Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Γονική μέριμνα > Λεττονία

Τελευταία ενημέρωση: 12-04-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Γονική μέριμνα - Λεττονία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τί σημαίνει στην πράξη η έννοια “γονική μέριμνα”; Ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του έχοντος τη γονική μέριμνα; 1.
2. Γενικώς ποιος έχει τη γονική μέριμνα ενός παιδιού; 2.
3. Εάν οι γονείς δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμούν να ασκούν τη γονική μέριμνα, μπορεί να την ασκεί κάποιος άλλος; 3.
4. Σε περίπτωση διαζυγίου ή διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, πώς ρυθμίζεται η άσκηση της γονικής μέριμνας στο μέλλον; 4.
5. Εάν οι γονείς συνάψουν συμφωνία σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, ποια είναι η ακολουθητέα τυπική διαδικασία ώστε η συμφωνία τους να είναι νομικά δεσμευτική; 5.
6. Εάν οι γονείς δεν συμφωνήσουν στο θέμα της άσκησης της γονικής μέριμνας, ποιοι είναι οι εναλλακτικοί τρόποι ρύθμισης της διαφοράς χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια; 6.
7. Εάν οι γονείς προσφύγουν στο δικαστήριο, επί ποίων θεμάτων μπορεί να αποφανθεί ο δικαστής όσον αφορά το παιδί; 7.
8. Αν το δικαστήριο αποφασίσει ότι ο ένας από τους δύο γονείς θα έχει την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αποφασίζει για οτιδήποτε αφορά το παιδί, χωρίς προηγουμένως να συμβουλευθεί τον άλλο γονέα; 8.
9. Εάν το δικαστήριο αποφασίσει ότι οι γονείς θα ασκούν από κοινού την επιμέλεια του παιδιού, τι σημαίνει αυτό στην πράξη; 9.
10. Σε ποιο δικαστήριο ή άλλη αρχή κατατίθεται η προσφυγή για την άσκηση γονικής μέριμνας; Ποια είναι η τυπική διαδικασία που ακολουθείται και ποια έγγραφα πρέπει να επισυναφθούν στην προσφυγή; 10.
11. Ποια διαδικασία ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτές; Υπάρχει επείγουσα διαδικασία; 11.
12. Μπορώ να τύχω δωρεάν νομικής συνδρομής η οποία θα καλύψει τα έξοδα της δίκης; 12.
13. Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας; 13.
14. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι αναγκαία η προσφυγή σε άλλο δικαστήριο ή αρχή, για την εκτέλεση απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας. Ποια διαδικασία ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτές; 14.
15. Τί πρέπει να κάνω για να αναγνωριστεί και να εκτελεστεί στη Λετονία απόφαση ανάθεσης γονικής μέριμνας, την οποία εξέδωσε δικαστήριο άλλου κράτους μέλους; Ποια διαδικασία ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτές; 15.
16. Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο στη Δημοκρατία της Λετονίας για την προσβολή της αναγνώρισης απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας που έχει εκδοθεί από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποια διαδικασία ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτές; 16.
17. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά τη διαδικασία ανάθεσης γονικής μέριμνας, όταν το παιδί ή οι γονείς δεν διαμένουν στη Λετονία ή είναι διαφορετικών εθνικοτήτων; 17.

 

1. Τί σημαίνει στην πράξη η έννοια “γονική μέριμνα”; Ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του έχοντος τη γονική μέριμνα;

Μέχρι τη στιγμή της ενηλικίωσης, τα παιδιά βρίσκονται υπό τη γονική μέριμνα (γονική εξουσία). Ο κάτοχος γονικής μέριμνας έχει καθήκον να μεριμνά για τα παιδιά και την περιουσία τους, και να ενεργεί εξ ονόματός τους κατά τις προσωπικές και περιουσιακές τους σχέσεις.

2. Γενικώς ποιος έχει τη γονική μέριμνα ενός παιδιού;

Αμφότεροι οι γονείς ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα. Εάν οι γονείς δεν είναι παντρεμένοι, η μέριμνα μπορεί να ασκείται και από τους δύο, ή, κατόπιν συμφωνίας, από τον ένα εκ των δύο. Εάν ο ένας γονέας διατηρεί τη γονική μέριμνα, ο άλλος έχει δικαίωμα επικοινωνίας.

3. Εάν οι γονείς δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμούν να ασκούν τη γονική μέριμνα, μπορεί να την ασκεί κάποιος άλλος;

Εάν οι γονείς παραμελούν σοβαρά τις γονικές τους υποχρεώσεις ή δεν ενδιαφέρονται για τα παιδιά και εάν οι περιστάσεις αυτές ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των παιδιών, το δικαστήριο μπορεί να αφαιρέσει τη γονική μέριμνα από τον ένα ή και τους δύο γονείς, ή να τους απευθύνει επίπληξη και να διατάξει τη λήψη προληπτικών μέτρων.

Εάν η γονική μέριμνα αφαιρεθεί και από τους δύο γονείς, το δικαστήριο οφείλει να ορίσει κηδεμόνα για το παιδί.

4. Σε περίπτωση διαζυγίου ή διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, πώς ρυθμίζεται η άσκηση της γονικής μέριμνας στο μέλλον;

Σε περίπτωση διαζυγίου ή χωρισμού των γονέων, η γονική μέριμνα ασκείται και από τους δύο γονείς, ή, κατόπιν συμφωνίας, από τον ένα γονέα.

Οι γονείς μπορούν να αποφασίζουν από κοινού για όλα τα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη του παιδιού. Σε περίπτωση διαφωνίας, την εκδίκαση των διαφορών αναλαμβάνει το δικαστήριο επιμέλειας ανηλίκων, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Εάν το δικαστήριο δεν μπορέσει να επιλύσει τις διαφορές μεταξύ των γονέων, οι γονείς θα πρέπει να εμφανιστούν ενώπιον του δικαστηρίου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

5. Εάν οι γονείς συνάψουν συμφωνία σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, ποια είναι η ακολουθητέα τυπική διαδικασία ώστε η συμφωνία τους να είναι νομικά δεσμευτική;

Εάν οι γονείς συνάψουν συμφωνία σχετικά με τη γονική μέριμνα και την εφαρμόσουν με ελεύθερη βούληση, δεν είναι αναγκαία η έγκριση οποιασδήποτε αρχής ή δικαστηρίου.

6. Εάν οι γονείς δεν συμφωνήσουν στο θέμα της άσκησης της γονικής μέριμνας, ποιοι είναι οι εναλλακτικοί τρόποι ρύθμισης της διαφοράς χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια;

Σε περίπτωση διαφωνίας, οι διαφορές εκδικάζονται από ειδικό δικαστήριο επιμέλειας ανηλίκων. Εάν το δικαστήριο αυτό δεν κατορθώσει να επιλύσει τις διαφορές μεταξύ των γονέων, ή εάν δεν εκτελεστεί η απόφασή του, οι γονείς θα πρέπει να προσφύγουν στο περιφερειακό δικαστήριο.

7. Εάν οι γονείς προσφύγουν στο δικαστήριο, επί ποίων θεμάτων μπορεί να αποφανθεί ο δικαστής όσον αφορά το παιδί;

Εάν οι γονείς προσφύγουν στο δικαστήριο, ζητούν κοινή ή αποκλειστική επιμέλεια. Πέραν αυτού, ο δικαστής αποφασίζει, εφόσον κριθεί αναγκαίο, επί των θεμάτων διατροφής, τόπου κατοικίας κτλ.. Ο γονέας που έχει την αποκλειστική επιμέλεια πρέπει να ασκεί τη γονική μέριμνα στο παιδί, πράγμα που περιλαμβάνει το δικαίωμα να ενεργεί εξ ονόματός του κατά τις προσωπικές και περιουσιακές του σχέσεις, καθώς και το δικαίωμα να καθορίζει την κατοικία του παιδιού. Κάθε γονέας έχει το δικαίωμα επικοινωνίας με τα παιδιά που διαμένουν με τον άλλο γονέα.

Κάθε γονέας πρέπει να συμμετέχει στα έξοδα διατροφής των παιδιών που παραμένουν με τον άλλο γονέα.

8. Αν το δικαστήριο αποφασίσει ότι ο ένας από τους δύο γονείς θα έχει την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αποφασίζει για οτιδήποτε αφορά το παιδί, χωρίς προηγουμένως να συμβουλευθεί τον άλλο γονέα;

Εάν το δικαστήριο χορηγήσει την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού στον ένα γονέα, ο γονέας αυτός έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το παιδί, αλλά ο άλλος γονέας έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να διατηρεί προσωπική σχέση και επαφή με το παιδί. Ο γονέας που δεν ζει μαζί με το παιδί/τα παιδιά του έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξή τους, την υγεία τους, τα ενδιαφέροντά τους και τις σχολικές τους επιδόσεις.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

9. Εάν το δικαστήριο αποφασίσει ότι οι γονείς θα ασκούν από κοινού την επιμέλεια του παιδιού, τι σημαίνει αυτό στην πράξη;

Εάν οι γονείς ασκούν από κοινού την επιμέλεια των παιδιών, μπορούν  αμφότεροι να ενεργούν εξ ονόματος των παιδιών κατά τις προσωπικές και περιουσιακές τους σχέσεις. Οι γονείς αποφασίζουν από κοινού για όλα τα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη του παιδιού.

10. Σε ποιο δικαστήριο ή άλλη αρχή κατατίθεται η προσφυγή για την άσκηση γονικής μέριμνας; Ποια είναι η τυπική διαδικασία που ακολουθείται και ποια έγγραφα πρέπει να επισυναφθούν στην προσφυγή;

Ο ενάγων απευθύνεται στο περιφερειακό δικαστήριο του τόπου κατοικίας του εναγόμενου. Τα δικαιολογητικά έγγραφα για την προσφυγή θα πρέπει να επισυνάπτονται στο δικόγραφο προσφυγής, μαζί με τα σχετικά πορίσματα του δικαστηρίου ανηλίκων.

11. Ποια διαδικασία ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτές; Υπάρχει επείγουσα διαδικασία;

Η διαδικασία στις αστικές υποθέσεις διέπεται από τις διατάξεις της λετονικής νομοθεσίας περί πολιτικής δικονομίας.

Προς το συμφέρον των ανηλίκων, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης ενός εκ των διαδίκων ή κατά την κρίση του δικαστηρίου, μια ποινική υπόθεση ή μέρος αυτής μπορεί να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Σύμφωνα με τους λετονικούς δικονομικούς κανόνες, οι υποθέσεις που αφορούν τα συμφέροντα ανηλίκων θα πρέπει να εκδικάζονται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

12. Μπορώ να τύχω δωρεάν νομικής συνδρομής η οποία θα καλύψει τα έξοδα της δίκης;

Κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου, το δικαστήριο μπορεί να τον απαλλάξει από την καταβολή δικαστικών εξόδων, να μειώσει τα δικαστικά έξοδα ή να επιτρέψει την καταβολή τους σε δόσεις.

13. Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας;

Έφεση κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου (Εφετείο), και εν συνεχεία ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου (Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

14. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι αναγκαία η προσφυγή σε άλλο δικαστήριο ή αρχή, για την εκτέλεση απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας. Ποια διαδικασία ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτές;

Οι δικαστικές αποφάσεις εκτελούνται μόλις τεθούν σε ισχύ.

Οι αποφάσεις του δικαστηρίου και οι λοιπές δικαστικές αποφάσεις θα πρέπει να εκτελούνται από δικαστικό επιμελητή.

15. Τί πρέπει να κάνω για να αναγνωριστεί και να εκτελεστεί στη Λετονία απόφαση ανάθεσης γονικής μέριμνας, την οποία εξέδωσε δικαστήριο άλλου κράτους μέλους; Ποια διαδικασία ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτές;

Οι εντολές και αποφάσεις ξένων δικαστηρίων θα πρέπει να εκτελούνται από τα δικαστήρια της Λετονίας.

Η αίτηση αναγνώρισης και εκτέλεσης απόφασης ξένου δικαστηρίου εμπίπτει στη δικαιοδοσία του πρωτοβάθμιου (αστικού) δικαστηρίου του τόπου στον οποίο πρέπει να εκτελεστεί η απόφαση.

Το δικαστήριο εκδίδει την απόφαση αναγνώρισης, αφού ελέγξει κατά πόσο το σκεπτικό της υπό αναγνώριση απόφασης συνάδει με το λετονικό δίκαιο και δεν είναι αντίθετο με  τα κοινωνικά και ηθικά πρότυπα της Λετονίας.

16. Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο στη Δημοκρατία της Λετονίας για την προσβολή της αναγνώρισης απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας που έχει εκδοθεί από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποια διαδικασία ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτές;

Το άτομο που επιθυμεί να προσβάλει την αναγνώριση από λετονικό δικαστήριο απόφασης δικαστηρίου άλλου κράτους μέλου σχετικά με την ανάθεση γονικής μέριμνας, μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της αναγνώρισης ενώπιον ακυρωτικού δικαστηρίου αντίστοιχου με εκείνο που αναγνώρισε την απόφαση.

17. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά τη διαδικασία ανάθεσης γονικής μέριμνας, όταν το παιδί ή οι γονείς δεν διαμένουν στη Λετονία ή είναι διαφορετικών εθνικοτήτων;

Οι υποθέσεις γονικής μέριμνας, τις οποίες τα λετονικά δικαστήρια κρίνουν αιτιολογημένες, θα εξετάζονται σύμφωνα με τη λετονική νομοθεσία και ανεξάρτητα από την εθνικότητα των μερών.

Οι συμφωνίες και νομικές πράξεις που έχουν εγκριθεί σε άλλα κράτη κρίνονται με βάση το κράτος προέλευσης και θεωρούνται έγκυρες εκτός εάν είναι αντίθετες με τη δημόσια τάξη και τη λετονική νομοθεσία.

Πρόσθετες πληροφορίες

http://www.tiesas.lv/ latviešu valoda

http://www.llrx.com/features/latvia.htm English

http://www.ttc.lv English - latviešu valoda

http://www.bm.gov.lv English - latviešu valoda

« Γονική μέριμνα - Γενικές Πληροφορίες | Λεττονία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 12-04-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο