči dieťaťu? 2.
3. Ak rodičia nie sú schopní alebo ochotní uplatňovať rodičovské práva a povinnosti voči deťom, môže byť namiesto nich určená iná osoba? 3.
4. Ak sa rodičia rozvedú alebo rozídu, ako sa rozhodne o otázke rodičovských práv a povinností pre budúcnosť? 4.
5. Ak rodičia uzatvoria dohodu o otázke rodičovských práv a povinností, ktoré formality sa musia rešpektovať, aby sa dohoda stala právne záväznou? 5.
6. Ak rodičia nedokážu dospieť k dohode o otázke rodičovských práv a povinností, aké sú alternatívne spôsoby riešenia sporu bez nutnosti obrátenia sa na súd? 6.
7. Ak sa rodičia obrátia na súd, o ktorých otázkach, ktoré sa týkajú dieťaťa, môže rozhodnúť sudca? 7.
8. Ak súd rozhodne, že dieťa má byť zverené do opatery jedného rodiča, znamená to, že tento rodič rozhoduje o všetkých veciach, ktoré sa týkajú dieťaťa, bez toho, aby sa najprv poradil s druhým rodičom? 8.
9. Ak súd rozhodne, že dieťa má byť zverené do opatery oboch rodičov, čo to v praxi znamená? 9.
10. Na ktorý súd alebo orgán by som sa mal obrátiť, ak chcem podať žiadosť o priznanie rodičovských práv a povinností? Ktoré formality sa musia rešpektovať a ktoré dokumenty mám pripojiť k svojej žiadosti? 10.
11. Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch? Je k dispozícii mimoriadne konanie v naliehavých prípadoch? 11.
12. Môžem získať právnu pomoc na pokrytie trov konania? 12.
13. Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu o rodičovských právach a povinnostiach? 13.
14. V určitých prípadoch je nutné domáhať sa uplatnenia rozhodnutia o rodičovských právach a povinnostiach na súde alebo inom orgáne. Aký postup sa v takýchto prípadoch uplatňuje? 14.
15. Čo by som mal urobiť, aby sa rozhodnutie o rodičovských právach a povinnostiach vydané súdom v inom členskom štáte uznalo a uplatnilo v Lotyšskej republike? Aký postup sa v týchto prípadoch uplatňuje? 15.
16. Na ktorý súd v Lotyšskej republike by som sa mal obrátiť, aby som namietal proti uznaniu rozhodnutia o rodičovských právach a povinnostiach, ktoré vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa v týchto prípadoch uplatňuje? 16.
17. Ktoré právne predpisy sa uplatňujú v prípade konania vo veci rodičovských práv a povinností, keď dieťa alebo strany nežijú v Lotyšsku alebo majú odlišnú štátnu príslušnosť? 17.

 

1. Čo v praxi znamená právny pojem „rodičovské práva a povinnosti“? Aké sú práva a povinnosti osoby s rodičovskými právami a povinnosťami?

Až do dosiahnutia veku dospelosti sú deti pod rodičovskou zodpovednosťou (rodičovskou právomocou). Držiteľ rodičovských práv a povinností je povinný starať sa o deti a ich majetok a konať v mene detí v ich osobných a majetkových vzťahoch.

2. Kto má spravidla rodičovské práva a povinnosti voči dieťaťu?

Rodičovskú právomoc uplatňujú obaja rodičia spoločne. Ak nie sú rodičia zosobášení, právomoc môžu uplatňovať obaja, alebo na základe vzájomnej dohody jeden z nich. Ak má rodičovskú právomoc jeden z rodičov, druhý rodič má právo na návštevy.

3. Ak rodičia nie sú schopní alebo ochotní uplatňovať rodičovské práva a povinnosti voči deťom, môže byť namiesto nich určená iná osoba?

Ak rodičia uplatňujú svoju rodičovskú právomoc mimoriadne zle, alebo sa nestarajú o deti a tieto okolnosti môžu ohroziť fyzický alebo morálny vývoj detí, súd môže zbaviť rodiča (jedného alebo oboch) rodičovských práv a povinností, alebo súd môže vydať varovanie a uložiť povinnosť s cieľom zabrániť takémuto konaniu.

Ak sú rodičovských práv a povinností zbavení obaja rodičia, súd zaviaže sirotský súd, aby pre deti určil opatrovníka.

4. Ak sa rodičia rozvedú alebo rozídu, ako sa rozhodne o otázke rodičovských práv a povinností pre budúcnosť?

Ak sa rodičia rozvedú alebo rozídu, právomoc si uplatňujú obaja, alebo na základe vzájomnej dohody jeden z nich.  

HoreHore

Rozhodnutie vo všetkých otázkach týkajúcich sa vývoja dieťaťa prijímajú rodičia spoločne. V prípade sporu v takýchto veciach rozhoduje sirotský súd, pokiaľ právne predpisy nestanovujú inak. Ak sirotský súd nemôže rozhodnúť o sporoch medzi rodičmi, môžu sa obrátiť na súd.

5. Ak rodičia uzatvoria dohodu o otázke rodičovských práv a povinností, ktoré formality sa musia rešpektovať, aby sa dohoda stala právne záväznou?

Ak rodičia uzatvoria dohodu o otázke rodičovských práv a povinností a plnia ju z vlastnej slobodnej vôle, nie je nutné získať súhlas žiadneho orgánu ani súdu.

6. Ak rodičia nedokážu dospieť k dohode o otázke rodičovských práv a povinností, aké sú alternatívne spôsoby riešenia sporu bez nutnosti obrátenia sa na súd?

V prípade sporu rozhoduje o sporoch sirotský súd. Ak sirotský súd nemôže rozhodnúť o sporoch medzi rodičmi, alebo ak nedošlo k výkonu rozhodnutia sirotského súdu, môžu sa rodičia obrátiť na okresný (mestský) súd.

7. Ak sa rodičia obrátia na súd, o ktorých otázkach, ktoré sa týkajú dieťaťa, môže rozhodnúť sudca?

Ak sa rodičia obrátia na súd, požiadajú o spoločnú starostlivosť alebo o výhradnú starostlivosť. Ak je to nutné, sudca okrem toho rozhoduje o otázkach výživného, miesta bydliska, atď. Rodič s výhradnou starostlivosťou uplatňuje rodičovskú právomoc voči dieťaťu a tá zahŕňa právo na konanie v mene detí v osobných a majetkových vzťahoch a právo na určenie miesta bydliska dieťaťa. Každý z rodičov má právo prístupu k deťom, ktoré boli ponechané v starostlivosti druhého rodiča.

HoreHore

Každý rodič sa musí podieľať na výživnom detí, ktoré zostanú s druhým rodičom.

8. Ak súd rozhodne, že dieťa má byť zverené do opatery jedného rodiča, znamená to, že tento rodič rozhoduje o všetkých veciach, ktoré sa týkajú dieťaťa, bez toho, aby sa najprv poradil s druhým rodičom?

Ak súd rozhodne, že jeden rodič má výhradnú starostlivosť o dieťa, tento rodič má právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa dieťaťa, ale druhý rodič má právo a povinnosť udržiavať osobný vzťah a kontakty s deťmi. Rodič, ktorý nežije spolu so svojimi deťmi, má právo získavať informácie o vývoji detí, ich zdravotnom stave, záujmoch a úspechoch v škole.

9. Ak súd rozhodne, že dieťa má byť zverené do opatery oboch rodičov, čo to v praxi znamená?

Ak sú deti zverené do spoločnej opatery rodičov, obaja rodičia môžu konať v mene svojich detí v ich osobných a majetkových vzťahoch. Vo všetkých otázkach týkajúcich sa vývoja dieťaťa prijímajú rodičia rozhodnutie spoločne.

10. Na ktorý súd alebo orgán by som sa mal obrátiť, ak chcem podať žiadosť o priznanie rodičovských práv a povinností? Ktoré formality sa musia rešpektovať a ktoré dokumenty mám pripojiť k svojej žiadosti?

Navrhovateľ sa obracia na okresný (mestský) súd podľa miesta bydliska odporcu. K žiadosti by mali byť pripojené dokumenty, ktoré potvrdzujú nárok, ako aj záver sirotského súdu v týchto otázkach.

HoreHore

11. Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch? Je k dispozícii mimoriadne konanie v naliehavých prípadoch?

Súdne konania v občiansko-právnych veciach sa riadia normami lotyšského zákona občiansko-právnych konaní.

V záujme neplnoletých osôb sa na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo na vlastné uváženie súdu môže zasadanie súdu alebo jeho časť vyhlásiť za uzatvorené pre verejnosť.

Podľa lotyšských súdnych pravidiel by prípady týkajúce sa záujmov detí mali byť preskúmateľné v rámci mimoriadneho konania.

12. Môžem získať právnu pomoc na pokrytie trov konania?

Na základe žiadosti osôb môže súd oslobodiť osobu od platenia súdnych výdavkov, znížiť ich alebo rozdeliť platbu na splátky.

13. Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu o rodičovských právach a povinnostiach?

Proti súdnemu rozhodnutiu sa možno odvolať na krajskom súde (odvolacom súde) a potom na najvyššom súde (kasačnom súde).

14. V určitých prípadoch je nutné domáhať sa uplatnenia rozhodnutia o rodičovských právach a povinnostiach na súde alebo inom orgáne. Aký postup sa v takýchto prípadoch uplatňuje?

Rozsudky a rozhodnutia súdu sa vykonávajú po nadobudnutí právoplatnosti.

Rozhodnutia súdu a iné rozhodnutia vykonáva súdny úradník.

15. Čo by som mal urobiť, aby sa rozhodnutie o rodičovských právach a povinnostiach vydané súdom v inom členskom štáte uznalo a uplatnilo v Lotyšskej republike? Aký postup sa v týchto prípadoch uplatňuje?

Postúpenia a rozsudky zahraničných súdov vykonávajú lotyšské súdy.

HoreHore

Žiadosť o uznanie a výkon rozhodnutia zahraničného súdu sa podáva v rámci pôsobnosti okresného (mestského) súdu, pod ktorý spadá územie, na ktorom sa má rozhodnutie vykonať.

Súd overuje, či dôvody uznateľného rozhodnutia sú v súlade s lotyšskými právnymi predpismi a či nie sú v rozpore so sociálnymi alebo morálnymi normami v Lotyšsku, a prijme rozhodnutie o uznaní.

16. Na ktorý súd v Lotyšskej republike by som sa mal obrátiť, aby som namietal proti uznaniu rozhodnutia o rodičovských právach a povinnostiach, ktoré vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa v týchto prípadoch uplatňuje?

Osoba, ktorá chce namietať proti tomu, že lotyšský súd uznal rozhodnutie o rodičovských právach a povinnostiach, ktoré vydal súd v inom členskom štáte, má právo odvolať sa proti uznaniu na súde zodpovedajúcom súdu, ktorý vydal rozhodnutie o uznaní.

17. Ktoré právne predpisy sa uplatňujú v prípade konania vo veci rodičovských práv a povinností, keď dieťa alebo strany nežijú v Lotyšsku alebo majú odlišnú štátnu príslušnosť?

Ak prípad rodičovských práv a povinností spadá pod lotyšský súd, prípad bude prejednávaný podľa lotyšských právnych predpisov, bez ohľadu na štátnu príslušnosť strán.

Dohody a právne prostriedky prijaté v cudzích štátoch sa posudzujú podľa štátu, v ktorom boli formulované, a považujú sa za platné, pokiaľ ich vykonanie nie je

v rozpore s verejným poriadkom a lotyšskými právnymi predpismi.

Bližšie informácie

http://www.tiesas.lv/eng latviešu valoda

http://www.llrx.com/features/latvia.htm English

http://www.ttc.lv English - latviešu valoda

http://www.bm.gov.lv English - latviešu valoda

« Rodičovské práva a povinnosti - Všeobecné informácie | Lotyšsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 11-01-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo