Komisja Europejska > EJN > Władza rodzicielska > Łotwa

Ostatnia aktualizacja: 11-01-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Władza rodzicielska - Łotwa

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Co w praktyce oznacza termin prawny „władza rodzicielska”? Jakie prawa i obowiązki przysługuja osobie sprawującej władzę rodzicielską? 1.
2. Kto, według ogólnych zasad, sprawuje władzę rodzicielską nad dzieckiem? 2.
3. Czy w sytuacji, gdy rodzice nie są w stanie lub nie chcą sprawować władzy rodzicielskiej nad swoimi dziećmi, można wyznaczyć do tego inną osobę? 3.
4. Jak w przypadku rozwodu lub separacji rodziców rozwiązywana jest kwestia dalszej władzy rodzicielskiej? 4.
5. W przypadku zawarcia porozumienia pomiędzy rodzicami w kwestii władzy rodzicielskiej, jakich formalności należy dopełnić, aby porozumienie miało wiążącą moc prawną? 5.
6. Jakie alternatywne środki rozwiązywania konfliktów, poza drogą sądową, dostępne są w sytuacjach, gdy nie jest możliwe porozumienie pomiędzy rodzicami w kwestii władzy rodzicielskiej? 6.
7. Jeżeli rodzice wstąpią na drogę sądową, o jakich kwestiach dotyczących dziecka może zdecydować sąd? 7.
8. Czy powierzenie przez sąd opieki nad dzieckiem tylko jednemu z rodziców oznacza, że może on podejmować wszelkie decyzje względem dziecka bez potrzeby uprzedniego konsultowania ich z drugim rodzicem? 8.
9. Co w praktyce oznacza decyzja sądu o przyznaniu rodzicom prawa do wspólnego sprawowania opieki nad dzieckiem? 9.
10. Do jakiego sądu lub organu należy kierować wnioski o przyznanie władzy rodzicielskiej? Jakich formalności należy dopełnić i jakie dokumenty należy załączyć do wniosku? 10.
11. Jaka procedura ma zastosowanie w takich sprawach? Czy istnieje procedura nadzwyczajna? 11.
12. Czy istnieje możliwość uzyskania pomocy prawnej w zakresie pokrycia kosztów procedury? 12.
13. Czy istnieje możliwość wniesienia odwołania od decyzji o władzy rodzicielskiej? 13.
14. W niektórych sytuacjach może okazać się konieczne złożenie do sądu lub innego organu wniosku o wyegzekwowanie decyzji o władzy rodzicielskiej. Jaka procedura ma zastosowanie w takich sprawach? 14.
15. Co muszę zrobić, aby Łotwa uznała i wykonała orzeczenie o władzy rodzicielskiej wydane przez sąd innego państwa członkowskiego? Jaka procedura ma zastosowanie w takich sprawach? 15.
16. Do jakiego sądu należy zwrócić się na Łotwie w celu zakwestionowania uznania orzeczenia o władzy rodzicielskiej wydanego przez sąd innego państwa członkowskiego? Jaka procedura ma zastosowanie w takich sprawach? 16.
17. Jakie przepisy prawa mają zastosowanie w postępowaniu w sprawie władzy rodzicielskiej, w sytuacji gdy dziecko lub strony nie mieszkają na Łotwie, lub są oni obywatelami różnych państw? 17.

 

1. Co w praktyce oznacza termin prawny „władza rodzicielska”? Jakie prawa i obowiązki przysługuja osobie sprawującej władzę rodzicielską?

Do momentu osiągnięcia pełnoletniości, władzę rodzicielską nad dziećmi sprawują rodzice (prawa rodzicielskie). Osoba sprawująca władzę rodzicielską ma obowiązek dbania o dzieci i ich majątek oraz reprezentowania dzieci w ich stosunkach osobistych i majątkowych.

2. Kto, według ogólnych zasad, sprawuje władzę rodzicielską nad dzieckiem?

Oboje rodzice wspólnie sprawują władzę rodzicielską. Jeśli rodzice nie są małżeństwem, władzę mogą sprawować oboje rodziców, lub też w przypadku uzgodnień między rodzicami – jedno z nich. Jeżeli władzę rodzicielską sprawuje jedno z rodziców, drugiemu przysługuje prawo do odwiedzin.

3. Czy w sytuacji, gdy rodzice nie są w stanie lub nie chcą sprawować władzy rodzicielskiej nad swoimi dziećmi, można wyznaczyć do tego inną osobę?

Jeżeli rodzice sprawują władzę rodzicielską w sposób szczególnie nieprawidłowy, lub też nie dbają o dzieci, a okoliczności te mogą zagrozić rozwojowi fizycznemu, umysłowemu czy moralnemu dzieci, sąd może pozbawić rodziców (lub jedno z rodziców) władzy rodzicielskiej, lub też może wydać ostrzeżenie i zobowiązać do zapobiegania określonym działaniom.

W przypadku pozbawienia obojga rodziców władzy rodzicielskiej, sąd nakazuje sądowi sierocemu wyznaczenie opiekuna dla dzieci.

Do góryDo góry

4. Jak w przypadku rozwodu lub separacji rodziców rozwiązywana jest kwestia dalszej władzy rodzicielskiej?

W przypadku rozwodu lub separacji rodziców władzę sprawują oboje rodzice, lub za ich porozumieniem, jedno z rodziców.

We wszystkich kwestiach dotyczących rozwoju dziecka rodzice podejmują decyzje wspólnie. W przypadku sporu, różnice rozstrzyga sąd sierocy, chyba że prawo stanowi inaczej. Jeżeli sąd sierocy nie jest w stanie rozstrzygnąć sporu między rodzicami, muszą oni wnieść sprawę do sądu.

5. W przypadku zawarcia porozumienia pomiędzy rodzicami w kwestii władzy rodzicielskiej, jakich formalności należy dopełnić, aby porozumienie miało wiążącą moc prawną?

W przypadku zawarcia przez rodziców porozumienia w kwestii władzy rodzicielskiej i wykonywania go dobrowolnie, uzyskanie zatwierdzenia ze strony organów lub sądu nie jest konieczne.

6. Jakie alternatywne środki rozwiązywania konfliktów, poza drogą sądową, dostępne są w sytuacjach, gdy nie jest możliwe porozumienie pomiędzy rodzicami w kwestii władzy rodzicielskiej?

W przypadku sporu, o różnicach orzeka sąd sierocy. Jeżeli sąd sierocy nie jest w stanie rozstrzygnąć sporu między rodzicami, lub jeśli orzeczenie sądu sierocego nie jest wykonywane, rodzice muszą wnieść sprawę do sądu rejonowego (miejskiego).

7. Jeżeli rodzice wstąpią na drogę sądową, o jakich kwestiach dotyczących dziecka może zdecydować sąd?

Jeżeli rodzice wstąpią na drogę sądową, dążą oni do uzyskania wspólnej lub indywidualnej opieki. Oprócz tego, sąd podejmuje decyzje w kwestiach alimentów, miejsca zamieszkania itp., w koniecznych przypadkach. Rodzic sprawujący indywidualną opiekę, sprawuje władzę rodzicielską nad dzieckiem, co obejmuje prawo do występowania w imieniu dzieci w ich stosunkach osobistych i majątkowych, oraz prawo do określania miejsca zamieszkania dziecka. Każdy z rodziców ma prawo dostępu do dzieci pozostawionych z drugim z rodziców.

Do góryDo góry

Każdy z rodziców musi uczestniczyć w utrzymaniu dzieci pozostających z drugim z rodziców.

8. Czy powierzenie przez sąd opieki nad dzieckiem tylko jednemu z rodziców oznacza, że może on podejmować wszelkie decyzje względem dziecka bez potrzeby uprzedniego konsultowania ich z drugim rodzicem?

Jeżeli sąd zadecyduje o powierzeniu indywidualnej opieki nad dzieckiem jednemu z rodziców, rodzic ten ma prawo podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z dzieckiem, jednakże drugi z rodziców ma prawo i obowiązek utrzymywania stosunków osobistych i kontaktów z dziećmi. Rodzic niemieszkający ze swoimi dziećmi ma prawo uzyskiwać informacje na temat rozwoju dzieci, ich zdrowia, zainteresowań i sukcesów w szkole.

9. Co w praktyce oznacza decyzja sądu o przyznaniu rodzicom prawa do wspólnego sprawowania opieki nad dzieckiem?

Jeżeli oboje rodzice sprawują wspólną opiekę nad dziećmi, oboje mogą występować w imieniu dzieci w stosunkach osobistych i majątkowych. Rodzice wspólnie podejmują decyzję we wszystkich sprawach związanych z rozwojem dziecka.

10. Do jakiego sądu lub organu należy kierować wnioski o przyznanie władzy rodzicielskiej? Jakich formalności należy dopełnić i jakie dokumenty należy załączyć do wniosku?

Powód musi zwrócić się do sądu rejonowego (miejskiego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające roszczenie oraz decyzję sądu sierocego w tych kwestiach.

Do góryDo góry

11. Jaka procedura ma zastosowanie w takich sprawach? Czy istnieje procedura nadzwyczajna?

Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych podlega zasadom łotewskiego prawa procedury cywilnej.

W interesie małoletnich, na podstawie uzasadnionego wniosku strony w postępowaniu lub według uznania sądu, można utajnić postępowanie lub jego część.

Zgodnie z regulaminem sądów łotewskich sprawy dotyczące interesów dziecka należy rozpatrywać w trybie nadzwyczajnym.

12. Czy istnieje możliwość uzyskania pomocy prawnej w zakresie pokrycia kosztów procedury?

Na wniosek danej osoby sąd może zwolnić ją z płatności opłat sądowych, obniżyć je lub rozłożyć płatność w czasie.

13. Czy istnieje możliwość wniesienia odwołania od decyzji o władzy rodzicielskiej?

Od orzeczenia można odwołać się do sądu okręgowego (sądu apelacyjnego), a następnie do Sądu Najwyższego (sąd kasacyjny).

14. W niektórych sytuacjach może okazać się konieczne złożenie do sądu lub innego organu wniosku o wyegzekwowanie decyzji o władzy rodzicielskiej. Jaka procedura ma zastosowanie w takich sprawach?

Orzeczenia i decyzje sądowe podlegają wykonaniu w momencie ich prawomocnego wejścia w życie.

Wyroki sądowe lub inne wykonuje komornik.

15. Co muszę zrobić, aby Łotwa uznała i wykonała orzeczenie o władzy rodzicielskiej wydane przez sąd innego państwa członkowskiego? Jaka procedura ma zastosowanie w takich sprawach?

Sądy łotewskie wykonują ustalenia i orzeczenia sądów zagranicznych.

Do góryDo góry

Wniosek o uznanie i wykonanie wyroku sądu zagranicznego rozpatruje sąd rejonowy (miejski) właściwy ze względu na miejsce, na którym wyrok ma zostać wykonany.

Sąd sprawdza, czy podstawy uznawalnej decyzji są zgodne z prawem łotewskim i nie pozostają w sprzeczności z normami moralnymi lub społecznymi obowiązującymi na Łotwie i podejmuje decyzję o uznaniu.

16. Do jakiego sądu należy zwrócić się na Łotwie w celu zakwestionowania uznania orzeczenia o władzy rodzicielskiej wydanego przez sąd innego państwa członkowskiego? Jaka procedura ma zastosowanie w takich sprawach?

Osoba pragnąca wnieść sprzeciw wobec uznania przez sąd łotewski orzeczenia w sprawie władzy rodzicielskiej wydanego przez sąd w innym państwie członkowskim ma prawo odwołać się od uznania w sądzie odpowiadającym sądowi, który wydał decyzję uznającą.

17. Jakie przepisy prawa mają zastosowanie w postępowaniu w sprawie władzy rodzicielskiej, w sytuacji gdy dziecko lub strony nie mieszkają na Łotwie, lub są oni obywatelami różnych państw?

Jeżeli uzasadnione jest prowadzenie sprawy o władzę rodzicielską w sądzie łotewskim, sprawa zostanie rozpatrzona zgodnie z prawem łotewskim bez względu na obywatelstwo stron.

Porozumienia i dokumenty sporządzone w państwach obcych rozważa się w zależności od państwa, w jakim zostały opracowane i uznaje się za ważne, chyba że czynność, której dotyczą jest sprzeczna z polityką publiczną i prawem łotewskim.

Dalsze informacje

http://www.tiesas.lv/eng latviešu valoda

http://www.llrx.com/features/latvia.htm English

http://www.ttc.lv English - latviešu valoda

http://www.bm.gov.lv English - latviešu valoda

« Władza rodzicielska - Informacje ogólne | Łotwa - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 11-01-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania