Euroopa Komisjon > EGV > Vanemlik vastutus > Iirimaa

Viimati muudetud: 28-06-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Vanemlik vastutus - Iirimaa

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


 

SISUKORD

1. Mida tähendab õiguslik termin „vanemlik vastutus” praktikas? Millised on isiku õigused ja kohustused, kellel lasub vanemlik vastutus? 1.
2. Kellel lasub üldjuhul vanemlik vastutus lapse eest? 2.
3.   3.
3.a) Kas lapsele võib määrata hooldajaks mõne kolmanda isiku, kui vanemad ei suuda või ei taha vanemlikku vastutust kanda? 3.a)
3.b) Kas lapsele võib määrata eestkostja, kui vanemad on surnud või ei ole võimelised lapse eest hoolitsema? 3.b)
4. Kuidas lahendatakse vanemliku vastutuse küsimus, kui vanemad lahutavad või kolivad lahku? 4.
5. Kui vanemad jõuavad vanemliku vastutuse küsimuses kokkuleppele, millised nõuded peavad olema rahuldatud, et kokkulepe oleks õiguslikult siduv? 5.
6. Millised on vaidluse lahendamise kohtuvälised võimalused juhuks, kui vanemad ei jõua vanemliku vastutuse küsimuses kokkuleppele? 6.
7. Kui vanemad annavad asja kohtusse, milliseid otsuseid võib kohtunik vanemliku vastutuse osas teha? 7.
8. Kui kohus annab lapse hooldusõiguse ühele vanemale, kas see tähendab seda, et sellel vanemal on õigus teha otsuseid kõikides last puudutavates küsimustes ilma teise vanemaga nõu pidamata? 8.
9. Kui kohus otsustab ühise hooldusõiguse kasuks, mida see praktikas tähendab? 9.
10. Millise kohtu või ametiasutuse poole pean ma pöörduma, kui soovin algatada menetlust vanemliku vastutuse asjus? Millised vorminõuded peavad olema täidetud ja millised dokumendid tuleb esitada? 10.
11. Milline on sellisel juhul menetlus? Kas on olemas ka kiirmenetluse võimalus? 11.
12. Kas menetlusega seotud kulude katteks on mul võimalik saada tasuta õigusabi? 12.
13. Kas vanemliku vastutuse osas tehtud otsust on võimalik edasi kaevata? 13.
14. Mõningatel juhtudel võib osutuda vajalikuks taotleda vanemliku vastutuse osas tehtud otsuse jõustamist. Millist menetlust sellisel juhul kohaldatakse? 14.
15. Mida tuleb teha selleks, et teises liikmesriigis vanemliku vastutuse osas tehtud otsust Iirimaal tunnustataks ja jõustataks? Milline on sellisel juhul menetlus? 15.
16. Millise kohtu poole ma pean pöörduma, kui soovin vaidlustada teise liikmesriigi kohtu poolt vanemliku vastutuse osas tehtud otsuse tunnustamist ja jõustamist Iirimaal? Milline on sellisel juhul menetlus? 16.
17. Millise riigi õigust kohaldatakse vanemliku vastutuse menetlemisel, kui laps või vaidluse osapooled ei ela Iirimaal või kui neil on mõne teise riigi kodakondsus? 17.

 

1. Mida tähendab õiguslik termin „vanemlik vastutus” praktikas? Millised on isiku õigused ja kohustused, kellel lasub vanemlik vastutus?

See tähendab kohustust pidada last ülal, anda talle peavarju, kasvatada ta üles ning tagada talle piisav haridus.

2. Kellel lasub üldjuhul vanemlik vastutus lapse eest?

(kui vanemad elavad koos, siis üldjuhul lasub vastutus mõlemad vanemal, kuid kui vanemad pole abielus, siis emal)

Vastutus lasub lapse vanemal või eestkostjal. (Viimane võib olla keegi, kes asub tegelikkuses vanemate asemel nende kohuseid täitma või kelle määrab kohus.)

3.  

3.a) Kas lapsele võib määrata hooldajaks mõne kolmanda isiku, kui vanemad ei suuda või ei taha vanemlikku vastutust kanda?

Jah. Üldjuhul võib alla 18-aastase lapse hooldust käsitleva taotluse teha piirkonnakohtule tervishoiuameti kohalik osakond. Mõnedel juhtudel võidakse lapsele määrata eestkostja.

3.b) Kas lapsele võib määrata eestkostja, kui vanemad on surnud või ei ole võimelised lapse eest hoolitsema?

Jah. Eestkostja võib määrata, kui vanemad on surnud.

4. Kuidas lahendatakse vanemliku vastutuse küsimus, kui vanemad lahutavad või kolivad lahku?

(ühisel kokkuleppel või kohtu kaudu)

Nii seda kui teist – asja kohtusse andmisel võib kohtunik anda hooldusõigust või ühist hooldusõigust ja lapsega kohtumist käsitleva korralduse. Harvem lahendatakse asi riikliku asutuse poolt kohtule esitatud taotluse alusel, kui lapse vanemad või eestkostjad ei taha oma kohuseid täita või ei ole selleks võimelised.

ÜlesÜles

5. Kui vanemad jõuavad vanemliku vastutuse küsimuses kokkuleppele, millised nõuded peavad olema rahuldatud, et kokkulepe oleks õiguslikult siduv?

Tavaliselt lasub peamine vastutus hooldusõigust omaval vanemal. Vanemad ei saa sõlmida kokkulepet oma kohustuste delegeerimiseks ning kui kokkuleppest kinni ei peeta, saab õiguslikult jõustatava korralduse anda üksnes kohus.

6. Millised on vaidluse lahendamise kohtuvälised võimalused juhuks, kui vanemad ei jõua vanemliku vastutuse küsimuses kokkuleppele?

(nt vahendus)

Jah. Või nõustamine.

7. Kui vanemad annavad asja kohtusse, milliseid otsuseid võib kohtunik vanemliku vastutuse osas teha?

(nt lapse elukoha kohta, selle kohta, kas vanematel on ühine hooldusõigus või saab hooldusõiguse üks vanem, vanemate külastusõiguse/suhtlusõiguse kohta, kohustuse kohta maksta lapsele ülalpidamistoetust, vanema õiguse kohta valida lapsele kooli, nime jne)

Lisaks sellele kõikide küsimuste osas, mis puudutavad lapse kasvatamist, kaasa arvatud elukohta, vanema suhtlusõigust (külastusõigust), lapse ülalpidamise, hariduse ja tervisega seonduvat.

8. Kui kohus annab lapse hooldusõiguse ühele vanemale, kas see tähendab seda, et sellel vanemal on õigus teha otsuseid kõikides last puudutavates küsimustes ilma teise vanemaga nõu pidamata?

Ei, lapse hooldusõigust mitteomav vanem jääb lapse eestkostjaks ning tal on õigus kaasa rääkida kõikides lapse tulevikku mõjutavates otsustes. Hooldusõigust omav vanem võib üldjuhul teha igapäevaseid otsuseid ilma teise vanemaga nõu pidamata.

ÜlesÜles

9. Kui kohus otsustab ühise hooldusõiguse kasuks, mida see praktikas tähendab?

Ühine hooldusõigus antakse üksnes juhul, kui lapse suhtes ei ole tekkinud vaidlusi ning on olemas üldine kokkulepe lapse kasvatuse, hariduse jms kohta.

10. Millise kohtu või ametiasutuse poole pean ma pöörduma, kui soovin algatada menetlust vanemliku vastutuse asjus? Millised vorminõuded peavad olema täidetud ja millised dokumendid tuleb esitada?

Üldjuhul tuleb pöörduda piirkonnakohtusse, välja arvatud abieluõiguslike menetluste puhul (lahuselu vormistamine, abielulahutus, abielu kehtetuks tunnistamine), mil tuleb pöörduda ringkonnakohtusse või kõrgemasse kohtusse. (Esitada tuleb sünnitunnistus.)

11. Milline on sellisel juhul menetlus? Kas on olemas ka kiirmenetluse võimalus?

Jah. On võimalik pöörduda kohtusse. „Ex Parte” (ühe poole huvides), kui kaalul on lapse heaolu.

12. Kas menetlusega seotud kulude katteks on mul võimalik saada tasuta õigusabi?

Jah. Tsiviilõigusabikava alusel – kava põhineb ressursside hindamisel.

13. Kas vanemliku vastutuse osas tehtud otsust on võimalik edasi kaevata?

Jah, alati.

14. Mõningatel juhtudel võib osutuda vajalikuks taotleda vanemliku vastutuse osas tehtud otsuse jõustamist. Millist menetlust sellisel juhul kohaldatakse?

Kohaldatakse 1991. aasta seadust lapseröövi ja hooldusõigust käsitlevate korralduste jõustamise kohta. Iirimaa on kirjutanud alla lapseröövi käsitlevale Haagi konventsioonile ning hooldusõigust käsitlevate korralduste tunnustamise Luksemburgi konventsioonile.

15. Mida tuleb teha selleks, et teises liikmesriigis vanemliku vastutuse osas tehtud otsust Iirimaal tunnustataks ja jõustataks? Milline on sellisel juhul menetlus?

Menetlus on sätestatud 1991. aasta seaduses lapseröövi ja hooldusõigust käsitlevate korralduste jõustamise kohta.

16. Millise kohtu poole ma pean pöörduma, kui soovin vaidlustada teise liikmesriigi kohtu poolt vanemliku vastutuse osas tehtud otsuse tunnustamist ja jõustamist Iirimaal? Milline on sellisel juhul menetlus?

Menetlus on sätestatud 1991. aasta seaduses lapseröövi ja hooldusõigust käsitlevate korralduste jõustamise kohta.

17. Millise riigi õigust kohaldatakse vanemliku vastutuse menetlemisel, kui laps või vaidluse osapooled ei ela Iirimaal või kui neil on mõne teise riigi kodakondsus?

Menetlus on sätestatud 1991. aasta seaduses lapseröövi ja hooldusõigust käsitlevate korralduste jõustamise kohta.

Täiendav informatsioon

 • Iirimaa kohtute teenistuse veebileht: Courts Service Ireland English

« Vanemlik vastutus - Üldteave | Iirimaa - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 28-06-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik