Euroopa Komisjon > EGV > Vanemlik vastutus > Läti

Viimati muudetud: 11-01-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Vanemlik vastutus - Läti

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


 

SISUKORD

1. Mida õiguslik termin ”vanemlik vastutus” praktikas tähendab? Millised on vanemliku vastutuse kandja õigused ja kohustused? 1.
2. Kellel lasub üldreeglina vanemlik vastutus lapse eest? 2.
3. Kas juhul, kui vanemad ei suuda või ei soovi oma laste eest vanemlikku vastutust kanda, on võimalik nimetada nende asemele muu isik? 3.
4. Kuidas lahendatakse vanemliku vastutuse küsimus siis, kui vanemad lahutavad või lähevad lahku? 4.
5. Milliseid formaalsusi tuleb järgida vanemliku vastutuse küsimuses vanematevahelise kokkuleppe sõlmimisel, et see kokkulepe oleks õiguslikult siduv? 5.
6. Millised on kohtu poole pöördumise vältimiseks alternatiivsed vaidluse lahendamise viisid juhuks, kui vanemad vanemliku vastutuse küsimuses kokkuleppele ei jõua? 6.
7. Millise otsuse saab kohtunik lapse suhtes teha, kui vanemad kohtusse pöörduvad? 7.
8. Kui kohus otsustab, et lapse eestkosteõigus jääb ühele vanematest, kas see tähendab, et see vanem saab kõiki lapsega seotud küsimusi otsustada ilma teise vanemaga eelnevalt konsulteerimata? 8.
9. Mida tähendab praktikas see, kui kohus otsustab, et vanemad saavad lapse ühise eestkosteõiguse? 9.
10. Millise kohtu või ametiasutuse poole pean ma vanemlikku vastutust käsitleva nõudega pöörduma? Milliseid formaalsusi tuleb järgida ja millised dokumendid pean ma oma avaldusele lisama? 10.
11. Millist menetlust neis asjades kohaldatakse? Kas kiirmenetlus on võimalik? 11.
12. Kas ma võin saada menetluskulude katteks menetlusabi? 12.
13. Kas vanemliku vastutuse küsimuses tehtud otsuse peale on võimalik edasi kaevata? 13.
14. Teatavatel juhtudel võib olla vaja vanemliku vastutuse küsimuses tehtud otsuse täitmiseks pöörduda kohtu poole. Millist menetlust neis asjades kohaldatakse? 14.
15. Mida ma pean tegema, et teises liikmesriigis vanemliku vastutuse küsimuses tehtud kohtuotsust Läti Vabariigis tunnustataks ning täidetaks? Millist menetlust neil puhkudel kohaldatakse? 15.
16. Millise kohtu poole ma pean Läti Vabariigis pöörduma, et vaidlustada teises liikmesriigis vanemliku vastutuse küsimuses tehtud kohtuotsuse tunnustamist? Millist menetlust neil puhkudel kohaldatakse? 16.
17. Milliseid seadusi kohaldatakse vanemliku vastutuse menetlemisel kohtus, kui laps või vanemad ei ela Lätis või neil on erinev kodakondsus? 17.

 

1. Mida õiguslik termin ”vanemlik vastutus” praktikas tähendab? Millised on vanemliku vastutuse kandja õigused ja kohustused?

Lapsed on kuni täisikka jõudmiseni vanemlikul vastutusel (vanemate vastutusel). Vanemliku vastutuse kandja on kohustatud laste ja nende vara eest hoolitsema ning tegutsema laste nimel nende isiklikes ja varalistes suhetes.

2. Kellel lasub üldreeglina vanemlik vastutus lapse eest?

Mõlemad vanemad teostavad vanemlikke õigusi ühiselt. Kui vanemad ei ole abielus, võivad nad mõlemad teostada vanemlikke õigusi või vastavalt nende vastastikusele kokkuleppele ainult üks neist. Kui üks vanematest on vanemliku vastutuse kandja, siis on teisel suhtlusõigus.

3. Kas juhul, kui vanemad ei suuda või ei soovi oma laste eest vanemlikku vastutust kanda, on võimalik nimetada nende asemele muu isik?

Kui vanemad kasutavad oma vanemlikke õigusi eriti halvasti või ei hoolitse oma laste eest ning laste füüsiline, vaimne või moraalne areng on nende asjaolude tõttu ohustatud, siis võib kohus võtta vanemalt (ühelt või mõlemalt) ära nende vanemliku vastutuse või kohus võib väljastada hoiatuse ja kohustada neid oma kohustusi täitma.

Kui vanemlikud õigused võetakse ära mõlemalt vanemalt, siis kohustab kohus perekonnaasjade kohut määrama lastele eestkostja.

4. Kuidas lahendatakse vanemliku vastutuse küsimus siis, kui vanemad lahutavad või lähevad lahku?

Vanemlikke õigusi teostavad lahutamise või lahkuminemise korral mõlemad vanemad või üks vanem vastavalt nende vastastikusele kokkuleppele.

ÜlesÜles

Vanemad teevad kõikides lapse arenguga seotud küsimustes otsuse ühiselt. Vaidluse korral lahendab niisugused lahkhelid perekonnaasjade kohus, kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti. Kui perekonnaasjade kohus ei suuda vanematevahelisi lahkhelisid lahendada, siis pöörduvad nad kohtusse.

5. Milliseid formaalsusi tuleb järgida vanemliku vastutuse küsimuses vanematevahelise kokkuleppe sõlmimisel, et see kokkulepe oleks õiguslikult siduv?

Kui vanemad jõuavad vanemliku vastutuse küsimuses kokkuleppele ning täidavad seda kokkulepet omal vabal tahtel, siis ei ole vaja ühegi asutuse ega kohtu heakskiitu.

6. Millised on kohtu poole pöördumise vältimiseks alternatiivsed vaidluse lahendamise viisid juhuks, kui vanemad vanemliku vastutuse küsimuses kokkuleppele ei jõua?

Vaidluse korral lahendatakse lahkhelid perekonnaasjade kohutus. Vanemad pöörduvad maakohtusse, kui perekonnaasjade kohus ei suuda vanematevahelisi lahkhelisid lahendada või perekonnaasjade kohtu otsust ei viida täide.

7. Millise otsuse saab kohtunik lapse suhtes teha, kui vanemad kohtusse pöörduvad?

Kui vanemad pöörduvad kohtu poole, siis taotlevad nad lapse andmist ühise eestkoste või ühe vanema eestkoste alla. Peale selle teeb kohtunik vajadusel otsuse ülalpidamise, elukoha jms küsimustes. Kui laps on ühe vanema eestkoste all, siis teostab see vanem vanemlikke õigusi lapse suhtes, sealhulgas õigus tegutseda lapse nimel tema isiklikes ja varalistes suhetes ning õigus määrata kindlaks lapse elukoht. Kummalgi vanemal on õigus suhelda teise vanema eestkoste ja hoole all olevate lastega.

ÜlesÜles

Kumbki vanem peab osalema teise vanema eestkoste ja hoole all olevate laste ülalpidamises.

8. Kui kohus otsustab, et lapse eestkosteõigus jääb ühele vanematest, kas see tähendab, et see vanem saab kõiki lapsega seotud küsimusi otsustada ilma teise vanemaga eelnevalt konsulteerimata?

Kui kohus otsustab anda lapse ühe vanema eestkoste alla, siis on sellel vanemal õigus teha otsus kõikides lapsega seotud küsimustes, ent teisel vanemal on õigus ja kohustus säilitada lastega isiklik suhe ja kontaktid. Vanemal, kes ei ela koos oma lastega, on õigus saada teavet laste arengu, tervise, huvide ja käekäigu kohta koolis.

9. Mida tähendab praktikas see, kui kohus otsustab, et vanemad saavad lapse ühise eestkosteõiguse?

Kui lapsed on vanemate ühise eestkoste all, siis võivad mõlemad vanemad tegutseda oma laste nimel nende isiklikes ja varalistes suhetes. Kõikides lapse arenguga seotud küsimustes teevad vanemad otsuse ühiselt.

10. Millise kohtu või ametiasutuse poole pean ma vanemlikku vastutust käsitleva nõudega pöörduma? Milliseid formaalsusi tuleb järgida ja millised dokumendid pean ma oma avaldusele lisama?

Hageja pöördub kostja elukohajärgsesse maakohtusse. Hagiavaldusele tuleb lisada nõuet kinnitavad dokumendid ja ka perekonnaasjade kohtu otsus neis küsimustes.

11. Millist menetlust neis asjades kohaldatakse? Kas kiirmenetlus on võimalik?

Tsiviilasjade kohtulik arutelu on reguleeritud Läti tsiviilkohtumenetluse seadustiku normidega.

ÜlesÜles

Kohtuistung võidakse alaealiste huvides, vastavalt menetlusosalise põhjendatud taotlusele või kohtu äranägemisel, kuulutada täielikult või osaliselt kinniseks.

Vastavalt Läti kohtumenetlusnormidele tuleks laste huvisid käsitlevad kohtuasjad vaadata üle kiirmenetluse korras.

12. Kas ma võin saada menetluskulude katteks menetlusabi?

Kohus võib vabastada isiku tema vastavasisulise taotluse alusel kohtukulude tasumise kohustusest, neid vähendada või määrata tasumise osamaksete kaupa.

13. Kas vanemliku vastutuse küsimuses tehtud otsuse peale on võimalik edasi kaevata?

Kohtuotsuse saab edasi kaevata ringkonnakohtusse (apellatsioonikohtusse) ning pärast seda riigikohtusse (kassatsioonikohtusse).

14. Teatavatel juhtudel võib olla vaja vanemliku vastutuse küsimuses tehtud otsuse täitmiseks pöörduda kohtu poole. Millist menetlust neis asjades kohaldatakse?

Kohtuotsused pööratakse täitmisele pärast nende jõustumist.

Kohtutäitur pöörab täitmisele kohtulahendid ja muud lahendid.

15. Mida ma pean tegema, et teises liikmesriigis vanemliku vastutuse küsimuses tehtud kohtuotsust Läti Vabariigis tunnustataks ning täidetaks? Millist menetlust neil puhkudel kohaldatakse?

Läti kohtud pööravad täitmisele välismaa kohtute otsuseid ja lahendeid.

Taotlus välismaa kohtu lahendi tunnustamiseks ja täitmisele pööramiseks kuulub lahendi täitmise territooriumi maakohtu jurisdiktsiooni alla.

Kohus hindab, kas tunnustatava otsuse alused on kooskõlas Läti õigusaktidega ega ole vastuolus Lätis kehtivate sotsiaalsete või moraalsete normidega, ning võtab vastu tunnustamisotsuse.

16. Millise kohtu poole ma pean Läti Vabariigis pöörduma, et vaidlustada teises liikmesriigis vanemliku vastutuse küsimuses tehtud kohtuotsuse tunnustamist? Millist menetlust neil puhkudel kohaldatakse?

Isikul, kes soovib vaidlustada Läti kohtu otsust tunnustada teise liikmesriigi kohtu tehtud otsust vanemliku vastutuse kohta, on õigus esitada kaebus tunnustamisotsuse peale tunnustamisotsuse teinud kohtusse.

17. Milliseid seadusi kohaldatakse vanemliku vastutuse menetlemisel kohtus, kui laps või vanemad ei ela Lätis või neil on erinev kodakondsus?

Kui vanemliku vastutuse juhtum on Läti kohtu meelest õigustatud, siis arutatakse juhtumit vastavalt Läti õigusaktidele, arvestamata poolte kodakondsusega.

Välisriikides sõlmitud kokkulepete ja koostatud juriidiliste dokumentide puhul lähtutakse riigist, kus need koostati, ning need loetakse kehtivaks, kui neis kirjeldatud tehing ei ole vastuolus avaliku korra ja Läti õigusaktidega.

Täiendav informatsioon

http://www.tiesas.lv/eng latviešu valoda

http://www.llrx.com/features/latvia.htm English

http://www.ttc.lv English - latviešu valoda

http://www.bm.gov.lv English - latviešu valoda

« Vanemlik vastutus - Üldteave | Läti - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 11-01-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik