Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Γονική μέριμνα > Ιρλανδία

Τελευταία ενημέρωση: 04-05-2005
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Γονική μέριμνα - Ιρλανδία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι σημαίνει ο νομικός όρος "γονική μέριμνα" από πρακτική άποψη; Ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα; 1.
2. Κατά γενικό κανόνα, ποιος ασκεί τη γονική μέριμνα επί ανηλίκου; 2.
3.
3.α) Αν οι γονείς δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμούν να ασκούν τη γονική μέριμνα επί των τέκνων τους, μπορεί να διοριστεί άλλο πρόσωπο στη θέση τους; 3.α)
3.β) ή μπορεί να διοριστεί επίτροπος αν οι γονείς έχουν αποβιώσει ή δεν είναι σε θέση να φροντίσουν για το τέκνο) 3.β)
4. Αν οι γονείς πάρουν διαζύγιο ή χωρίσουν, πώς ρυθμίζεται το θέμα της γονικής μέριμνας για το μέλλον; 4.
5. Αν οι γονείς συνάψουν συμφωνία για το θέμα της γονικής μέριμνας, ποιες διατυπώσεις πρέπει να τηρηθούν ώστε η συμφωνία να είναι νομικά δεσμευτική; 5.
6. Αν οι γονείς δεν είναι σε θέση να καταλήξουν σε συμφωνία για το θέμα της γονικής μέριμνας, ποιοι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης της διαφοράς προβλέπονται, εκτός από την προσφυγή στη δικαιοσύνη; 6.
7. Αν οι γονείς προσφύγουν στη δικαιοσύνη, ποια ζητήματα που αφορούν το τέκνο μπορεί να ρυθμίσει ο δικαστής; 7.
8. Αν το δικαστήριο αναθέσει την επιμέλεια του τέκνου αποκλειστικά στον ένα γονέα, σημαίνει αυτό ότι ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια μπορεί να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το τέκνο, χωρίς να ζητά προηγουμένως τη γνώμη του άλλου γονέα; 8.
9. Αν το δικαστήριο αναθέσει την επιμέλεια τέκνου και στους δύο γονείς από κοινού, τι σημαίνει αυτό πρακτικά; 9.
10. Σε ποιο δικαστήριο ή αρχή πρέπει να στραφώ αν θέλω να καταθέσω αίτηση σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας; Ποιες διατυπώσεις πρέπει να τηρηθούν και ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου; 10.
11. Ποια διαδικασία ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις; Προβλέπεται κάποια επείγουσα διαδικασία; 11.
12. Μπορώ να τύχω του ευεργετήματος πενίας για την κάλυψη της δαπάνης της διαδικασίας; 12.
13. Είναι δυνατόν να ασκηθεί ένδικο μέσο κατά απόφασης για τη γονική μέριμνα; 13.
14. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτηθεί προσφυγή σε δικαστήριο για την εκτέλεση απόφασης σχετικά με τη γονική μέριμνα. Σε ποιο δικαστήριο πρέπει να στραφώ στην περίπτωση αυτή και ποια διαδικασία ακολουθείται; 14.
15. Τι πρέπει να κάνω για να επιτύχω την αναγνώριση και εκτέλεση στην Αγγλία και την Ουαλία απόφασης για τη γονική μέριμνα που έχει εκδοθεί από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους; 15.
16. Σε ποιο δικαστήριο πρέπει να στραφώ για να αντιταχθώ στην αναγνώριση απόφασης για τη γονική μέριμνα που έχει εκδοθεί από δικαστήριο χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλο κράτος μέλος; Ποια διαδικασία ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις; 16.
17. Ποιο δίκαιο εφαρμόζει το δικαστήριο κατά την εκδίκαση υποθέσεων γονικής μέριμνας όταν το τέκνο ή οι διάδικοι δεν ζουν στην Ιρλανδία ή έχουν διαφορετικές εθνικότητες; 17.

 

1. Τι σημαίνει ο νομικός όρος "γονική μέριμνα" από πρακτική άποψη; Ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα;

Η υποχρέωση στήριξης, προστασίας, φροντίδας και εξασφάλισης της πρόσφορης εκπαίδευσης του τέκνου.

2. Κατά γενικό κανόνα, ποιος ασκεί τη γονική μέριμνα επί ανηλίκου;

(κατά γενικό κανόνα, τη γονική μέριμνα ασκούν οι γονείς από κοινού εφόσον ζουν μαζί, αλλά μπορεί να ασκείται από τη μητέρα, αν το τέκνο έχει γεννηθεί εκτός γάμου)

Ο γονέας ή ο επίτροπος του τέκνου. (Επίτροπος είναι το πρόσωπο που επέχει 'de facto' θέση γονέα του τέκνου (in loco parentis) ή διορίζεται από το δικαστήριο.)

3.

3.α) Αν οι γονείς δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμούν να ασκούν τη γονική μέριμνα επί των τέκνων τους, μπορεί να διοριστεί άλλο πρόσωπο στη θέση τους;

Ναι. Γενικά, τα τοπικά Υγειονομικά Συμβούλια μπορούν να ζητήσουν από το κατά τόπον αρμόδιο District Court την έκδοση απόφασης με την οποία ανήλικοι κάτω των 18 ετών τίθενται υπό την ευθύνη των υπηρεσιών πρόνοιας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να διοριστεί επίτροπος.

3.β) ή μπορεί να διοριστεί επίτροπος αν οι γονείς έχουν αποβιώσει ή δεν είναι σε θέση να φροντίσουν για το τέκνο)

Ναι – Αν οι γονείς αποβιώσουν, μπορεί να διοριστεί επίτροπος.

4. Αν οι γονείς πάρουν διαζύγιο ή χωρίσουν, πώς ρυθμίζεται το θέμα της γονικής μέριμνας για το μέλλον;

(με κοινή συμφωνία ή από το δικαστήριο)

Ισχύουν και τα δύο – Αν προτιμηθεί η προσφυγή στο δικαστήριο, ο δικαστής μπορεί να εκδόσει απόφαση επιμέλειας ή απόφαση κοινής επιμέλειας ή αποφάσεις σχετικά με την επικοινωνία. Σε σπάνιες περιπτώσεις, το δικαστήριο επιλαμβάνεται κατόπιν αίτησης των αρχών, αν οι γονείς ή οι επίτροποι δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

5. Αν οι γονείς συνάψουν συμφωνία για το θέμα της γονικής μέριμνας, ποιες διατυπώσεις πρέπει να τηρηθούν ώστε η συμφωνία να είναι νομικά δεσμευτική;

(π.χ. έγκριση από αρχή ή δικαστήριο)

Κανονικά, την κύρια ευθύνη φέρει ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια

 • Αλλά οι γονείς δεν μπορούν να απαλλαγούν από τις υποχρεώσεις τους με συμβατική ρύθμιση και αν μια συμφωνία παραβιαστεί, ο μόνος τρόπος έκδοσης νομικά δεσμευτικής απόφασης είναι η προσφυγή στη δικαιοσύνη.

  6. Αν οι γονείς δεν είναι σε θέση να καταλήξουν σε συμφωνία για το θέμα της γονικής μέριμνας, ποιοι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης της διαφοράς προβλέπονται, εκτός από την προσφυγή στη δικαιοσύνη;

  (π.χ. διαμεσολάβηση)

  Ναι, ή συμβουλευτικές υπηρεσίες

  7. Αν οι γονείς προσφύγουν στη δικαιοσύνη, ποια ζητήματα που αφορούν το τέκνο μπορεί να ρυθμίσει ο δικαστής;

  (π.χ. κατοικία του τέκνου, άσκηση της επιμέλειας από κοινού και από τους δύο γονείς ή από έναν μόνον, δικαιώματα επίσκεψης/επικοινωνίας, υποχρέωση καταβολής διατροφής για το τέκνο, επιλογή του σχολείου του τέκνου, όνομα του τέκνου κλπ.)

  Επίσης, όλα τα θέματα που αφορούν την ανατροφή του τέκνου, συμπεριλαμβανομένης της κατοικίας, της επικοινωνίας (επίσκεψης) , της στήριξης και της εκπαίδευσης, καθώς και θέματα υγείας.

  8. Αν το δικαστήριο αναθέσει την επιμέλεια του τέκνου αποκλειστικά στον ένα γονέα, σημαίνει αυτό ότι ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια μπορεί να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το τέκνο, χωρίς να ζητά προηγουμένως τη γνώμη του άλλου γονέα;

  (π.χ. μετακίνηση μαζί με το τέκνο σε άλλη διεύθυνση στην ίδια χώρα, μετακίνηση μαζί με το τέκνο σε άλλη χώρα, επιλογή του σχολείου όπου θα φοιτήσει το τέκνο κλπ)

  Όχι· ο γονέας που δεν ασκεί επιμέλεια διατηρεί τη γονική μέριμνα και έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε όλες τις μακρόπνοες αποφάσεις. Κανονικά, ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια έχει το δικαίωμα να λαμβάνει καθημερινές αποφάσεις χωρίς να ζητά τη γνώμη του άλλου γονέα.

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  9. Αν το δικαστήριο αναθέσει την επιμέλεια τέκνου και στους δύο γονείς από κοινού, τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

  Αυτό συνήθως συμβαίνει μόνον όταν δεν υπάρχει αντιδικία σχετικά με τα παιδιά και έχει επιτευχθεί σε γενικές γραμμές συμφωνία για την ανατροφή, την εκπαίδευσή τους κλπ.

  10. Σε ποιο δικαστήριο ή αρχή πρέπει να στραφώ αν θέλω να καταθέσω αίτηση σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας; Ποιες διατυπώσεις πρέπει να τηρηθούν και ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου;

  Κανονικά, στο District Court, εκτός αν εκκρεμεί διαδικασία γαμικών διαφορών (δικαστικού χωρισμού, διαζυγίου ή ακύρωσης) , οπότε αρμόδιο είναι το Circuit Court ή το High Court (Πρέπει να επισυνάψετε πιστοποιητικά γεννήσεως).

  11. Ποια διαδικασία ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις; Προβλέπεται κάποια επείγουσα διαδικασία;

  Ναι. Είναι δυνατόν να προσφύγει κανείς στα δικαστήρια χωρίς κοινοποίηση στον αντίδικο ('Ex Parte') , εφόσον υπάρχει κίνδυνος για το τέκνο.

  12. Μπορώ να τύχω του ευεργετήματος πενίας για την κάλυψη της δαπάνης της διαδικασίας;

  Ναι. Μέσω του Καθεστώτος Δικαστικής Αρωγής για Αστικές Υποθέσεις – εφόσον πιθανολογείται η ευδοκίμηση της διαδικασίας.

  13. Είναι δυνατόν να ασκηθεί ένδικο μέσο κατά απόφασης για τη γονική μέριμνα;

  Ναι. Πάντα.

  14. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτηθεί προσφυγή σε δικαστήριο για την εκτέλεση απόφασης σχετικά με τη γονική μέριμνα. Σε ποιο δικαστήριο πρέπει να στραφώ στην περίπτωση αυτή και ποια διαδικασία ακολουθείται;

  Εφαρμόζεται ο νόμος Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act 1991. Η Ιρλανδία έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών και τη Σύμβαση του Λουξεμβούργου περί εκτελέσεως αποφάσεων περί επιμέλειας τέκνων.

  15. Τι πρέπει να κάνω για να επιτύχω την αναγνώριση και εκτέλεση στην Αγγλία και την Ουαλία απόφασης για τη γονική μέριμνα που έχει εκδοθεί από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους;

  Η διαδικασία εκτίθεται στο νόμο Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act 1991.

  16. Σε ποιο δικαστήριο πρέπει να στραφώ για να αντιταχθώ στην αναγνώριση απόφασης για τη γονική μέριμνα που έχει εκδοθεί από δικαστήριο χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλο κράτος μέλος; Ποια διαδικασία ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις;

  Η διαδικασία εκτίθεται στο νόμο Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act 1991.

  17. Ποιο δίκαιο εφαρμόζει το δικαστήριο κατά την εκδίκαση υποθέσεων γονικής μέριμνας όταν το τέκνο ή οι διάδικοι δεν ζουν στην Ιρλανδία ή έχουν διαφορετικές εθνικότητες;

  (να εξηγηθούν οι κανόνες σύγκρουσης νόμων κάθε κράτους μέλους).

  Η διαδικασία εκτίθεται στο νόμο Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act 1991.

  Πρόσθετες πληροφορίες

  Για συμπληρωματικές πληροφορίες, επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα

  « Γονική μέριμνα - Γενικές Πληροφορίες | Ιρλανδία - Γενικές Πληροφορίες »

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  Τελευταία ενημέρωση: 04-05-2005

 •  
  • Κοινοτικό δίκαιο
  • Διεθνές δίκαιο

  • Βέλγιο
  • Βουλγαρία
  • Τσεχία
  • Δανία
  • Γερµανία
  • Εσθονία
  • Ιρλανδία
  • Ελλάδα
  • Ισπανία
  • Γαλλία
  • Ιταλία
  • Κύπρος
  • Λεττονία
  • Λιθουανία
  • Λουξεµβούργο
  • Ουγγαρία
  • Μάλτα
  • Κάτω Χώρες
  • Αυστρία
  • Πολωνία
  • Πορτογαλία
  • Ρουμανία
  • Σλοβενία
  • Σλοβακία
  • Φινλανδία
  • Σουηδία
  • Ηνωµένο Βασίλειο