Komisja Europejska > EJN > Władza rodzicielska > Irlandia

Ostatnia aktualizacja: 28-06-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Władza rodzicielska - Irlandia

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Co oznacza termin „odpowiedzialność rodzicielska” w praktyce? Jakie prawa i obowiązki ma osoba odpowiedzialna jako rodzic za dziecko? 1.
2. Kto generalnie ponosi odpowiedzialność rodzicielską za dziecko? 2.
3.   3.
3.a) Jeśli rodzice nie są w stanie lub nie chcą ponosić odpowiedzialności rodzicielskiej za dziecko, czy na ich miejsce może być wyznaczona inna osoba? 3.a)
3.b) Lub czy istnieje możliwość wyznaczenia opiekuna w przypadku śmierci rodziców lub braku możliwości opieki nad dzieckiem? 3.b)
4. Jak określa się sprawę odpowiedzialności rodzicielskiej na przyszłość, w przypadku rozwodu lub separacji rodziców? 4.
5. Jeśli rodzice podpiszą umowę o odpowiedzialności rodzicielskiej, jakie formalności należy przeprowadzić, aby umowa ta była prawnie wiążąca? 5.
6. Jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej, jakie są alternatywne środki umożliwiające rozwiązanie konfliktu bez wnoszenia sprawy do sądu? 6.
7. Jeśli rodzice wniosą sprawę do sądu, jakie zagadnienia dotyczące dziecka mogą być przedmiotem decyzji sędziego? 7.
8. Jeżeli sąd zadecyduje o przekazaniu opieki nad dzieckiem jednej osobie, czy oznacza to, że osoba ta może decydować o wszystkich sprawach dotyczących dziecka bez konsultowania się z drugim rodzicem? 8.
9. Co w praktyce oznacza decyzja sądu o sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez oboje rodziców? 9.
10. Do którego sądu lub organu władz powinienem się zwrócić, jeśli chcę złożyć wniosek w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej? Jakie formalności muszę przeprowadzić i jakie dokumenty załączyć do swojego wniosku? 10.
11. Jaka procedura obowiązuje w tych przypadkach? Czy istnieje procedura stosowana w nagłych przypadkach? 11.
12. Czy mogę uzyskać pomoc prawną na pokrycie kosztów procedury? 12.
13. Czy można odwoływać się od decyzji dotyczącej odpowiedzialności rodzicielskiej? 13.
14. W określonych przypadkach konieczne może być wystąpienie do sądu o wydanie decyzji wykonawczej w odniesieniu do odpowiedzialności rodzicielskiej. Jaka procedura obowiązuje w tych przypadkach? 14.
15. Co powinienem zrobić, aby uzyskać decyzję o odpowiedzialności rodzicielskiej wydaną przez sąd w innym Państwie Członkowskim, uznawaną i obowiązującą w Irlandii? Jaka procedura obowiązuje w tych przypadkach? 15.
16. Do którego sądu powinienem zwrócić się w Irlandii, aby wnieść sprzeciw przeciwko uznaniu decyzji o odpowiedzialności rodzicielskiej, wydanej przez sąd w innym Państwie Członkowskim? Jaka procedura obowiązuje w tych przypadkach? 16.
17. Które prawo stosuje sąd w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności rodzicielskiej, jeśli dziecko lub strony nie mieszkają w Irlandii lub są innej narodowości? 17.

 

1. Co oznacza termin „odpowiedzialność rodzicielska” w praktyce? Jakie prawa i obowiązki ma osoba odpowiedzialna jako rodzic za dziecko?

Obowiązek utrzymywania, ochrony, pielęgnacji i zapewnienia właściwego wykształcenia dziecka.

2. Kto generalnie ponosi odpowiedzialność rodzicielską za dziecko?

(Generalnie, odpowiedzialność ponoszą wspólnie rodzice, tak długo, jak zamieszkują razem, ale może być ona powierzona matce, jeśli rodzice nie są w związku małżeńskim.)

Rodzic lub opiekun dziecka. (Opiekunem dziecka może być ktoś, kto de facto zastępuje rodzica dziecka lub osoba mianowana przez sąd.)

3.  

3.a) Jeśli rodzice nie są w stanie lub nie chcą ponosić odpowiedzialności rodzicielskiej za dziecko, czy na ich miejsce może być wyznaczona inna osoba?

Tak. Generalnie, lokalna rada opieki medycznej (Health Board Authority) może wydać przed lokalnym sądem rejonowym nakaz o powierzeniu w opiekę dzieci poniżej 18 roku życia. W niektórych przypadkach można wyznaczyć opiekunów.

3.b) Lub czy istnieje możliwość wyznaczenia opiekuna w przypadku śmierci rodziców lub braku możliwości opieki nad dzieckiem?

Tak. Opiekun może być wyznaczony w przypadku śmierci rodziców.

4. Jak określa się sprawę odpowiedzialności rodzicielskiej na przyszłość, w przypadku rozwodu lub separacji rodziców?

(przez ugodę lub przed sądem)

Do góryDo góry

Stosując oba sposoby. W przypadku wniesienia sprawy do sądu, sędzia wydaje nakaz opieki, nakaz wspólnej opieki, nakaz dotyczący kontaktów lub rzadko, nakaz dotyczący opieki władz państwowych, jeśli rodzice lub opiekunowie nie są w stanie lub nie chcą pełnić swoich obowiązków.

5. Jeśli rodzice podpiszą umowę o odpowiedzialności rodzicielskiej, jakie formalności należy przeprowadzić, aby umowa ta była prawnie wiążąca?

Zwykle podstawową odpowiedzialność ponosi rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem. Rodzice nie mogą umownie potwierdzić swoich zobowiązań, a w przypadku braku zgody, jedyną możliwość uzyskania prawnie wykonalnego nakazu stanowi zwrócenie się do sądu.

6. Jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej, jakie są alternatywne środki umożliwiające rozwiązanie konfliktu bez wnoszenia sprawy do sądu?

(np. mediacja)

Tak lub doradztwo.

7. Jeśli rodzice wniosą sprawę do sądu, jakie zagadnienia dotyczące dziecka mogą być przedmiotem decyzji sędziego?

(np. miejsce zamieszkania dziecka, sprawowanie opieki przez oboje rodziców lub jedno z rodziców, prawo do odwiedzania/kontaktów z dzieckiem, zobowiązanie do pokrywania kosztów utrzymania dziecka, wybór szkoły dziecka, imię dziecka itp.)

Plus wszelkie zagadnienia dotyczące wychowania dziecka, w tym jego miejsca zamieszkania, kontaktów (odwiedzin), utrzymania, wykształcenia i zdrowia.

8. Jeżeli sąd zadecyduje o przekazaniu opieki nad dzieckiem jednej osobie, czy oznacza to, że osoba ta może decydować o wszystkich sprawach dotyczących dziecka bez konsultowania się z drugim rodzicem?

Nie, rodzic, który nie sprawuje opieki, pozostaje opiekunem dziecka i ma prawo do udziału w podejmowaniu wszystkich decyzji długoterminowych. Rodzic sprawujący opiekę normalnie ma prawo do podejmowania bieżących decyzji bez konsultacji.

Do góryDo góry

9. Co w praktyce oznacza decyzja sądu o sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez oboje rodziców?

Zwykle wydaje się ją, jeśli dzieci nie są sprawą sporną i istnieje ogólna zgoda odnośnie do ich wychowania, nauki itp.

10. Do którego sądu lub organu władz powinienem się zwrócić, jeśli chcę złożyć wniosek w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej? Jakie formalności muszę przeprowadzić i jakie dokumenty załączyć do swojego wniosku?

Zwykle do Sądu Rejonowego, chyba że toczy się postępowanie dotyczące małżeństwa (o separację, rozwód, anulowanie) i w takim przypadku właściwy będzie Sąd Okręgowy lub Wysoki Trybunał. (Należy załączyć świadectwo urodzenia.)

11. Jaka procedura obowiązuje w tych przypadkach? Czy istnieje procedura stosowana w nagłych przypadkach?

Tak. Do Sądu można zwracać się Ex Parte (bez uprzedzenia), jeśli dobrobyt dziecka jest zagrożony.

12. Czy mogę uzyskać pomoc prawną na pokrycie kosztów procedury?

Tak. W ramach Programu Cywilnej Pomocy Prawnej – program ten wiąże się z weryfikacją środków do życia.

13. Czy można odwoływać się od decyzji dotyczącej odpowiedzialności rodzicielskiej?

Tak. Zawsze.

14. W określonych przypadkach konieczne może być wystąpienie do sądu o wydanie decyzji wykonawczej w odniesieniu do odpowiedzialności rodzicielskiej. Jaka procedura obowiązuje w tych przypadkach?

Obowiązuje ustawa o uprowadzeniu i opiece nad dzieckiem z 1991 r. Irlandia jest pełnym sygnatariuszem Konwencji Haskiej w sprawie uprowadzeń dzieci i Konwencji Luksemburskiej w sprawie uznawania nakazów opieki.

15. Co powinienem zrobić, aby uzyskać decyzję o odpowiedzialności rodzicielskiej wydaną przez sąd w innym Państwie Członkowskim, uznawaną i obowiązującą w Irlandii? Jaka procedura obowiązuje w tych przypadkach?

Obowiązuje ustawa o uprowadzeniu i opieką nad dzieckiem z 1991 r., która określa procedurę.

16. Do którego sądu powinienem zwrócić się w Irlandii, aby wnieść sprzeciw przeciwko uznaniu decyzji o odpowiedzialności rodzicielskiej, wydanej przez sąd w innym Państwie Członkowskim? Jaka procedura obowiązuje w tych przypadkach?

Obowiązuje ustawa o uprowadzeniu i opieką nad dzieckiem z 1991 r., która określa procedurę.

17. Które prawo stosuje sąd w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności rodzicielskiej, jeśli dziecko lub strony nie mieszkają w Irlandii lub są innej narodowości?

Obowiązuje ustawa o uprowadzeniu i opieką nad dzieckiem z 1991 r., która określa procedurę.

Dalsze informacje

 • Dodatkowe informacje: sądownictwo irlandzkie English

« Władza rodzicielska - Informacje ogólne | Irlandia - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 28-06-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania