Europeiska Kommissionen > ERN > Föräldraansvar > Irland

Senaste uppdatering: 04-05-2005
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Föräldraansvar - Irland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad innebär det juridiska begreppet ”föräldraansvar” i praktiken? Vilka rättigheter och skyldigheter har den som har föräldraansvar? 1.
2. Vem har som regel föräldraansvaret för ett barn? 2.
3.
3.a) Om föräldrarna är olämpliga eller ovilliga att utöva föräldraansvaret, kan någon annan person då utses i deras ställe? 3.a)
3.b) Förmyndare kan utses om föräldrarna är döda eller inte klarar av att ta hand om sitt barn. 3.b)
4. Om föräldrarna skiljer sig eller separerar, hur löses frågan om föräldraansvar då för framtiden? 4.
5. Om föräldrarna avtalar om föräldraansvar, vilka krav måste då vara uppfyllda för att avtalet ska vara rättsligt bindande? 5.
6. Om föräldrarna inte kan enas i frågor om föräldraansvar, vilka alternativa tvistlösningsmetoder finns då för att lösa tvisten utom domstol? 6.
7. Om föräldrarna vänder sig till domstol, vilka frågor kan domaren besluta om när det gäller barnet? 7.
8. Om domstolen beslutar att en förälder ska ha ensam vårdnad, innebär detta att han eller hon kan besluta om alla frågor som rör barnet utan att samråda med den andra föräldern? 8.
9. Om domstolen beslutar om gemensam vårdnad, vad innebär det i praktiken? 9.
10. Till vilken domstol eller myndighet ska jag vända mig om jag vill ansöka om föräldraansvar? Vilka formaliteter måste uppfyllas och vilka dokument ska bifogas? 10.
11. Vilken handläggningsform tillämpas i dessa fall? Finns det möjlighet till snabbare handläggning vid fara i dröjsmål? 11.
12. Kan jag få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna? 12.
13. Är det möjligt att överklaga ett beslut om föräldraansvar? 13.
14. I vissa fall kan det vara nödvändigt att begära verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar. Vilken domstol ska jag i så fall vända mig till och hur handläggs frågan? 14.
15. Vad ska jag göra för att få ett avgörande om föräldraansvar som meddelats i en annan medlemsstat erkänt och verkställt i Irland? Vilken handläggningsform används i dessa fall? 15.
16. Till vilken domstol ska jag vända mig för att motsätta mig erkännande av ett avgörande om föräldraansvar som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat? Vilken handläggningsform används i dessa fall? 16.
17. Vilken lag tillämpas i frågor om föräldraansvar om barnet eller parterna inte bor i Irland eller har olika medborgarskap? 17.

 

1. Vad innebär det juridiska begreppet ”föräldraansvar” i praktiken? Vilka rättigheter och skyldigheter har den som har föräldraansvar?

Skyldighet att försörja, skydda och uppfostra barnet samt se till att det får lämplig utbildning.

2. Vem har som regel föräldraansvaret för ett barn?

(Som allmän regel utövas föräldraansvaret gemensamt av föräldrarna så länge de bor tillsammans, men modern kan ensam ha föräldraansvaret om föräldrarna inte är gifta.)

Barnets föräldrar eller förmyndare. (Den sist nämnda kan vara någon som faktiskt är i förälders ställe eller någon som utsetts av domstol.)

3.

3.a) Om föräldrarna är olämpliga eller ovilliga att utöva föräldraansvaret, kan någon annan person då utses i deras ställe?

Ja. I sådana fall kan den lokala hälsovårdsnämnden (Health Board) i allmänhet anhålla hos den lokala distriktsdomstolen om att barn under 18 år ska omhändertas. I vissa fall kan förmyndare utses.

3.b) Förmyndare kan utses om föräldrarna är döda eller inte klarar av att ta hand om sitt barn.

Ja, förmyndare kan utses om föräldrarna är döda.

4. Om föräldrarna skiljer sig eller separerar, hur löses frågan om föräldraansvar då för framtiden?

(Genom ett gemensamt avtal eller genom att vända sig till domstol.)

Ja till båda – om man vänder sig till domstol kan domaren meddela beslut om ensam vårdnad, gemensam vårdnad och umgängesrätt. I sällsynta fall kan statliga myndigheter vända sig till domstol om föräldrarna eller förmyndarna är olämpliga eller ovilliga att fullgöra sina skyldigheter.

Till börjanTill början

5. Om föräldrarna avtalar om föräldraansvar, vilka krav måste då vara uppfyllda för att avtalet ska vara rättsligt bindande?

(T.ex. godkännande av en myndighet eller domstol.)

Vanligen har den förälder som har vårdnaden det största ansvaret. Men föräldrar kan inte undkomma sina skyldigheter genom avtal, och om ett avtal inte fungerar är det endast domstol som kan meddela ett rättsligt verkställbart beslut.

6. Om föräldrarna inte kan enas i frågor om föräldraansvar, vilka alternativa tvistlösningsmetoder finns då för att lösa tvisten utom domstol?

(T.ex. medling.)

Ja, eller rådgivning.

7. Om föräldrarna vänder sig till domstol, vilka frågor kan domaren besluta om när det gäller barnet?

(T.ex. var barnet ska bo, om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en av föräldrarna ska ha ensam vårdnad, föräldrarnas besöks- eller umgängesrätt, skyldigheten att betala underhåll för barnet, val av skola, barnets namn etc.)

Alla frågor som rör barnets uppfostran, inklusive boende, umgängesrätt, underhåll och frågor som rör utbildning och hälsa.

8. Om domstolen beslutar att en förälder ska ha ensam vårdnad, innebär detta att han eller hon kan besluta om alla frågor som rör barnet utan att samråda med den andra föräldern?

(T.ex. flytta med barnet till en annan plats i samma land, flytta med barnet till ett annat land, besluta i vilken skola barnet ska gå etc.)

Till börjanTill början

Nej, den förälder som inte har vårdnaden är fortfarande förmyndare för barnet och har rätt att delta i alla långsiktiga beslut. Den förälder som har vårdnaden har som regel rätt att fatta vardagliga beslut utan att samråda med den andra föräldern.

9. Om domstolen beslutar om gemensam vårdnad, vad innebär det i praktiken?

Gemensam vårdnad beviljas vanligen endast om barnen inte är en tvistefråga och föräldrarna är eniga om deras uppfostran, utbildning etc.

10. Till vilken domstol eller myndighet ska jag vända mig om jag vill ansöka om föräldraansvar? Vilka formaliteter måste uppfyllas och vilka dokument ska bifogas?

Vanligen distriktsdomstol, förutom om äktenskapsmål (hemskillnad, äktenskapsskillnad eller annullering av äktenskap) pågår, i vilket fall grevskapsdomstol (Circuit Court) eller High Court är det rätta stället. (Bifoga födelseattest.)

11. Vilken handläggningsform tillämpas i dessa fall? Finns det möjlighet till snabbare handläggning vid fara i dröjsmål?

Ja. Det är möjligt att göra en ensidig ansökan i domstol (utan att den andra föräldern underrättas) , om det gäller barnets bästa.

12. Kan jag få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna?

Ja. Genom systemet för rättshjälp i civilmål – förutsatt att du uppfyller de ekonomiska kraven.

13. Är det möjligt att överklaga ett beslut om föräldraansvar?

Ja. Alltid.

Till börjanTill början

14. I vissa fall kan det vara nödvändigt att begära verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar. Vilken domstol ska jag i så fall vända mig till och hur handläggs frågan?

Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act 1991 är tillämplig. Irland är fullvärdig part till Haagkonventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn och Europarådskonventionen om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn.

15. Vad ska jag göra för att få ett avgörande om föräldraansvar som meddelats i en annan medlemsstat erkänt och verkställt i Irland? Vilken handläggningsform används i dessa fall?

Förfarandet finns angivet i Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act 1991.

16. Till vilken domstol ska jag vända mig för att motsätta mig erkännande av ett avgörande om föräldraansvar som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat? Vilken handläggningsform används i dessa fall?

Förfarandet finns angivet i Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act 1991.

17. Vilken lag tillämpas i frågor om föräldraansvar om barnet eller parterna inte bor i Irland eller har olika medborgarskap?

(Förklara reglerna för hur man väljer vilken lag som ska tillämpas).

Förfarandet finns angivet i Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act 1991.

Ytterligare information

« Föräldraansvar - Allmän information | Irland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 04-05-2005

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket