Euroopan komissio > EOV > Lapsen huolto > Latvia

Uusin päivitys: 12-04-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Lapsen huolto - Latvia

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Mitä lakitermi ”lapsen huolto” käytännössä tarkoittaa? Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia lapsen huoltajalla on? 1.
2. Kuka lapsen huoltaja yleensä on? 2.
3. Voidaanko lapselle määrätä muu huoltaja, jos lapsen vanhemmat eivät kykene tai ovat haluttomia huolehtimaan lapsestaan? 3.
4. Kuinka huoltajuudesta päätetään silloin, kun vanhemmat eroavat tai muuttavat erilleen? 4.
5. Jos vanhemmat pääsevät sopimukseen lapsen huoltajuudesta, miten sopimus saadaan oikeudellisesti sitovaksi? 5.
6. Jos vanhemmat eivät pääse yksimielisyyteen lapsen huoltajuudesta, mitä muita keinoja asian ratkaisemiseksi on tuomioistuinkäsittelyn lisäksi olemassa? 6.
7. Jos vanhemmat vievät asian oikeuteen, mistä lapseen liittyvistä asioista tuomari voi päättää? 7.
8. Jos tuomioistuin päättää, että huoltajuus kuuluu yksin toiselle vanhemmista, tarkoittaako tämä, että hän saa päättää kaikista lasta koskevista asioista kysymättä toiselta vanhemmalta? 8.
9. Jos tuomioistuin päättää, että vanhemmilla on yhteishuoltajuus, mitä se käytännössä merkitsee? 9.
10. Minkä tuomioistuimen tai viranomaisen puoleen tulee kääntyä, jos halutaan laittaa lapsen huoltoasia vireille? Mitä muodollisuuksia tähän liittyy ja mitkä asiakirjat hakemukseen tulee liittää? 10.
11. Mitä menettelyä tällaisissa tapauksissa sovelletaan? Onko kiireellisiä tilanteita varten erityistä menettelyä? 11.
12. Myönnetäänkö oikeudenkäyntikuluihin oikeusapua? 12.
13. Voiko lapsen huoltoa koskevaan päätökseen hakea muutosta? 13.
14. Joissain tapauksissa lapsen huoltoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa täytyy hakea tuomioistuimelta tai toiselta viranomaiselta. Mitä menettelyä tällaisissa tapauksissa sovelletaan? 14.
15. Millä tavoin tulee menetellä, jos halutaan, että toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antama huoltajuuspäätös tunnustetaan ja pannaan täytäntöön Latviassa? Mitä menettelyä tällaisissa tapauksissa sovelletaan? 15.
16. Minkä tuomioistuimen puoleen tulee kääntyä, jos halutaan vastustaa toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antaman lapsen huoltoa koskevan päätöksen tunnustamista Latviassa? Mitä menettelyä tällaisissa tapauksissa sovelletaan? 16.
17. Mitä lakia sovelletaan lapsen huoltoon liittyvissä asioissa silloin kun lapsi tai osapuolet eivät asu Latviassa tai ovat muiden maiden kansalaisia? 17.

 

1. Mitä lakitermi ”lapsen huolto” käytännössä tarkoittaa? Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia lapsen huoltajalla on?

Lapset ovat täysikäistymiseensä saakka huoltajansa vastuulla. Huoltajalla on velvollisuus huolehtia lapsista ja näiden omaisuudesta, toimia lasten puolesta henkilö- ja varallisuussuhteita koskevissa asioissa.

2. Kuka lapsen huoltaja yleensä on?

Vanhemmat toimivat yhdessä lapsen huoltajina. Silloin kun lapsen vanhemmat eivät ole naimisissa, molemmat vanhemmat voivat toimia lapsen huoltajina tai vanhempien keskinäisellä sopimuksella vain toinen vanhemmista toimii lapsen huoltajana. Silloin kun vain toinen vanhemmista toimii lapsen huoltajan, toisella on tapaamisoikeus.

3. Voidaanko lapselle määrätä muu huoltaja, jos lapsen vanhemmat eivät kykene tai ovat haluttomia huolehtimaan lapsestaan?

Jos vanhemmat vakavasti laiminlyövät velvollisuutensa huoltajana tai eivät huolehdi lapsistaan ja lasten fyysinen, henkinen tai moraalinen kehitys on vaarassa, tuomioistuin voi poistaa huoltajuuden (toiselta tai kummaltakin) vanhemmalta tai antaa varoituksen ja velvoittaa ennaltaehkäiseviin toimiin.

Jos molemmilta vanhemmilta on poistettu huoltajuus, tuomioistuin velvoittaa holhoustuomioistuimen (bāriņtiesa) nimittämään lapsille edunvalvojan.

4. Kuinka huoltajuudesta päätetään silloin, kun vanhemmat eroavat tai muuttavat erilleen?

Vanhemien erotessa tai muuttaessa erilleen, vanhemmat voivat jakaa huoltajuuden tai päättää keskinäisellä sopimuksella, että vain toinen vanhemmista toimii vastedes lapsen huoltajana.

Sivun alkuunSivun alkuun

Vanhemmat tekevät päätökset yhdessä kaikista lapsen kehitystä koskevista kysymyksistä. Mahdolliset erimielisyydet ratkaisee holhoustuomioistuin ellei laissa muutoin säädetä. Jos holhoustuomioistuin ei kykene ratkaisemaan vanhempien erimielisyyksiä, asia on ratkaistava kanneteitse.

5. Jos vanhemmat pääsevät sopimukseen lapsen huoltajuudesta, miten sopimus saadaan oikeudellisesti sitovaksi?

Silloin kun vanhemmat tekevät sopimuksen lapsen huoltajuudesta ja noudattavat sitä vapaaehtoisesti, sopimukselle ei tarvita viranomaisen tai tuomioistuimen hyväksyntää.

6. Jos vanhemmat eivät pääse yksimielisyyteen lapsen huoltajuudesta, mitä muita keinoja asian ratkaisemiseksi on tuomioistuinkäsittelyn lisäksi olemassa?

Erimielisyydet ratkaisee holhoustuomioistuin. Jos holhoustuomioistuin ei pysty ratkaisemaan vanhempien erimielisyyksiä tai jos sen ratkaisua ei noudateta, vanhempien on vietävä asia alueellisesti toimivaltaiseen alioikeuteen.

7. Jos vanhemmat vievät asian oikeuteen, mistä lapseen liittyvistä asioista tuomari voi päättää?

Jos vanhemmat vievät asian oikeuteen, he hakevat joko yhteis- tai yksinhuoltajuutta. Sen lisäksi tuomari päättää tarvittaessa muun muassa elatukseen ja asuinpaikkaan liittyvistä kysymyksistä. Yksinhuoltajana toimiva vanhempi vastaa lapsen huollosta, mihin kuuluu myös oikeus toimia lapsen puolesta henkilö- ja varallisuussuhteita koskevissa asioissa ja oikeus päättää lapsen asuinpaikasta. Molemmilla vanhemmilla on oikeus tavata lapsiaan siitä huolimatta, että nämä asuvat vain toisen vanhemman luona.

Sivun alkuunSivun alkuun

Kumpikin vanhemmista osallistuu lasten elatukseen myös silloin, kun lapset asuvat toisen vanhemman luona.

8. Jos tuomioistuin päättää, että huoltajuus kuuluu yksin toiselle vanhemmista, tarkoittaako tämä, että hän saa päättää kaikista lasta koskevista asioista kysymättä toiselta vanhemmalta?

Silloin kuin tuomioistuin päättää, että huoltajuus kuuluu yksin toiselle vanhemmista, tällä on oikeus päättää kaikista lasta koskevista asioista, mutta toisella vanhemmalla on oikeus ja velvollisuus säilyttää henkilökohtainen suhde ja yhteys lapseen. Muualla kuin lastensa luona asuvalla vanhemmalla on oikeus saada tietoja lastensa kehityksestä, terveydestä, koulumenestyksestä jne.

9. Jos tuomioistuin päättää, että vanhemmilla on yhteishuoltajuus, mitä se käytännössä merkitsee?

Silloin kun vanhemmilla on yhteishuoltajuus, kumpikin voi toimia lastensa puolesta henkilö- ja varallisuussuhteita koskevissa asioissa. Vanhemmat tekevät päätökset yhdessä kaikista lapsen kehitystä koskevista kysymyksistä.

10. Minkä tuomioistuimen tai viranomaisen puoleen tulee kääntyä, jos halutaan laittaa lapsen huoltoasia vireille? Mitä muodollisuuksia tähän liittyy ja mitkä asiakirjat hakemukseen tulee liittää?

Kantaja voi viedä asian vastaajan kotipaikan alioikeuteen. Hakemukseen on liitettävä vaadetta tukevat asiakirjat sekä holhoustuomioistuimen päätelmät.

11. Mitä menettelyä tällaisissa tapauksissa sovelletaan? Onko kiireellisiä tilanteita varten erityistä menettelyä?

Riita-asian oikeudenkäyntimenettelyä, josta säädetään Latvian siviiliprosessilaissa.

Sivun alkuunSivun alkuun

Alaikäisten edun vuoksi asia tai osa siitä voidaan käsitellä suljetuin ovin asianosaisen perustellusta pyynnöstä tai tuomioistuimen harkinnan mukaan.

Latvian oikeudenkäyntiä koskevien sääntöjen mukaan lasten etuun liittyvät asiat olisi käsiteltävä kiireellisinä.

12. Myönnetäänkö oikeudenkäyntikuluihin oikeusapua?

Tuomioistuin voi asianomaisen pyynnöstä vapauttaa tämän maksamasta oikeudenkäyntikuluja, alentaa niitä tai jakaa maksut eriin.

13. Voiko lapsen huoltoa koskevaan päätökseen hakea muutosta?

Tuomioon voi hakea muutosta aluetuomioistuimelta (muutoksenhakutuomioistuin), minkä jälkeen asian voi viedä korkeimpaan oikeuteen (kassaatiotuomioistuin).

14. Joissain tapauksissa lapsen huoltoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa täytyy hakea tuomioistuimelta tai toiselta viranomaiselta. Mitä menettelyä tällaisissa tapauksissa sovelletaan?

Tuomioistuimen antamat tuomiot ja päätökset on pantava täytäntöön sen jälkeen, kun ne ovat saaneet oikeusvoiman.

Haastemiehet vastaavat oikeuden päätösten ja muiden oikeudellisten päätösten täytäntöönpanosta.

15. Millä tavoin tulee menetellä, jos halutaan, että toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antama huoltajuuspäätös tunnustetaan ja pannaan täytäntöön Latviassa? Mitä menettelyä tällaisissa tapauksissa sovelletaan?

Ulkomaisten tuomioistuinten toimeksiannot ja niiden antamien tuomioiden täytäntöönpano on Latviassa uskottu tuomioistuimille.

Sivun alkuunSivun alkuun

Ulkomaisen tuomioistuimen päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa haetaan sillä alueella, jossa päätös on pantava täytäntöön, toimivaltaiselta alioikeudelta.

Tuomioistuin varmistaa, että tunnustettavan päätöksen perusteet ovat Latvian lainsäädännön mukaiset ja että ne eivät ole ristiriidassa Latvian yhteiskunnallisten tai moraalisten normien kanssa, ennen tunnustamispäätöksen tekemistä.

16. Minkä tuomioistuimen puoleen tulee kääntyä, jos halutaan vastustaa toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antaman lapsen huoltoa koskevan päätöksen tunnustamista Latviassa? Mitä menettelyä tällaisissa tapauksissa sovelletaan?

Henkilöllä, joka ei halua, että latvialainen tuomioistuin tunnustaa toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antaman lapsen huoltoa koskevan päätöksen, on oikeus valittaa siihen tuomioistuimeen, joka yleensäkin käsittelee päätöksen tunnustaneen tuomioistuimen ratkaisuja koskevat valitukset.

17. Mitä lakia sovelletaan lapsen huoltoon liittyvissä asioissa silloin kun lapsi tai osapuolet eivät asu Latviassa tai ovat muiden maiden kansalaisia?

Jos on perusteltua käsitellä lapsen huoltoa koskeva asia latvialaisessa tuomioistuimessa, asia käsitellään Latvian lainsäädännön mukaisesti asianosaisten kansalaisuudesta riippumatta.

Ulkomailla laadittuja sopimuksia ja asiakirjoja tarkastellaan sillä perusteella, missä valtiossa on on laadittu, ja ne katsotaan päteviksi, paitsi jos ne sisältävät jotain, mikä on vastoin Latvian oikeusjärjestyksen perusteita ja lainsäädäntöä.

Lisätietoja

http://www.tiesas.lv latviešu valoda

http://www.llrx.com/features/latvia.htm English

http://www.ttc.lv English - latviešu valoda

http://www.bm.gov.lv English - latviešu valoda

« Lapsen huolto - Yleistä | Latvia - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 12-04-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta