Európska komisia > EJS > Rodičovské práva a povinnosti > Medzinárodné právo

Posledná úprava: 06-07-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rodičovské práva a povinnosti - Medzinárodné právo

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Existuje množstvo medzinárodných dohovorov o ochrane dieťaťa a rodičovských právach a povinnostiach

Ochrana dieťaťa je dôležitou vecou, ktorou sa zaoberáveľké množstvo medzinárodných dohovorov. Zatiaľ čo oblasti pôsobnosti dohovorov sa líšia, všetky majú ako predmet záujmu presadzovanie blaha dieťaťa na medzinárodnej úrovni.

Organizácia Spojených Národov

 • Dohovor English - français - español o právach dieťaťa z roku 1989

V tomto dohovore sa uvádza, že všetky deti sú si rovné a oprávnené mať svoje práva na život, rozvoj, účasť a ochranu. Vymedzuje zásadu, že pri všetkých aktivitách týkajúcich sa detí by mal byť záujem dieťaťa na prvom mieste. Dohodu ratifikovali všetky členské štáty.

Rada Európy

 • Európsky dohovor Deutsch - English - français - italiano o ochrane ľudských práv a základných slobôd z roku 1950

Tento Dohovor ochraňuje základné práva a slobody a zriaďuje Európsky súd pre ľudské práva, schopný zabezpečiť ich dodržiavanie. Množstvo ustanovení sa vzťahuje na rodinu a deti, ako napríklad právo na rešpektovanie rodinného života (článok 8). Dohovor je ratifikovaný všetkými členskými štátmi.

HoreHore

 • Európsky dohovor Deutsch - English - français - italiano o adopcii detí z roku 1967

Cieľom tohto Dohovoru je harmonizovať právne predpisy členských štátov a vyhnúť sa kolízii noriem tam, kde adopcia zahŕňa presun dieťaťa z jedného štátu do druhého. Zaoberá sa podmienkami adopcie a jej právnymi následkami. Dohovor je ratifikovaný Dánskom, Gréckom, Írskom, Nemeckom, Portugalskom, Švédskom, Talianskom a Veľkou Britániou.

 • Európsky dohovor Deutsch - English - français - italiano o právnom statuse nemanželského dieťaťa z roku 1975

Tento dohovor požaduje, aby status nemanželského dieťaťa bol rovnoprávny so statusom dieťaťa narodeného v manželstve. Je ratifikovaný Dánskom, Gréckom, Írskom, Luxemburskom, Portugalskom, Rakúskom, Švédskom a Veľkou Britániou.

 • Európska dohoda Deutsch - English - français - italiano o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o obnove starostlivosti o deti z roku 1980

Táto Dohoda vo svojej Preambule uznáva, že blaho dieťaťa je primárne dôležité pri rozhodovaní o opatrovníctve. Snaží sa poskytnúť riešenie pri ťažkostiach spôsobených spormi o opatrovníctvo, ktoré vznikli medzi rodičmi žijúcimi v rôznych európskych štátoch. Dohoda bola ratifikovaná všetkými členskými štátmi.

HoreHore

 • Európsky dohovor Deutsch - English - français - italiano o uplatnení práv dieťaťa z roku 1996

Cieľom tohto Dohovoru je ochrániť čo najlepšie záujmy detí. Zahŕňa množstvo procesných opatrení navrhnutých na zabezpečenie rešpektovania práv dieťaťa. Dohovor je ratifikovaný Gréckom a Nemeckom.

 • Nový dohovor Deutsch - English - français - italiano o styku s dieťaťom

Cieľom tohto dohovoru je stanoviť základné zásady uplatniteľné na pravidlá styku, ako aj na stanovenie vhodných záruk a garancií na zabezpečenie vhodného uplatnenia takéhoto styku a okamžitý návrat dieťaťa po ukončení doby styku. Dohoda ešte nevstúpila do platnosti.

 Haagska Konferencia

Konferencia v Haagu prijala niekoľko dohovorov v oblasti ochrany dieťaťa. Najdôležitejšie z novších dohovorov sú:

HoreHore

 • Dohovor English - français o ochrane dieťaťa a spolupráci v otázkach medzištátnej adopcie z roku 1993

Tento dohovor sa zameriava na ochranu adoptovaných detí v ich domovských krajinách, ak je možné ponúknuť im domov v týchto krajinách. Stanovuje spôsob spolupráce medzi kompetentnými orgánmi rôznych krajín. Je ratifikovaný Dánskom, Fínskom, Francúzskom, Holandskom, Luxemburskom, Nemeckom, Rakúskom, Španielskom, Švédskom a Talianskom.

 • Dohovor English - français o občianskych aspektoch medzinárodného únosu dieťaťa z roku 1980

Cieľom tohto dohovoru je ochrana dieťaťa pred škodlivými následkami únosu a zadržiavaním za hranicami. Obsahuje postup pre ich rýchly návrat prostredníctvom spolupráce medzi ústrednými orgánmi. Je ratifikovaný všetkými členskými štátmi.

 • Dohovor English - français o jurisdikcii, rozhodnom práve, uznávaní, výkone a spolupráci vo veciach rodičovských práv a povinností a pri opatreniach na ochranu detí z roku 1996

Tento Dohovor stanovuje pravidlá o jurisdikcii, rozhodnom práve, uznávaní a výkone opatrení týkajúcich sa rodičovských práv a povinností a ochrany dieťaťa. Jurisdikcia je v zásade v súlade so zmluvným štátom, v ktorom má dieťa obvyklé bydlisko. Mechanizmus je zameraný na spoluprácu medzi ústrednými orgánmi. Dohovor ešte nevstúpil do platnosti.

HoreHore

Referenčné dokumenty

 • Dohovor English - français - español o právach dieťaťa (Organizácia Spojených Národov)
 • Európsky dohovor Deutsch - English - français - italiano o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Rada Európy)
 • Európsky dohovor Deutsch - English - français - italiano o adopcii detí (Rada Európy)
 • Európsky dohovor Deutsch - English - français - italiano o právnom statuse nemanželského dieťaťa  (Rada Európy)
 • Európsky dohovor Deutsch - English - français - italiano o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o obnove starostlivosti o deti (Rada Európy)
 • Európsky dohovor Deutsch - English - français - italiano o uplatnení práv dieťaťa (Rada Európy)
 • Dohovor Deutsch - English - français - italiano o styku s dieťaťom (Rada Európy)
 • Dohovor English - français o ochrane dieťaťa a spolupráci v otázkach medzištátnej adopcie (Haagsky Dohovor)
 • Dohovor English - français o občianskych aspektoch medzinárodného únosu dieťaťa (Haagsky Dohovor)
 • Dohovor English - français o jurisdikcii, rozhodnom práve, uznávaní, výkone a spolupráci vo veciach rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu detí (Haagsky Dohovor)

« Rodičovské práva a povinnosti - Všeobecné informácie | Medzinárodné právo - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 06-07-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo