Eiropas Komisija > ETST > Vecāku atbildība > Latvija

Pēdējo reizi atjaunots: 12-04-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Vecāku atbildība - Latvija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kāda ir juridiskā termina „vecāku atbildība” praktiskā nozīme? Kādas tiesības un pienākumus personai uzliek vecāku atbildība? 1.
2. Kam parasti tiek uzlikta vecāku atbildība par bērnu? 2.
3. Vai vecāku vietā var iecelt citu personu, ja vecāki nespēj vai nevēlas uzņemties vecāku atbildību par savu bērnu? 3.
4. Kā tiek risināts jautājums par vecāku turpmāko atbildību, ja vecāku laulība tiek šķirta vai ja vecāki vairs nedzīvo kopā? 4.
5. Kādas formalitātes ir jāievēro, ja vecāki noslēdz vienošanos par vecāku atbildību, lai šī vienošanās būtu juridiski saistoša? 5.
6. Kādi ir alternatīvie konflikta ārpustiesas risināšanas līdzekļi, ja vecāki nevar vienoties par vecāku atbildības jautājumu? 6.
7. Kādus jautājumus attiecībā uz bērnu var izlemt tiesnesis, ja vecāki iesniedz lietu tiesā? 7.
8. Ja tiesa nolemj nodot bērnu viena vecāka atsevišķā aizgādībā, vai tas nozīmē, ka viens no vecākiem var izlemt visus jautājumus attiecībā uz bērnu, iepriekš nekonsultējoties ar otru vecāku? 8.
9. Ja tiesa nolemj nodot bērnu abu vecāku kopējā aizgādībā, ko tas nozīmē praktiski? 9.
10. Kurā tiesā vai iestādē ir jāvēršas ar iesniegumu par vecāku atbildību? Kādas formalitātes ir jāievēro un kādi dokumenti jāpievieno iesniegumam? 10.
11. Kāda kārtība ir jāievēro šajos gadījumos? Vai ir iespējams lietu risināt paātrinātā kārtībā? 11.
12. Vai ir iespējams saņemt juridisku palīdzību, lai segtu tiesas izdevumus? 12.
13. Vai lēmumu par vecāku atbildību ir iespējams pārsūdzēt? 13.
14. Dažos gadījumos varbūt ir jāvēršas tiesā vai citā iestādē, lai panāktu, ka lēmums par vecāku atbildību tiek izpildīts. Kāda kārtība ir jāievēro šādos gadījumos? 14.
15. Kas ir jādara, lai panāktu, ka Latvijas Republikā tiek atzīts un izpildīts lēmums par vecāku atbildību, ja lēmumu ir pieņēmusi citas dalībvalsts tiesa? Kāda kārtība ir jāievēro šajos gadījumos? 15.
16. Kurā Latvijas Republikas tiesā ir jāvēršas, lai apstrīdētu lēmuma atzīšanu par vecāku atbildību, ja lēmumu ir pieņēmusi citas dalībvalsts tiesa? Kāda kārtība ir jāievēro šajos gadījumos? 16.
17. Kāds likums tiek piemērots, izskatot lietu par vecāku atbildību, ja bērns vai lietā iesaistītās puses nedzīvo Latvijā vai ja tās ir citas valsts pilsoņi? 17.

 

1. Kāda ir juridiskā termina „vecāku atbildība” praktiskā nozīme? Kādas tiesības un pienākumus personai uzliek vecāku atbildība?

Līdz pilngadības sasniegšanai atbildība par bērnu ir vecākiem (vecāku vara). Vecāku atbildības turētājam ir pienākums rūpēties par bērniem un viņu īpašumu, kā arī rīkoties bērnu vārdā viņu personīgajās un mantiskajās attiecībās.

2. Kam parasti tiek uzlikta vecāku atbildība par bērnu?

Abi vecāki kopīgi īsteno vecāku varu. Ja vecāki nav precējušies, tad varu var realizēt viņi abi vai, pēc viņu vienošanās, viens no viņiem. Ja vienam no vecākiem ir vecāku vara, tad otram ir apmeklējuma tiesības.

3. Vai vecāku vietā var iecelt citu personu, ja vecāki nespēj vai nevēlas uzņemties vecāku atbildību par savu bērnu?

Ja vecāki savu vecāku varu īsteno īpaši slikti vai nerūpējas par bērniem un tādi apstākļi var apdraudēt bērnu fizisko, garīgo vai tikumisko attīstību, tad tiesa var atņemt (vienam vai abiem) vecākiem vecāku atbildību, vai tiesa var izdot brīdinājumu un noteikt pienākumu novērst šādu rīcību.

Ja abiem vecākiem atņem vecāku atbildību, tad tiesa uzliek bāriņtiesai par pienākumu iecelt bērniem aizbildni.

4. Kā tiek risināts jautājums par vecāku turpmāko atbildību, ja vecāku laulība tiek šķirta vai ja vecāki vairs nedzīvo kopā?

Ja vecāki izšķiras vai nedzīvo vairs kopā, tad varu realizē viņi abi vai, abpusēji vienojoties, viens no viņiem.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Visos jautājumos par bērna attīstību vecāki lemj kopīgi. Strīda gadījumā tādas nesaskaņas izšķir bāriņtiesa, ja tiesību aktos nav noteikts citādi. Ja bāriņtiesa nevar izšķirt nesaskaņas starp vecākiem, tad viņi vēršas tiesā.

5. Kādas formalitātes ir jāievēro, ja vecāki noslēdz vienošanos par vecāku atbildību, lai šī vienošanās būtu juridiski saistoša?

Ja vecāki vienojas par vecāku atbildības jautājumu un brīvprātīgi to pilda, tad nav vajadzīgs saņemt nevienas iestādes vai tiesas apstiprinājumu.

6. Kādi ir alternatīvie konflikta ārpustiesas risināšanas līdzekļi, ja vecāki nevar vienoties par vecāku atbildības jautājumu?

Strīda gadījumā nesaskaņas izšķir bāriņtiesa. Ja bāriņtiesa nevar izšķirt nesaskaņas starp vecākiem vai ja bāriņtiesas nolēmums netiek pildīts, tad vecāki vēršas rajona (pilsētas) tiesā.

7. Kādus jautājumus attiecībā uz bērnu var izlemt tiesnesis, ja vecāki iesniedz lietu tiesā?

Ja vecāki vēršas tiesā, viņi pieprasa kopīgu aizgādību vai vienpersonisku aizgādību. Papildus tam tiesnesis vajadzības gadījumā lemj par uzturēšanas, dzīvesvietas u.c. jautājumiem. Tas vecāks, kuram ir vienpersoniskas aizgādības tiesības, īsteno vecāku varu pār bērnu, kas ietver tiesības rīkoties bērnu vārdā viņu personīgajās un mantiskajās attiecībās un tiesības noteikt bērna dzīvesvietu. Katram vecākam ir tiesības piekļūt bērniem, kas atstāti ar otru vecāku.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Katram vecākam jāpiedalās to bērnu uzturēšanā, kuri paliek ar otru vecāku.

8. Ja tiesa nolemj nodot bērnu viena vecāka atsevišķā aizgādībā, vai tas nozīmē, ka viens no vecākiem var izlemt visus jautājumus attiecībā uz bērnu, iepriekš nekonsultējoties ar otru vecāku?

Ja tiesa nolemj piešķirt vienam vecākam vienpersonisku aizgādību pār bērnu, tad šim vecākam ir tiesības lemt par visiem jautājumiem attiecībā uz bērnu, bet otram vecākam ir tiesības un pienākums saglabāt personīgas attiecības un kontaktus ar bērniem. Tam vecākam, kurš nedzīvo kopā ar saviem bērniem, ir tiesības saņemt informāciju par bērnu attīstību, viņu veselību, interesēm un sekmēm mācībās.

9. Ja tiesa nolemj nodot bērnu abu vecāku kopējā aizgādībā, ko tas nozīmē praktiski?

Ja bērni ir abu vecāku kopīgā aizgādībā, tad abi vecāki var rīkoties savu bērnu vārdā viņu personīgajās un mantiskajās attiecībās. Visos jautājumos par bērna attīstību vecāki lēmumu pieņem kopīgi.

10. Kurā tiesā vai iestādē ir jāvēršas ar iesniegumu par vecāku atbildību? Kādas formalitātes ir jāievēro un kādi dokumenti jāpievieno iesniegumam?

Prasītājs vēršas rajona (pilsētas) tiesā atkarībā no atbildētāja dzīvesvietas. Pieteikumam jāpievieno prasību pamatojošie dokumenti un bāriņtiesas slēdziens par minētajiem jautājumiem.

11. Kāda kārtība ir jāievēro šajos gadījumos? Vai ir iespējams lietu risināt paātrinātā kārtībā?

Tiesvedību civillietās regulē Latvijas Civilprocesa likuma normas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Nepilngadīgo interesēs saskaņā ar lietas dalībnieka saprātīgu lūgumu vai pēc tiesas ieskata tiesas sēdi vai tās daļu var pasludināt par slēgtu.

Atbilstīgi Latvijas tiesvedības noteikumiem lietas par bērnu interesēm jāpārskata ārkārtas procedūrā.

12. Vai ir iespējams saņemt juridisku palīdzību, lai segtu tiesas izdevumus?

Atkarībā no personas lūguma tiesa var personu atbrīvot no tiesas izdevumu samaksas, samazināt tos vai sadalīt maksājumu pa daļām.

13. Vai lēmumu par vecāku atbildību ir iespējams pārsūdzēt?

Apelāciju pret spriedumu var iesniegt Apgabaltiesā (apelācijas tiesā) un pēc tam – Augstākajā tiesā (kasācijas tiesā).

14. Dažos gadījumos varbūt ir jāvēršas tiesā vai citā iestādē, lai panāktu, ka lēmums par vecāku atbildību tiek izpildīts. Kāda kārtība ir jāievēro šādos gadījumos?

Tiesas spriedumus un lēmumus izpilda pēc tam, kad tie stājas likumīgā spēkā.

Tiesas nolēmumus un citus nolēmumus izpilda tiesu izpildītājs.

15. Kas ir jādara, lai panāktu, ka Latvijas Republikā tiek atzīts un izpildīts lēmums par vecāku atbildību, ja lēmumu ir pieņēmusi citas dalībvalsts tiesa? Kāda kārtība ir jāievēro šajos gadījumos?

Ārvalstu tiesu tiesību pārņemšanu un spriedumu izpildi veic Latvijas tiesas.

Pieteikums par ārvalstu tiesas nolēmuma atzīšanu un izpildi ir tās teritorijas rajona (pilsētas) tiesas jurisdikcijā, kurā nolēmums jāizpilda.

Tiesa pārbauda, vai atzīstamā lēmuma pamatojums atbilst Latvijas tiesību aktiem un vai tas nav pretrunā Latvijas sociālajiem un morālajiem standartiem, un pieņem lēmumu par atzīšanu.

16. Kurā Latvijas Republikas tiesā ir jāvēršas, lai apstrīdētu lēmuma atzīšanu par vecāku atbildību, ja lēmumu ir pieņēmusi citas dalībvalsts tiesa? Kāda kārtība ir jāievēro šajos gadījumos?

Personai, kas vēlas iebilst pret to, ka Latvijas tiesa atzinusi citas dalībvalsts tiesas izdotu lēmumu par vecāku atbildību, ir tiesības iesniegt apelāciju pret atzinumu tajā tiesā, kas atbilst atzinuma izdevējtiesai.

17. Kāds likums tiek piemērots, izskatot lietu par vecāku atbildību, ja bērns vai lietā iesaistītās puses nedzīvo Latvijā vai ja tās ir citas valsts pilsoņi?

Ja vecāku atbildības lieta ir izskatāmā Latvijas tiesā, tad lietu izskatīs atbilstīgi Latvijas tiesību aktiem, neņemot vērā pušu pilsonību.

Vienošanās un instrumentus, kas izstrādāti ārvalstīs, apsver uz tās valsts pamata, kur tie formulēti, un uzskata par derīgiem, ja vien kāds darījums tajos nav pretrunā sabiedriskajai kārtībai un Latvijas tiesību aktiem.

Cita informācija

http://www.tiesas.lv/ latviešu valoda

http://www.llrx.com/features/latvia.htm English

http://www.ttc.lv English - latviešu valoda

http://www.bm.gov.lv English - latviešu valoda

« Vecāku atbildība - Vispārīgas ziņas | Latvija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 12-04-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste