Europese Commissie > EJN > Ouderlijke verantwoordelijkheid > Ierland

Laatste aanpassing: 04-05-2005
Printversie Voeg toe aan favorieten

Ouderlijke verantwoordelijkheid - Ierland

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat betekent de juridische uitdrukking “ouderlijke verantwoordelijkheid” in de praktijk? Wat zijn de rechten en plichten van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt? 1.
2. Wie heeft over het algemeen de ouderlijke verantwoordelijkheid voor een kind? 2.
3.
3.a) Als de ouders de ouderlijke verantwoordelijkheid voor hun kinderen niet kunnen of willen uitoefenen, kan dan in hun plaats een andere persoon worden aangewezen? 3.a)
3.b) een voogd kan tevens worden aangesteld als de ouders zijn overleden of niet voor kun kind kunnen zorgen) 3.b)
4. Hoe wordt de kwestie van de ouderlijke verantwoordelijkheid voor de toekomst geregeld wanneer de ouders hun huwelijk laten ontbinden of uit elkaar gaan? 4.
5. Aan welke formaliteiten moet worden voldaan om een overeenkomst tussen de ouders over de ouderlijke verantwoordelijkheid juridisch bindend te maken? 5.
6. Wat zijn, naast de gang naar de rechter, de overige mogelijkheden om conflicten op te lossen wanneer de ouders niet tot overeenstemming kunnen komen over de ouderlijke verantwoordelijkheid? 6.
7. Over welke kwesties met betrekking tot het kind kan het gerecht beslissen wanneer de ouders naar de rechter stappen? 7.
8. Wanneer het gerecht beslist dat een van de ouders de ouderlijke verantwoordelijkheid voor een kind heeft, betekent dat dan ook dat hij of zij kan beslissen over alle kwesties met betrekking tot het kind, zonder eerst te overleggen met de andere ouder? 8.
9. Wat betekent het in de praktijk wanneer het gerecht beslist dat de ouders de gemeenschappelijke ouderlijke verantwoordelijkheid voor een kind hebben? 9.
10. Tot welk gerecht of welke instantie moet ik me wenden om een verzoek in te dienen met betrekking tot de ouderlijke verantwoordelijkheid? Welke formaliteiten moeten in acht worden genomen en welke stukken moet ik bijvoegen bij mijn verzoek? 10.
11. Welke procedure is in deze gevallen van toepassing? Is er ook een spoedprocedure? 11.
12. Kan ik in aanmerking komen voor rechtsbijstand om de kosten van de procedure te dekken? 12.
13. Is het mogelijk in beroep te gaan tegen een beslissing met betrekking tot de ouderlijke verantwoordelijkheid? 13.
14. In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn dat men zich richt tot een gerecht of een andere instantie om een beslissing over de ouderlijke verantwoordelijkheid ten uitvoer te leggen. Welke procedure is in dergelijke gevallen van toepassing? 14.
15. Wat moet ik doen om te bewerkstelligen dat een beslissing over de ouderlijke verantwoordelijkheid die in een andere lidstaat is gegeven, in Ierland wordt erkend en ten uitvoer wordt gelegd? Welke procedure is in dergelijke gevallen van toepassing? 15.
16. Tot welk gerecht in Ierland moet ik mij wenden om in beroep te gaan tegen de erkenning van een beslissing over de ouderlijke verantwoordelijkheid die door een gerecht in een andere lidstaat is gegeven? 16.
17. Welk recht is in een procedure over de ouderlijke verantwoordelijkheid van toepassing wanneer het kind of de partijen niet in Ierland wonen of een verschillende nationaliteit hebben? 17.

 

1. Wat betekent de juridische uitdrukking “ouderlijke verantwoordelijkheid” in de praktijk? Wat zijn de rechten en plichten van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt?

De plicht het kind te onderhouden, het kind onderdak en voedsel te verschaffen en te zorgen voor geschikt onderwijs

2. Wie heeft over het algemeen de ouderlijke verantwoordelijkheid voor een kind?

(Zolang de ouders samenleven, oefenen zij in de regel gezamenlijk de ouderlijke verantwoordelijkheid over hun kinderen uit, maar als de ouders niet gehuwd zijn kan de ouderlijke verantwoordelijkheid bij de moeder liggen)

De ouder of voogd van het kind. (Deze laatste persoon kan iemand zijn die 'de facto' in de plaats van de ouder van het kind optreedt, of een door de rechtbank aangestelde persoon.)

3.

3.a) Als de ouders de ouderlijke verantwoordelijkheid voor hun kinderen niet kunnen of willen uitoefenen, kan dan in hun plaats een andere persoon worden aangewezen?

Ja. In het algemeen kunnen plaatselijke Health Board Authorities (gezondheidsautoriteiten) de plaatselijke District Court verzoeken een kind beneden de 18 jaar onder toezicht te stellen. In sommige omstandigheden kan een voogd worden aangesteld.

3.b) een voogd kan tevens worden aangesteld als de ouders zijn overleden of niet voor kun kind kunnen zorgen)

Ja - In het geval van overleden ouders kan een voogd worden aangesteld.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

4. Hoe wordt de kwestie van de ouderlijke verantwoordelijkheid voor de toekomst geregeld wanneer de ouders hun huwelijk laten ontbinden of uit elkaar gaan?

(in gezamenlijk overleg of door een gang naar de rechter)

Het antwoord op beide vragen is ja - Door een gang naar de rechter: de rechter kan een beschikking inzake de voogdij, een beschikking inzake de gezamenlijke voogdij en een beschikking inzake de omgang met het kind geven. In zeldzame gevallen kunnen overheidsinstanties een verzoek indienen bij het gerecht als ouders of voogden hun verplichting niet kunnen of willen nakomen.

5. Aan welke formaliteiten moet worden voldaan om een overeenkomst tussen de ouders over de ouderlijke verantwoordelijkheid juridisch bindend te maken?

(bijv. goedkeuring door een overheidsinstantie of een rechterlijke instantie)

Normaliter zal de ouder die de voogdij heeft primair verantwoordelijk zijn. De ouders kunnen zich niet aan hun verplichtingen ontrekken en indien de overeenkomst wordt verbroken kan alleen via de rechtbank een juridisch afdwingbare beschikking worden verkregen.

6. Wat zijn, naast de gang naar de rechter, de overige mogelijkheden om conflicten op te lossen wanneer de ouders niet tot overeenstemming kunnen komen over de ouderlijke verantwoordelijkheid?

(bijv. bemiddeling)

Ja, of met behulp van huwelijkscounseling.

7. Over welke kwesties met betrekking tot het kind kan het gerecht beslissen wanneer de ouders naar de rechter stappen?

(bijv. de verblijfplaats van het kind, of beide ouders de voogdij over het kind krijgen (gezamenlijke voogdij) of dat slechts één van de ouders deze voogdij krijgt (enkelvoudige voogdij) , het bezoekrecht of omgangsrecht van de ouders, de verplichting alimentatie voor het kind te betalen, de keuze van de school voor het kind, de naam van het kind enz.)

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Dit alles plus over alle zaken met betrekking tot de opvoeding van het kind inclusief verblijfplaats, omgangsrecht (bezoekrecht) , onderhoud en onderwijs en gezondheidszaken.

8. Wanneer het gerecht beslist dat een van de ouders de ouderlijke verantwoordelijkheid voor een kind heeft, betekent dat dan ook dat hij of zij kan beslissen over alle kwesties met betrekking tot het kind, zonder eerst te overleggen met de andere ouder?

(bijv. het kind naar een ander adres laten verhuizen binnen hetzelfde land, met het kind naar een ander land verhuizen, beslissen naar welke school het kind zal gaan enz.)

Nee, de ouder die niet de voogdij heeft blijft verantwoordelijk voor het kind en heeft het recht bij alle beslissingen voor de lange termijn te worden betrokken. De ouder die de voogdij heeft zal in de regel de dagelijkse beslissingen mogen nemen zonder eerst de andere ouder te raadplegen.

9. Wat betekent het in de praktijk wanneer het gerecht beslist dat de ouders de gemeenschappelijke ouderlijke verantwoordelijkheid voor een kind hebben?

Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid wordt doorgaans alleen toegekend als de kinderen geen onderwerp van geschil vormen en er brede overeenstemming bestaat over hun opvoeding, onderwijs enz.

10. Tot welk gerecht of welke instantie moet ik me wenden om een verzoek in te dienen met betrekking tot de ouderlijke verantwoordelijkheid? Welke formaliteiten moeten in acht worden genomen en welke stukken moet ik bijvoegen bij mijn verzoek?

Normaliter de District Court, tenzij procedures betreffende het huwelijk (voor echtscheiding, scheiding van tafel en bed, nietigverklaring van het huwelijk) zijn ingesteld. In dat geval is de Circuit Court of de High Court het juiste gerecht. (geboorteaktes bijvoegen)

Bovenkant paginaBovenkant pagina

11. Welke procedure is in deze gevallen van toepassing? Is er ook een spoedprocedure?

Ja. Het is mogelijk u tot de rechtbank te wenden. 'Ex Parte' (zonder kennisgeving) waar het gaat om het welzijn van het kind.

12. Kan ik in aanmerking komen voor rechtsbijstand om de kosten van de procedure te dekken?

Ja. In het kader van de Civil Legal Aid Scheme (rechtsbijstandregeling). Of rechtsbijstand kan worden gekregen hangt af van de uitkomst van een onderzoek naar de vermogenstoestand.

13. Is het mogelijk in beroep te gaan tegen een beslissing met betrekking tot de ouderlijke verantwoordelijkheid?

Ja. Altijd.

14. In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn dat men zich richt tot een gerecht of een andere instantie om een beslissing over de ouderlijke verantwoordelijkheid ten uitvoer te leggen. Welke procedure is in dergelijke gevallen van toepassing?

De Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act 1991 (Wet inzake kinderontvoering en tenuitvoerlegging van beschikkingen inzake de voogdij) is van toepassing. Ierland is volwaardig lid van de The Hague Convention on Child Abduction (Haags Verdrag inzake de ontvoering van kinderen) en de Luxembourg Convention on Recognition of Custody Orders (Verdrag van Luxemburg inzake de erkenning van beschikkingen met betrekking tot voogdij).

15. Wat moet ik doen om te bewerkstelligen dat een beslissing over de ouderlijke verantwoordelijkheid die in een andere lidstaat is gegeven, in Ierland wordt erkend en ten uitvoer wordt gelegd? Welke procedure is in dergelijke gevallen van toepassing?

De procedure wordt uiteengezet in de Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act 1991.

16. Tot welk gerecht in Ierland moet ik mij wenden om in beroep te gaan tegen de erkenning van een beslissing over de ouderlijke verantwoordelijkheid die door een gerecht in een andere lidstaat is gegeven?

De procedure wordt uiteengezet in de Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act 1991.

17. Welk recht is in een procedure over de ouderlijke verantwoordelijkheid van toepassing wanneer het kind of de partijen niet in Ierland wonen of een verschillende nationaliteit hebben?

(uitleg over de regels inzake de keuze van het recht van iedere lidstaat).

De procedure wordt uiteengezet in de Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act 1991.

Nadere inlichtingen

« Ouderlijke verantwoordelijkheid - Algemene informatie | Ierland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 04-05-2005

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk