Europa-Kommissionen > ERN > Forældremyndighed > Irland

Seneste opdatering : 04-05-2005
Printervenlig version Føj til favoritter

Forældremyndighed - Irland

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad betyder det retlige begreb "forældremyndighed" i praksis? Hvilke rettigheder og forpligtelser har en forældremyndighedsindehaver? 1.
2. Hvem har som en generel regel forældremyndigheden over et barn? 2.
3.
3.a) Kan en anden person udpeges i forældrenes sted, hvis disse er ude af stand eller uvillige til at udøve forældremyndigheden over børnene? 3.a)
3.b) Eller der kan udpeges en værge, hvis forældrene er afgået ved døden eller er ude af stand til at tage sig af børnene). 3.b)
4. Hvorledes afgøres spørgsmålet om forældremyndighed, hvis forældrene skilles eller går fra hinanden? 4.
5. Hvis forældrene indgår en aftale om spørgsmålet om forældremyndighed, hvilke formaliteter skal da overholdes for at gøre aftalen retligt bindende? 5.
6. Hvis forældrene ikke kan nå til en aftale om spørgsmålet om forældremyndighed, hvilke alternativer findes der da for at løse konflikten uden at gå rettens vej? 6.
7. Hvis forældrene går rettens vej, hvilke spørgsmål kan domstolen da træffe afgørelse om vedrørende barnet? 7.
8. Hvis retten bestemmer, at den ene forælder alene skal have forældremyndigheden over et barn, betyder dette da, at han/hun kan træffe afgørelse om alle spørgsmål vedrørende barnet uden først at rådføre sig med den anden forælder? 8.
9. Hvad betyder det i praksis, hvis retten bestemmer, at forældrene skal have fælles forældremyndighed over et barn? 9.
10. Hvilken ret eller myndighed skal jeg henvende mig til, hvis jeg ønsker at indgive en begæring om forældremyndighed? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min begæring? 10.
11. Hvilken procedure finder anvendelse i disse tilfælde? Er der mulighed for en hasteprocedure? 11.
12. Kan jeg opnå retshjælp til dækning af sagsomkostningerne? 12.
13. Er det muligt at anke en afgørelse om forældremyndighed? 13.
14. Det er i visse tilfælde nødvendigt at indgive begæring til en domstol for at få en afgørelse om forældremyndighed fuldbyrdet. Hvilken domstol skal jeg henvende mig til i sådanne tilfælde, og hvilken procedure finder anvendelse? 14.
15. Hvad skal jeg gøre for at få en afgørelse om forældremyndighed, der er truffet af en domstol i en anden medlemsstat, anerkendt og fuldbyrdet i Irland? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde? 15.
16. Hvilken domstol skal jeg rette henvendelse til for at gøre indsigelse mod en afgørelse om forældremyndighed, som er truffet af en domstol i en anden medlemsstat? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde? 16.
17. Hvilken lovgivning anvender domstolene i en sag om forældremyndighed, hvor barnet eller parterne ikke bor i Irland eller er af forskellig nationalitet? 17.

 

1. Hvad betyder det retlige begreb "forældremyndighed" i praksis? Hvilke rettigheder og forpligtelser har en forældremyndighedsindehaver?

Forpligtelsen til at beskytte et barn, give det husly og mad samt sikre, at det får en fyldestgørende uddannelse.

2. Hvem har som en generel regel forældremyndigheden over et barn?

(forældremyndigheden udøves som en generel regel af forældrene i fællesskab, så længe disse lever sammen, men tilhører moderen, hvis forældrene ikke er gift)

Barnets forælder eller værge. (Sidstnævnte kan de facto træde i forældrenes sted eller udpeges af retten.)

3.

3.a) Kan en anden person udpeges i forældrenes sted, hvis disse er ude af stand eller uvillige til at udøve forældremyndigheden over børnene?

Ja. Normalt kan sundhedsmyndighederne i sådanne tilfælde ved den lokale District Court afsige afgørelser om plejeanbringelse af børn under 18 år. I visse tilfælde kan der udpeges en værge.

3.b) Eller der kan udpeges en værge, hvis forældrene er afgået ved døden eller er ude af stand til at tage sig af børnene).

Ja, der kan udpeges en værge, hvis forældrene er afgået ved døden.

4. Hvorledes afgøres spørgsmålet om forældremyndighed, hvis forældrene skilles eller går fra hinanden?

(ved fælles aftale eller ved at gå rettens vej)

Ja til begge. Retten kan træffe en afgørelse om forældremyndighed (custody order) , fælles forældremyndighed (joint custody order) eller samvær (access order) efter begæring fra en eller begge parter eller i sjældne tilfælde efter begæring fra de centrale myndigheder, hvis forældrene eller værgerne er ude af stand eller uvillige til at udføre deres pligter.

TopTop

5. Hvis forældrene indgår en aftale om spørgsmålet om forældremyndighed, hvilke formaliteter skal da overholdes for at gøre aftalen retligt bindende?

(f.eks. godkendelse ved en myndighed eller en domstol)

Det er normalt den forælder, der har forældremyndigheden, som har hovedansvaret. Men forældrene kan ikke uddelegere deres forpligtelser, og hvis en aftale bryder sammen, er det nødvendigt at gå rettens vej for at opnå en retligt eksigibel afgørelse.

6. Hvis forældrene ikke kan nå til en aftale om spørgsmålet om forældremyndighed, hvilke alternativer findes der da for at løse konflikten uden at gå rettens vej?

(f.eks. mægling)

Ja, eller gennem rådgivning.

7. Hvis forældrene går rettens vej, hvilke spørgsmål kan domstolen da træffe afgørelse om vedrørende barnet?

(f.eks. hvor barnet skal bo, om forældrene skal have fælles forældremyndighed, eller om en af forældrene skal have forældremyndigheden alene, forældrenes samværsret, pligten til at betale børnebidrag, valg af skole, barnets navn osv.).

Hertil kommer alle spørgsmål vedrørende opfostringen af barnet, bl.a. bopæl, samværsret, beskyttelse, uddannelse og sundhedsspørgsmål.

8. Hvis retten bestemmer, at den ene forælder alene skal have forældremyndigheden over et barn, betyder dette da, at han/hun kan træffe afgørelse om alle spørgsmål vedrørende barnet uden først at rådføre sig med den anden forælder?

(f.eks. flytte med barnet til en anden adresse i samme land, flytte med barnet til udlandet, afgøre, hvilken skole barnet skal gå i, osv.)

TopTop

Nej, den forælder, som ikke er indehaver af forældremyndigheden, forbliver barnets værge og har ret til at blive inddraget i langsigtede beslutninger. Den forælder, som er indehaver af forældremyndigheden, har normalt ret til at træffe dag-til-dag-beslutninger uden først at rådføre sig.

9. Hvad betyder det i praksis, hvis retten bestemmer, at forældrene skal have fælles forældremyndighed over et barn?

Der tilkendes normalt kun fælles forældremyndighed, hvis børnene ikke er et stridsemne, og der er bred enighed om deres opdragelse, uddannelse osv.

10. Hvilken ret eller myndighed skal jeg henvende mig til, hvis jeg ønsker at indgive en begæring om forældremyndighed? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min begæring?

Normalt District Court, medmindre der er verserer en sag om separation, skilsmisse eller omstødelse af ægteskab, i hvilket tilfælde det er Circuit Court eller High Court, som er kompetent. (Vedlæg fødselsattest.)

11. Hvilken procedure finder anvendelse i disse tilfælde? Er der mulighed for en hasteprocedure?

Ja, det er muligt at indgive begæring til retten uden tilkald af modparten (ex parte) , hvis barnets velfærd står på spil.

12. Kan jeg opnå retshjælp til dækning af sagsomkostningerne?

Ja, gennem Civil Legal Aid Scheme; ordningen indebærer en trangsvurdering.

13. Er det muligt at anke en afgørelse om forældremyndighed?

Ja, altid.

TopTop

14. Det er i visse tilfælde nødvendigt at indgive begæring til en domstol for at få en afgørelse om forældremyndighed fuldbyrdet. Hvilken domstol skal jeg henvende mig til i sådanne tilfælde, og hvilken procedure finder anvendelse?

Lov om barnebortførelse og fuldbyrdelse af afgørelser om forældremyndighed af 1991 (Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act 1991) finder anvendelse. Irland har undertegnet Haagerkonventionen om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser og Luxembourg-konventionen om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældremyndighed.

15. Hvad skal jeg gøre for at få en afgørelse om forældremyndighed, der er truffet af en domstol i en anden medlemsstat, anerkendt og fuldbyrdet i Irland? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde?

Proceduren er fastsat i lov om barnebortførelse og fuldbyrdelse af afgørelser om forældremyndighed af 1991.

16. Hvilken domstol skal jeg rette henvendelse til for at gøre indsigelse mod en afgørelse om forældremyndighed, som er truffet af en domstol i en anden medlemsstat? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde?

Proceduren er fastsat i lov om barnebortførelse og fuldbyrdelse af afgørelser om forældremyndighed af 1991.

17. Hvilken lovgivning anvender domstolene i en sag om forældremyndighed, hvor barnet eller parterne ikke bor i Irland eller er af forskellig nationalitet?

(redegør for hver af medlemsstaternes lovvalgsregler).

Proceduren er fastsat i lov om barnebortførelse og fuldbyrdelse af afgørelser om forældremyndighed af 1991.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger

« Forældremyndighed - Generelle oplysninger | Irland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 04-05-2005

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige