Europeiska Kommissionen > ERN > Föräldraansvar > Internationell rätt

Senaste uppdatering: 06-07-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Föräldraansvar - Internationell rätt

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


Det finns många internationella konventioner om skydd av barn och föräldraansvar

Skydd av barn är en viktig fråga som behandlas i ett stort antal internationella konventioner. Konventionernas tillämpningsområde skiljer sig åt, men de syftar alla till att främja barnens välfärd internationellt.

Förenta Nationerna
 • 1989 års konvention English - français - español om barnets rättigheter
I konventionen slås fast att alla barn är jämlika och har rätt till överlevnad, utveckling, delaktighet och skydd. Här slås också fast att barnets bästa ska komma i första rummet vid alla åtgärder som rör barn. Samtliga medlemsstater har ratificerat konventionen.

Europarådet

 • 1950 års Europeiska konvention Deutsch - English - français - italiano om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Denna konvention skyddar grundläggande rättigheter och friheter och genom konventionen upprättas Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, som ska säkra att dessa principer iakttas. Ett flertal bestämmelser handlar om familj och barn, exempelvis rätten till respekt för privat- och familjeliv (artikel 8). Samtliga medlemsstater har ratificerat konventionen.
 • 1967 års Europeiska konvention Deutsch - English - français - italiano om adoption av barn
Syftet med konventionen är att harmonisera lagarna i medlemsstaterna och att undvika lagkonflikter då adoptionen innebär att barnet överförs mellan stater. Den tar också upp villkoren för och de juridiska konsekvenserna av en adoption. Konventionen har ratificerats av Danmark, Grekland, Irland, Italien, Portugal, Storbritannien, Sverige och Tyskland.
 • 1975 års Europeiska konvention Deutsch - English - français - italiano om utomäktenskapliga barns rättsliga ställning
Konventionen är ett försök att jämställa utomäktenskapliga barn med barn som fötts inom äktenskapet. Konventionen har ratificerats av Danmark, Grekland, Irland, Luxemburg, Portugal, Storbritannien, Sverige och Österrike.
 • 1980 års Europeiska konvention Deutsch - English - français - italiano om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn
I konventionens ingress erkänns att barnets bästa är av allra största betydelse för avgöranden rörande vårdnaden om barn. Konventionen försöker ge en lösning på problemen i samband med vårdnadstvister mellan föräldrar som bor i olika europeiska länder. Samtliga medlemsstater har ratificerat konventionen.
 • 1996 års Europeiska konvention Deutsch - English - français - italiano om utövandet av barns rättigheter
Syftet med konventionen är att skydda barnets bästa. Den innehåller en rad proceduråtgärder som ska säkra respekten för barns rättigheter. Konventionen har ratificerats av Grekland och Tyskland.
 • Den nya konventionen Deutsch - English - français - italiano om kontakt beträffande barn
Syftet med konventionen är att fastställa allmänna principer för beslut om kontakt samt lämpliga garantier för det faktiska utövandet av sådan kontakt och barnets omedelbara återvändande efter kontaktperiodens slut. Konventionen har ännu inte trätt i kraft.

Till börjanTill början

Haagkonferensen

Vid Haagkonferensen antogs flera konventioner om skydd av barn. De viktigaste konventionerna från de senaste åren är följande:

 • 1993 års konvention English - français om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
Syftet med konventionen är att skydda adoptivbarn i deras hemländer, om möjligt genom att erbjuda dem ett hem i dessa länder. Den innehåller också bestämmelser om samarbete mellan myndigheterna i de olika staterna. Konventionen har ratificerats av Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike.
 • 1980 års konvention English - français om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
Syftet med konventionen är att skydda barn från de skadliga effekterna av bortföranden och kvarhållanden över nationsgränserna. Genom konventionen införs ett samarbetssystem mellan centrala myndigheter i syfte att se till att barnen snabbt återlämnas. Samtliga medlemsstater har ratificerat konventionen.
 • 1996 års konvention English - français om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn
Konventionen innehåller bestämmelser om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn. Behörigheten ligger i princip hos den fördragsslutande stat där barnet har sin hemvist. Genom konventionen införs ett samarbetssystem mellan centrala myndigheter. Konventionen har ännu inte trätt i kraft.

Referensdokument

 • Konvention English - français - español om barnets rättigheter (Förenta Nationerna)
 • Konvention Deutsch - English - français - italiano om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europarådet)
 • Europeisk konvention Deutsch - English - français - italiano om adoption av barn (Europarådet)
 • Europeisk konvention Deutsch - English - français - italiano om utomäktenskapliga barns rättsliga ställning (Europarådet)
 • Europeisk konvention Deutsch - English - français - italiano om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn (Europarådet)
 • Europeisk konvention Deutsch - English - français - italiano om utövandet av barns rättigheter (Europarådet)
 • Konvention Deutsch - English - français - italiano om kontakt beträffande barn (Europarådet)
 • Konvention English - français om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner (Haagkonferensen)
 • Konvention English - français om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (Haagkonferensen)
 • Konvention English - français om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (Haagkonferensen)

« Föräldraansvar - Allmän information | Internationell rätt - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 06-07-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket