Evropská komise > ESS > Rodičovská odpovědnost > Irsko

Poslední aktualizace: 28-06-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rodičovská odpovědnost - Irsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co prakticky znamená právní výraz „rodičovská odpovědnost”? Jaká práva a povinnosti má nositel rodičovské odpovědnosti? 1.
2. Kdo má obecně rodičovskou odpovědnost za dítě? 2.
3.   3.
3.a) Pokud rodiče nejsou schopni nebo ochotni vykonávat rodičovskou odpovědnost za své děti, může být na jejich místo jmenována jiná osoba? 3.a)
3.b) nebo lze jmenovat opatrovníka, jestliže rodiče zemřeli nebo nejsou schopni pečovat o své dítě? 3.b)
4. Jestliže se rodiče rozvedou nebo rozejdou, jak je určena otázka rodičovské odpovědnosti do budoucna? 4.
5. Jestliže rodiče uzavřou dohodu o otázce rodičovské odpovědnosti, jakým formalitám je třeba vyhovět, aby byla dohoda právně závazná? 5.
6. Jestliže se rodiče nemohou dohodnout o otázce rodičovské odpovědnosti, jaké existují jiné způsoby pro řešení sporu, aniž by se obrátili na soud? 6.
7. Jestliže se rodiče obrátí na soud, jaké otázky může soudce rozhodnout ve vztahu k dítěti? 7.
8. Jestliže soud rozhodne, že dítě bude svěřeno do péče jen jednomu z rodičů, znamená to, že tento rodič může rozhodovat o všech věcech týkajících se dítěte, aniž by se napřed poradil s druhým rodičem? 8.
9. Jestliže soud rozhodne, že dítě by mělo být svěřeno do společné péče rodičů, co to prakticky znamená? 9.
10. Na jaký soud nebo úřad bych se měl obrátit, pokud chci podat žádost o rodičovskou odpovědnost? Jaké formality musím splnit a jaké dokumenty bych měl připojit ke své žádosti? 10.
11. Jaký postup platí v takových případech? Je k dispozici postup pro nouzové případy? 11.
12. Mohu obdržet právní pomoc na pokrytí nákladů řízení? 12.
13. Je možné se odvolat proti rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti? 13.
14. V určitých případech může být nutné požádat soud nebo jiný úřad o vynucení rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti. Jaký postup se použije v takových případech? 14.
15. Co bych měl udělat, aby bylo rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti, které je vydáno soudem v jiném členském státu, uznáno a vynuceno v Irsku? Jaký postup se použije v takových případech? 15.
16. Na jaký soud bych se měl obrátit v Irsku, abych se bránil proti uznání rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti, které bylo vydáno soudem v jiném členském státu? Jaký postup se použije v takových případech? 16.
17. Jaké je rozhodné právo v řízení o rodičovské odpovědnosti, kde dítě nebo strany řízení nežijí v Irsku nebo mají různou státní příslušnost? 17.

 

1. Co prakticky znamená právní výraz „rodičovská odpovědnost”? Jaká práva a povinnosti má nositel rodičovské odpovědnosti?

Povinnost poskytovat podporu, přístřeší, výživu a zajistit přiměřené vzdělání dítěte.

2. Kdo má obecně rodičovskou odpovědnost za dítě?

(obecně je vykonávána společně rodiči, dokud žijí spolu, ale může ji mít matka, pokud rodiče nejsou sezdáni)

Rodič nebo opatrovník dítěte. (Opatrovníkem může být osoba, která se stává pro dítě „de facto” in loco parentis nebo je jmenována soudem.)

3.  

3.a) Pokud rodiče nejsou schopni nebo ochotni vykonávat rodičovskou odpovědnost za své děti, může být na jejich místo jmenována jiná osoba?

Ano. Obecně místní úřady zdravotní rady mohou vydat příkazy o péči před tím, než místní okresní soud vydá takové děti do 18 let věku do ústavní péče. V některých případech lze jmenovat opatrovníky.

3.b) nebo lze jmenovat opatrovníka, jestliže rodiče zemřeli nebo nejsou schopni pečovat o své dítě?

Ano – v případě zemřelých rodičů lze jmenovat opatrovníky.

4. Jestliže se rodiče rozvedou nebo rozejdou, jak je určena otázka rodičovské odpovědnosti do budoucna?

(společnou dohodou nebo u soudu)

Ano, oběma způsoby- u soudu může soudce vydat příkaz svěření do péče nebo příkaz svěření do společné péče a příkazy přístupu nebo zřídka na žádost soudu státními úřady, když rodiče nebo opatrovníci nejsou schopni nebo ochotni vykonávat své povinnosti.

NahoruNahoru

5. Jestliže rodiče uzavřou dohodu o otázce rodičovské odpovědnosti, jakým formalitám je třeba vyhovět, aby byla dohoda právně závazná?

Obvykle bude mít primární odpovědnost rodič, kterému je dítě svěřeno do péče. Rodiče ale nemohou své povinnosti smluvně přenášet na jinou osobu a jakmile dohoda selže, je soud jedinou cestou, jak vytvořit právně vynutitelný příkaz.

6. Jestliže se rodiče nemohou dohodnout o otázce rodičovské odpovědnosti, jaké existují jiné způsoby pro řešení sporu, aniž by se obrátili na soud?

(např. mediace)

Ano, nebo prostřednictvím poradenství.

7. Jestliže se rodiče obrátí na soud, jaké otázky může soudce rozhodnout ve vztahu k dítěti?

(např. pobyt dítěte, zda bude dítě svěřeno rodičům do společné péče nebo zda bude dítě svěřeno jednomu rodiči do péče, práva návštěv/přístupu, závazek platit na dítě výživné, volba školy dítěte, jméno dítěte atd.)

A také všechny otázky týkající se výchovy dítěte včetně pobytu, přístupu (navštěvování), podpory a vzdělání a zdravotních otázek.

8. Jestliže soud rozhodne, že dítě bude svěřeno do péče jen jednomu z rodičů, znamená to, že tento rodič může rozhodovat o všech věcech týkajících se dítěte, aniž by se napřed poradil s druhým rodičem?

Ne, rodič, který nemá dítě svěřeno do péče, zůstává opatrovníkem a má právo být zapojen do všech dlouhodobých rozhodnutí. Rodič, kterému bylo svěřeno dítě do péče, má obvykle právo rozhodovat v každodenních věcech bez porady.

NahoruNahoru

9. Jestliže soud rozhodne, že dítě by mělo být svěřeno do společné péče rodičů, co to prakticky znamená?

K tomu obvykle dochází pouze, kde děti nejsou spornou otázkou a existuje široká dohoda o jejich výchově, vzdělání atd.

10. Na jaký soud nebo úřad bych se měl obrátit, pokud chci podat žádost o rodičovskou odpovědnost? Jaké formality musím splnit a jaké dokumenty bych měl připojit ke své žádosti?

Obvykle na okresní soud, za předpokladu, že by žádost neměla za následek řízení o manželství (za účelem odluky, rozvodu, prohlášení neplatnosti), a v tom případě bude řádným místem obvodní nebo vrchní soud. (Připojte rodné listy)

11. Jaký postup platí v takových případech? Je k dispozici postup pro nouzové případy?

Ano. Je možné se obrátit na soudy „Ex Parte“ (bez oznámení), kde jde o prospěch dítěte.

12. Mohu obdržet právní pomoc na pokrytí nákladů řízení?

Ano. Prostřednictvím systému právní pomoci v občanských věcech – způsobilost pro tento systém je posuzována podle prostředků.

13. Je možné se odvolat proti rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti?

Ano. Vždy.

14. V určitých případech může být nutné požádat soud nebo jiný úřad o vynucení rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti. Jaký postup se použije v takových případech?

Platí Zákon o únosu dítěte a vynucení příkazu svěření do péče z roku 1991. Irsko je v plném rozsahu podepsanou stranou Haagské úmluvy o únosu dítěte a Lucemburské úmluvy o uznávání příkazů svěření do péče.

15. Co bych měl udělat, aby bylo rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti, které je vydáno soudem v jiném členském státu, uznáno a vynuceno v Irsku? Jaký postup se použije v takových případech?

Zákon o únosu dítěte a vynucení příkazů svěření do péče z roku 1991. Stanovuje postup.

16. Na jaký soud bych se měl obrátit v Irsku, abych se bránil proti uznání rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti, které bylo vydáno soudem v jiném členském státu? Jaký postup se použije v takových případech?

Zákon o únosu dítěte a vynucení příkazů svěření do péče z roku 1991. Stanovuje postup.

17. Jaké je rozhodné právo v řízení o rodičovské odpovědnosti, kde dítě nebo strany řízení nežijí v Irsku nebo mají různou státní příslušnost?

Zákon o únosu dítěte a vynucení příkazů svěření do péče z roku 1991. Stanovuje postup.

Bližší informace

 • Jiné informace: Courts Service Ireland English

« Rodičovská odpovědnost - Obecné informace | Irsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 28-06-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království