Európska komisia > EJS > Rodičovské práva a povinnosti > Írsko

Posledná úprava: 28-06-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rodičovské práva a povinnosti - Írsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená právnický pojem „rodičovská zodpovednosť“ v praxi? Aké sú práva a povinnosti osoby, ktorá má rodičovskú zodpovednosť? 1.
2. Existuje všeobecné pravidlo určujúce, kto má rodičovskú zodpovednosť za dieťa? 2.
3.   3.
3.a) Ak rodičia nie sú schopní alebo ochotní vykonávať rodičovskú zodpovednosť za svoje deti, je možné určiť namiesto nich inú osobu? 3.a)
3.b) alebo je možné určiť poručníka v prípade, že rodičia zomrú alebo nie sú schopní starať sa o svoje dieťa? 3.b)
4. Ako sa určuje otázka rodičovskej zodpovednosti do budúcnosti v prípade, že rodičia sú rozvedení alebo žijú odlúčene? 4.
5. Aké formálne znaky je potrebné dodržať v prípade, že rodičia uzavrú dohodu o otázkach rodičovskej zodpovednosti, aby táto dohoda bola právne záväzná? 5.
6. Aké alternatívne mimosúdne prostriedky riešenia sporu existujú v prípade, že rodičia nie sú schopní dohodnúť sa o otázkach rodičovskej zodpovednosti? 6.
7. Ak sa rodičia rozhodnú obrátiť na súd, o akých otázkach súvisiacich s dieťaťom sudca rozhoduje? 7.
8. Ak súd rozhodne zveriť dieťa do výlučnej starostlivosti jednému z rodičov, znamená to, že tento rodič môže rozhodovať o všetkých otázkach súvisiacich s dieťaťom bez predchádzajúcej konzultácie s druhým rodičom? 8.
9. Ak súd rozhodne zveriť dieťa do spoločnej starostlivosti obidvom rodičom, čo to znamená v praxi? 9.
10. Na ktorý súd alebo orgán sa mám obrátiť, ak chcem podať žalobu o rodičovskú zodpovednosť? Aké formálne znaky je potrebné dodržať a aké doklady musí žaloba obsahovať? 10.
11. Aké konanie sa uplatňuje v takýchto prípadoch? Je k dispozícii mimoriadne konanie? 11.
12. Môžem dostať zákonnú pomoc na krytie nákladov konania? 12.
13. Je možné odvolanie proti rozhodnutiu o rodičovskej zodpovednosti? 13.
14. V niektorých prípadoch je na vykonanie rozhodnutia o rodičovskej zodpovednosti potrebné obrátiť sa na súd. Na ktorý súd sa mám v takomto prípade obrátiť a aké konanie sa uplatňuje? 14.
15. Čo je potrebné urobiť na to, aby rozhodnutie o rodičovskej zodpovednosti vydané súdom v inom členskom štáte bolo uznané a vykonané v Írsku. Aké konanie sa uplatňuje v takýchto prípadoch? 15.
16. Na ktorý súd v Írsku sa mám obrátiť, ak nechcem aby rozhodnutie o rodičovskej zodpovednosti vydané súdom iného členského štátu bolo uznané? Aké konanie sa uplatňuje v takýchto prípadoch? 16.
17. Ktoré právo súd uplatní v konaní o rodičovskej zodpovednosti v prípade, že dieťa alebo strany nežijú v Írsku alebo sú príslušníkmi rozličných štátov? 17.

 

1. Čo znamená právnický pojem „rodičovská zodpovednosť“ v praxi? Aké sú práva a povinnosti osoby, ktorá má rodičovskú zodpovednosť?

Povinnosť poskytnúť dieťaťu podporu, prístrešie, stravu a zabezpečiť primerané vzdelanie dieťaťa.

2. Existuje všeobecné pravidlo určujúce, kto má rodičovskú zodpovednosť za dieťa?

(Rodičovskú zodpovednosť majú spravidla rodičia spoločne, ak žijú spolu v jednej domácnosti. Ak však rodičia nie sú zosobášení, rodičovská zodpovednosť pripadá matke.)

Rodič alebo poručník dieťaťa. (Poručníkom je osoba, ktorá sa stáva „de facto“ in loco rodičom dieťaťa, alebo osoba určená súdom.)

3.  

3.a) Ak rodičia nie sú schopní alebo ochotní vykonávať rodičovskú zodpovednosť za svoje deti, je možné určiť namiesto nich inú osobu?

Áno. Vo všeobecnosti miestne úrady zdravotnej rady (Health Board) môžu vydať príkazy starostlivosti skôr, ako miestny okresný súd zverí takéto deti vo veku do 18 rokov do starostlivosti. V niektorých prípadoch je možné určiť poručníkov.

3.b) alebo je možné určiť poručníka v prípade, že rodičia zomrú alebo nie sú schopní starať sa o svoje dieťa?

Áno. V prípade smrti rodičov je možné určiť poručníka.

4. Ako sa určuje otázka rodičovskej zodpovednosti do budúcnosti v prípade, že rodičia sú rozvedení alebo žijú odlúčene?

(formou vzájomnej dohody alebo súdnou cestou)

Možné sú obidve formy – v prípade obrátenia sa na súd, súd môže vydať príkaz starostlivosti alebo príkaz spoločnej starostlivosti alebo príkaz kontaktu. Štátne orgány tiež môžu podať na súd žalobu v prípade, že rodičia alebo poručníci nie sú ochotní alebo schopní plniť svoje povinnosti.

HoreHore

5. Aké formálne znaky je potrebné dodržať v prípade, že rodičia uzavrú dohodu o otázkach rodičovskej zodpovednosti, aby táto dohoda bola právne záväzná?

Na normálnych okolností má primárnu zodpovednosť ten rodič, ktorému bolo dieťa zverené do starostlivosti. Rodičia sa však nemôžu zmluvne zbaviť svojich povinností a v prípade zlyhania dohody je súd jediným prostriedkom na vydanie právne vykonateľného príkazu.

6. Aké alternatívne mimosúdne prostriedky riešenia sporu existujú v prípade, že rodičia nie sú schopní dohodnúť sa o otázkach rodičovskej zodpovednosti?

(napr. sprostredkovanie)

Áno, alebo prostredníctvom právneho zástupcu.

7. Ak sa rodičia rozhodnú obrátiť na súd, o akých otázkach súvisiacich s dieťaťom sudca rozhoduje?

(napr. bydlisko dieťaťa, zverenie dieťaťa do spoločnej starostlivosti obidvom rodičom alebo do výlučnej starostlivosti jednému z rodičov, právo rodičov na návštevy/kontakt s dieťaťom, povinnosť platiť výživné na dieťa, výber školy pre dieťa, meno dieťaťa atď.)

A okrem toho všetky otázky spojené s výchovou dieťaťa vrátane jeho bydliska, kontaktu (návštev), podpory, vzdelania a otázok zdravia.

8. Ak súd rozhodne zveriť dieťa do výlučnej starostlivosti jednému z rodičov, znamená to, že tento rodič môže rozhodovať o všetkých otázkach súvisiacich s dieťaťom bez predchádzajúcej konzultácie s druhým rodičom?

Nie, aj rodič, ktorému dieťa nebolo zverené do starostlivosti, zostáva poručníkom dieťaťa a má právo zapájať sa do rozhodovania o záležitostiach dlhodobej povahy. Rodič, ktorému bolo dieťa zverené do starostlivosti má spravidla právo prijímať každodenné rozhodnutia bez konzultácie s druhým rodičom.

HoreHore

9. Ak súd rozhodne zveriť dieťa do spoločnej starostlivosti obidvom rodičom, čo to znamená v praxi?

Takéto rozhodnutie súd vydá iba v prípade, že deti nie sú spornou otázkou a ak existuje do veľkej miery zhoda o otázkach ich výchovy, vzdelania atď.

10. Na ktorý súd alebo orgán sa mám obrátiť, ak chcem podať žalobu o rodičovskú zodpovednosť? Aké formálne znaky je potrebné dodržať a aké doklady musí žaloba obsahovať?

Za normálnych okolností je potrebné obrátiť sa na okresný súd, pokiaľ neprebieha konanie vo veciach manželstva (odluka, rozvod, vyhlásenie za neplatné). V tomto prípade je príslušný krajský alebo najvyšší súd. (Je potrebné priložiť rodné listy.)

11. Aké konanie sa uplatňuje v takýchto prípadoch? Je k dispozícii mimoriadne konanie?

Áno. V prípade, že je ohrozený blahobyt dieťaťa, je možné obrátiť sa na súdy „ex parte“ (okamžite).

12. Môžem dostať zákonnú pomoc na krytie nákladov konania?

Áno. Z programu občianskej právnej pomoci – po preskúmaní majetkovej a finančnej situácie.

13. Je možné odvolanie proti rozhodnutiu o rodičovskej zodpovednosti?

Áno. Vždy.

14. V niektorých prípadoch je na vykonanie rozhodnutia o rodičovskej zodpovednosti potrebné obrátiť sa na súd. Na ktorý súd sa mám v takomto prípade obrátiť a aké konanie sa uplatňuje?

Platí zákon o únose dieťaťa a výkone príkazov starostlivosti z roku 1991. Írsko je plnoprávnym signatárom Haagskeho dohovoru o únose dieťaťa a Luxemburského dohovoru o uznávaní príkazov starostlivosti.

15. Čo je potrebné urobiť na to, aby rozhodnutie o rodičovskej zodpovednosti vydané súdom v inom členskom štáte bolo uznané a vykonané v Írsku. Aké konanie sa uplatňuje v takýchto prípadoch?

Postup stanovuje zákon o únose dieťaťa a výkone príkazov starostlivosti z roku 1991.

16. Na ktorý súd v Írsku sa mám obrátiť, ak nechcem aby rozhodnutie o rodičovskej zodpovednosti vydané súdom iného členského štátu bolo uznané? Aké konanie sa uplatňuje v takýchto prípadoch?

Postup stanovuje zákon o únose dieťaťa a výkone príkazov starostlivosti z roku 1991.

17. Ktoré právo súd uplatní v konaní o rodičovskej zodpovednosti v prípade, že dieťa alebo strany nežijú v Írsku alebo sú príslušníkmi rozličných štátov?

Postup stanovuje zákon o únose dieťaťa a výkone príkazov starostlivosti z roku 1991.

Bližšie informácie

 • Ďalšie informácie: internetová stránka írskej súdnej služby English

« Rodičovské práva a povinnosti - Všeobecné informácie | Írsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 28-06-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo