Komisja Europejska > EJN > Władza rodzicielska > Prawo międzynarodowe

Ostatnia aktualizacja: 10-12-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Władza rodzicielska - Prawo międzynarodowe

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


Istnieje wiele międzynarodowych konwencji dotyczących ochrony dzieci oraz władzy rodzicielskiej

Ochrona dzieci jest ważnym zagadnieniem, poruszanym w licznych międzynarodowych konwencjach. Mimo iż zakres konwencji bywa różny, wszystkie one stawiają sobie za cel wspieranie - na szczeblu międzynarodowym - dobrostanu dziecka.

Organizacja Narodów Zjednoczonych

 • Konwencja English - français - español o prawach dziecka z 1989 r.

Konwencja ta potwierdza, że wszystkie dzieci są równe i mają prawo do korzystania ze swoich praw do życia, rozwoju, udziału w społeczeństwie i ochrony. Ustanawia ona zasadę, że główną przesłanką wszystkich działań dotyczących dzieci winno być jak najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka. Konwencję tę ratyfikowały wszystkie państwa członkowskie.

Rada Europy

 • Europejska konwencja Deutsch - English - français - italiano praw człowieka z 1950 r.

Konwencja ta chroni podstawowe prawa i wolnosci oraz ustanawia Europejski Trybunał Praw Człowieka, mający zapewnić ich poszanowanie. Szereg postanowień ma odniesienie do rodziny i dzieci, jak na przykład prawo do poszanowania życia rodzinnego (art. 8). Konwencję tę ratyfikowały wszystkie państwa członkowskie.

Do góryDo góry

 • Europejska konwencja Deutsch - English - français - italiano w sprawie adopcji dzieci z 1967 r.

Celem tej konwencji jest harmonizacja prawa państw członkowskich oraz uniknięcie kolizji przepisów w sytuacji, gdy adopcja wiąże się z przekazaniem dziecka z jednego państwa do innego. Konwencja traktuje o warunkach adopcji i jej skutkach prawnych. Ratyfikowały ją Dania, Grecja, Irlandia, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy i Zjednoczone Królestwo.

 • Europejska konwencja Deutsch - English - français - italiano o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego z 1975 r.

Celem tej konwencji jest zrównanie statusu dzieci urodzonych poza małżeństwem ze statusem dzieci urodzonych ze związków małżeńskich. Została ona ratyfikowana przez Austrię, Danię, Grecję, Irlandię, Luksemburg, Portugalię, Szwecję oraz Zjednoczone Królestwo.

 • Europejska konwencja Deutsch - English - français - italiano o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem z 1980 r.

Konwencja w swojej preambule stwierdza, że dobro dziecka na znaczenie nadrzędne w podejmowaniu decyzji dotyczących sprawowania pieczy nad dzieckiem. Jej celem jest rozwiązanie problemów wynikających w związku ze sporami o pieczę nad dzieckiem między rodzicami mieszkającymi w różnych państwach europejskich. Konwencja ta została ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie.

Do góryDo góry

 • Europejska konwencja Deutsch - English - français - italiano o wykonywaniu praw dzieci z 1996 r.

Celem tej konwencji jest ochrona najlepiej pojętego interesu dzieci. Okresla ona szereg srodków procesowych wprowadzonych celem zapewnienia poszanowania praw dzieci.

Konwencja ta została ratyfikowana przez Grecję i Niemcy.

 • Nowa konwencja Deutsch - English - français - italiano w sprawie kontaktów z dziećmi

Celem tej konwencji jest okreslenie ogólnych zasad dotyczących nakazów kontaktów, a także ustalenie odpowiednich srodków zabezpieczających i gwarancji zapewniających należyty przebieg takich kontaktów oraz niezwłoczne przekazanie dzieci po upływie okresu przeznaczonego na kontakty. Konwencja nie weszła jeszcze w życie.

Konferencja Haska

Konferencja Haska przyjęła kilka konwencji w dziedzinie ochrony dzieci. Najważniejsze konwencje z ostatniego okresu wymieniono niżej:

Do góryDo góry

 • Konwencja English - français o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego z 1993 r.

Konwencja stawia sobie za cel ochronę dzieci przysposabianych w ich krajach ojczystych, w miarę możliwosci oferując im dom w tych krajach. Dotyczy ona współpracy między władzami różnych państw. Konwencja ta została ratyfikowana przez Austrię, Danię, Finlandię, Francję, Hiszpanię, Holandię, Luksemburg, Niemcy, Szwecję oraz Włochy.

 • Konwencja English - français dotycząca cywilnych aspektów uprowadzania dziecka z 1980 r.

Celem tej konwencji jest ochrona dzieci przed szkodliwymi skutkami uprowadzenia i przetrzymywania za granicą poprzez ustalenie zasad postępowania w celu zagwarantowania niezwłocznego powrotu dziecka dzięki systemowi współpracy między władzami centralnymi. Została ona ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie.

 • Konwencja English - français o jurysdykcji, prawie własciwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie władzy rodzicielskiej i srodków ochrony dzieci z 1996 r.

Konwencja ustanawia zasady dotyczące jurysdykcji, prawa własciwego, uznawania i wykonywania srodków w zakresie władzy rodzicielskiej i ochrony dzieci. Miejscem jurysdykcji jest z zasady państwo umawiające się, w którym zamieszkuje dziecko. Konwencja ustanawia mechanizm współpracy między władzami centralnymi. Konwencja ta nie weszła jeszcze w życie.

Do góryDo góry

Dokumenty źródłowe

 • Konwencja English - français - español o prawach dziecka (Organizacja Narodów Zjednoczonych)
 • Konwencja Deutsch - English - français - italiano o ochronie praw człowieka i podstawowych wolnosci (Rada Europy)
 • Europejska konwencja Deutsch - English - français - italiano w sprawie adopcji dzieci (Rada Europy)
 • Europejska konwencja Deutsch - English - français - italiano o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego (Rada Europy)
 • Europejska konwencja Deutsch - English - français - italiano o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem (Rada Europy)
 • Europejska konwencja Deutsch - English - français - italiano o wykonywaniu praw dzieci (Rada Europy)
 • Konwencja Deutsch - English - français - italiano w sprawie kontaktów z dziećmi (Rada Europy)
 • Konwencja English - français o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego (Konferencja Haska)
 • Konwencja English - français dotycząca cywilnych aspektów uprowadzania dziecka za granicę (Konferencja Haska)
 • Konwencja English - français o jurysdykcji, prawie własciwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie władzy rodzicielskiej i srodków ochrony dzieci (Konferencja Haska)

« Władza rodzicielska - Informacje ogólne | Prawo międzynarodowe - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 10-12-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania