Evropská komise > ESS > Rodičovská odpovědnost > Lotyšsko

Poslední aktualizace: 11-01-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rodičovská odpovědnost - Lotyšsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co se v praxi rozumí pod pojmem „rodičovská odpovědnost“? Jaká jsou práva a povinnosti osoby, které přísluší rodičovská odpovědnost? 1.
2. Kdo má podle obecně platné zásady rodičovskou odpovědnost za dítě? 2.
3. Nejsou-li rodiče schopni nebo ochotni vykonávat rodičovskou odpovědnost za své děti, může být místo nich jmenována jiná osoba? 3.
4. Jak se určí otázka budoucí rodičovské odpovědnosti v případě rozvodu nebo odluky rodičů? 4.
5. Uzavřou-li rodiče dohodu o rodičovské odpovědnosti, jaké formální náležitosti musí být splněny, aby byla tato dohoda právně závazná? 5.
6. Nedohodnou-li se rodiče na rodičovské odpovědnosti, jaké jsou alternativní prostředky řešení tohoto problému, aniž by bylo nutné obrátit se na soud? 6.
7. Obrátí-li se rodiče na soud, o jakých záležitostech týkajících se dítěte může soud rozhodnout? 7.
8. Svěří-li soud dítě do výhradní péče pouze jednomu z rodičů, znamená to, že tento rodič může rozhodovat o veškerých záležitostech týkajících se dítěte, aniž by musel předtím konzultovat druhého rodiče? 8.
9. Svěří-li soud dítě do společné péče obou rodičů, co toto opatření v praxi znamená? 9.
10. Na jaký soud nebo orgán se mám obrátit s žádostí týkající se rodičovské odpovědnosti? Jaké formální náležitosti musí být splněny a jaké dokumenty mám přiložit ke své žádosti? 10.
11. Jaké řízení se v těchto případech použije? Je možné použít zkrácené řízení? 11.
12. Mohu získat právní pomoc na úhradu nákladů řízení? 12.
13. Je možné podat opravný prostředek proti rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti? 13.
14. V některých případech může být nutné obrátit se na soud nebo jiný orgán za účelem vynucení rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti. Jaké řízení se v těchto případech použije? 14.
15. Jak mám postupovat, aby bylo rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti vydané soudem v jiném členském státě uznáno a bylo vykonatelné v Lotyšské republice? Jaké řízení se v těchto případech použije? 15.
16. Na jaký lotyšský soud se mám obrátit, pokud chci podat námitku proti uznání rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti vydaného příslušným soudem v jiném členském státě? Jaké řízení se v těchto případech použije? 16.
17. Jaké právo se použije v řízení o rodičovské odpovědnosti v případě, kdy dítě nebo strany sporu nežijí v Lotyšsku nebo jsou státními příslušníky různých zemí? 17.

 

1. Co se v praxi rozumí pod pojmem „rodičovská odpovědnost“? Jaká jsou práva a povinnosti osoby, které přísluší rodičovská odpovědnost?

Do té doby, než děti dosáhnou zletilosti, odpovídají za ně rodiče (rodičovská pravomoc). Osoba, které přísluší rodičovská odpovědnost, má povinnost pečovat o dítě a jeho majetek a jednat jménem dítěte v záležitostech týkajících se jeho osobních a majetkových vztahů.

2. Kdo má podle obecně platné zásady rodičovskou odpovědnost za dítě?

Rodičovskou odpovědnost vykonávají oba rodiče společně. Jestliže rodiče nejsou oddáni, mohou rodičovskou pravomoc vykonávat oba rodiče, nebo na základě vzájemné dohody jeden z nich. Přísluší-li rodičovská pravomoc jednomu z rodičů, má druhý rodič právo na navštěvování.

3. Nejsou-li rodiče schopni nebo ochotni vykonávat rodičovskou odpovědnost za své děti, může být místo nich jmenována jiná osoba?

Vykonávají-li rodiče rodičovskou odpovědnost zvlášť špatně, nebo nepečují-li o děti, přičemž tyto okolnosti mohou ohrozit fyzický, mentální nebo morální vývoj dětí, smí soud rodiče (jednoho nebo oba) zbavit rodičovské odpovědnosti, anebo smí vydat napomenutí a uložit povinnosti v zájmu zamezit řízení.

Jsou-li rodičovské odpovědnosti zbaveni oba rodiče, soud uloží sirotčímu soudu povinnost stanovit opatrovníka dítěte. 

4. Jak se určí otázka budoucí rodičovské odpovědnosti v případě rozvodu nebo odluky rodičů?

Jestliže se rodiče rozvedou nebo odloučí, vykonávají rodičovskou pravomoc oba rodiče, nebo na základě vzájemné dohody jeden z nich.

NahoruNahoru

Ve všech otázkách týkajících se vývoje dítěte rozhodují rodiče společně. V případě sporu rozhodne, pokud zákon nestanovuje jinak, sirotčí soud. Jestliže ve sporu mezi rodiči nemůže rozhodnout sirotčí soud, měli by se rodiče obrátit na soud.

5. Uzavřou-li rodiče dohodu o rodičovské odpovědnosti, jaké formální náležitosti musí být splněny, aby byla tato dohoda právně závazná?

Dosáhnou-li rodiče dohody v otázce rodičovské odpovědnosti a vykonávají ji na základě své vlastní svobodné vůle, není nutné žádat o souhlas žádného orgánu nebo soudu.

6. Nedohodnou-li se rodiče na rodičovské odpovědnosti, jaké jsou alternativní prostředky řešení tohoto problému, aniž by bylo nutné obrátit se na soud?

V případě sporu rozhodne sirotčí soud. Jestliže ve sporu mezi rodiči nemůže rozhodnout sirotčí soud, anebo jestliže výnos sirotčího soudu není vykonán, měli by se rodiče obrátit na okresní (městský) soud.

7. Obrátí-li se rodiče na soud, o jakých záležitostech týkajících se dítěte může soud rozhodnout?

Obrátí-li se rodiče na soud, žádají o společnou nebo výhradní péči. Kromě toho soudce případně rozhodne o otázkách výživného, místa bydliště, atd. Rodič, který dostal dítě do výhradní péče, vykonává nad dítětem rodičovskou pravomoc, což zahrnuje právo jednat jménem dítěte v záležitostech týkajících se jeho osobních a majetkových vztahů a právo rozhodnout o místě bydliště dítěte. Oba rodiče mají právo na styk s dítětem, které bylo přiděleno do péče druhému rodiči.

NahoruNahoru

Oba rodiče se musí podílet na výživě dětí, které byly přiděleny do péče druhému rodiči.

8. Svěří-li soud dítě do výhradní péče pouze jednomu z rodičů, znamená to, že tento rodič může rozhodovat o veškerých záležitostech týkajících se dítěte, aniž by musel předtím konzultovat druhého rodiče?

Rozhodne-li soud o tom, že svěří dítě do výhradní péče pouze jednomu z rodičů, má tento rodič právo rozhodovat ve všech otázkách týkajících se dítěte, avšak druhý rodič má právo a povinnost udržovat osobní vztah a kontakt s dítětem. Rodič, který nežije společně se svým dítětem, má právo na informace o vývoji dítěte, o jeho zdraví, zájmech a školních úspěších.

9. Svěří-li soud dítě do společné péče obou rodičů, co toto opatření v praxi znamená?

Mají-li oba rodiče dítě ve společné péči, potom mohou jménem dítěte v záležitostech týkajících se jeho osobních a majetkových vztahů jednat oba rodiče. Ve všech otázkách týkajících se vývoje dítěte rozhodují rodiče společně.

10. Na jaký soud nebo orgán se mám obrátit s žádostí týkající se rodičovské odpovědnosti? Jaké formální náležitosti musí být splněny a jaké dokumenty mám přiložit ke své žádosti?

Navrhovatel se obrátí na okresní (městský) soud příslušný podle místa bydliště odpůrce. K žádosti by měly být připojeny doklady, které potvrzují nárok, a také závěr sirotčího soudu týkající se těchto otázek. 

NahoruNahoru

11. Jaké řízení se v těchto případech použije? Je možné použít zkrácené řízení?

Soudní řízení v občanskoprávních věcech se řídí zásadami lotyšského občanského soudního řádu.

V zájmu nezletilého dítěte lze na základě odůvodněné žádosti účastníka věci nebo na základě vlastního uvážení soudu prohlásit soudní jednání nebo jeho část za neveřejné.

Podle lotyšského soudního řádu by měly být případy týkající se zájmů dítěte projednány ve zkráceném řízení.

12. Mohu získat právní pomoc na úhradu nákladů řízení?

Na základě žádosti smí soud osvobodit žadatele od platby soudních výdajů, nebo ji může snížit nebo časově rozložit.

13. Je možné podat opravný prostředek proti rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti?

Proti rozsudku se lze odvolat u krajského soudu (odvolací soud) a po té u nejvyššího soudu (kasační soud).

14. V některých případech může být nutné obrátit se na soud nebo jiný orgán za účelem vynucení rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti. Jaké řízení se v těchto případech použije?

Rozsudky a rozhodnutí soudu musí být provedeny po té, co nabudou právní moci.

Rozhodnutí soudu a jiná rozhodnutí vykonává soudní úředník.

15. Jak mám postupovat, aby bylo rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti vydané soudem v jiném členském státě uznáno a bylo vykonatelné v Lotyšské republice? Jaké řízení se v těchto případech použije?

Rozhodnutí a rozsudky zahraničních soudů provádí soudy Lotyšska.

Žádost o uznání a vykonání rozhodnutí zahraničního soudu spadá do soudní příslušnosti okresního (městského) soudu na území, ve kterém má být rozhodnutí vykonáno.

Soud ověří, zda důvody pro rozhodnutí o uznání odpovídají lotyšským zákonům a nejsou v rozporu se společenskými a morálními normami Lotyšska, a rozhodne o uznání.

16. Na jaký lotyšský soud se mám obrátit, pokud chci podat námitku proti uznání rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti vydaného příslušným soudem v jiném členském státě? Jaké řízení se v těchto případech použije?

Osoba, která chce podat námitku proti tomu, že lotyšský soud uznal rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti vydané soudem v jiném členském státě, má právo odvolat se proti uznání u soudu odpovídajícího soudu, který vydal uznání.

17. Jaké právo se použije v řízení o rodičovské odpovědnosti v případě, kdy dítě nebo strany sporu nežijí v Lotyšsku nebo jsou státními příslušníky různých zemí? 

Je-li případ rodičovské odpovědnosti podle lotyšských soudů oprávněný, bude vyslyšen podle lotyšských zákonů bez ohledu na státní příslušnost stran.

Dohody a prostředky, které byly stanoveny v zahraničí, se musí zvážit s ohledem na stát, ve kterém byly formulovány, a musí se považovat za platné, pokud ujednání není v rozporu s veřejným pořádkem a lotyšskými zákony.

Bližší informace

http://www.tiesas.lv/eng latviešu valoda

http://www.llrx.com/features/latvia.htm English

http://www.ttc.lv English - latviešu valoda

http://www.bm.gov.lv English - latviešu valoda

« Rodičovská odpovědnost - Obecné informace | Lotyšsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 11-01-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království